Hatályos állapot
Közlönyállapot
2000.10.30. - 2000.10.31.
2000.11.01. - 2001.12.31.
2002.01.01. - 2005.06.18.
2005.06.19. - 2005.10.31.
2005.11.01. - 2006.12.31.
2007.01.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2015.08.06.
2015.08.07. - 2015.09.05.
2015.09.06. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §
(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló, többször módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott - az első fokon illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban: felügyelet) által végzett - közigazgatási szolgáltatási eljárásokért (SZJ 75.13.14) az alább felsorolt körben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a felügyelet részére:
a) a személygépkocsival végzett személytaxi szolgáltatásnak vagy személygépkocsis személyszállítói szolgáltatásnak a vállalkozás részére történő engedélyezése,
b) személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása, kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása,
c) az R. 5/A. §-a (8) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyoni biztosíték felhasználásához szükséges hatósági rendelkezés kiadása,
d) személytaxi vagy személygépkocsis személyszállítói engedély adataiban bekövetkezett változás miatt, kérelemre a régi engedély bevonása mellett új engedély kiadása, cseréje, pótlása,
e) a felügyelet által a személygépkocsira rendszeresített jel és azonosító szám kérelemre történő pótlása.
(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló, többször módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott - az első fokon illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) által végzett - közigazgatási szolgáltatási eljárásokért (SZJ 75.13.14) az alább felsorolt körben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a közlekedési hatóság részére:
a) a személygépkocsival végzett személytaxi szolgáltatásnak vagy személygépkocsis személyszállítói szolgáltatásnak a vállalkozás részére történő engedélyezése,
b) személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása, kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása,
c) az R. 5/A. §-a (8) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyoni biztosíték felhasználásához szükséges hatósági rendelkezés kiadása,
d) személytaxi vagy személygépkocsis személyszállítói engedély adataiban bekövetkezett változás miatt, kérelemre a régi engedély bevonása mellett új engedély kiadása, cseréje, pótlása,
e) a közlekedési hatóság által a személygépkocsira rendszeresített jel és azonosító szám kérelemre történő pótlása.
(1) A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott - az első fokon illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) által végzett - közigazgatási szolgáltatási eljárásokért az alább felsorolt körben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:
a) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadása,
b) a személytaxi-vezetői vagy személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvány kiadása, kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása,
c) az R. 8. § (3) bekezdésében és az R. 17. § (5) bekezdésében meghatározott vagyoni biztosíték felhasználásához szükséges hatósági jóváhagyás kiadása,
d) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély adataiban bekövetkezett változás miatt az engedély cseréje, pótlása,
e) a közlekedési hatóság által a személygépkocsira rendszeresített jel és azonosító szám kérelemre történő pótlása,
f) a személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata, amely magában foglalja a műszaki alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatot is.
g) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kivonat kiadása, cseréje, pótlása,
h) önálló diszpécserszolgálati tevékenységnek a vállalkozás részére történő engedélyezése,
i) önálló diszpécserszolgálati tevékenység végzésére kiadott engedély kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az (1) bekezdés
  a) pontjában meghatározott eljárásért 5000 Ft,
  b)-e) pontokban meghatározott eljárásért 1000 Ft.
a) pontjában meghatározott eljárásért 5350 Ft
a) pontjában meghatározott eljárásért 5591 Ft,
b)-e) pontjában meghatározott eljárásért 1118 Ft.
b) a b)-e) pontban meghatározott eljárásért 1070 Ft.
(2a) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott műszaki alkalmassági vizsgálatért az időszakos vizsgálat alapdíjaként meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének másfélszerese.
(2b) Az igazgatási szolgáltatás díj mértéke
a) az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eljárásért 3 400 Ft,
b) az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eljárásért 16 200 Ft,
c) az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott eljárásért 1 900 Ft.
(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági eljárási díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A (2) és (2a) bekezdés szerinti hatósági eljárási díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A (2), (2a) és (2b) bekezdés szerinti hatósági eljárási díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.
2. §   A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.
2. §
(1) A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.
(2) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.
2/A. §
(1) A visszatérítéséről a jogorvoslati eljárás során hozott döntés jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül kell gondoskodni.
(2) Amennyiben a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj visszatérítését az eljáró hatóság tizenöt napon belül a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.
2/B. §   Túlfizetés esetén az eljáró hatóság a díjtöbbletet kérelemre vagy hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.
3. §
(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a felügyelet részére a Magyar Államkincstárnál vezetett és a rendelet mellékletében felsorolt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetnie, illetve átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a felügyelet részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett és a rendelet mellékletében felsorolt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetnie, illetve átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetnie, illetve átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(2) A befizetett díj a felügyelet bevétele. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
(2) A befizetett díj a felügyelet bevétele. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
(2) A befizetett díj a közlekedési hatóság bevétele. A díjak beszedésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
(2) A befizetett díj a Nemzeti Közlekedési Hatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
(3) Az eljáró közlekedési hatóságok az engedélyezési eljárás során az általuk beszedett díjak 10%-át minden tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig elszámolás keretében a Közlekedési Főfelügyeletnek a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára az irányítási, felügyeleti és ellenőrzési költségei fedezetére kötelesek átutalni.
4. §   A rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,
c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,
d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat
d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.
5. §
(1) Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba, a már folyamatban lévő eljárásokat a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a területi kereskedelmi és iparkamarák által lefolytatott, a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/1998. (XI. 27.) KHVM rendelet hatályát veszti.

