Hatályos állapot
Közlönyállapot
2014.12.31. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.01.01.
2015.01.02. - 2015.02.28.
2015.03.01. - 2015.03.01.
2015.03.02. - 2015.03.11.
2015.03.12. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.04.06.
2015.04.07. - 2015.04.30.
2015.05.01. - 2015.05.31.
2015.06.01. - 2015.07.02.
2015.07.03. - 2015.10.05.
2015.10.06. - 2015.11.10.
2015.11.11. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.03.31.
2016.04.01. - 2016.12.01.
2016.12.02. - 2017.10.04.
2017.10.05. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-f) pontjában,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában,
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 46-47. § és az 52-53. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 48. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 49. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,
az 50. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,
az 51. § és az 5. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,
az 54. § tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,
az 55. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet jogállása és illetékességi területe

1. §
(1) A földügyi igazgatás:
a) helyi szervei: a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerveként működő, hivatalvezető által vezetett járási földhivatalok, Budapesten a Budapesti 1. Számú Földhivatal és a Budapesti 2. Számú Földhivatal (a továbbiakban együtt: járási földhivatal), valamint az önálló hatósági jogkörrel nem rendelkező kirendeltségek,
a) helyi szervei: az ingatlanügyi és telekalakítási hatóságként, továbbá mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatal), valamint a járási hivatal önálló hatósági jogkörrel nem rendelkező földügyi kirendeltségei,
b) területi szervei: a fővárosi és megyei kormányhivatalok önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező ingatlanügyi szakigazgatási szerveként működő, hivatalvezető által vezetett földhivatalok (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal),
b) területi szervei: az a) pontban megjelölt feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal),
c) központi szerve: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI).
(2) E rendelet alkalmazásában a földügyi igazgatás kiterjed
a) az ingatlan-nyilvántartással,
b) az állami alapmunkákkal, a földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekkel,
c) a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével és a földhasználati nyilvántartással,
d) a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével,
e) a földforgalommal és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartással (a továbbiakban: földműves nyilvántartás)
összefüggő feladatok ellátására.
(3) A járási földhivatal tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)-h) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei földhivatal vezetője jogosult.
(4) A megyei földhivatal tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint 7. §-ában meghatározott hatáskörök - a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti hatáskört is beleértve - gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetője az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter).
(4) A járási hivatal és a kormányhivatal (2) bekezdés szerinti földügyi igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként az ingatlan- nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.
(5) A közigazgatási hatósági eljárásokban a járási földhivatal vezetője vagy a hivatalvezető nevében a kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintéző jár el.
2. §
(1) A FÖMI a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
(2) A FÖMI-t a főigazgató vezeti.
(3) A főigazgató gyakorolja a FÖMI dolgozói felett a munkáltatói jogokat, továbbá a FÖMI egyéb vezetői felett a kinevezési jogkört.
3. §
(1) A megyei földhivatal illetékessége az adott megye területére, Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala illetékessége a főváros területére terjed ki.
(1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott földügyi igazgatási feladatkörében eljáró
a) kormányhivatal illetékessége a hatáskörébe tartozó ügyekben az adott megye (főváros) területére,
b) járási hivatal illetékességi területe a hatáskörébe tartozó ügyekben az 1. mellékletben meghatározott területre terjed ki.
(2) A járási földhivatalok illetékességi területét, valamint a kirendeltségek működési területét az 1. melléklet határozza meg.
(2) A FÖMI országos illetékességgel jár el.
(3) A FÖMI országos illetékességgel jár el.

2. Az ingatlanügyi hatóságok kijelölése

4. §
(1) A Kormány - ha e rendelet másként nem rendelkezik - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként.
(1) A Kormány - ha e rendelet másként nem rendelkezik - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként.
(2) A Kormány a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a járási földhivatal bevonásával történő ellenőrzésére, továbbá a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, a telephelye szerinti megyei földhivatalt jelöli ki.
(2) A Kormány a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a járási hivatal bevonásával történő ellenőrzésére, továbbá a hozzáférési jogosultság visszavonására vagy felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, a telephelye szerinti kormányhivatalt jelöli ki.
(3) A Kormány a FÖMI-t jelöli ki ingatlanügyi hatóságként
a) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti hozzáférési jogosultság megadása, visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában történő határozat meghozatalára,
b) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevevői által végzett adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére,
b) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevevői, különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalok által végzett adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzésére,
c) az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a magyarországi ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítására,
d) a 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági feladatok ellátására.
(4) A Kormány a megyei földhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként
a) a 19. §-ban meghatározott eljárás engedélyezésére,
b) a 42. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott hatósági feladatok ellátására.
(4) A Kormány a megyei kormányhivatalt jelöli ki ingatlanügyi hatóságként
a) a 19. §-ban meghatározott eljárás engedélyezésére,
b) a 42. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott hatósági feladatok ellátására.
(5) A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként a járási földhivatalt, a megyei földhivatalt és a FÖMI-t jelöli ki.
(5) A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként a járási hivatalt, a kormányhivatalt és a FÖMI-t jelöli ki.
(6) Ha a másodfokú ingatlanügyi hatóságként eljáró kormányhivatal jogát vagy jogos érdekét a döntés-felülvizsgálattal érintett ingatlan-nyilvántartási eljárás közvetlenül érinti, különösen abban az esetben, ha az első fokú eljárásban megkereső, kérelmező volt, a Kormány másodfokú ingatlanügyi hatóságként
a) a Fejér Megyei Kormányhivatalt jelöli ki
aa) a Baranya Megyei Kormányhivatalt,
ab) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt,
ac) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt,
ad) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
ae) a Somogy Megyei Kormányhivatalt,
af) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt,
ag) a Tolna Megyei Kormányhivatalt,
ah) a Vas Megyei Kormányhivatalt,
ai) a Veszprém Megyei Kormányhivatalt,
aj) a Zala Megyei Kormányhivatalt
érintő másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására;
b) a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatalt jelöli ki
ba) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt,
bb) a Budapest Főváros Kormányhivatalát,
bc) a Békés Megyei Kormányhivatalt,
bd) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt,
be) a Csongrád Megyei Kormányhivatalt,
bf) a Fejér Megyei Kormányhivatalt,
bg) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt,
bh) a Heves Megyei Kormányhivatalt,
bi) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,
bj) a Nógrád Megyei Kormányhivatalt
érintő másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására.

3. Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kijelölése

5. §   A Kormány a FÖMI-t jelöli ki földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként.

4. A telekalakítási hatóság kijelölése

6. §
(1) A Kormány - a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárás lefolytatatására hatáskörrel rendelkező hatóságként.
(1) A Kormány - a honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével - első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárás lefolytatatására hatáskörrel rendelkező hatóságként.
(2) A Kormány az összevont telepítési eljárást lefolytató építésügyi hatóságot jelöli ki a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságként, ha az összevont telepítési eljárásban telekalakítási eljárás is lefolytatásra kerül.

5. Egyes mezőgazdasági igazgatási szervek kijelölése

7. §
(1) A Kormány első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a földműves nyilvántartás vezetésére.
(1) A Kormány első fokon a járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a földműves nyilvántartás vezetésére.
(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként első fokon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki
a) a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására,
b) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére.
(2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként első fokon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a kormányhivatalt jelöli ki
a) a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására,
b) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére.
(3) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra, továbbá a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadására.
(3) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra, továbbá a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadására.
(4) Ha több megyei földhivatal illetékességi területén fekvő földre vagy csereszerződés alapján kérik a tulajdonjog megszerzésének hatósági jóváhagyását, az eljárás lefolytatására az a megyei földhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több megyei földhivatalhoz is benyújtották, az a megyei földhivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a megyei földhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a megyei földhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.
(4) Ha több kormányhivatal illetékességi területén fekvő földre vagy csereszerződés alapján kérik a tulajdonjog megszerzésének hatósági jóváhagyását, az eljárás lefolytatására az a kormányhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több kormányhivatalhoz is benyújtották, az a kormányhivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.
(4) Ha több kormányhivatal illetékességi területén fekvő földre vagy csereszerződés alapján kérik a tulajdonjog megszerzésének hatósági jóváhagyását, továbbá a szerzési képesség igazolására hatósági bizonyítvány kiállítását, az eljárás lefolytatására az a kormányhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több kormányhivatalhoz is benyújtották, az a kormányhivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.
(5) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes járási földhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására.
(5) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására.
(6) Ha több járási földhivatal illetékességi területén fekvő földre kérik a földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyását, az eljárás lefolytatására az a járási földhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több járási földhivatalhoz is benyújtották, az a járási földhivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a járási földhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a járási földhivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.
(6) Ha több járási hivatal illetékességi területén fekvő földre kérik a földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági jóváhagyását, az eljárás lefolytatására az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották. Amennyiben az eredeti okiratokat több járási hivatalhoz is benyújtották, az a járási hivatal jár el, amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a járási hivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az a járási hivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.

6. Kiegészítő tevékenységek

8. §   A járási földhivatal, a megyei földhivatal, valamint a FÖMI a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén felül, egyéb - a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve saját alapító okiratában foglalt - szolgáltatási tevékenységet is végezhet, ha az a jogszabályban előírt feladatainak az ellátását nem veszélyezteti.
8. §   A járási hivatal, a kormányhivatal, valamint a FÖMI a rendelkezésre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységén felül, egyéb - a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve saját alapító okiratában foglalt - szolgáltatási tevékenységet is végezhet, ha az a jogszabályban előírt feladatainak az ellátását nem veszélyezteti.

6/A. A beadványok címzése

8/A. §
(1) A beadvány postai úton történő benyújtása esetén a küldeményen fel kell tüntetni az illetékes kormányhivatalnak vagy járási hivatalnak a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás szerinti, e rendelet alapján földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét vagy a FÖMI-t mint ingatlanügyi hatóságot. A szervezeti egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat érintő egyes eljárásokat, valamint a küldeményen feltüntetendő szervezeti egységek nevét és címét közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, a kormányhivatalok, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján.

II. FEJEZET
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

7. AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. §
(1) Az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az abból történő adatszolgáltatás - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal, mint első fokú ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik.
(1) Az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az abból történő adatszolgáltatás - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal, mint első fokú ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik.
(2) Ha csereszerződés alapján több járási földhivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra kérik a tulajdonjog bejegyzését, a döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az a járási földhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.
(2) Ha csereszerződés alapján több járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra kérik a tulajdonjog bejegyzését, a döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.
(3) Fedezetcsere esetén, ha a kérelem több, különböző járási földhivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra vonatkozik, a döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az a járási földhivatal jogosult, amelyiknek az illetékességi területén fekvő ingatlanra a jelzálogjog bejegyzést kérik. Az eredeti okiratot a döntés meghozatalára jogosult járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a jelzálogjog bejegyzése több járási földhivatalt érint, a döntés meghozatalára az a járási földhivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.
(3) Fedezetcsere esetén, ha a kérelem több, különböző járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra vonatkozik, a döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az a járási hivatal jogosult, amelyiknek az illetékességi területén fekvő ingatlanra a jelzálogjog bejegyzést kérik. Az eredeti okiratot a döntés meghozatalára jogosult járási hivatalhoz kell benyújtani. Ha a jelzálogjog bejegyzése több járási hivatalt érint, a döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.
(4) Ha az eredeti okiratot a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben ugyanazon a napon több járási földhivatalhoz is benyújtották, ezért a megelőzés alapján nem állapítható meg a döntés meghozatalára jogosult hatóság, az ügyfeleket hiánypótlás keretében közös nyilatkozattételre kell felhívni. A felhívást a kérelem szerint több ingatlannal érintett, ennek hiányában az a járási földhivatal bocsátja ki, amelyiknél a beadvány alacsonyabb iktatószámot kapott.
(4) Ha az eredeti okiratot a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben ugyanazon a napon több járási hivatalhoz is benyújtották, ezért a megelőzés alapján nem állapítható meg a döntés meghozatalára jogosult hatóság, az ügyfeleket hiánypótlás keretében közös nyilatkozattételre kell felhívni. A felhívást a kérelem szerint több ingatlannal érintett, ennek hiányában az a járási hivatal bocsátja ki, amelyiknél a beadvány alacsonyabb iktatószámot kapott.
(4a) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 71/A. §-a szerinti függő hatályú döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amely a (4) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívást kiadja.
(5) Az eljárás lefolytatására és a döntés meghozatalára a (2) és (3) bekezdés szerint jogosult járási földhivatal köteles a döntés meghozatala előtt valamennyi érintett földhivatal írásos véleményét kikérni a kérelem teljesíthetősége tekintetében. Az érintett földhivatal a megkeresésre 8 napon belül köteles válaszolni. Véleményeltérés esetén az eljárás lefolytatására jogosult földhivatal álláspontja az irányadó. A döntés meghozatalát követően a véleményeltérés okairól az érintett megyei földhivatalokat tájékoztatni kell. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében a másodfokú eljárásra jogosult megyei földhivatal a döntés jogerőre emelkedését követően tájékoztatja a minisztert a véleményeltérés okairól.
(5) Az eljárás lefolytatására és a döntés meghozatalára a (2) és (3) bekezdés szerint jogosult járási hivatal köteles a döntés meghozatala előtt valamennyi érintett járási hivatal írásos véleményét kikérni a kérelem teljesíthetősége tekintetében. Az érintett járási hivatal a megkeresésre 8 napon belül köteles válaszolni. Véleményeltérés esetén az eljárás lefolytatására jogosult járási hivatal álláspontja az irányadó. A döntés meghozatalát követően a véleményeltérés okairól az érintett kormányhivatalokat tájékoztatni kell. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében a másodfokú eljárásra jogosult kormányhivatal a döntés jogerőre emelkedését követően tájékoztatja a minisztert a véleményeltérés okairól.
(6) Ha a föld bírósági végrehajtási árverésének vagy árverésen kívüli eladásának a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 139. §-ában foglalt feltételei 2014. március 14. napját követően következtek be vagy már azt megelőzően bekövetkeztek, de a föld értékesítése még nem történt meg, a Vht. 306. § (2) bekezdésével összhangban a föld kizárólag a Földforgalmi tv. 35. §-a szerinti árverésen értékesíthető, és a tulajdonjog csak ilyen árverés alapján jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.
(7) Peres, illetve nemperes eljárások során az ingatlan tulajdonszerzése tárgyában hozott bírósági döntés - ide nem értve a (8) bekezdésben meghatározott eseteket - alapján, a bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának az ott meghatározott személy javára történő bejegyzéséhez a megyei földhivatal által a 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiállított, szerzési képességet igazoló - 30 napnál nem régebbi - hatósági bizonyítvány is szükséges. Ha a járási földhivatal megállapítja, hogy a szerzési képességet igazoló hatósági bizonyítvány nem került becsatolásra, a bírásági döntés által jogot szerzőt a hiányosság pótlására szólítja fel.
(7) Peres, illetve nemperes eljárások során az ingatlan tulajdonszerzése tárgyában hozott bírósági döntés - ide nem értve a (8) bekezdésben meghatározott eseteket - alapján, a bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának az ott meghatározott személy javára történő bejegyzéséhez a kormányhivatal által a 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiállított, szerzési képességet igazoló - 30 napnál nem régebbi - hatósági bizonyítvány is szükséges. Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a szerzési képességet igazoló hatósági bizonyítvány nem került becsatolásra, a bírásági döntés által jogot szerzőt a hiányosság pótlására szólítja fel.
(8) A (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a bíróságnak az elbirtoklásról, illetve a tulajdonjog átruházásáról szóló egyezségnek a bíróság általi jóváhagyásáról szóló döntése alapján történő tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás során.
10. §   Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény bejegyzéshez szükséges igazolásokra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során aláírási címpéldánynak minősül a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, valamint a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban készített és a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.
11. §
(1) A választási eljárásról szóló törvényben meghatározott, a helyrajzi szám megváltoztatására vonatkozó tilalom betartása érdekében a járási földhivatal az ingatlan helyrajzi számát érintő telekalakítási, illetve ingatlan-nyilvántartási eljárás során ellenőrzi, hogy az adott ingatlan címében szerepel-e a megváltoztatásra kerülő helyrajzi szám.
(1) A választási eljárásról szóló törvényben meghatározott, a helyrajzi szám megváltoztatására vonatkozó tilalom betartása érdekében a járási hivatal az ingatlan helyrajzi számát érintő telekalakítási, illetve ingatlan-nyilvántartási eljárás során ellenőrzi, hogy az adott ingatlan címében szerepel-e a megváltoztatásra kerülő helyrajzi szám.
(2) Az ingatlan címadatában változást eredményező telekalakítási engedély megadására, illetve a helyrajzi szám változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére (ideértve a térképi adatbázisban történő változásvezetést is) csak a választási eljárásról szóló törvény szerinti határidőt követően kerülhet sor.
(3) A telekalakítási, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás végzéssel történő felfüggesztése helyett a kérelmezőt írásban kell értesíteni az eljárás lefolytatásának törvényi akadályáról.

