Hatályos állapot
Közlönyállapot
2012.12.21. - 2013.03.29.
2013.03.30. - 2014.01.29.
2014.01.30. - 2014.04.29.
2014.04.30. - 2016.06.20.
2016.06.21. - 2016.08.31.
2016.09.01. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.08.30.
2017.08.31. - 2018.03.27.
2018.03.28. - 2018.08.14.
2018.08.15. - 2018.08.30.
2018.08.31. - 2019.07.12.
2019.07.13. - 2019.08.31.
2019.09.01. - 2020.02.07.
2020.02.08. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes szolgáltatásokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §   A rendelet hatálya - a fenntartóra tekintet nélkül - kiterjed
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)-e), valamint g) pontjában foglalt köznevelési intézményekre (a továbbiakban együtt: iskola),
b) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra,
c) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre (a továbbiakban: OFI).
c) az Eszterházy Károly Egyetemre (a továbbiakban: EKE).

2. A kerettantervek iskolai alkalmazására vonatkozó szabályok

2. §
(1) Az iskola az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat) alapján az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott pedagógiai szakaszokra (a továbbiakban: pedagógiai szakaszok), iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos köznevelési célok teljesítéséhez kiadott kerettanterveket alkalmazhatja az e rendelet 16. §-ban foglaltakra figyelemmel.
(1a) Az 1. melléklet tartalmazza az általános iskola 1-4. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1b) A 2. melléklet tartalmazza az általános iskola 5-8. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1c) A 3. melléklet tartalmazza a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1d) A 4. melléklet tartalmazza a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1e) Az 5. melléklet tartalmazza a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1f) A 6. melléklet tartalmazza a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(1g) A 7. melléklet tartalmazza az egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez kiadott kerettanterveket.
(1h) A 8. melléklet tartalmazza a szakiskolák számára kiadott kerettantervet.
(1i) A 9. melléklet tartalmazza a Köznevelési Hídprogramok kerettanterveit.
(1j) A 10. melléklet tartalmazza a nemzetiségi nevelés-oktatás kerettanterveit.
(1k) A 11. melléklet tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára kiadott kerettanterveket.
(1l) A 12. melléklet tartalmazza a felnőttoktatás számára kiadott kerettanterveket.
(1m) A 13. melléklet tartalmazza a szakiskolát végzettek középiskolája számára kiadott kerettantervet.
(1n) A 14. melléklet tartalmazza a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettantervet. (1o) A 15. melléklet tartalmazza a szakközépiskolák 9-13. évfolyama számára kiadott kerettantervet.
(2) Az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettantervet is beépíthet a helyi tantervébe.
(3) Az iskola a kerettanterveket tanév szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján. A két évfolyamos kerettantervi szakaszokra meghatározott nevelési és fejlesztési feladatokat az iskola oly módon köteles beépíteni a helyi tantervébe, hogy az adott tanévben az adott kétéves kerettantervi szakasz fejlesztési feladatainak arányos elvégzését, továbbá az adott kétéves kerettantervi szakaszhoz meghatározott tartalmi követelmények arányos elsajátítását valósíthatja meg.
(4) Az iskola a kerettantervben a tantárgyak két évfolyamos szakaszolása szerint meghatározott követelményeit és a fejlesztési feladatokat a helyi tantervében az egyes kétéves szakaszok között nem csoportosíthatja át.
(5) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során a tantárgyi kerettantervek tematikai egységeiben meghatározott óraszámokat legfeljebb 10%-kal csökkentheti.
(6) Az iskola a helyi tanterve elkészítése során az azonos pedagógiai szakaszra és azonos iskolatípusra kiadott tantárgyi kerettanterveket egymás között felcserélheti. A kerettantervek felcserélése akkor lehetséges, ha a felcserélésben érintett kerettantervek alapóraszáma megegyezik, vagy ha a magasabb éves óraszámra épülő kerettanterv többlet időkeretét az iskola a helyi tantervébe a szabadon felhasználható éves órakerete terhére építi be.
(7) Az iskolában az emelt szintű ének-zene oktatásához szükséges tanórai foglalkozásokba az énekkari vagy a kórus foglalkozás összesen legfeljebb heti egy óra erejéig beszámítható.
(7a) Az iskola a magyar nyelv és irodalom tantárgyat magyar nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja.
(7b) Az iskola a nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyat nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyakra bonthatja.