MELLÉKLET A 9/2000. (X. 30.) KÖVIM RENDELETHEZ

Név Magyar Államkincstár számlaszáma
   
I. fokú hatósági tevékenységet végző szervek  
Fővárosi Közlekedési Felügyelet 10032000-01731969
Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet 10024003-01731976
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet 10025004-01731983
Békés Megyei Közlekedési Felügyelet 10026005-01731990
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet 10027006-01732001
Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet 10028007-01732018
Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet 10029008-01732025
Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet 10033001-01732032
Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet 10034002-01732049
Heves Megyei Közlekedési Felügyelet 10035003-01732056
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet 10045002-01732104
Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet 10036004-01732063
Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet 10037005-01732070
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 10032000-01731952
Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet 10039007-01732087
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet 10044001-01732094
Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet 10046003-01732111
Vas Megyei Közlekedési Felügyelet 10047004-01732128
Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet 10048005-01732135
Zala Megyei Közlekedési Felügyelet 10049006-01732142
   
II. fokú hatósági tevékenységet végző szerv  
Közlekedési Főfelügyelet 10032000-01738825
  • A jogszabály 2000. október 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 106. számában.
  • hatályba lépett 2000. november 1-jén.
A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. augusztus 7-én lépett hatályba. 2015. augusztus 7-én lépett hatályba. 2015. augusztus 7-én lépett hatályba. 2015. augusztus 7-én lépett hatályba. 2015. augusztus 7-én lépett hatályba. 2015. augusztus 7-én lépett hatályba. 2015. augusztus 7-én lépett hatályba. 2015. szeptember 6-án lépett hatályba. 2015. szeptember 6-án lépett hatályba. 2015. szeptember 6-án lépett hatályba.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2005. június 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2005. június 19-én lépett hatályba. 2005. június 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. augusztus 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. szeptember 6-án lépett hatályba. 2015. szeptember 6-án lépett hatályba. 2015. szeptember 6-án lépett hatályba. 2015. szeptember 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 6-án lépett hatályba.A szakasz 2005. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2005. november 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. november 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2005. november 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. augusztus 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. augusztus 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. augusztus 7-én lépett hatályba.A szakasz 2015. augusztus 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2002. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. augusztus 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 7-én lépett hatályba. 2015. augusztus 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. augusztus 7-én lépett hatályba.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.