8. Több járási földhivatalt érintő beadvány benyújtása

8. Több járási hivatalt érintő beadvány benyújtása

12. §
(1) Több, különböző járási földhivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra vonatkozó beadványt (bejelentést, kérelmet, megkeresést) és a hozzá tartozó eredeti okiratokat mindegyik járási földhivatalhoz külön kell benyújtani.
(1) Az 1. melléklet szerinti több, különböző, ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokra vonatkozó beadványt (bejelentést, kérelmet, megkeresést) és a hozzá tartozó eredeti okiratokat mindegyik eljáró járási hivatalhoz külön kell benyújtani.
(2) Csereszerződés, valamint fedezetcsere esetén az eljárásban érintett többi járási földhivatalhoz elegendő a bejegyzéshez szükséges okiratok egyszerű másolatát becsatolni. A kérelemben utalni kell arra, hogy az eredeti okiratot melyik járási földhivatalhoz nyújtották be.
(2) Csereszerződés, valamint fedezetcsere esetén az eljárásban érintett többi járási hivatalhoz elegendő a bejegyzéshez szükséges okiratok egyszerű másolatát becsatolni. A kérelemben utalni kell arra, hogy az eredeti okiratot melyik járási hivatalhoz nyújtották be.

9. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása

13. §
(1) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás hivatalból, a járási földhivatal észlelése alapján, a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére (amennyiben ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy által készített szakvéleményt mellékel), vagy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul.
(1) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás hivatalból, a járási hivatal észlelése alapján, a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére (amennyiben ingatlanrendező földmérő jogosultsággal rendelkező személy által készített szakvéleményt mellékel), vagy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul.
(2) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényét
a) a földhivatal által észlelt hiba esetén az erről készült hivatalos feljegyzés keltének napján,
a) az ingatlanügyi hatóság által észlelt hiba esetén az erről készült hivatalos feljegyzés keltének napján,
b) a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésének beadása napján,
c) a földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indult eljárás esetén annak iktatását követő munkanapon
a folyamatban lévő széljegyek rangsorától függetlenül kell az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára széljegyezni, és ezt követően haladéktalanul fel kell jegyezni.
(3) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló tényfeljegyzés az eljárást lezáró érdemi döntés ellen benyújtott fellebbezéssel támadható meg.
(4) Törölni kell a tényfeljegyzést a járási földhivatalnak az ügy érdemében hozott döntésének jogerőre emelkedését követő munkanapon.
(4) Törölni kell a tényfeljegyzést a járási hivatal ügy érdemében hozott döntésének jogerőre emelkedését követő munkanapon.

10. Az államhatár vonalában bekövetkezett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetése

14. §
(1) A járási földhivatal az államhatár vonalának helyzetében, illetve a határvonal megjelölésében bekövetkezett változásokat - azok nemzetközi jogi hatályba lépését követően - az államhatárról szóló törvényben előírt,
a) a határokmányt kihirdető törvény, vagy
b) a kiegészítő határokmányt vagy a határjegyzőkönyvet jóváhagyó rendelet,
továbbá a határokmány - az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott - nyilvántartási példányának adattartalmával összhangban a FÖMI által készített és a járási földhivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint az ahhoz tartozó egyéb munkarészek alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.
(1) A járási hivatal az államhatár vonalának helyzetében, illetve a határvonal megjelölésében bekövetkezett változásokat - azok nemzetközi jogi hatályba lépését követően - az államhatárról szóló törvényben előírt,
a) a határokmányt kihirdető törvény, vagy
b) a kiegészítő határokmányt vagy a határjegyzőkönyvet jóváhagyó rendelet,
továbbá a határokmány - az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott - nyilvántartási példányának adattartalmával összhangban a FÖMI által készített és a járási hivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint az ahhoz tartozó egyéb munkarészek alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határvonal-változás olyan ingatlant is érint, amelyre nem kizárólagosan az állam tulajdonjoga van bejegyezve, a járási földhivatal erről értesíti a tulajdonosokat, illetve az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervet.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határvonal-változás olyan ingatlant is érint, amelyre nem kizárólagosan az állam tulajdonjoga van bejegyezve, a járási hivatal erről értesíti a tulajdonosokat, illetve az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti államhatár változást abban az esetben lehet a Magyarország részéről átadandó területekre átvezetni, ha azt megelőzően az állam tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

11. Fellebbezés

15. §
(1) A járási földhivatal ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntése ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül lehet fellebbezni.
(1) A járási hivatal ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntése ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül lehet fellebbezni.
(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül - fellebbezés benyújtására jogosultnak kell tekinteni azt, akikre nézve a beadvány elintézése sérelmes lehet, így különösen:
a) az adatváltozást bejelentő személyt, továbbá azt, akit érintően a bejegyzés jogszerzést, terhelést, változást, törlést eredményez;
b) ha nem azonos az eljárás megindítójával, azt, akinek az ingatlanára vonatkozóan valamely tény feljegyzésére, törlésére, módosítására vagy adatváltozás átvezetésére került sor.
(3) Az az érdekelt, akinek a járási földhivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kérte, a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő fellebbezést. E bekezdés alkalmazásában érdekeltnek a (2) bekezdés szerinti fellebbezés benyújtására jogosult minősül.
(3) Az az érdekelt, akinek a járási hivatal által hozott határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kérte, a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő fellebbezést. E bekezdés alkalmazásában érdekeltnek a (2) bekezdés szerinti fellebbezés benyújtására jogosult minősül.
(4) A fellebbezést a megyei földhivatal érdemi határozatának, vagy a fellebbezési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, illetve a másodfokú eljárást megszüntető végzésének meghozataláig lehet visszavonni.
(4) A fellebbezést a kormányhivatal érdemi határozatának, vagy a fellebbezési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, illetve a másodfokú eljárást megszüntető végzésének meghozataláig lehet visszavonni.
16. §   A járási földhivatal a fellebbezés folytán saját hatáskörben, vagy a másodfokú döntés alapján megismételt első fokú eljárásban meghozott döntését abban az esetben küldi meg az állami adóhatóságnak, ha a fellebbezéssel megtámadott döntését korábban is megküldte, vagy döntésének megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.
16. §   A járási hivatal a fellebbezés folytán saját hatáskörben, vagy a másodfokú döntés alapján megismételt első fokú eljárásban meghozott döntését abban az esetben küldi meg az állami adóhatóságnak, ha a fellebbezéssel megtámadott döntését korábban is megküldte, vagy döntésének megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.
17. §
(1) A megyei földhivatal a fellebbezéssel megtámadott döntést
a) helybenhagyja,
b) megváltoztatja, vagy
c) megsemmisíti és a járási földhivatalt új eljárásra utasítja.
(1) A kormányhivatal a fellebbezéssel megtámadott döntést
a) helybenhagyja,
b) megváltoztatja, vagy
c) megsemmisíti és a járási hivatalt új eljárásra utasítja.
(2) A megyei földhivatal fellebbezés tárgyában meghozott másodfokú döntését - annak ingatlan-nyilvántartási foganatosítását követően - abban az esetben kell az állami adóhatóságnak megküldeni, ha
a) korábban a fellebbezéssel megtámadott határozatot is megküldték a részére, vagy
b) az első fokú döntés megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.
(2) A kormányhivatal fellebbezés tárgyában meghozott másodfokú döntését - annak ingatlan-nyilvántartási foganatosítását követően - abban az esetben kell az állami adóhatóságnak megküldeni, ha
a) korábban a fellebbezéssel megtámadott határozatot is megküldték a részére, vagy
b) az első fokú döntés megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.

12. Bírósági felülvizsgálati kérelem

18. §
(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint az ingatlanügyi hatósági határozat utólagos kézbesítését kérő érdekelt a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő bírósági felülvizsgálati kérelmet.
(2) A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyre vonatkozó iratokkal, valamint a tulajdoni lap másolatának munkapéldányával együtt fel kell terjeszteni a megyei földhivatalhoz. A felterjesztést megelőzően az érintett ingatlan tulajdoni lapjára fel kell jegyezni az ingatlanügyi hatósági határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tényét.
(2) A bírósági felülvizsgálati kérelmet az ügyre vonatkozó iratokkal, valamint a tulajdoni lap másolatának munkapéldányával együtt fel kell terjeszteni a kormányhivatalhoz. A felterjesztést megelőzően az érintett ingatlan tulajdoni lapjára fel kell jegyezni az ingatlanügyi hatósági határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tényét.
(3) Az ingatlan határvonalát vagy területét érintő bírósági felülvizsgálati kérelmet a bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása tényének feljegyzésével egyidejűleg meg kell küldeni valamennyi érintett ingatlan tulajdonosának is.
(4) A megyei földhivatal a felterjesztett iratokat a bíróságnak a bírósági felülvizsgálati kérelem ügyében meghozott döntésével együtt küldi vissza a járási földhivatalnak.
(4) A kormányhivatal a felterjesztett iratokat a bíróságnak a bírósági felülvizsgálati kérelem ügyében meghozott döntésével együtt küldi vissza a járási hivatalnak.

13. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás

19. §
(1) A megyei földhivatal a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a végzését a járási földhivatal javaslatának a figyelembevételével hozza meg. A végzés csak az eljárás lefolytathatósága tekintetében tartalmazhat döntést, az ügy érdemében történő döntéshozatalhoz iránymutatásul nem szolgálhat, arra kizárólag az első fokú földhivatal jogosult.
(1) A kormányhivatal a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a végzését a járási hivatal javaslatának a figyelembevételével hozza meg. A végzés csak az eljárás lefolytathatósága tekintetében tartalmazhat döntést, az ügy érdemében történő döntéshozatalhoz iránymutatásul nem szolgálhat, arra kizárólag a járási hivatal jogosult.
(2) A köztársasági elnök területszervezési döntése alapján kialakított település vagy települések az ingatlan-nyilvántartás átalakítására irányuló különleges eljárás lefolytatását követően kerülnek felfektetésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek megtörténtéig a területszervezési döntést megelőző település és helyrajzi szám szerint szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban.

14. Elektronikusan lekérdezett tulajdonilap-másolat felhasználhatósága

20. §   Az eljáró szerv az általa elektronikus dokumentumként lekérdezett nem hiteles tulajdonilap-másolatot az eljárása során, így különösen a tényállás tisztázásához felhasználhatja, kivéve, ha jogszabály hiteles tulajdonilap-másolat felhasználását írja elő.

15. Adatleválogatást igénylő adatszolgáltatás elektronikusan feldolgozható formában

21. §
(1) A FÖMI egyedi megállapodásban meghatározott térítés ellenében az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglalt keretek között:
a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.);
b) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH);
c) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)
megkeresésére az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét elektronikusan feldolgozható elektronikus dokumentumként adja át a megkeresőnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatási díjának megállapításánál - az egyedi megállapodásban - a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatásának díjáról szóló jogszabályokban meghatározott díjat és díjmegosztást is figyelembe kell venni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatásának díja - törvényben meghatározott, a tulajdoni lap másolat szolgáltatásra vonatkozó díjmentesség hiányában - a megkeresőt terheli.
(4) Díjmentes adatszolgáltatásra helyrajzi számonként évente egy alkalommal kerülhet sor, a díjmentességről a megkeresőnek a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével a megkeresésben nyilatkoznia kell.
(5) Az MNV Zrt. részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:
a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,
b) a tulajdoni lap III. részén bejegyzett jogosult kiskorúságának ténye, gondnokság alá helyezésének ténye,
c) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő törlésének ténye.
(6) Az MVH részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:
a) kiegészítő szöveges bejegyzés,
b) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő törlésének ténye,
c) a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásának ténye,
d) jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról,
e) földminősítési mintatér megjelölése.
(7) Az NFA részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:
a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,
b) a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja.
22. §   A helyi adóhatóság megkeresésére a járási földhivatal az illetékességi területén fekvő település vonatkozásában a helyi adókötelezettség megállapításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok leválogatásával adatszolgáltatást végez, amely elektronikusan feldolgozható formában a tulajdoni lapon szereplő következő adatokat tartalmazza:
a) az ingatlan adatai;
b) az ingatlan tulajdonosának
ba) természetes személyazonosító adatai,
bb) tulajdoni hányada.
22. §   A helyi adóhatóság megkeresésére a járási hivatal az illetékességi területén fekvő település vonatkozásában a helyi adókötelezettség megállapításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok leválogatásával adatszolgáltatást végez, amely elektronikusan feldolgozható formában a tulajdoni lapon szereplő következő adatokat tartalmazza:
a) az ingatlan adatai;
b) az ingatlan tulajdonosának
ba) természetes személyazonosító adatai,
bb) tulajdoni hányada.
23. §   A járási földhivatal az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti földmérési földkönyvet elektronikusan szerkeszthető formában is szolgáltathatja.
23. §   A járási hivatal az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti földmérési földkönyvet elektronikusan szerkeszthető formában is szolgáltathatja.