(8) A középiskolának a helyi tantervében kell meghatároznia a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez és az emelt szintű oktatáshoz alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat, továbbá az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján.
(8) A gimnáziumnak, szakgimnáziumnak a helyi tantervében kell meghatároznia a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez és az emelt szintű oktatáshoz alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat, továbbá az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján.
2/A. §
(1) A 9.2. melléklet Híd II. program kerettanterve alapján folytatott nevelés-oktatás keretében olyan részszakképesítésre való felkészítés folytatható, amelyre, vagy amelynek szakképesítésére a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzési kerettantervet kiadta.
(2) A 9.2. melléklet Híd II. program kerettanterve A) változata alapján folytatott nevelés - oktatás keretében csak olyan részszakképesítésre való felkészítés folytatható, amelynek szakképzési kerettanterv szerinti óraszáma az összefüggő gyakorlat időtartamával együttesen nem haladja meg a teljes képzési időszakban a 953 tanítási órát.
(3) A 9.2. melléklet Híd II. program kerettanterve B) változata alapján folytatott nevelés - oktatás keretében csak olyan részszakképesítésre való felkészítés folytatható, amelynek szakképzési kerettanterv szerinti óraszáma az összefüggő gyakorlat időtartamával együttesen a teljes képzési időszakban legalább 954 tanítási óra, de legfeljebb 1521 tanítási óra.
(4) Az adaptálás során a részszakképesítéshez tartozó tantárgyak kerettantervi óraszámait - szükség esetén - úgy kell arányosan módosítani, hogy a 9.2. mellékletben a Híd II. programra meghatározott óraterv szakmai óraszámait kell felhasználni.
2/B. §
(1) A speciális szakiskolában olyan részszakképesítésre és szakképesítésre való felkészítés folytatható, amelyre, vagy amelynek szakképesítésére a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a részszakképesítésre vagy a szakképesítésre kiadott a szakképzési kerettantervet kiadta.
(1) A szakiskolában olyan részszakképesítésre és szakképesítésre való felkészítés folytatható, amelyre, vagy amelynek szakképesítésére a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a részszakképesítésre vagy a szakképesítésre kiadott a szakképzési kerettantervet kiadta.
(2) A speciális szakiskola két szakképzési évfolyamon olyan rész szakképesítésre való felkészítést folytathat, amelynek szakképzési kerettanterv szerinti óraszáma az összefüggő gyakorlat időtartamával együtt nem haladja meg az 1200 tanítási órát. A sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók számára kidolgozott szakképzési kerettanterv a speciális szakiskolai szakképzésének szakmai óraszáma az összefüggő gyakorlat óraszámával és a szabad szakmai sávval együtt két évfolyamos szakképzés esetén 1703 óra, négy évfolyamos szakképzés esetén 3482 óra.
(2) A szakiskola két szakképzési évfolyamon olyan rész szakképesítésre való felkészítést folytathat, amelynek szakképzési kerettanterv szerinti óraszáma az összefüggő gyakorlat időtartamával együtt nem haladja meg az 1200 tanítási órát. A sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók számára kidolgozott szakképzési kerettanterv a szakiskolai szakképzésének szakmai óraszáma az összefüggő gyakorlat óraszámával és a szabad szakmai sávval együtt két évfolyamos szakképzés esetén 1703 óra, négy évfolyamos szakképzés esetén 3482 óra.
(3) A sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók esetében a 8. melléklet szerinti kerettanterveket, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet alapján átdolgozott kerettanterveket kell alkalmazni, a 11. mellékletben meghatározott képzési idő és óraszámok szerint.
(4) Az adaptálás során a szakképzési kerettantervi óraszámokat úgy kell - szükség esetén - arányosan módosítani, hogy a speciális szakiskola e rendeletben meghatározott óraterve szakmai óraszáma feltöltésre kerüljön. Az adaptálás során minden tantárgy szakképzési kerettantervi óraszámát legalább tíz százalékkal növelni kell.
(4) Az adaptálás során a szakképzési kerettantervi óraszámokat úgy kell - szükség esetén - arányosan módosítani, hogy a szakiskola e rendeletben meghatározott óraterve szakmai óraszáma feltöltésre kerüljön. Az adaptálás során minden tantárgy szakképzési kerettantervi óraszámát legalább tíz százalékkal növelni kell.
2/D. §   Az iskolai nevelés-oktatás mellett a jogszabályban meghatározott vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében az Oktatási Hivatal által szervezett tanulmányi versenyek a kerettantervek végrehajtását szolgálják. A versenyek tartalmi követelményeinek alapja az adott évfolyamokra vonatkozó kerettantervi, közműveltségi tartalom.

3. A kerettantervek feladata, felépítése

3. §
(1) A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és feladatokat.
(2) A kerettanterv meghatározza
a) a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását,
b) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát,
c) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit,
d) a műveltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát,
e) az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását,
f) a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között,
g) az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása céljából.
(3) A kerettanterv az egyes témakörökre összpontosító részletes kidolgozással támogatja a pedagógusok pedagógiai tervező tevékenységét, segíti a fogalmi gondolkodás fejlesztését, a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését.
4. §
(1) Az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készített kerettantervnek alkotóelemét képezik az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készített tantárgyi kerettantervek.
(2) A tantárgyi kerettanterv meghatározza
a) a tantárgyi bevezetőt, amely megjelöli
aa) az adott tantárgy pedagógiai céljait és feladatait,
ab) a tantárgy fejlesztési területeinek nevelési céljait,
ac) a tantárgynak a kulcskompetenciák fejlesztésében betöltött szerepét, ad) az adott pedagógiai szakaszban a tantárgy sajátos fejlesztési céljait,
b) a tantárgyi tartalmakat, azon belül:
ba) a tematikai egységeket, amelyek az egyes műveltségterületi tantárgy nagyobb átfogó témaegységeit, témaköreit nevesítik, és amelyek a tematikai egységek az adott tantárgyi terület sajátosságaitól függően lehetnek konkrét téma- vagy képességterületek azzal az eltéréssel, hogy a tevékenységre épülő műveltségterületek tantárgyaiban a tematikai egységek fejlesztési célként jelennek meg,
bb) az előzetes tudást, amely a témakörhöz kapcsolódó tartalmak sikeres elsajátításához szükséges, kulcsfogalmakat, ismeretelemeket, szabályokat, képességeket foglal össze,
bc) a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait, amelyhez illeszkedve az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt nevelési és fejlesztési feladatok kerülnek megnevezésre az egy vagy két évfolyamonként meghatározott, a tantárgyra jellemző sajátos pedagógiai és fejlesztési célok és feladatok alapján,
bd) az ismeretek, fejlesztési követelmények rendszerét azzal, hogy a tematikai egység tartalmi elemeinek és fejlesztési feladatainak megjelenítését a tematikai egység sajátosságainak megfelelően kell meghatározni, figyelemmel a tantárgy és a tematikai egység sajátosságaira és a tantárgyi, tantárgyközi kapcsolódási pontok megjelenítésére,
be) a kulcsfogalmak, fogalmak rendszerét, amely a kulcsfogalmak, továbbá a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges fogalmi műveltség összetevőit tartalmazza,
bf) a fejlesztés az egy vagy két évfolyamos szakasz végére elvárt eredményeit, amely az adott tantárgyban elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek határozza meg,
c) a kerettantervek tartalmának elsajátításához minimálisan szükséges - a tematikai egységekhez vagy adott évfolyamhoz kapcsolódó - óraszámot, amelyhez képest az iskola - a 2. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel - kevesebb óraszámban nem építheti be a tantárgyi kerettantervet a helyi tantervébe.
(3) A Köznevelési Hídprogramokhoz, a felnőttoktatáshoz, továbbá enyhén és súlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára készített kerettantervek esetében nem kell alkalmazni a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban a tantárgyi kerettantervekre vonatkozó előírásokat.
(3) A Köznevelési Hídprogramhoz, a felnőttoktatáshoz, továbbá a készségfejlesztő iskolák és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskolák számára készített kerettantervek esetében nem kell alkalmazni a (2) bekezdés a) és b) pontjaiban a tantárgyi kerettantervekre vonatkozó előírásokat.
5. §
(1) Az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)-e) pontjai szerinti iskolatípusokra és pedagógiai szakaszokra készített kerettantervek
a) az Nkt. 6. mellékletében, az osztályok meghatározott heti időkeretig, továbbá a Nat Mellékletében a II. RÉSZ II.2.2. Ajánlás a Nat műveltségi területek százalékos arányaira alpontban, Nemzetiségi iskolai neveléshez-oktatáshoz készített kerettanterv esetén a Nat II. RÉSZ II.2.3. Ajánlás a nemzetiségi iskolákban a Nat műveltségterületi százalékos arányaira alpontban meghatározott összes óraszám kilencven százalékára,
b) alternatív nevelést-oktatást folytató iskola esetén a Nat mellékletében a II. RÉSZ II.2.2. Ajánlás a Nat műveltségi területek százalékos arányaira alpontban meghatározott óraszám száz százalékára
készülhetnek.