III. FEJEZET
A TERMŐFÖLD HASZNOSÍTÁSÁVAL, VÉDELMÉVEL ÉS A FÖLDMINŐSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAI

24. §   A termőföld védelméről szóló törvény szerinti földminősítési, földvédelmi és az újrahasznosítási eljárást, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző járási földhivatalok illetékességi területéhez tartoznak,
a) a megyeszékhely szerinti járási földhivatal,
b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala,
c) a fővárosban a Budapesti 1. Számú Földhivatal
folytatja le.
24. §   A termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi, földminősítési és az újrahasznosítási eljárást, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző, az e §-ban meghatározott hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak,
a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,
c) a fővárosban a Fővárosi XI. Kerületi Hivatal
folytatja le.
24. §   A termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi (ideértve a földvédelmi szakhatósági közreműködés és a földvédelmi szakkérdés vizsgálatának esetét is), földminősítési és az újrahasznosítási eljárást, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző, az e §-ban meghatározott hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak,
a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,
c) a fővárosban a Fővárosi XI. Kerületi Hivatal
folytatja le.
25. §   A Kormány a 2. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki az ott meghatározott földhivatali eljárásokban és az abban megállapított feltételek fennállása esetén, a megjelölt szakkérdés elbírálása tekintetében.
25. §
(1) A járási hivatal, valamint a kormányhivatal a 2. melléklet szerinti földvédelmi hatósági eljárásokban az ott meghatározott feltételek fennállása esetén, a 2. melléklet A) részében megjelölt szakkérdéseket is köteles vizsgálni, továbbá a 2. melléklet B) részében meghatározott hatóságokat, mint kijelölt szakhatóságokat köteles megkeresni.
(2) A 2. melléklet A) része szerinti eljárások eredményeként kiadott határozatnak - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt előírásokon túl - tartalmaznia kell
a) a rendelkező részben a vizsgált szakkérdésekkel összefüggő előírásokat és feltételeteket is,
b) az indokolási részben a vizsgált szakkérdések és a vizsgálat során tett, a döntés szempontjából lényeges megállapítások, valamint a rendelkező részbe foglalt előírások és feltételek indokainak részletes bemutatását is.
(3) Ha a fellebbezés az első fokú eljárásban vizsgált olyan szakkérdést érint, amelynek elbírálására a másodfokú ingatlanügyi hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára a 2. melléklet A) részében foglalt táblázat „C” oszlopában megjelölt szerv rendelhető ki szakértőként.
(4) Ha a döntés felülvizsgálatára jogosult másodfokú ingatlanügyi hatóság a 2. melléklet A) részében foglalt táblázat „B” oszlopában meghatározott szakkérdés kapcsán megállapítja, hogy az első fokú határozatot az (1)-(2) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hozták meg, a határozat megsemmisítésének van helye.
25/A. §
(1) Ha a kormányhivatal másodfokú eljárásában, vagy a másodfokú szakhatósági közreműködésével, illetve szakértőként történő kirendelésével kapcsolatban a hatósággal szembeni kizárási ok áll fenn, a Kormány az 5. mellékletben meghatározott kormányhivatalt jelöli ki másodfokon eljáró földvédelmi hatóságként, közreműködő szakhatóságként az 5. mellékletben meghatározott illetékességi területen.
(2) A földvédelmi szakkérdés vizsgálatára az (1) bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállása esetén az 5. mellékletben meghatározott kormányhivatal rendelhető ki szakértőként.
26. §
(1) A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott földminősítéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a megyei földhivatal
a) végzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését,
b) folytatja le a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik.
(1) A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott földminősítéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a kormányhivatal
a) végzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését,
b) folytatja le a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik.
(2) A több megye területére kiterjedő becslőjárás, illetve osztályozási vidék esetén a járási mintaterek felülvizsgálatával, újak kijelölésével kapcsolatos feladatokat a legnagyobb területtel érintett megyei földhivatal - az érintett megyei földhivatalok javaslatainak figyelembevételével - látja el.
(2) A több megye területére kiterjedő becslőjárás, illetve osztályozási vidék esetén a járási mintaterek felülvizsgálatával, újak kijelölésével kapcsolatos feladatokat a legnagyobb területtel érintett kormányhivatal - az érintett megyei kormányhivatalok javaslatainak figyelembevételével - látja el.
(3) A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott, a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal a megyei földhivatalon keresztül gyakorolja. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésben erre utalni kell.
(3) A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott, a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a kormányhivatal gyakorolja.
26/A. §
(1) A földvédelmi hatósági hatáskörében szakhatóságként eljáró járási hivatal a szakhatósági állásfoglalást a termőföld védelméről szóló törvényben, a földvédelmi eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül adja ki.
(2) Ha valamely eljárásban hatóságként eljáró járási hivatal földvédelmi szakkérdést vizsgál, az érdemi döntés meghozatalára irányadó ügyintézési határidő 10 nappal meghosszabbodik.
26/B. §   Ha a termőföld újrahasznosítási eljárásban, a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban, a termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában vagy a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban hatóságként eljáró járási hivatal környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakkérdést vizsgál, az érdemi döntés meghozatalára irányadó ügyintézési határidő 29 nappal meghosszabbodik.

IV. FEJEZET
AZ EGYESÍTETT MŰVELÉSI ÁG VÁLTOZÁSI ELJÁRÁS

16. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

27. §
(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földrészlet (ideértve az alrészletet is, e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: földrészlet) művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változás esetén (ide nem értve azt az esetkört, ha a földrészlet adata művelés alól kivett területre változik) a járási földhivatal olyan egyesített eljárást (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: egyesített eljárás) folytat le, amely a következő sorrendben magában foglalja:
a) a földrészlet természetbeni állapotnak megfelelő tényleges művelési ágának, valamint az ahhoz tartozó minőségi osztálynak és a kataszteri tiszta jövedelem értékének megállapítására irányuló földminősítési (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: földminősítési eljárás),
b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerinti
ba) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érintő adatváltozás átvezetésére irányuló,
bb) vázrajz benyújtása esetén, annak a záradékolásra irányuló, és
c) az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)
eljárást.
(1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földrészlet (ideértve az alrészletet is, e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: földrészlet) művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változás esetén (ide nem értve azt az esetkört, ha a földrészlet adata művelés alól kivett területre változik) a járási hivatal olyan egyesített eljárást (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: egyesített eljárás) folytat le, amely a következő sorrendben magában foglalja:
a) a földrészlet természetbeni állapotnak megfelelő tényleges művelési ágának, valamint az ahhoz tartozó minőségi osztálynak és a kataszteri tiszta jövedelem értékének megállapítására irányuló földminősítési (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: földminősítési eljárás),
b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerinti
ba) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érintő adatváltozás átvezetésére irányuló,
bb) vázrajz benyújtása esetén, annak a záradékolásra irányuló, és
c) az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)
eljárást.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a járási földhivatal abban az esetben is egyesített eljárást folytat le, ha a földrészlet végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős hatósági engedély alapján megvalósuló igénybevétel folytán az igénybevétellel nem érintett földrészlet esetében a földminősítést kizárólag annak területi mértékére tekintettel, jogszabályi előírás alapján kell elvégezni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a járási hivatal abban az esetben is egyesített eljárást folytat le, ha a földrészlet végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős hatósági engedély alapján megvalósuló igénybevétel folytán az igénybevétellel nem érintett földrészlet esetében a földminősítést kizárólag annak területi mértékére tekintettel, jogszabályi előírás alapján kell elvégezni.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás magában foglalja a kizárólag az érintett földrészlet minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítására irányuló földminősítési eljárást is.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárásra csak abban az esetben kerül sor, ha az ott meghatározott jogszabály, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján a változásátvezetési eljárás lefolytatásához változási vázrajz készítése szükséges.
(5) Az egyesített eljárás bejelentésre, megkeresésre vagy hivatalból indul.
28. §
(1) Az egyesített eljárás a 30. § (1) bekezdése, illetve a 33. § (1) bekezdése szerinti tényfeljegyzést követő munkanapon indul meg.
(2) A földminősítési eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap, amely indokolt esetben, hivatalból vagy az ügyfél kérelmére egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható.
(3) A 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban a járási földhivatal a bejelentő által becsatolt és hatályos záradékokkal nem rendelkező változási vázrajzot 15 napon belül megvizsgálja, és ha annak adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthető, ennek megfelelő záradékokkal látja el.
(3) A 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban a járási hivatal a bejelentő által becsatolt és hatályos záradékokkal nem rendelkező változási vázrajzot 15 napon belül megvizsgálja, és ha annak adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthető, ennek megfelelő záradékokkal látja el.
(4) A változásátvezetési eljárás a változási vázrajz záradékolását követő munkanapon indul meg, melynek ügyintézési határideje 15 nap.
(5) Harmincnál több önálló helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet vagy harmincnál több érdekeltet érintő beadvány esetén az ingatlan-nyilvántartási törvényben meghatározott határidő az egyesített eljárás egészére irányadó.

17. Bejelentésre induló egyesített eljárás

29. §
(1) A földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változásra (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: művelési ág változás) vonatkozó bejelentést az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény alapján az adatváltozás bejelentésére kötelezett személy nyújthat be. A bejelentést az egyesített eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) természetes személy bejelentő esetén a természetes személyazonosító adatokat,
b) gazdálkodó szervezet bejelentő esetén a statisztikai azonosítóját,
c) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet bejelentő esetén a cégjegyzékszámot,
d) a művelési ág változással érintett földrészlet fekvése szerinti település nevét, a fekvés (külterület, belterület) megjelölését, helyrajzi számát, valamint a változással érintett terület nagyságát, művelési ágát, minőségi osztályát és aranykorona értékét.
(3) A bejelentéshez csatolni kell:
a) jogszabályban meghatározott esetben a változási vázrajzot;
b) a változási vázrajz hatósági vizsgálatáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének az igazolását;
c) a földminősítési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének az igazolását;
d) erdő és fásított terület művelési ág, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti fás legelő és vadföld, továbbá a halastó művelési ág megállapítására vagy megváltoztatására irányuló egyesített eljárás esetén az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti adatváltozást megalapozó jogerős hatósági döntést, illetve hatósági bizonyítványt.
30. §
(1) A bejelentést követő munkanapon a folyamatban lévő széljegyek rangsorától függetlenül az érintett földrészlet tulajdoni lapjára hivatalból fel kell jegyezni a földminősítési eljárás megindítása tényét.
(2) Hivatalból kell törölni a tényfeljegyzést
a) a változásátvezetési eljárás során az ügy érdemében hozott, vagy
b) az egyesített eljárás bármelyik szakaszában a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető
döntés jogerőre emelkedését követő munkanapon.
(3) Ha a járási földhivatal megállapítja, hogy a bejelentés hiányos vagy a mellékletek nem kerültek becsatolásra, a bejelentőt a bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül - határidő megjelölésével - a hiányosság pótlására szólítja fel.
(3) Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a bejelentés hiányos vagy a mellékletek nem kerültek becsatolásra, a bejelentőt a bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül - határidő megjelölésével - a hiányosság pótlására szólítja fel.
(4) A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése esetén a járási földhivatal az egyesített eljárást a 32-33. §-ban meghatározottak szerint hivatalból folytatja.
(4) A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése esetén a járási hivatal az egyesített eljárást a 32-33. §-ban meghatározottak szerint hivatalból folytatja.
(5) Ha a bejelentésben megjelölt földrészletet érintően a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt földvédelmi eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig az egyesített eljárást fel kell függeszteni.
(5) Ha a bejelentésben megjelölt földrészletet érintően termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt földvédelmi eljárás van folyamatban, a járási hivatal az egyesített eljárást megszünteti.
31. §
(1) A bejelentés alapján indult egyesített eljárás keretében lefolytatott földminősítési eljárás eredményét jegyzőkönyvben, vagy ha a helyszíni szemlén az ügyfél nem vett részt, hivatalos feljegyzésben rögzíti a járási földhivatal.
(1) A bejelentés alapján indult egyesített eljárás keretében lefolytatott földminősítési eljárás eredményét jegyzőkönyvben, vagy ha a helyszíni szemlén az ügyfél nem vett részt, hivatalos feljegyzésben rögzíti a járási hivatal.
(2) Ha az egyesített eljárás során az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény vagy az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján a változásátvezetési eljáráshoz változási vázrajz szükséges, és az
a) benyújtásra került, ugyanakkor módosítása indokolt, annak módosítására a készítőjét,
b) nem került benyújtásra, annak elkészíttetésére a bejelentőt
kell felhívni azzal, hogy azt a jegyzőkönyv vagy a hivatalos feljegyzés alapulvételével kell elkészíteni.
(3) Ha a becsatolt változási vázrajz földhivatali vizsgálata és záradékolása külön - megelőző - eljárás keretében történt, az ügyfél kérelmére a földhivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - hatályossági idején belül egy alkalommal a változási vázrajzot újra záradékolja.
(3) Ha a becsatolt változási vázrajz járási hivatal által történő vizsgálata és záradékolása külön - megelőző - eljárás keretében történt, az ügyfél kérelmére a járási földhivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - hatályossági idején belül egy alkalommal a változási vázrajzot újra záradékolja.
(4) A járási földhivatal az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetése esetén a záradékkal ellátott változási vázrajzot a határozathoz mellékelve küldi meg a bejelentő részére.
(4) A járási hivatal az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetése esetén a záradékkal ellátott változási vázrajzot a határozathoz mellékelve küldi meg a bejelentő részére.

18. Hivatalból induló vagy hivatalból folytatott egyesített eljárás

32. §
(1) Ha a járási földhivatal a földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változásról hivatalból szerez tudomást - ide nem értve a (4) bekezdésben meghatározott esetet -, a tudomásszerzést követő 15 napon belül helyszíni szemlét tart.
(1) Ha a járási hivatal a földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változásról hivatalból szerez tudomást - ide nem értve a (4) bekezdésben meghatározott esetet -, a tudomásszerzést követő 15 napon belül helyszíni szemlét tart.
(2) Ha a járási földhivatal az (1) bekezdés szerinti helyszíni szemle során megállapítja a földrészlet természetbeni (tényleges) állapotának és az ingatlan-nyilvántartás szerinti adatának az eltérését, a helyszíni szemle megtartásának napját követő 15 napon belül a bejelentési kötelezettségét elmulasztó ügyfelet 30 napos határidő megállapításával a 29. §-ban meghatározott bejelentésre szólítja fel.
(2) Ha a járási hivatal az (1) bekezdés szerinti helyszíni szemle során megállapítja a földrészlet természetbeni (tényleges) állapotának és az ingatlan-nyilvántartás szerinti adatának az eltérését, a helyszíni szemle megtartásának napját követő 15 napon belül a bejelentési kötelezettségét elmulasztó ügyfelet 30 napos határidő megállapításával a 29. §-ban meghatározott bejelentésre szólítja fel.
(3) Ha az ügyfél nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, a járási földhivatal hivatalból lefolytatja az egyesített eljárást, melynek keretében - szükség szerint - a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül gondoskodik a változási vázrajz elkészítéséről, továbbá az eljárási költségek megfizetésére kötelezi az ügyfelet.
(3) Ha az ügyfél nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, a járási hivatal hivatalból lefolytatja az egyesített eljárást, melynek keretében - szükség szerint - a hiánypótlásra nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül gondoskodik a változási vázrajz elkészítéséről, továbbá az eljárási költségek megfizetésére kötelezi az ügyfelet.
(4) Ha a járási földhivatal a földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változást más hatósági eljárása keretében folytatott helyszíni szemlén vagy helyszíni ellenőrzése során állapítja meg, akkor az ügyfél felszólítására vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti határidőket az e bekezdés szerinti helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés napját követő naptól kell számítani.
(4) Ha a járási hivatal a földrészlet művelési ágában vagy minőségében bekövetkezett változást más hatósági eljárása keretében folytatott helyszíni szemlén vagy helyszíni ellenőrzése során állapítja meg, akkor az ügyfél felszólítására vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti határidőket az e bekezdés szerinti helyszíni szemle vagy helyszíni ellenőrzés napját követő naptól kell számítani.
33. §
(1) A hivatalból indult vagy hivatalból folytatott egyesített eljárás esetén a földminősítési eljárás megindítása tényének feljegyzésére és törlésére a 30. § (1), illetve (2) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a földminősítési eljárás megindítása tényét a járási földhivatalnak a 32. § (1) vagy (4) bekezdése szerinti helyszíni szemle, illetve helyszíni ellenőrzés alapján készült hivatalos feljegyzés alapján, legkésőbb annak keltét követő munkanapon belül kell feljegyezni.
(1) A hivatalból indult vagy hivatalból folytatott egyesített eljárás esetén a földminősítési eljárás megindítása tényének feljegyzésére és törlésére a 30. § (1), illetve (2) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a földminősítési eljárás megindítása tényét a járási hivatalnak a 32. § (1) vagy (4) bekezdése szerinti helyszíni szemle, illetve helyszíni ellenőrzés alapján készült hivatalos feljegyzés alapján, legkésőbb annak keltét követő munkanapon belül kell feljegyezni.
(2) A hivatalból indult vagy hivatalból folytatott egyesített eljárásra egyebekben a 29-30. §-ban, valamint a 31. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