(2) A Nat és e rendelet együttes alkalmazásával készített kerettantervek egységes szerkezetet követnek.
(3) Kerettantervet lehet készíteni
a) teljes pedagógiai szakaszra,
b) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)-e), valamint g) pontjában meghatározott iskolatípusra, abban az esetben, ha az tartalmazza a teljes körű tantárgyi rendszert, az érintett pedagógiai szakaszok mindegyik évfolyamára és az összes tantárgyára kiterjedő teljes tananyagtartalmat.
(4) A miniszter az oktatásirányítási feladatok megvalósítása érdekében, továbbá egyes sajátos köznevelési feladatok megvalósításához a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő kerettantervet is készíthet.
(5) Az alternatív nevelés-oktatást folytató iskola kerettanterve az Nkt. 9. § (8)-(10) bekezdéseire figyelemmel eltérhet a 3-5. §-okban meghatározottaktól.
(5) Az alternatív nevelés-oktatást folytató iskola kerettanterve az Nkt. 9. § (8)-(10) bekezdéseire figyelemmel eltérhet a 3-5. §-okban meghatározottaktól. Ezen iskolának nem kell alkalmaznia továbbá a Rendelet 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjait.

4. A kerettantervek jóváhagyásának szabályai

6. §
(1) Kizárólag olyan kerettanterv nyújtható be jóváhagyásra, amely
a) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott intézménytípusok valamelyikére készül,
b) az adott intézménytípus vonatkozásában az összes érintett pedagógiai szakasz valamennyi évfolyamára vonatkozóan tartalmazza a tantárgyi kerettanterveket,
c) az érintett pedagógiai szakaszok vonatkozásában a Nat-ban meghatározott összes műveltségterületre kiterjed.
(2) A nevelési és oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve (programtanterv) akkor nyújtható be jóváhagyásra, ha az megfelel az e rendeletben foglaltaknak.
(3) Kerettantervet
a) iskola fenntartója,
b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség,
b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti vallási közösség,
c) iskolát fenntartó alternatív iskolát képviselő hálózat, szervezet nyújthat be jóváhagyásra.
(4) A kerettanterv benyújtójának (a továbbiakban: benyújtó) a kerettanterv benyújtásához csatolnia kell
a) az érintett országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését, ha a kerettanterv a nemzetiségi nevelés-oktatást szolgálja,
b) a kerettanterv címében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint működő egyház megnevezését tartalmazó kerettanterv esetén az adott egyház nyilatkozattételre jogosult szervének álláspontját a megnevezés használhatóságáról,
c) a kerettanterv engedélyezési eljárása során az eljárási díj befizetésének igazolását.
(5) A kerettantervet - a (4) bekezdésben meghatározott mellékletekkel együtt - az erre szolgáló elektronikus felületen, ennek hiányában három példányban papír alapon és egy elektronikus adathordozón elkészített példányban kell benyújtani a miniszterhez.
(5) A kerettantervet - a (4) bekezdésben meghatározott mellékletekkel együtt - az erre szolgáló elektronikus felületen, ennek hiányában egy példányban papír alapon és egy elektronikus adathordozón elkészített példányban kell benyújtani a miniszterhez.
7. §
(1) A jóváhagyásra benyújtott kerettanterv akkor hagyható jóvá, ha az megfelel
a) az Nkt. 5. § (5) bekezdésében, a Nat-ban, továbbá az e rendeletben, valamint
aa) nemzetiségi nevelés-oktatás esetén a Nemzetiség iskolai oktatásának irányelvében,
ab) a két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás esetén a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvében,
ac) sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása esetén a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében,
b) alternatív iskola kerettanterve esetében pedig az Nkt. 9. § (8)-(10) bekezdésében foglaltaknak, továbbá
c) a jóváhagyásra benyújtott kerettanterv
ca) tantárgyi struktúrája és az egyes tantárgyakra meghatározott óraszámai,
cb) a kerettanterv részét képező tantárgyi kerettantervek tematikai egységeinek címei, az ismeretek és fejlesztési követelmények tantervi elemek tartalma és az azokhoz rendelt óraszámok vonatkozásában legalább húsz százalékban eltérnek a miniszter által kiadott vagy jóváhagyott kerettantervtől.