19. A megkeresésre induló egyesített eljárás

34. §
(1) A hatósági megkeresésre induló egyesített eljárásban a bejelentésre induló egyesített eljárás rendelkezései irányadók azzal, hogy azt a hatóságot is az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti megkeresőnek kell tekinteni, amelynek a hatósági döntésén alapul a változás, és amelynek a döntéséről a járási földhivatalt értesítenie kellett.
(1) A hatósági megkeresésre induló egyesített eljárásban a bejelentésre induló egyesített eljárás rendelkezései irányadók azzal, hogy azt a hatóságot is az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti megkeresőnek kell tekinteni, amelynek a hatósági döntésén alapul a változás, és amelynek a döntéséről a járási hivatalt értesítenie kellett.
(2) Ha az adatváltozás átvezetéséhez változási vázrajz szükséges, akkor annak becsatolására az (1) bekezdés szerinti megkeresőt kell felhívni, abban az esetben is, ha a hatósági döntés nem tartalmazott kifejezett megkeresést, vagy az nem került megküldésre és a járási földhivatal a változásról ellenőrzése során hivatalból vagy valamely hatóság tájékoztatása, illetve bejelentés alapján szerzett tudomást. A hiánypótlási felhívás eredménytelensége esetén a változási vázrajz járási földhivatal által hivatalból történő elkészítésének a költségei is a megkeresőt terhelik.
(2) Ha az adatváltozás átvezetéséhez változási vázrajz szükséges, akkor annak becsatolására az (1) bekezdés szerinti megkeresőt kell felhívni, abban az esetben is, ha a hatósági döntés nem tartalmazott kifejezett megkeresést, vagy az nem került megküldésre és a járási hivatal a változásról ellenőrzése során hivatalból vagy valamely hatóság tájékoztatása, illetve bejelentés alapján szerzett tudomást. A hiánypótlási felhívás eredménytelensége esetén a változási vázrajz járási hivatal által hivatalból történő elkészítésének a költségei is a megkeresőt terhelik.
35. §   Ha a megkeresésre induló egyesített eljárás során a járási földhivatal olyan változást is megállapít, amelyet az ügyfélnek kellett volna bejelentenie, a hivatalból induló egyesített eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
35. §   Ha a megkeresésre induló egyesített eljárás során a járási hivatal olyan változást is megállapít, amelyet az ügyfélnek kellett volna bejelentenie, a hivatalból induló egyesített eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

V. FEJEZET
TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS

36. §
(1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás típusai a következők:
a) telekalakítási engedélyezési eljárás,
b) egyesített telekalakítási eljárás.
(2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján
a) a telekalakítás engedélyezésére és
b) a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)
irányuló eljárás indul meg.
(3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:
a) a telekalakítással érintett bármelyik földrészlet bármelyik tulajdonosa,
b) közös tulajdonban álló földrészlet esetén bármelyik tulajdonostárs,
c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,
d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,
e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a földrészlet területnagyság szerinti többsége,
f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.
(4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az - a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult - nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására egyébként jogosult.
(5) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat;
b) gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét;
c) a telekalakítással érintett földrészlet vagy földrészletek helyrajzi számát, a földrészlet vagy földrészletek fekvése szerinti település megjelölésével;
d) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését;
e) a telekalakítás célját, amely lehet:
ea) telekcsoport újraosztása,
eb) telekfelosztás,
ec) telekegyesítés,
ed) telek-határrendezés;
ed) telekhatárrendezés;
f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
(6) Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek az (5) bekezdésben foglaltakon túl meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti előírásoknak is.
(7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, az általa irányított minisztérium, valamint a földhivatalok honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, mely a 3. melléklet 1. pontjában felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.
(7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, az általa irányított minisztérium, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, mely a 3. melléklet 1. pontjában felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.
(8) Telekalakítási dokumentációt
a) ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő, vagy
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, de a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályokban meghatározott földmérési és térképészeti szakképzettséggel rendelkező személy a (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
készíthet.
(9) Ha a telekalakítási dokumentációt a (8) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettséggel rendelkező személy készíti, a dokumentáció minőségét, valamint a tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőségét a (8) bekezdés a) pontja szerinti jogosultsággal rendelkező szakember tanúsítja a változási vázrajzon és a telekalakítási helyszínrajzon.
(10) Azokra az ingatlanokra, amelyek a kisajátítást kérő tulajdonában vannak és a kisajátítási tervben szerepelnek, az (1) bekezdés szerinti telekalakítási eljárás helyett a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni és e kormányrendelet szerint záradékolt változási vázrajz alapján kerül sor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.
36/A. §   Telekalakítási eljárás során a birtokösszevonási cél a telekcsoport újraosztás esetén valósul meg, amennyiben az eljárást megelőzően a tulajdonos tulajdonát képező és egymástól távol elhelyezkedő földrészletek
a) egy helyrajzi számon,
b) közvetlenül egymás mellé, vagy
c) út, árok, csatorna közbeékelődésével egymás mellé
kerülnek kialakításra.
37. §
(1) A telekalakítási engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő harminc nap.
(2) A telekalakítási eljárás megindítását az eljárás iránti kérelem benyújtását követő munkanapon valamennyi érintett tulajdoni lapon széljegyezni kell. A telekalakítási eljárás megindítása tényét a széljegyzést követő 8 napon belül hivatalból kell feljegyezni, kivéve, ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására kerül sor. Az erről szóló végzésben a széljegy törléséről rendelkezni kell és annak jogerőre emelkedését követő napon azt az ügyfelek értesítése nélkül törölni kell a tulajdoni lapról.
(3) A tényt hivatalból kell törölni az ingatlan-nyilvántartásból:
a) az engedély iránti kérelem ügyében folytatott eljárást lezáró érdemi döntés vagy az azt megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő napon,
b) egyesített telekalakítási eljárásban a (7), illetve a (8) bekezdés szerinti széljegyzéssel egyidejűleg,
c) egyesített telekalakítási eljárás esetén az a) pontban meghatározott napon.
(4) A tény (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerinti feljegyzésének, illetve törlésének ingatlan-nyilvántartási foganatosításáról az ügyfeleket - ha jogszabály másként nem rendelkezik - külön értesíteni nem kell.
(5) A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. A telekalakítási eljárásban a változási vázrajzot a földhivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - újra záradékolja.
(5) A telekalakítási engedély és a hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. A telekalakítási eljárásban a változási vázrajzot a járási hivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - újra záradékolja.
(6) Abban az esetben, ha a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem történt meg, az ügyfél kérelmére a járási földhivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - hatályossági idején belül egy alkalommal a telekalakítási engedélyt egy évre meghosszabbítja, valamint a változási vázrajzot újra záradékolja. A kérelemhez a bíróság által érkeztetett keresetlevelet csatolni kell.
(6) Abban az esetben, ha a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem történt meg, az ügyfél kérelmére a járási hivatal - ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs - hatályossági idején belül egy alkalommal a telekalakítási engedélyt egy évre meghosszabbítja, valamint a változási vázrajzot újra záradékolja. A kérelemhez a bíróság által érkeztetett keresetlevelet csatolni kell.
(7) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásátvezetési eljárás a beadvány széljegyzésével - a (8) bekezdésben foglalt esetet kivéve - a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követő munkanapon indul meg.
(8) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén amennyiben a telekalakítási engedély másodfokon emelkedik jogerőre, a változásátvezetési eljárás a jogerős határozat első fokú ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezésének napján indul meg.
(9) Egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 15 nap.
(10) Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs lehetőség, a telekalakítási engedély jogosultja a szükséges okiratok benyújtásával az (5) bekezdésben megjelölt időn belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a földrészlet adataiban történő, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését.
38. §
(1) A Kormány a földhivatal telekalakítási eljárásában a 4. melléklet szerinti feltételek fennállása esetén és az ott megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 4. melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság - hat hónapig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak a földhivatal által záradékolt változási vázrajz és területkimutatás alapján kérhető.
(1) A járási hivatal, valamint a kormányhivatal a telekalakítási eljárásban a 4. mellékletben meghatározott feltételek fennállása esetén, az ott megjelölt szakkérdéseket is köteles vizsgálni, továbbá - ha a szakkérdés vizsgálatára hatáskörrel nem rendelkezik - a 4. melléklet B) részében meghatározott hatóságokat, mint kijelölt szakhatóságokat köteles megkeresni.
(1a) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal hatályos záradékával ellátott változási vázrajz és területkimutatás csatolásával a szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás ad ki.
(1b) A 4. melléklet A) része szerinti eljárások eredményeként kiadott határozatnak - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt előírásokon túl - tartalmaznia kell
a) a rendelkező részben a vizsgált szakkérdésekkel összefüggő előírásokat és feltételeteket is,
b) az indokolási részben a vizsgált szakkérdések és a vizsgálat során tett, a döntés szempontjából lényeges megállapítások, valamint a rendelkező részbe foglalt előírások és feltételek indokainak részletes bemutatását is.
(2) A földhivatal a kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt tizenöt napon belül megvizsgálja. A földhivatal a záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolatának megküldésével keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk beszerzése céljából, ha előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre.
(2) A járási hivatal a kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt tizenöt napon belül megvizsgálja. A járási hivatal által záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolata képezi az alapját a 4. melléklet szerinti szakkérdések vizsgálatának, valamint a 4. mellékletben kijelölt szakhatóság vagy szakértő megkeresésének, ha előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képező földrészletet vagy földrészleteket érintően változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakítási kérelmet - a szakhatóságok megkeresése nélkül - el kell utasítani.
(4) A földhivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a - 3. melléklet 3. pontja szerinti záradékkal ellátott - változási vázrajzot a jogerős határozathoz mellékelve küldi meg a kérelmező részére.
(4) A járási hivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a - 3. melléklet 3. pontja szerinti záradékkal ellátott - változási vázrajzot a jogerős határozathoz mellékelve küldi meg a kérelmező részére.
(5) Abban az esetben, ha a telekalakítási eljárás az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett bányatelket érint, a változásátvezetési eljárásban hozott bejegyző határozatot az illetékes bányakapitányságnak is meg kell küldeni.
(5) Abban az esetben, ha a telekalakítási eljárás az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett bányatelket érint, a változásátvezetési eljárásban hozott bejegyző határozatot az illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatalnak is meg kell küldeni.
(6) Ha a fellebbezés az első fokú eljárásban vizsgált olyan szakkérdést érint, amelynek elbírálására a másodfokú telekalakítási hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára a 4. melléklet A) részében foglalt táblázat „C” oszlopában megjelölt szerv rendelhető ki szakértőként.
(7) Ha a döntés felülvizsgálatára jogosult másodfokú telekalakítási hatóság megállapítja, hogy a telekalakítási határozatot az (1) és (1b) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hozták meg, a határozat megsemmisítésének van helye.
38/A. §
(1) Nem minősül telekalakítási eljárásnak a tulajdonosi jogokat gyakorló NFA kérelmére induló olyan megosztási eljárás, amely a Nemzeti Földalapba tartozó, kizárólagos állami tulajdonban lévő földrészlet árverés útján történő értékesítése céljából az erdő művelési ágú alrészlet önálló ingatlanná alakítására és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányul.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a földrészlet fekvése szerinti területileg illetékes telekalakítási hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal folytatja le.
(3) A megosztáshoz szükséges földmérési munkarészeket az Országos Erdőállomány Adattárból szolgáltatott digitális állomány alapján kell elkészíteni és a változást az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz alapján kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.
(3) A megosztáshoz szükséges földmérési munkarészeket az NFA által az árverési értékesítés során közzétett hirdetményben is szereplő ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kell elkészíteni, és a változást az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz alapján kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni azzal, hogy a változási vázrajz elkészítéséhez helyszíni felmérés nem szükséges.
(4) Az (1) bekezdés szerinti, az ahhoz kapcsolódó művelési ág változási, valamint a változás átvezetésére irányuló eljárást rangsorban megelőző kérelmek elbírálására irányuló valamennyi eljárást soron kívül kell lefolytatni.
39. §
(1) A Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügy tárgyát képező építési beruházás tervezett megvalósítása érdekében lefolytatott egyesített telekalakítási eljárás telekalakítási engedélyezési eljárási szakaszának ügyintézési határideje 15 nap, a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 5 nap.
(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított telekalakítási eljárásban a 38. § (1) bekezdését - a szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltétele tekintetében - az építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

VI. FEJEZET
FÖLD TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZÉSI KÉPESSÉG IGAZOLÁSA

40. §
(1) A megyei földhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak
a) a kérelemben megjelölt földnek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását, vagy
b) a 9. § (7) bekezdésében meghatározott bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a bírósági döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet
igazolja.
(1) A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak
a) a kérelemben megjelölt földnek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását, vagy
a) a kérelemben megjelölt földnek
aa) végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy
ab) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló
árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását, vagy
b) a 9. § (7) bekezdésében meghatározott bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a bírósági döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet
igazolja.
(1) A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak
a) a kérelemben megjelölt földnek
aa) végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy
ab) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló
árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását, vagy
b) a 9. § (7) bekezdésében meghatározott bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a bírósági döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet
igazolja.
(1) (1) A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak
a) a kérelemben megjelölt földnek
aa) végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy
ab) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló
árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását, vagy
b) a 9. § (7) bekezdésében meghatározott bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a bírósági döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet
igazolja.
(1a) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány tartalmazza a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel fennállását.
(2) A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni a Fétv. 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az árverezésre kerülő vagy a bírósági döntés alapján történő tulajdonjog bejegyzéssel érintett föld fekvésének települését és helyrajzi számát.
(3) A hatósági bizonyítványt a megyei földhivatal 15 napon belül állítja ki.
(3) A hatósági bizonyítványt a kormányhivatal 15 napon belül állítja ki.