(2) A kérelemben egyértelműen meg kell jelölni azt a pedagógiai szakaszt és azt a célcsoportot, amely indokolja a miniszter által már kiadott vagy engedélyezett kerettantervek mellett az újabb kerettanterv jóváhagyását.
8. §
(1) A miniszter a jóváhagyásra benyújtott kerettantervet annak mellékleteivel együtt öt napon belül megküldi az OFI részére.
(1) A miniszter a jóváhagyásra benyújtott kerettantervet annak mellékleteivel együtt öt napon belül megküldi az EKE részére.
(2) Az OFI a szakvéleményének elkészítéséhez a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet (a továbbiakban: szakértői rendelet) alapján az Országos szakértői névjegyzékről két tantervi szakértői szakirány szerinti szakértőt kér fel.
(2) Az EKE a szakvéleményének elkészítéséhez a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet (a továbbiakban: szakértői rendelet) alapján az Országos szakértői névjegyzékről két tantervi szakértői szakirány szerinti szakértőt kér fel.
(3) Az OFI harmadik szakértőt akkor kér fel, ha a jóváhagyásra benyújtott kerettanterv
a) nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást,
b) sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását,
c) két tanítási nyelvű nevelés-oktatást,
d) alternatív iskolai nevelés-oktatást érint.
(3) Az EKE harmadik szakértőt akkor kér fel, ha a jóváhagyásra benyújtott kerettanterv
a) nemzetiségi iskolai nevelés-oktatást,
b) sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását,
c) két tanítási nyelvű nevelés-oktatást,
d) alternatív iskolai nevelés-oktatást érint.
(4) A felkért harmadik szakértőnek a szakértői rendeletben meghatározott feltételek mellett az adott szakterületen szerzett legalább hároméves pedagógiai gyakorlattal is rendelkeznie kell. Amennyiben nincs az Országos szakértői névjegyzéken a feltételeknek megfelelő szerinti szakértő, akkor az OFI bármilyen más szakterület szakértőjét is felkérheti, feltéve, hogy a szakértő pedagógiai gyakorlata szorosan kapcsolódik az érintett szakterülethez.
(4) A felkért harmadik szakértőnek a szakértői rendeletben meghatározott feltételek mellett az adott szakterületen szerzett legalább hároméves pedagógiai gyakorlattal is rendelkeznie kell. Amennyiben nincs az Országos szakértői névjegyzéken a feltételeknek megfelelő szerinti szakértő, akkor az EKE bármilyen más szakterület szakértőjét is felkérheti, feltéve, hogy a szakértő pedagógiai gyakorlata szorosan kapcsolódik az érintett szakterülethez.
(5) Az OFI a szakvéleményt az elkészítésére rendelkezésre álló ötven napon belül továbbítja a miniszternek, aki öt napon belül meghozza a döntését.
(5) Az EKE a szakvéleményt az elkészítésére rendelkezésre álló ötven napon belül továbbítja a miniszternek, aki öt napon belül meghozza a döntését.
(6) A miniszter feltételekhez kötheti a kerettanterv jóváhagyására vonatkozó döntését. A feltételek teljesítésére vonatkozó felhívását meg kell indokolnia. A miniszter a szakértői véleményeket, valamint a szakértői véleményekben megfogalmazott feltételeket öt napon belül megküldi a kérelem benyújtójának. A feltételek teljesítésére legfeljebb huszonöt napos határidőt kell biztosítani, amely időtartammal a szakvélemény elkészítésre rendelkezésre álló idő meghosszabbodik.
(7) A kérelem benyújtója a javított kerettantervet a megadott határidőn belül benyújtja a miniszternek, aki azt a meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzése érdekében haladéktalanul megküldi az OFI részére. Az OFI a kerettantervről a második szakértői véleményét tizenöt napon belül megküldi a miniszternek.
(7) A kérelem benyújtója a javított kerettantervet a megadott határidőn belül benyújtja a miniszternek, aki azt a meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzése érdekében haladéktalanul megküldi az EKE részére. Az EKE a kerettantervről a második szakértői véleményét tizenöt napon belül megküldi a miniszternek.