VII. FEJEZET
FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATOK

41. §   Az ingatlan fekvése szerinti járási földhivatal első fokú hatósági jogkörébe a következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:
a) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelését, a változások folyamatos vezetését és az abból történő adatszolgáltatást,
b) eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyekben,
c) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok és vázlatok vizsgálatát és záradékolását,
d) kijavítja a felmérési, térképezési vagy területszámítási hibákat,
e) elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos munkákat,
f) közreműködik a megyei földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában,
g) elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat,
h) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat,
i) elvégzi az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának időszakos helyszíni ellenőrzését,
j) megindítja a bírságolási eljárást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő változások bejelentését elmulasztóval, valamint az állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan felhasználójával szemben.
41. §   Az ingatlan fekvése szerinti járási hivatal első fokú hatósági jogkörébe a következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:
a) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelését, a változások folyamatos vezetését és az abból történő adatszolgáltatást,
b) eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyekben,
c) ellátja az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok és vázlatok vizsgálatát és záradékolását,
d) kijavítja a felmérési, térképezési vagy területszámítási hibákat,
e) elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos munkákat,
f) közreműködik a megyei földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában,
g) elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat,
h) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat,
i) elvégzi az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának időszakos helyszíni ellenőrzését,
j) megindítja a bírságolási eljárást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő változások bejelentését elmulasztóval, valamint az állami alapadat-adatbázisok jogosulatlan felhasználójával szemben.
42. §
(1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatal hatósági jogkörébe a következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:
a) az alapponthálózati pontok vonatkozásában:
aa) ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást,
ab) gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat,
ac) intézkedik a pusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás megindítása iránt,
ad) intézkedik a pusztult pontok esetében a helyreállításra kötelezett felé a költségek megfizetéséről,
ae) intézkedik szükség esetén a szabálysértési eljárás megindításáról,
af) intézkedik a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával kapcsolatos eljárás megindításáról,
ag) intézkedik az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a kártalanítás megállapításáról,
ah) ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását,
ai) gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű használati jogot, valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben;
b) ellátja az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történő adatszolgáltatást;
c) ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet;
d) ellátja az állami alapmunkákkal kapcsolatban a megyei földhivatalra háruló hatósági feladatokat;
e) ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat;
f) vezeti a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat;
g) megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználóval, valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben;
h) ellátja az illetékességi területéhez tartozó első fokon eljáró földhivatalok földmérési és térképészeti tevékenysége tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e), g) és h) pontja szerint hatásköröket, továbbá a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti törvényességi ellenőrzést;
i) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat;
j) adatot szolgáltat a FÖMI részére a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisához.
(1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatal hatósági jogkörébe a következő földmérési és térképészeti feladatok tartoznak:
a) az alapponthálózati pontok vonatkozásában:
aa) ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást,
ab) gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat,
ac) intézkedik a pusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás megindítása iránt,
ad) intézkedik a pusztult pontok esetében a helyreállításra kötelezett felé a költségek megfizetéséről,
ae) intézkedik szükség esetén a szabálysértési eljárás megindításáról,
af) intézkedik a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával kapcsolatos eljárás megindításáról,
ag) intézkedik az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a kártalanítás megállapításáról,
ah) ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását,
ai) gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű használati jogot, valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben;
b) ellátja az állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból történő adatszolgáltatást;
c) ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet;
d) ellátja az állami alapmunkákkal kapcsolatban a kormányhivatalra háruló hatósági feladatokat;
e) ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat;
f) vezeti a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat;
g) megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználóval, valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben;
h) ellátja az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok földmérési és térképészeti tevékenysége tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e), g) és h) pontja szerint hatásköröket, továbbá a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti törvényességi ellenőrzést;
i) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat;
j) adatot szolgáltat a FÖMI részére a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisához.
(2) A megyei földhivatal lefolytatja a másodfokú eljárást a járási földhivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti ügyekben.
(2) A kormányhivatal lefolytatja a másodfokú eljárást a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési és térképészeti ügyekben.
(3) A megyei földhivatal illetékességi területén szakfelügyeleti jogkörében ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználását.
(3) A kormányhivatal illetékességi területén szakfelügyeleti jogkörében ellenőrzi az állami alapadatok adatbázisainak jogszerű felhasználását.
(4) A megyei földhivatal a bejelentésre kötelezett földmérési munkákról nyilvántartást vezet.
(4) A kormányhivatal a bejelentésre kötelezett földmérési munkákról nyilvántartást vezet.
(5) A megyei földhivatal az illetékességi területén kiszabott bírság befizetésében jelentkező hátralék összegéről és a befizetett bírságok továbbutalásáról a rendelkezésre álló adatok alapján félévente, július 10. napjáig, illetve január 10. napjáig tájékoztatja a térképészetért felelős minisztert.
(5) A kormányhivatal az illetékességi területén kiszabott bírság befizetésében jelentkező hátralék összegéről és a befizetett bírságok továbbutalásáról a rendelkezésre álló adatok alapján félévente, július 10. napjáig, illetve január 10. napjáig tájékoztatja a térképészetért felelős minisztert.
43. §
(1) A FÖMI országos illetékességgel, mint ingatlanügyi hatóság jár el:
a) az állami alapadatok tárolása, kezelése és szolgáltatása, valamint az adatbázisok kezelése és üzemeltetése során,
b) az állami alapadatok és adatbázisok elektronikus (hálózaton keresztüli) szolgáltatása során,
c) a Magyarország területére vonatkozó űrtávérzékelt adatok beszerzése, kezelése és szolgáltatása során,
d) az új állami alapadatok alapadatbázisainak állami átvétele során,
e) az államhatár földmérési jelei (határjelei), valamint az aktív GNSS hálózat vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlása során,
f) az államhatár határjeleinek és határpontjainak EOV rendszerbeli koordinátáinak meghatározása során,
g) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában hiteles záradékkal, valamint fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel ellátott hitelesített adatszolgáltatás végzése során,
h) az alaphálózati pontok áthelyezése, megszüntetése során,
i) a megyei földhivatal alappont helyszínelésének ellenőrzése során,
i) a kormányhivatal alappont helyszínelésének ellenőrzése során,
j) a földmérési engedélyhez kötött tevékenység gyakorlásának időtartama alatt a tevékenységre jogosultnál lefolytatott hatósági ellenőrzés során,
k) az állami alapadatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése és bírság kiszabása során a hatáskörébe utalt esetekben,
l) a részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített állami alapadatok adatbázisát érintő adatok átadásának elmulasztásáért kiszabandó bírságok kiszabása során,
m) a hatáskörébe utalt földmérési és térképészeti szakfelügyeleti tevékenység során,
n) a megyei földmérési szakfelügyelet ellenőrzése során,
o) számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése során,
p) tulajdoni lap elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatának fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel történő ellátása során,
q) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele iránti kérelem elbírálása során,
r) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezései jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése során,
s) a részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített, az állami topográfiai térképi adatbázis és az állami távérzékelési adatbázis adattartalmát érintő adatok kezelése és szolgáltatása során,
t) az ingatlan-, a földműves, valamint földhasználati nyilvántartás országos központi adatbázisának üzemeltetése, valamint az abból történő adatleválogatás és adattovábbítás során,
u) az országos térképtár létesítése és működtetése során.
(2) A FÖMI országos illetékességgel, mint földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv:
a) eljár a jogszabályokban meghatározott vagy delegált országos adatbázisok kezelése, változásvezetése és az azokból történő adatszolgáltatás során,
b) működteti a nemzeti téradat-infrastruktúra rendszert,
c) üzemelteti a kozmikus geodéziai obszervatóriumot,
d) eljár a földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozása, szakmai információs rendszerek, adattárak fejlesztése, üzemeltetése, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és a folyamatos adatcsere biztosítása során,
e) eljár a földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatás végzése és országos összhangjának megvalósítása során,
f) ellátja az ország teljes területére vonatkozó állami földmérési alaptérképek eladási példányainak őrzését, valamint az állami topográfiai térképek eredeti és eladási példányainak őrzését, kezelését, szolgáltatását, illetve értékesítését,
g) fenntartja, fejleszti és szolgáltatja az ország területére a domborzatmodellt, a felületmodellt, és geoportált üzemeltet,
h) vezeti a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisának központi nyilvántartását és abból adatot szolgáltat,
i) ellátja az állami alapmunkákkal összefüggő, a feladatkörébe utalt megrendeléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat,
j) végzi az állami térképi adatbázisok készítésével kapcsolatos - feladatkörébe utalt - légifényképezésre és az űrfelvételek beszerzésére vonatkozó koordinációs, megrendelői, előfeldolgozási feladatokat,
k) ellátja az ingatlan-nyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartási térképkezelő, valamint a földműves- és földhasználati nyilvántartás számítógépes rendszerének fejlesztését,
l) kutatási és műszaki fejlesztési feladatokat végez, ezen belül különösen a szakmai információs rendszerek fejlesztését, irányítását, rendszerfelügyeletét, valamint a földügyi igazgatást érintő földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai tudományos kutatások végzését, országos összhangjának megvalósítását látja el,
m) ellátja az agrárszakigazgatás terület alapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós delegált feladatok végrehajtását,
n) eljár a parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisok kezelésével, változásvezetésével és adatszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban,
o) ellátja a szőlőültetvények azonosítását, az ágazati támogatások kifizetése, valamint a bor eredetvédelme térképi ellenőrzésének alapját szolgáló rendszer adatbázisainak előállítását, változásvezetését és a közzétételével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat,
p) ellátja a nemzetközi kötelezettségből származó feladatokat,
q) ellátja a nemzeti téradat-infrastruktúra alapjainak létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat,
r) ellátja az állami alapadatok adatbázisainak hálózati szolgáltatón keresztül történő egyedi szerződést követő hozzáférések biztosítását,
s) ellátja az állami földmérési és ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok üzemeltetésével kapcsolatos minőségbiztosítási feladatokat,
t) tevékenységi körébe tartozó szakértői véleményt készít,
u) ellátja a szakirányú konferenciák, valamint a szakirányú továbbképzés akkreditálását.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. §
(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 56. § és a 6. melléklet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(3) A 21. § 2015. június 1-jén lép hatályba.
45. §   Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.
46. §   E rendelet eltérő rendelkezése hiányában, ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatalt kell érteni.
56. §   Az 1. melléklet a 6. melléklet szerint módosul.
46. §
(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „megyei (fővárosi) kormányhivatal földhivatala” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási földhivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala, a fővárosban a Budapesti 1. Számú Földhivatal” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében a „ , ha első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter” szövegrész.
47. §
(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében a „megyei (fővárosi) kormányhivatal földhivatala” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási földhivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala, a fővárosban a Budapesti 1. Számú Földhivatal” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezőjében a „ , ha első fokon a megyei vagy fővárosi kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter” szövegrész.
48. §   A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) pontja alapján a földhivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]
e) a bejegyzett használat olyan földhasználati szerződésen alapul, amely szerződés szerinti jogosultság jogszabály alapján megszűnt.”
49. §   A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pont f) alpontjában az „ingatlanrendezői földmérői, valamint geodéziai tervezői” szövegrész helyébe az „ingatlanrendezői földmérői” szöveg lép.
50. §
(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (2a) bekezdésében a „Földforgalmi tv.” szövegrész helyébe a „mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.)” szöveg, a „továbbá (5) bekezdésének második mondata” szövegrész helyébe a „továbbá (4) és (5) bekezdésének második mondata” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése.
51. §   A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
52. §
(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. melléklet II. rész „1. szakasz: telepítési hatásvizsgálati szakaszban” alcímében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási földhivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala, a fővárosban a Budapesti 1. Számú Földhivatal” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. melléklet II. rész „1. szakasz: telepítési hatásvizsgálati szakaszban” alcímében foglalt táblázat D:3 mezőjében a „ , ha első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter” szövegrész.
53. §
(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat C:9 mezőjében a „megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala földhivatala” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási földhivatal, Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala, a fővárosban a Budapesti 1. Számú Földhivatal” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat D:9 mezőjében a „ , ha első fokon a megyei kormányhivatal földhivatala vagy a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter” szövegrész.
54. §
(1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolni kell)
b) az a) pontban meghatározott szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában
ba) az őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében olyan, a számviteli törvény előírásainak megfelelő bizonylat másolatát, amely szerint a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott, valamint az ahhoz történő hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az állami adóhatóság az árbevétel valóságtartalmát ellenőrizheti,
bb) az őstermelő kérelmező - ide értve az őstermelőként adózó kérelmezőt is - esetében a mezőgazdasági tevékenység folytatásához kiadott dokumentumot, valamint annak igazolására, hogy a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben árbevétele származott
bba) a lezárt értékesítési betétlap másolatát,
bbb) a bba) alpontban foglaltak hiányában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő, általa vezetett alapnyilvántartás, vagy a bevételt igazoló számviteli bizonylat vonatkozó másolatát,
bc) a ba) és bb) pontban meghatározottak hiányában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Kamara) által kiadott igazolást arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.”
(2) Az Fr. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Ha a természetes személy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez olyan mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okiratot csatol, amelyen a szakképesítés megnevezése vagy azonosító száma pontosan nem azonosítható a Kr.-ben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek valamelyikével, a földhivatal a szakkérdés elbírálása érdekében megkeresi a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzettségi és Vidékfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: NAKVI).
(2) A NAKVI a megkeresés alapján - annak beérkezésétől számított 15 napon belül - hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a földhivatalhoz benyújtott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséget igazoló okirat szerinti szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés. A szakképesítés megfelelőségét különösen annak megszerzése során elsajátított szakismeretekre kell alapozni.
(3) A hatósági bizonyítványban foglaltakkal szemben önálló fellebbezésnek nincs helye, az a nyilvántartásba vételi eljárás keretében hozott határozattal szemben benyújtott fellebbezéssel támadható meg. A fellebbezési eljárásban a NAKVI által kiállított hatósági bizonyítvány felülvizsgálatára a földügyért felelős miniszter jogosult.”
(3) Az Fr. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell]
a) az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben értékesítésből nettó árbevétele származott és a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az éves értékesítése - az eladott mező- és erdőgazdasági áruk beszerzési értékével és a közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások értékével csökkentett - nettó árbevételének - ide értve a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokat, valamint a saját feldolgozású termékek értékét is - több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott,”
(4) Az Fr. 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell]
c) a b) pontban meghatározott személy nevére kiállított, az 5. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve az 5/A. §-ban meghatározott okiratot, vagy”
(5) Az Fr. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását jogi személy vezető tisztségviselő esetében a nevében eljárásra kijelölt személy vonatkozásában kell igazolni.”
(6) Az Fr. 7. alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) A Földmérési és Távérzékelési Intézet - egyedi megállapodás alapján - a földműves nyilvántartás adatbázisából adatfeldolgozási tevékenységet igénylő esetekben
a) országos statisztikai célú adatgyűjtéshez,
b) hatóság részére hatósági ellenőrzések teljesítéséhez,
c) több mezőgazdasági igazgatási szerv illetékességi területére kiterjedő adatigénylés esetén adatleválogatást és elektronikusan feldolgozható formában adattovábbítást végezhet.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti célból bárki igényelhet adatszolgáltatást, ha a kérelmében igazolja, hogy az adatok megismerése jogszabályban meghatározott feladata ellátásának teljesítéséhez szükséges.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatleválogatás az adatszolgáltatás iránti igény célhoz kötöttségétől függően legfeljebb az adatlap másolaton megjeleníthető adatokat tartalmazhatja. Az adatleválogatás eredménye nem tartalmazhatja a belső egyedi azonosítót és a természetes személy földműves személyi azonosítóját, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet cégjegyzékszámát.
(4) Az egyedi megállapodásnak tartalmaznia kell az adatfeldolgozási tevékenység meghatározását, az adatleválogatás adattartalmát, az átadásra kerülő adattartalom formátumát, valamint az adatszolgáltatás teljesítésének a határidejét és az ellenszolgáltatás mértékét, illetve az ingyenességét.”
(7) Hatályát veszti az Fr. 2. §-ában az „a szervezet főtevékenységeként meghatározott, és” szövegrész.
55. §   A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A nemzeti vidéki hálózat titkársági feladatait az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, mint irányító hatóság látja el.”
57. §   Hatályát veszti a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