(8) Ha a benyújtó az e rendeletben foglalt határidőt elmulaszt, a miniszter a kérelmet mérlegelés nélkül elutasítja.
(9) Ha a benyújtó a feltételekkel vagy azok egy részével nem ért egyet, a miniszter további szakértőt kér fel huszonöt napos határidővel a vitás kérdések tisztázására. A miniszter a rendelkezésére álló dokumentumok alapján dönt.
9. §
(1) A miniszter a jóváhagyásra benyújtott kerettantervről, a kerettantervet alkalmazók köréről és az alkalmazás szabályairól érdemben dönt. A világnézetileg elkötelezett és az alternatív iskolák kerettantervét jóváhagyó határozatban a kerettanterv pedagógiai célok teljesítéséhez kötődő, az alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket is fel kell tüntetni.
(2) A miniszter az általa jóváhagyott kerettanterveket nyilvántartja és az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.
(2) A miniszter az általa jóváhagyott kerettanterveket az OFI rendszerében nyilvántartja és annak legfontosabb adatait (cím, jóváhagyó határozat száma, benyújtó) az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.
(2) A miniszter az általa jóváhagyott kerettanterveket az EKE rendszerében nyilvántartja és annak legfontosabb adatait (cím, jóváhagyó határozat száma, benyújtó) az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.
10. §
(1) A kerettanterv benyújtójának eljárási díjat kell fizetnie, amely a jelen rendeletben szabályozott eljárással összefüggő feladatok elvégzésére, elsősorban a személyi és tárgyi feltételek biztosítására használható fel.
(2) Az eljárási díj a kerettanterv által érintett évfolyamonként a mindenkori minimálbér összege.
(3) Az eljárási díjat az OFI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744277-0000000 számú fizetési számlájára történő utalással kell befizetni, a befizetett eljárási díj kezelése és nyilvántartása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint történik.
(3) Az eljárási díjat az EKE Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00336121-00000000 számú fizetési számlájára történő utalással kell befizetni, a befizetett eljárási díj kezelése és nyilvántartása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint történik.
11. §   A kerettanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásban nem működhet közre
a) a kerettanterv készítője és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,
a) a kerettanterv készítője, valamint annak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója,
b) az, aki a kerettanterv készítőjével, benyújtójával munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati tisztviselői jogviszonyban áll.
12. §   Az e rendeletben szabályozott eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az Nkt. 96. § (3) bekezdésben megengedett eltéréssel.

5. Záró rendelkezések

13. §   A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet
a) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9-10. évfolyam alcím PÁLYAORIENTÁCIÓ MODUL pont Belépő tevékenységformák alpontot követő táblázat Tartalmak oszlopának 4. sorában az Álláskeresés címszó alatti második gondolatjel után a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
b) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9-10. évfolyam alcím ORIENTÁCIÓS GYAKORLAT MODUL pont Belépő tevékenységformák alpontot követő táblázat Tartalmak oszlopának 3. sorában lévő felsorolás 2. sorában a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
c) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9-10. évfolyam alcím A MUNKA VILÁGA MODUL pont Belépő tevékenységformák alpont 7. sorában a „Munkaügyi Központban” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában” szöveg,
d) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9-10. évfolyam alcím A MUNKA VILÁGA MODUL pont Belépő tevékenységformák alpontot követő táblázat I. Munkaerő-piaci ismeretek pont alatt lévő 3. sor Tartalmak oszlopának 2. sorában az „A Munkaügyi Központ és kirendeltségei.” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala és munkaügyi kirendeltségei.” szöveg,
e) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9-10. évfolyam alcím A MUNKA VILÁGA MODUL pont Belépő tevékenységformák alpontot követő táblázat I. Munkaerő-piaci ismeretek pont alatt lévő 3. sor Tartalmak oszlopának 5. sorában az „egy munkaügyi központban” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában” szöveg,
f) 1. számú melléklet VI. KERETTANTERV A FELZÁRKÓZTATÁSHOZ SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím 9-10. évfolyam alcím A MUNKA VILÁGA MODUL pont Belépő tevékenységformák alpontot követő táblázat I. Munkaerő-piaci ismeretek pont alatt lévő 4. sor Tartalmak oszlopának 2. sorában az „A munkaügyi központok és a kirendeltségek.” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala és a munkaügyi kirendeltségek.” szöveg,
g) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9-10. évfolyam alcím Fejlesztési követelmények pont Mindennapi teendők gyakorlat: bekezdése alatti mondatban a „munkaügyi központokban.” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
h) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9-10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendők gyakorlat alpont utáni táblázat Tartalmak oszlopának utolsó sorában a „Munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg,
i) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9-10. évfolyam alcím Fejlesztési követelmények pont Mindennapi teendők gyakorlat: bekezdése alatti mondatban a „munkaügyi központokban.” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
j) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9-10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendők gyakorlat alpont utáni táblázat Tartalmak oszlopának utolsó sorában a „Munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg,
k) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9-10. évfolyam alcím Fejlesztési követelmények pont Mindennapi teendők gyakorlat: bekezdése alatti mondatban a „munkaügyi központokban.” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
l) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9-10. évfolyam alcím Fejlesztési követelmények pont Mindennapi teendők gyakorlat alpont utáni táblázat Tartalmak oszlopának utolsó sorában a „Munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg,
m) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím OKTATÁSI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „A2” változat 9-10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendők gyakorlatok: alpontot követő táblázat első, Mindennapi teendők elnevezésű sorának Tartalmak című oszlopában lévő 16. sorban, az Álláskeresés: alpont alatti második gondolatjel után a „Munkaügyi Központ.” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.” szöveg,
n) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím OKTATÁSI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „A2” változat 9-10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendők gyakorlatok: alpontot követő táblázat első, Mindennapi teendők elnevezésű sorának Tartalmak című oszlopában lévő 19. (utolsó) sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
o) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím OKTATÁSI SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9-10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi tudnivalók gyakorlatok: alpontot követő táblázat első, Mindennapi ismeretek gyakorlata elnevezésű sorának Tartalmak című oszlopában lévő 4. (utolsó) sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
p) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK „A2” változat 9-10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi ismeretek: alpontot követő táblázat első, Mindennapi ismeretek elnevezésű sorának Tartalmak című oszlopában lévő 16. sorban, az Álláskeresés: alpont alatti második gondolatjel után a „Munkaügyi Központ.” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.” szöveg,
q) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „A2” változat 9-10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendők gyakorlat alpontot követő táblázat első, Mindennapi ismeretek elnevezésű sorának Tartalmak című oszlopában lévő 6. (utolsó) sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
r) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK „B” változat 9-10. évfolyam alcím 10. évfolyam pont Mindennapi teendők gyakorlat alpontot követő táblázat első, Mindennapi ismeretek elnevezésű sorának Tartalmak című oszlopában lévő 16. sorban, az Álláskeresés: alpont alatti második gondolatjel után a „Munkaügyi Központ.” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.” szöveg,
s) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA „A2” változat alcímet követő EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9-10. évfolyam pont 10. évfolyam alpont Mindennapi teendők gyakorlata szakaszt követő táblázat első, Mindennapi ismeretek elnevezésű sorának Tartalmak című oszlopában lévő 6. (utolsó) sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg,
t) 2. számú melléklet III. SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI PROGRAMJAI fejezet PÁLYAORIENTÁCIÓ cím SZAKMAI ALAPOZÁS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA „B” változat alcímet követő EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI ALAPOZÓ GYAKORLATOK 9-10. évfolyam pont 10. évfolyam alpont Mindennapi teendők gyakorlata szakaszt követő táblázat első, Mindennapi ismeretek elnevezésű sorának Tartalmak című oszlopában lévő 6. (utolsó) sorban, a „Munkaügyi Központban.” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában.” szöveg
lép.
14. §   A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet [a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet]
a) 2. számú melléklet HÉTSZÍNTAN TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEKNEK cím 1-8. ÉVFOLYAM alcím ANYANYELV 8. ÉVFOLYAM pont 4.2. ÜGYINTÉZŐI MEGSZÓLALÁSOK alpontban az „Okmányiroda” szövegrész helyébe „Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,
b) 3. számú melléklet AZ ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS (9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK) közismereti KERETTANTERVE cím TÖRTÉNELMI, SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIA alcím 10. évfolyam pontot követő táblázat 3. Mi a dolgunk? 24 óra témakör c) Az önkormányzatiság elve, ügyintézés 2 óra alpontjában az „Okmányiroda” szövegrész helyébe „Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg
lép.
15. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdése, 2/A.-8. §-a, továbbá az 1. számú mellékletében az 5-8. évfolyamra kiadott kerettanterv.