1. MELLÉKLET A 373/2014. (XII. 31.) KORM. RENDELETHEZ

A földhivatalok illetékességi területe, valamint a földhivatali kirendeltségek működési területe

1. BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALÁNAK FÖLDHIVATALA (székhelye: Budapest)

A földügyi igazgatási feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe

1. BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA (székhelye: Budapest)

1.1. Budapesti 1. Számú Földhivatal (székhelye: Budapest, XI. ker.)
Budapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest III. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest IX. kerület
Budapest X. kerület
Budapest XI. kerület
Budapest XII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXII. kerület
Budapest XXIII. kerület
1.1. XI. Kerületi Hivatal (székhelye: Budapest, XI. ker.)
Budapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest III. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest IX. kerület
Budapest X. kerület
Budapest XI. kerület
Budapest XII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXII. kerület
Budapest XXIII. kerület
1.2. Budapesti 2. Számú Földhivatal (székhelye: Budapest, XIV. ker.)
Budapest IV. kerület
Budapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület
1.2. XIV. Kerületi Hivatal (székhelye: Budapest, XIV. ker.)
Budapest IV. kerület
Budapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest VII. kerület
Budapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület

2. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Pécs)

2. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Pécs)

2.1. Komlói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Komló)
Ág
Alsómocsolád
Apátvarasd
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Felsőegerszeg
Gerényes
Geresdlak
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Kárász
Kátoly
Kékesd
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Martonfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Oroszló
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Szellő
Tarrós
Tékes
Tófű
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengővárkony
2.1. Komlói Járási Hivatal (székhelye: Komló)
Ág
Alsómocsolád
Apátvarasd
Bakóca
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Felsőegerszeg
Gerényes
Geresdlak
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Kárász
Kátoly
Kékesd
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Martonfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Oroszló
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Szellő
Tarrós
Tékes
Tófű
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengővárkony
2.2. Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mohács)
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szűr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
2.2. Mohácsi Járási Hivatal (székhelye: Mohács)
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szűr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
2.3. Pécsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pécs)
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Hosszúhetény
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfű
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd
2.3. Pécsi Járási Hivatal (székhelye: Pécs)
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Hosszúhetény
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfű
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd
2.4. Siklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Siklós)
Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Baksa
Baranyahídvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Cún
Csányoszró
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsőszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kémes
Kemse
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kisszentmárton
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Markóc
Marócsa
Márok
Matty
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Pécsdevecser
Peterd
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta
2.4. Siklósi Járási Hivatal (székhelye: Siklós)
Adorjás
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Baksa
Baranyahídvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Cún
Csányoszró
Csarnóta
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsőszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kémes
Kemse
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kistapolca
Kistótfalu
Kisszentmárton
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Markóc
Marócsa
Márok
Matty
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Pécsdevecser
Peterd
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta
2.5. Szigetvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szigetvár)
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Bicsérd
Boda
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertő
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Endrőc
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pécsbagota
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlőrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók
2.5. Szigetvári Járási Hivatal (székhelye: Szigetvár)
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Bicsérd
Boda
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertő
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Endrőc
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pécsbagota
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlőrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Kecskemét)

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Kecskemét)

3.1. Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Baja)
Baja
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Vaskút
3.1. Bajai Járási Hivatal (székhelye: Baja)
Baja
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Vaskút
3.2. Bácsalmási Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bácsalmás)
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszőlős
Borota
Csikéria
Jánoshalma
Katymár
Kéleshalom
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Rém
Tataháza
3.2. Bácsalmási Járási Hivatal (székhelye: Bácsalmás)
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszőlős
Borota
Csikéria
Jánoshalma
Katymár
Kéleshalom
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Rém
Tataháza
3.3. Kalocsai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kalocsa)
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
3.3. Kalocsai Járási Hivatal (székhelye: Kalocsa)
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
3.4. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kecskemét)
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
3.4. Kecskeméti Járási Hivatal (székhelye: Kecskemét)
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
3.5. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskőrös)
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
3.5. Kiskőrösi Járási Hivatal (székhelye: Kiskőrös)
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
3.6. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskunfélegyháza)
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petőfiszállás
3.6. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (székhelye: Kiskunfélegyháza)
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petőfiszállás
3.7. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kiskunhalas)
Balotaszállás
Csólyospálos
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kelebia
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Móricgát
Pirtó
Szank
Tompa
Zsana
3.7. Kiskunhalasi Járási Hivatal (székhelye: Kiskunhalas)
Balotaszállás
Csólyospálos
Harkakötöny
Jászszentlászló
Kelebia
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Móricgát
Pirtó
Szank
Tompa
Zsana
3.8. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kunszentmiklós)
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
3.8. Kunszentmiklósi Járási Hivatal (székhelye: Kunszentmiklós)
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass

4. BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Békéscsaba)

4. BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Békéscsaba)

4.1. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Békéscsaba)
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
4.1. Békéscsabai Járási Hivatal (székhelye: Békéscsaba)
Békéscsaba
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós
4.2. Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyula)
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lőkösháza
4.2. Gyulai Járási Hivatal (székhelye: Gyula)
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lőkösháza
4.3. Békési Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Békés)
Békés
Bélmegyer
Kamut
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Tarhos
4.3. Békési Járási Hivatal (székhelye: Békés)
Békés
Bélmegyer
Kamut
Köröstarcsa
Mezőberény
Murony
Tarhos
4.4. Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Orosháza)
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
4.4. Orosházi Járási Hivatal (székhelye: Orosháza)
Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
4.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mezőkovácsháza)
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
4.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal (székhelye: Mezőkovácsháza)
Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
4.6. Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szarvas)
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
4.6. Szarvasi Járási Hivatal (székhelye: Szarvas)
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
4.7. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyomaendrőd)
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya
4.7. Gyomaendrődi Járási Hivatal (székhelye: Gyomaendrőd)
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Hunya
4.8. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szeghalom)
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztő
4.8. Szeghalmi Járási Hivatal (székhelye: Szeghalom)
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztő
4.9. Sarkadi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sarkad)
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány
4.9. Sarkadi Járási Hivatal (székhelye: Sarkad)
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Miskolc)

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Miskolc)

5.1. Edelényi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Edelény)
Abod
Alacska
Alsótelekes
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Edelény
Égerszög
Felsőtelekes
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Izsófalva
Kazincbarcika
Komjáti
Kurityán
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Mályinka
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Vadna
Varbóc
Viszló
Ziliz
5.1. Edelényi Járási Hivatal (székhelye: Edelény)
Abod
Alacska
Alsótelekes
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Edelény
Égerszög
Felsőtelekes
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Izsófalva
Kazincbarcika
Komjáti
Kurityán
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Mályinka
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Vadna
Varbóc
Viszló
Ziliz
5.2. Encsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Encs)
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Baskó
Beret
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsődobsza
Felsőgagy
Felsővadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Keresztéte
Kéked
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Sima
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
5.2. Encsi Járási Hivatal (székhelye: Encs)
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Baskó
Beret
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsődobsza
Felsőgagy
Felsővadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Keresztéte
Kéked
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Sima
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
5.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mezőkövesd)
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
5.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal (székhelye: Mezőkövesd)
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Kács
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
5.4. Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Miskolc)
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó
5.4. Miskolci Járási Hivatal (székhelye: Miskolc)
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Nyékládháza
Onga Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó
5.5. Ózdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ózd)
Arló
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dövény
Dubicsány
Farkaslyuk
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Gömörszőlős
Hangony
Hét
Imola
Jákfalva
Járdánháza
Jósvafő
Kánó
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Ragály
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Szuhafő
Trizs
Uppony
Zádorfalva
Zubogy
5.5. Ózdi Járási Hivatal (székhelye: Ózd)
Arló
Aggtelek
Alsószuha
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dövény
Dubicsány
Farkaslyuk
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Gömörszőlős
Hangony
Hét
Imola
Jákfalva
Járdánháza
Jósvafő
Kánó
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Ragály
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Szuhafő
Trizs
Uppony
Zádorfalva
Zubogy
5.6. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sátoraljaújhely)
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Cigánd
Dámoc
Erdőhorváti
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlő
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vajdácska
Vágáshuta
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd
5.6. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal (székhelye: Sátoraljaújhely)
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Bózsva
Cigánd
Dámoc
Erdőhorváti
Felsőberecki
Felsőregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlő
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vajdácska
Vágáshuta
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd
5.7. Szerencsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szerencs)
Alsódobsza
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szegi
Szegilong
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tarcal
Tállya
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
5.7. Szerencsi Járási Hivatal (székhelye: Szerencs)
Alsódobsza
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdőbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezőzombor
Monok
Prügy
Rátka
Szegi
Szegilong
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tarcal
Tállya
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
5.8. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tiszaújváros)
Ároktő
Gelej
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Mezőcsát
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
5.8. Tiszaújvárosi Járási Hivatal (székhelye: Tiszaújváros)
Ároktő
Gelej
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Mezőcsát
Muhi
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros

6. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Szeged)

6. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szeged)

6.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
6.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (székhelye: Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas
6.2. Makói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Makó)
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
6.2. Makói Járási Hivatal (székhelye: Makó)
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros
6.3. Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szeged)
Algyő
Baks
Balástya
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Ferencszállás
Kistelek
Klárafalva
Kübekháza
Ópusztaszer
Pusztaszer
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
6.3. Szegedi Járási Hivatal (székhelye: Szeged)
Algyő
Baks
Balástya
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Ferencszállás
Kistelek
Klárafalva
Kübekháza
Ópusztaszer
Pusztaszer
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
6.4. Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mórahalom)
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Zsombó
6.4. Mórahalmi Járási Hivatal (székhelye: Mórahalom)
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
Zsombó
6.5. Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szentes)
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes
6.5. Szentesi Járási Hivatal (székhelye: Szentes)
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Szentes
6.6. Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Csongrád)
Csanytelek
Csongrád
Felgyő
Tömörkény
6.6. Csongrádi Járási Hivatal (székhelye: Csongrád)
Csanytelek
Csongrád
Felgyő
Tömörkény

7. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Székesfehérvár)

7.1. Bicskei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bicske)
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár

7. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Székesfehérvár)

7.1. Bicskei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bicske)
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár
7.1. Bicskei Járási Hivatal (székhelye: Bicske)
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár
7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dunaújváros)
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Előszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal (székhelye: Dunaújváros)
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Előszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezőfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
7.3. Móri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mór)
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
7.3. Móri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mór)
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
7.3. Móri Járási Hivatal (székhelye: Mór)
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
7.4. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárbogárd)
Alap
Alsószentiván
Cece
Dég
Enying
Hantos
Igar
Lajoskomárom
Mezőkomárom
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Szabadhidvég
Vajta
7.4. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárbogárd)
Alap
Alsószentiván
Cece
Dég
Enying
Hantos
Igar
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Szabadhidvég
Vajta
7.4. Sárbogárdi Járási Hivatal (székhelye: Sárbogárd)
Alap
Alsószentiván
Cece
Dég
Enying
Hantos
Igar
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Szabadhidvég
Vajta
7.5. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Székesfehérvár)
Aba
Bakonykúti
Baracska
Csór
Csősz
Ercsi
Füle
Gánt
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Kajászó
Káloz
Kápolnásnyék
Kisláng
Kőszárhegy
Lepsény
Lovasberény
Magyaralmás
Martonvásár
Mátyásdomb
Mezőszentgyörgy
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
Ráckeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár Tác
Tordas
Úrhida
Vál
Velence
Vereb
Zámoly
Zichyújfalu
7.5. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Székesfehérvár)
Aba
Bakonykúti
Baracska
Csór
Csősz
Ercsi
Füle
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Kajászó
Káloz
Kápolnásnyék
Kőszárhegy
Lovasberény
Martonvásár
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
Ráckeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Tordas
Úrhida
Vál
Velence
Vereb
Zámoly
Zichyújfalu
7.5. Székesfehérvári Járási Hivatal (székhelye: Székesfehérvár)
Aba
Bakonykúti
Baracska
Csór
Csősz
Ercsi
Füle
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Kajászó
Káloz
Kápolnásnyék
Kőszárhegy
Lovasberény
Martonvásár
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
Ráckeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Tordas
Úrhida
Vál
Velence
Vereb
Zámoly
Zichyújfalu

8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Győr)

8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Győr)

8.1. Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Csorna)
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
8.1. Csornai Járási Hivatal (székhelye: Csorna)
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
8.2. Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Győr)
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Bőny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Fehértó
Fenyőfő
Gönyű
Győr
Győrasszonyfa
Győrladamér
Győrság
Győrsövényház
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényő
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének
8.2. Győri Járási Hivatal (székhelye: Győr)
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Bőny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Fehértó
Fenyőfő
Gönyű
Győr
Győrasszonyfa
Győrladamér
Győrság
Győrsövényház
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényő
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének
8.3. Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala Téti Kirendeltsége (székhelye: Tét)
Árpás
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Győrszemere
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Szerecseny
Tét
8.3. Győri Járási Hivatal Téti Földügyi Kirendeltsége (székhelye: Tét)
Árpás
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Győrszemere
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Szerecseny
Tét
8.4. Kapuvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kapuvár)
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
8.4. Kapuvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kapuvár)
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
8.4. Kapuvári Járási Hivatal (székhelye: Kapuvár)
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
8.5. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mosonmagyaróvár)
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog
8.5. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal (székhelye: Mosonmagyaróvár)
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog
8.6. Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sopron)
Agyagosszergény
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
8.6. Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sopron)
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
8.6. Soproni Járási Hivatal (székhelye: Sopron)
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Debrecen)

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Debrecen)

9.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Berettyóújfalu)
Ártánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmő
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
9.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal (székhelye: Berettyóújfalu)
Ártánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmő
Darvas
Furta
Gáborján
Hencida
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
9.2. Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Debrecen)
Álmosd
Bagamér
Balmazújváros
Bocskaikert
Debrecen
Derecske
Egyek
Esztár
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Hortobágy
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Sáránd
Téglás
Tépe
Tiszacsege
Újléta
Újszentmargita
Vámospércs
9.2. Debreceni Járási Hivatal (székhelye: Debrecen)
Álmosd
Bagamér
Balmazújváros
Bocskaikert
Debrecen
Derecske
Egyek
Esztár
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Hortobágy
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Sáránd
Téglás
Tépe
Tiszacsege
Újléta
Újszentmargita
Vámospércs
9.3. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hajdúböszörmény)
Folyás
Görbeháza
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos
9.3. Hajdúböszörményi Járási Hivatal (székhelye: Hajdúböszörmény)
Folyás
Görbeháza
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos
9.4. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hajdúszoboszló)
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nádudvar
Nagyhegyes
9.4. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal (székhelye: Hajdúszoboszló)
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nádudvar
Nagyhegyes
9.5. Püspökladányi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Püspökladány)
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
9.5. Püspökladányi Járási Hivatal (székhelye: Püspökladány)
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

10. HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Eger)

10. HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Eger)

10.1. Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Eger)
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erdőkövesd
Fedémes
Feldebrő
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskő
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Váraszó
Verpelét
10.1. Egri Járási Hivatal (székhelye: Eger)
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erdőkövesd
Fedémes
Feldebrő
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskő
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Váraszó
Verpelét
10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Füzesabony)
Aldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva
10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal (székhelye: Füzesabony)
Aldebrő
Besenyőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlőrincfalva
10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gyöngyös)
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal (székhelye: Gyöngyös)
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
10.4. Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Hatvan)
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
10.4. Hatvani Járási Hivatal (székhelye: Hatvan)
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lőrinci
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
10.5. Hevesi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Heves)
Átány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
10.5. Hevesi Járási Hivatal (székhelye: Heves)
Átány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Szolnok)