16. §   A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 1. számú mellékletében a 9-13. évfolyamokra kiadott kerettanterveket, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében kiadott kerettanterveket 2020. augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni a nevelési-oktatási intézményekben a Nat és az e rendelet alapján kiadott kerettantervek felmenő rendszerű bevezetéséhez igazodva.
16. §   A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 1. számú mellékletében a 9-13. évfolyamokra kiadott kerettanterveket, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében kiadott kerettanterveket 2022. augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni a nevelési-oktatási intézményekben a Nat. és az e rendelet alapján kiadott kerettantervek felmenő rendszerű bevezetéséhez igazodva.
16. §
(1) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 1. számú mellékletében a 9-13. évfolyamokra kiadott kerettanterveket, továbbá a 2. és 3. számú mellékletében kiadott kerettanterveket - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni a nevelési-oktatási intézményekben a Nat. és az e rendelet alapján kiadott kerettantervek felmenő rendszerű bevezetéséhez igazodva.
(2) Az OM rendelet 1. számú melléklet II. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9-10. évfolyam) speciális szakiskolák 9-10. évfolyamai számára című kerettantervét kizárólag az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó előkészítő szakiskolák alkalmazhatják a 9. évfolyam vonatkozásában 2014. augusztus 31-ig, a 10. évfolyam vonatkozásában 2015. augusztus 31-ig kifutó rendszerben.
17. §   A 8. mellékletet, a 10. melléklet 10.6.2. A román nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei román nyelven alpontját és 10.8.2. A szerb nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei szerb nyelven alpontját, valamint a 12. melléklet 12.3. Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára alpontját első alkalommal a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni.
18. §
(1) A 14. és a 15. melléklet rendelkezéseit első alkalommal a 2016/2017. tanévben a 9. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
(2) A 9. melléklet 2016. augusztus 31-én hatályos 9.2. HÍD II. PROGRAM KERETTANTERVE alcímében foglalt rendelkezéseket a 2016/2017. tanévben a folyamatban lévő képzésekben még alkalmazni kell.
20. §   A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon megkezdett szakgimnáziumi tanulók a tanulmányaik megkezdésekor hatályos kerettantervek szerint fejezik be tanulmányaikat azzal, hogy a tantárgyi struktúrában az „Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés” tantárgy órakerete a 2018/2019. tanévtől a tanuló által választott kerettantervi iránynak megfelelően kerül felhasználásra a lehetséges szakképzési kerettantervi irányok alapján a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül.
21. §
(1) A 7. melléklet 7.36. Honvédelmi alapismeretek kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára című kerettantervet első alkalommal a 2018/2019. tanévben a gimnázium kilencedik évfolyamán, a 7. melléklet 7.37. Honvédelmi alapismeretek kerettanterv a szakgimnáziumok 11-12. évfolyama számára című kerettantervet első alkalommal a 2020/2021. tanévben a szakgimnáziumok tizenegyedik évfolyamán, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
(2) A 7. melléklet 7.13. Katonai alapismeretek kerettanterve a 9-12. évfolyam számára című kerettantervet 2021. augusztus 31-ig kifutó rendszerben lehet alkalmazni a nevelési-oktatási intézményekben.
22. §   A 7. melléklet 7.38. Közigazgatási ismeretek kerettanterv a középiskolák 11-12. évfolyama számára című kerettantervet első alkalommal a 2021/2022. tanévben a középiskolák tizenegyedik évfolyamán, majd ezt követően felmenő rendszerben lehet alkalmazni.

1-7. MELLÉKLET AZ 51/2012. (XII. 21.) EMMI RENDELETHEZ

  • A jogszabály 2012. december 21-én jelent meg a Magyar Közlöny 176. számában.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2020. február 8-án.
2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. június 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. augusztus 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. augusztus 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. augusztus 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. augusztus 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. augusztus 31-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. március 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. március 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. március 30-án lépett hatályba. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. március 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lépett hatályba.A szakasz 2018. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. január 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 30-án lépett hatályba.A szakasz 2014. január 30-án lépett hatályba.A szakasz 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. augusztus 15-én lépett hatályba.A szakasz 2018. augusztus 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. augusztus 31-én lépett hatályba.A bekezdés 2018. augusztus 31-én lépett hatályba.A szakasz 2019. július 13-án lépett hatályba.