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szolnok)

11.1. Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Jászberény)
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
11.1. Jászberényi Járási Hivatal (székhelye: Jászberény)
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
11.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kunszentmárton)
Cibakháza
Cserkeszőlő
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
11.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal (székhelye: Kunszentmárton)
Cibakháza
Cserkeszőlő
Csépa
Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
11.3. Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szolnok)
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
11.3. Szolnoki Járási Hivatal (székhelye: Szolnok)
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
11.4. Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala Mezőtúri Kirendeltsége (székhelye: Mezőtúr)
Kétpó
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve
11.4. Szolnoki Járási Hivatal Mezőtúri Földügyi Kirendeltsége (székhelye: Mezőtúr)
Kétpó
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Túrkeve
11.5. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tiszafüred)
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
11.5. Tiszafüredi Járási Hivatal (székhelye: Tiszafüred)
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
11.6. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Törökszentmiklós)
Abádszalók
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Kunhegyes
Örményes
Tiszabő
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszatenyő
Tomajmonostora
Törökszentmiklós
11.6. Törökszentmiklósi Járási Hivatal (székhelye: Törökszentmiklós)
Abádszalók
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Kunhegyes
Örményes
Tiszabő
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszatenyő
Tomajmonostora
Törökszentmiklós
11.7. Karcagi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Karcag)
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras
11.7. Karcagi Járási Hivatal (székhelye: Karcag)
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunmadaras

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Esztergom)

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Esztergom)

12.1. Esztergomi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Esztergom)
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
12.1. Esztergomi Járási Hivatal (székhelye: Esztergom)
Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
12.2. Komáromi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Komárom)
Aka
Almásfüzitő
Ács
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bábolna
Bársonyos
Csatka
Császár
Csém
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
12.2. Komáromi Járási Hivatal (székhelye: Komárom)
Aka
Almásfüzitő
Ács
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bábolna
Bársonyos
Csatka
Császár
Csém
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
12.3. Tatai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tata)
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
12.3. Tatai Járási Hivatal (székhelye: Tata)
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
12.4. Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tatabánya)
Bokod
Dad
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kömlőd
Környe
Oroszlány
Szákszend
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős
12.4. Tatabányai Járási Hivatal (székhelye: Tatabánya)
Bokod
Dad
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kömlőd
Környe
Oroszlány
Szákszend
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős

13. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Salgótarján)

13. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Salgótarján)

13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balassagyarmat)
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hollókő
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Őrhalom
Patak
Patvarc
Piliny Rimóc
Szalmatercs
Szanda
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szügy
Terény
Varsány
13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal (székhelye: Balassagyarmat)
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hollókő
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Őrhalom
Patak
Patvarc
Piliny Rimóc
Szalmatercs
Szanda
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szügy
Terény
Varsány
13.2. Pásztói Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pásztó)
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
13.2. Pásztói Járási Hivatal (székhelye: Pásztó)
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
13.3. Rétsági Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Rétság)
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
13.3. Rétsági Járási Hivatal (székhelye: Rétság)
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ősagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
13.4. Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Salgótarján)
Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar
13.4. Salgótarjáni Járási Hivatal (székhelye: Salgótarján)
Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar

14. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Budapest)

14. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Budapest)

14.1. Budakeszi Járási Hivatal Budakörnyéki Járási Földhivatala (székhelye: Budapest)
Biatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszőlős
Solymár
Telki
Tinnye
Tök
Üröm
Zsámbék
14.1. Budakeszi Járási Hivatal (székhelye: Budapest)
Biatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszőlős
Solymár
Telki
Tinnye
Tök
Üröm
Zsámbék
14.2. Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Érd)
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
14.2. Érdi Járási Hivatal (székhelye: Érd)
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok
Törökbálint
14.3. Ceglédi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Cegléd)
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kőröstetétlen
Mikebuda
Tápiószőlős
Törtel
Újszilvás
14.3. Ceglédi Járási Hivatal (székhelye: Cegléd)
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kőröstetétlen
Mikebuda
Tápiószőlős
Törtel
Újszilvás
14.4. Nagykőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykőrös)
Kocsér
Nagykőrös
Nyársapát
14.4. Nagykőrösi Járási Hivatal (székhelye: Nagykőrös)
Kocsér
Nagykőrös
Nyársapát
14.5. Dabasi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dabas)
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsőpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel
14.5. Dabasi Járási Hivatal (székhelye: Dabas)
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsőpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel
14.6. Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Gödöllő)
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdőkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllő
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Valkó
Vácegres
Vácszentlászló
Veresegyház
Verseg
Zsámbok
14.6. Gödöllői Járási Hivatal (székhelye: Gödöllő)
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdőkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllő
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Valkó
Vácegres
Vácszentlászló
Veresegyház
Verseg
Zsámbok
14.7. Monori Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Monor)
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrő
Káva
Maglód
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Üllő
Vasad
Vecsés
14.7. Monori Járási Hivatal (székhelye: Monor)
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrő
Káva
Maglód
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Pánd
Péteri
Pilis
Üllő
Vasad
Vecsés
14.8. Nagykátai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykáta)
Farmos
Kóka
Nagykáta
Mende
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
14.8. Nagykátai Járási Hivatal (székhelye: Nagykáta)
Farmos
Kóka
Nagykáta
Mende
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
14.9. Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ráckeve)
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
14.9. Ráckevei Járási Hivatal (székhelye: Ráckeve)
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl
14.10. Szentendrei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szentendre)
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
14.10. Szentendrei Járási Hivatal (székhelye: Szentendre)
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád
14.11. Váci Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vác)
Acsa
Bernecebaráti
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Őrbottyán
Penc
Perőcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vámosmikola
Verőce
Zebegény
14.11. Váci Járási Hivatal (székhelye: Vác)
Acsa
Bernecebaráti
Csörög
Csővár
Galgagyörk
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Őrbottyán
Penc
Perőcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vámosmikola
Verőce
Zebegény
14.12. Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dunakeszi)
Csomád
Dunakeszi
Fót
Göd
14.12. Dunakeszi Járási Hivatal (székhelye: Dunakeszi)
Csomád
Dunakeszi
Fót
Göd

15. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Kaposvár)

15. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Kaposvár)

15.1. Fonyódi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balatonboglár)
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Visz
15.1. Fonyódi Járási Hivatal (székhelye: Balatonboglár)
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Karád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szőlősgyörök
Visz
15.2. Barcsi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Barcs)
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
15.2. Barcsi Járási Hivatal (székhelye: Barcs)
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
15.3. Kaposvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kaposvár)
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
15.3. Kaposvári Járási Hivatal (székhelye: Kaposvár)
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
15.4. Marcali Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Marcali)
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
15.4. Marcali Járási Hivatal (székhelye: Marcali)
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
15.5. Nagyatádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagyatád)
Bakháza
Beleg
Berzence
Bolhás
Csurgó
Csurgónagymarton
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Iharos
Iharosberény
Inke
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Őrtilos
Ötvöskónyi
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Tarany
Zákány
Zákányfalu
15.5. Nagyatádi Járási Hivatal (székhelye: Nagyatád)
Bakháza
Beleg
Berzence
Bolhás
Csurgó
Csurgónagymarton
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Iharos
Iharosberény
Inke
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Őrtilos
Ötvöskónyi
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Tarany
Zákány
Zákányfalu
15.6. Siófoki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Siófok)
Andocs
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonvilágos
Bábonymegyer
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kereki
Kisbárapáti
Kőröshegy
Kötcse
Lulla
Miklósi
Nagyberény
Nagycsepely
Nágocs
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszőlős
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szántód
Szólád
Szorosad Tab
Teleki
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics
15.6. Siófoki Járási Hivatal (székhelye: Siófok)
Andocs
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonvilágos
Bábonymegyer
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Kánya
Kára
Kereki
Kisbárapáti
Kőröshegy
Kötcse
Lulla
Miklósi
Nagyberény
Nagycsepely
Nágocs
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszőlős
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szántód
Szólád
Szorosad Tab
Teleki
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Nyíregyháza)

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Nyíregyháza)

16.1. Fehérgyarmati Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Fehérgyarmat)
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nábrád
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
16.1. Fehérgyarmati Járási Hivatal (székhelye: Fehérgyarmat)
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nábrád
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
16.2. Kisvárdai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kisvárda)
Ajak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Győröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövőpetri
Mándok
Mezőladány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
16.2. Kisvárdai Járási Hivatal (székhelye: Kisvárda)
Ajak
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Győröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövőpetri
Mándok
Mezőladány
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
16.3. Mátészalkai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mátészalka)
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Komlódtótfalu
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Pátyod
Porcsalma
Rápolt
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Tiborszállás
Tyukod
Ura
Vaja
Vállaj
16.3. Mátészalkai Járási Hivatal (székhelye: Mátészalka)
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Komlódtótfalu
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Őr
Papos
Pátyod
Porcsalma
Rápolt
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Tiborszállás
Tyukod
Ura
Vaja
Vállaj
16.4. Nyírbátori Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nyírbátor)
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
16.4. Nyírbátori Járási Hivatal (székhelye: Nyírbátor)
Bátorliget
Encsencs
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Terem
16.5. Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nyíregyháza)
Apagy
Baktalórántháza
Balkány
Balsa
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Biri
Bököny
Buj
Demecser
Érpatak
Gávavencsellő
Gégény
Geszteréd
Ibrány
Kállósemjén
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Laskod
Levelek
Magy
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Ófehértó
Paszab
Petneháza
Rakamaz
Ramocsaháza
Rohod
Sényő
Szabolcs
Szakoly
Székely
Szorgalmatos
Tímár
Tiszabercel
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Tiszavasvári
Újfehértó
Vasmegyer
16.5. Nyíregyházi Járási Hivatal (székhelye: Nyíregyháza)
Apagy
Baktalórántháza
Balkány
Balsa
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Biri
Bököny
Buj
Demecser
Érpatak
Gávavencsellő
Gégény
Geszteréd
Ibrány
Kállósemjén
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Laskod
Levelek
Magy
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Ófehértó
Paszab
Petneháza
Rakamaz
Ramocsaháza
Rohod
Sényő
Szabolcs
Szakoly
Székely
Szorgalmatos
Tímár
Tiszabercel
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Tiszavasvári
Újfehértó
Vasmegyer
16.6. Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vásárosnamény)
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény
16.6. Vásárosnaményi Járási Hivatal (székhelye: Vásárosnamény)
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Vámosatya
Vásárosnamény

17. TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Szekszárd)

17. TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szekszárd)

17.1. Bonyhádi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bonyhád)
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Felsőnána
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba
17.1. Bonyhádi Járási Hivatal (székhelye: Bonyhád)
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Felsőnána
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba
17.2. Dombóvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Dombóvár)
Attala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong
17.2. Dombóvári Járási Hivatal (székhelye: Dombóvár)
Attala
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Várong
17.3. Paksi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Paks)
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Tengelic
17.3. Paksi Járási Hivatal (székhelye: Paks)
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Tengelic
17.4. Szekszárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szekszárd)
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tolna
Várdomb
17.4. Szekszárdi Járási Hivatal (székhelye: Szekszárd)
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tolna
Várdomb
17.5. Tamási Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tamási)
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Hőgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád
17.5. Tamási Járási Hivatal (székhelye: Tamási)
Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Hőgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

18. VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Szombathely)

18. VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szombathely)

18.1. Celldömölki Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Celldömölk)
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápóc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
18.1. Celldömölki Járási Hivatal (székhelye: Celldömölk)
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápóc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
18.2. Körmendi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Körmend)
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Felsőszölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Molnaszecsőd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Szőce
Vasalja
Vasszentmihály
Velemér
Viszák
18.2. Körmendi Járási Hivatal (székhelye: Körmend)
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Felsőszölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Molnaszecsőd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Szőce
Vasalja
Vasszentmihály
Velemér
Viszák
18.3. Sárvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárvár)
Bejcgyertyános

Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny
18.3. Sárvári Járási Hivatal (székhelye: Sárvár)
Bejcgyertyános

Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny
18.4. Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Szombathely)
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bozsok
Bucsu
Bük
Cák
Csempeszkopács
Csepreg
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Iklanberény
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Rábatöttös
Rum
Salköveskút

Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tormásliget
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Velem
Vép
Zsennye
18.4. Szombathelyi Járási Hivatal (székhelye: Szombathely)
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bozsok
Bucsu
Bük
Cák
Csempeszkopács
Csepreg
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Iklanberény
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Rábatöttös
Rum
Salköveskút

Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tormásliget
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Velem
Vép
Zsennye
18.5. Vasvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Vasvár)
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
18.5. Vasvári Járási Hivatal (székhelye: Vasvár)
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Győrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petőmihályfa
Püspökmolnári
Rábahídvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár

19. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Veszprém)

19. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Veszprém)

19.1. Ajkai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Ajka)
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Farkasgyepű
Halimba Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kislőd
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szőc
Tüskevár
Úrkút
Városlőd
Vid
19.1. Ajkai Járási Hivatal (székhelye: Ajka)
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Farkasgyepű
Halimba Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kislőd
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szőc
Tüskevár
Úrkút
Városlőd
Vid
19.2. Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Balatonfüred)
Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
19.2. Balatonfüredi Járási Hivatal (székhelye: Balatonfüred)
Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
19.3. Pápai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Pápa)
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkesző
Vinár
19.3. Pápai Járási Hivatal (székhelye: Pápa)
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkesző
Vinár
19.4. Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Tapolca)
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefő
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Ukk
Uzsa
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
19.4. Tapolcai Járási Hivatal (székhelye: Tapolca)
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefő
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Ukk
Uzsa
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
19.5. Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Veszprém)
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Barnag
Bánd
Berhida
Borzavár
Csajág
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Felsőörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lókút
Márkó
Mencshely
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Olaszfalu
Ősi
Öskü
Papkeszi
Pétfürdő
Pénzesgyőr
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tés
Tótvázsony
Várpalota
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zirc
19.5. Veszprémi Járási Hivatal (székhelye: Veszprém)
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Barnag
Bánd
Berhida
Borzavár
Csajág
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Felsőörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lókút
Márkó
Mencshely
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Olaszfalu
Ősi
Öskü
Papkeszi
Pétfürdő
Pénzesgyőr
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tés
Tótvázsony
Várpalota
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zirc

20. ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA (székhelye: Zalaegerszeg)

20. ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Zalaegerszeg)

20.1. Keszthelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Keszthely)
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
20.1. Keszthelyi Járási Hivatal (székhelye: Keszthely)
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
20.2. Lenti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Lenti)
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
20.2. Lenti Járási Hivatal (székhelye: Lenti)
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
20.3. Letenyei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Letenye)
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
20.3. Letenyei Járási Hivatal (székhelye: Letenye)
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Nagykanizsa)
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal (székhelye: Nagykanizsa)
Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefő
Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Zalaegerszeg)
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal (székhelye: Zalaegerszeg)
Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Teskánd
Tilaj
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Zalaszentgrót)
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég
20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal (székhelye: Zalaszentgrót)
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbő
Kisvásárhely
Mihályfa
Nagygörbő
Óhíd
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tekenye
Türje
Zalabér
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

2. MELLÉKLET A 373/2014. (XII. 31.) KORM. RENDELETHEZ

A földhivatal eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

A) Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések, a vizsgálatot megalapozó hatáskörök, továbbá a másodfokú eljárásban szakértőként kirendelhető szervek kijelölése

B) Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

  A B C D
1. I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok
2. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Első fokú eljárásban Másodfokú eljárásban
3. Minden esetben. A termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés. megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
4. Ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen van. Annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e. első fokon eljáró természetvédelmi hatóság másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság
5. Ha a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 27. §-ában meghatározott jog be van jegyezve vagy jogi jelleg fel van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban. Annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás megfelel-e
az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek.
területi vízügyi hatóság Országos Vízügyi Hatóság
6. Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.
Annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy
az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.
6. Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.
         
  A B C D
1. II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok
2. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Első fokú eljárásban Másodfokú eljárásban
3. Minden esetben. A termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés. megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
4. Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang felszíni védőövezetén van. Annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. első fokon eljáró természetvédelmi hatóság másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság
5. Ha a földrészletre a Vgtv. 27. §-ában meghatározott jog be van jegyezve vagy jogi jelleg fel van jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban.
Annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek. területi vízügyi hatóság Országos Vízügyi Hatóság
6. Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző fővárosi és megyei kormányhivatal
7. Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban
- jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani,
amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.
7. Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani,
amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.
         
  A B C D
1. III. A földhivatal termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok
2. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Első fokú eljárásban Másodfokú eljárásban
3. Minden esetben. A termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés. megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
4. Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen van. Annak elbírálása, hogy az ideiglenes más célú hasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e. első fokon eljáró természetvédelmi hatóság másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság
5. Ha a földrészletre a Vgtv. 27. §-ában meghatározott jog be van jegyezve vagy jogi jelleg fel van jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban.
Annak elbírálása, hogy az időleges más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek. területi vízügyi hatóság Országos Vízügyi
Hatóság
6. Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző fővárosi és megyei kormányhivatal
7. Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban
- jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani,
amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.
7. Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani,
amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.
         
  A B C D
1. IV. A földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő szakhatóságok
2. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Első fokú eljárásban Másodfokú eljárásban
3. Minden esetben. A termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés. megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
4. Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang felszíni védőövezetén van. Annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e. első fokon eljáró természetvédelmi hatóság másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság
5. Ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e. települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző fővárosi és megyei kormányhivatal
6. Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten valósították meg, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban
- jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani,
amelyre az ingatlan-
nyilvántartásban - jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.
6. Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten valósították meg, amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.
illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani,
amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala.
 
11. Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi jelentőségű védett természeti területen található.
Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek
megfelel-e.
települési önkormányzat jegyzője,
fővárosban a főjegyző
-
10. IV. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban
9. Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi
jelentőségű védett természeti területen található.
Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. települési önkormányzat jegyzője,
fővárosban a főjegyző
-
8. Ha a földrészletre a Vgtv. 27. §-
ában meghatározott jog be van
jegyezve vagy jogi jelleg fel van
jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban.
Annak elbírálása, hogy az időleges más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek. Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7. III. A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
6. Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint helyi
jelentőségű védett természeti területen található.
Annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a
helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
települési
önkormányzat jegyzője,
fővárosban a főjegyző
-
5. Ha a földrészletre a Vgtv. 27. §-ában meghatározott jog be van
jegyezve vagy jogi jelleg fel van
jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban.
Annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek. Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
4. II. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
3. Ha a földrészletre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 27. §-ában meghatározott jog be van jegyezve vagy jogi jelleg fel van jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban.
Annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás megfelel-e az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek. Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
2. I. Újrahasznosítási eljárásban
1. Bevonás és közreműködés
feltétele
Vizsgálandó szakkérdés Első fokú
eljárásban
Másodfokú
eljárásban
  A B C D
17. Ha a más célú hasznosítást
olyan földrészleten valósították meg, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.
Építésügyi és kulturális örökségvédelmi
szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e.
Budapest Főváros Kormányhivatala,
kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
16. Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti
területen, Natura 2000 területen
vagy barlang felszíni védőövezetén van.
Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás vagy az eredeti állapot helyreállítása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel-e. Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
15. Minden esetben. Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
14. IV. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban
13. Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket,
régészeti védőövezeteket,
műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel.
Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
12. Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos
jelentőségű védett természeti
területen vagy Natura 2000 területen van.
Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy az ideiglenes más célú hasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e. Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
11. Minden esetben. Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
10. III. A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
9. Ha a más célú hasznosítást olyan földrészleten tervezik megvalósítani, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel. Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a más célú hasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
8. Ha a termőföld az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti
területen, Natura 2000 területen
vagy barlang felszíni védőövezetén van.
Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a végleges más célú hasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
7. Minden esetben. Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
6. II. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban
5. Ha az újrahasznosítást olyan földrészleten valósítják meg, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel. Építésügyi és kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
4. Ha a földrészlet az ingatlan-
nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti
területen vagy Natura 2000 területen van.
Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy az újrahasznosítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel-e. Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség
3. Minden esetben. Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
2. Vizsgálat feltétele Vizsgálandó szakkérdés Szakértőként kirendelhető szerv
1. I. Újrahasznosítási eljárásban
  A B C

3. MELLÉKLET A 373/2014. (XII. 31.) KORM. RENDELETHEZ

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma és a telekalakítási dokumentáció záradéka

1. A telekalakítási dokumentáció tartalma:
1.1. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott záradékolt változási vázrajz,
1.2. a telekalakítási helyszínrajz,
1.3. a digitális adatállományok (telekalakítási helyszínrajz PDF formátumban) nem újraírható adathordozón.
2. A telekalakítási helyszínrajz tartalmazza:
2.1. a méretarány-tényezőt,
2.2. a telekalakítással érintett földrészleteket,
2.3. a telekalakítás utáni állapotot,
2.4. a telekalakítással érintett földrészleteken meglévő építményeket,
2.5. az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telki szolgalmi joggal, és egyéb joggal terhelt területek határvonalát,
2.6. a bontás alatt álló épületek vonatkozásában „bontás alatt” megjegyzést,
2.7. a telekalakítással érintett földrészleten lévő összes építmény távolságát a tervezett földrészlet határtól,
2.8. a létrejövő földrészlet méreteit,
2.9. a beépített földrészlet esetén a földrészlet eredeti és a telekalakítás utáni beépítési százalékát.
3. A telekalakítási záradék:
A földhivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot
»A telekalakítást a .../..../20... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.«
záradékszöveggel látja el.
3. A telekalakítási záradék:
A járási hivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a változási vázrajzot az »A telekalakítást a .../..../20... számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.« záradékszöveggel látja el.

4. MELLÉKLET A 373/2014. (XII. 31.) KORM. RENDELETHEZ

A földhivatal telekalakítási eljárásában közreműködő szakhatóságok

A) A telekalakítási eljárásban vizsgálandó szakkérdések, továbbá a másodfokú eljárásban szakértőként kirendelhető szervek kijelölése

B) A telekalakítási eljárásban közreműködő szakhatóságok kijelölése

  A B C D
1. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Első fokú eljárásban Másodfokú eljárásban
2. Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén, kivéve termőföldek birtok összevonási céllal történő telekalakítását 50 hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti területnél. A telekalakítás megfelel-e
a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.
a telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző
fővárosi, megyei kormányhivatal
3. Életvédelmi rendeltetésű építmény, óvóhely telkének kialakítása esetén. A jogszabályban előírt polgári védelmi követelmények érvényre juttatása. a telekalakítás helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
4.1. Ha a telekalakításra a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 50 méteren belüli sávban kerül sor. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás - a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.2. Ha a telekalakítással új útterület jön létre és olyan földrészlet kialakítására irányul, amelynek kivett megnevezése út. A tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása. a telekalakítás helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.3. Ha a telekalakítás meglévő út területét érinti. A tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása érdekében a közútkezelői hozzájárulás felülbírálása. a telekalakítás helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.4. Ha a telekalakítás meglévő állandó, ideiglenes működésű repülőtér területét érinti. A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú légiközlekedést, illetve a repülőtéri létesítmények működését. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5. A víziutak medrét és a kikötők, átkelők, vízpartok és vízterületek telkét érintő telekalakítás esetén. A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve hajózási létesítmények működését. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6. Erdő megosztása. A fenntartható erdőgazdálkodás vizsgálata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 86. §-a alapján. megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal
7.1. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - régészeti lelőhely, régészeti védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisban szerepel. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
területileg illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre
az ingatlan-
nyilvántartásban
- jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan- nyilvántartásban
- jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve,
az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala
7.2. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - műemlék, illetve műemléki terület jogi jelleg ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisban szerepel. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
területileg illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre
az ingatlan-
nyilvántartásban
- jogi jellegként - vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan- nyilvántartásban
- jogi jellegként - vagy az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala
7.2. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
területileg illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala az illetékes fővárosi vagy a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala
7.1. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó adatbázisában szerepel. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális
örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
területileg illetékes járási hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
8. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban országos jelentőségű védett természeti terület, törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó, természeti emlék, barlang felszíni védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
első fokon eljáró természetvédelmi hatóság másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság
9. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e.
települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző fővárosi, megyei kormányhivatal
 
7. A víziutak medrét és a kikötők, átkelők, vízpartok és vízterületek telkét érintő telekalakítás esetén. A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve hajózási létesítmények működését. Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
6. Ha a telekalakítás meglévő állandó, ideiglenes működésű repülőtér területét érinti. A tervezett telekalakítás nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú légiközlekedést, illetve a repülőtéri létesítmények működését. Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
    fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján - engedélyezhető-e.
   
5. Ha a telekalakításra a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 50 méteren belüli sávban kerül sor. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás - a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasúti pályahálózat működtetője Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
4. Életvédelmi rendeltetésű építmény, óvóhely telkének kialakítása esetén. A jogszabályban előírt polgári védelmi követelmények érvényre juttatása. a telekalakítás helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
4.        
3. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban - jogi jellegként - helyi jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi terület, természeti emlék jogi jelleg ténye van feljegyezve. Annak elbírálása, hogy a telekalakítás a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző -
2. Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén, kivéve
termőföldek birtok összevonási céllal történő telekalakítását 50 hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti területnél.
A telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak. a telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző -
2. Telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén, kivéve
termőföldek birtokösszevonási céllal történő telekalakítását 50 hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat.
A telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak. a telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző -
1. Bevonás és közreműködés
feltétele
Szakkérdés Első fokú szakhatóság Másodfokú
szakhatóság
  A B C D
7. Erdő megosztása. Erdészeti szakkérdés: a fenntartható erdőgazdálkodás vizsgálata az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 86. §-a alapján. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
6. Ha a telekalakítás meglévő út területét érinti. Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása érdekében a közútkezelői hozzájárulás felülbírálása. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
5. Ha a telekalakítással új útterület jön létre és olyan földrészlet kialakítására irányul, amelynek kivett megnevezése út. Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatása. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban országos jelentőségű védett természeti terület, törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó, természeti emlék, barlang felszíni védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve. Természetvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a telekalakítás a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. -
3. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel. Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
2. Ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelynek helyrajzi száma a nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti égés védőövezeteket tartalmazó kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szerepel. Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: annak elbírálása, hogy a telekalakítás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Budapest Főváros Kormányhivatala, kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
1. Vizsgálat feltétele Vizsgálandó szakkérdés Szakértőként kirendelhető
szerv
  A B C

5. MELLÉKLET A 373/2014. (XII. 31.) KORM. RENDELETHEZ

A hatósággal szemben felmerülő kizárási ok miatt másodfokú földvédelmi hatáskörben eljáró, illetve szakhatóságként közreműködő, továbbá földvédelmi szakkérdésben szakértőként kirendelhető megyei kormányhivatalok illetékességi területe

  A B
1. Székhely Illetékességi terület
(megye)
2. Baranya Megyei Kormányhivatal Somogy
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Pest
4. Békés Megyei Kormányhivatal Csongrád,
Jász-Nagykun-Szolnok
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Heves
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Békés,
Jász-Nagykun-Szolnok
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Tolna,
Veszprém
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg
10. Heves Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén
11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron
12. Nógrád Megyei Kormányhivatal Budapest főváros
13. Pest Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun
14. Somogy Megyei Kormányhivatal Baranya
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar
16. Vas Megyei Kormányhivatal Zala
17. Veszprém Megyei Kormányhivatal Fejér,
Tolna
18. Zala Megyei Kormányhivatal Vas
19. Budapest Főváros Kormányhivatala Nógrád
 
A Kkr. 3. melléklet 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. Ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti, földminősítési és földvédelmi, földhasználati nyilvántartási feladatkör
45.1. Ingatlan-nyilvántartási feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; főiskolai szintű ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző szakképesítés.
45.2. Földmérési és térképészeti feladatkör:
Az I. besorolási osztályban:
a) egyetemi szintű végzettség és:
aa) okleveles földmérő mérnök,
ab) földmérő szakon szerzett okleveles mérnök,
ac) földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnök,
ad) földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles földmérő és térinformatikai mérnök
szakképzettség;
b) főiskolai szintű végzettség és:
ba) földmérő üzemmérnök,
bb) földrendező üzemmérnök,
bc) földmérő mérnök,
bd) földrendező mérnök,
be) okleveles földmérő és térinformatikai mérnök,
bf) építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnök ágazaton szerzett mérnök,
bg) építőmérnöki szak térinformatikai szakirányon szerzett mérnök,
bh) földmérő és földrendező mérnök geoinformatikai vagy földrendező szakirányon,
bi) a bf) alpontnak megfelelő specializáción szerzett építőmérnök,
bj) a bh) alpontnak megfelelő specializáción szerzett földmérő és földrendező mérnök
szakképzettség,
c) azok a mérnök, üzemmérnök vagy okleveles mérnök szakképzettséggel rendelkezők, akik ingatlanrendező minősítéssel rendelkeznek.
A II. besorolási osztályban:
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: földmérő technikus, földmérő és térinformatikai technikus, földmérő, térképész és térinformatikai technikus földmérő technikus elágazáson, földügyi térinformatikai szaktechnikus, kataszteri szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, távérzékelési szaktechnikus szakképesítés; egyéb szaktechnikusi, technikusi vagy szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő (érettségi) tárgyak között a földmérés szerepel.
45.3. Földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati és nyilvántartási feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
okleveles környezetmérnök, okleveles agrármérnök, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles kertészmérnök, okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök, okleveles növényorvos, okleveles növénytermesztő mérnök, okleveles vidékfejlesztő agrármérnök, okleveles természetvédelmi mérnök, okleveles agrárkémikus agrármérnök, okleveles informatikus agrármérnök, okleveles gazdasági agrármérnök, okleveles erdőmérnök, okleveles mérnöktanár, okleveles tájépítész mérnök, jogász, okleveles geográfus, növényvédelmi mérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mérnöktanár, erdőmérnök, kertészmérnök növénytermesztési mérnök, növénytermesztő mérnök, agrár szakoktató, mezőgazdasági mérnök, természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök, agrármenedzser, gazdasági mérnök, vállalkozó-menedzser, tájgazdálkodási mérnök, területfejlesztési mérnök, meliorációs mérnök, öntözéses üzemmérnök, meliorációs üzemmérnök, ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
45.4. Földhasználati nyilvántartási feladatkör
A II. besorolási osztályban:
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző szakképesítés.
45.5. Földforgalmi és földműves nyilvántartási feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség; főiskolai szintű ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
A II. besorolási osztályban:
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző szakképesítés.”


6. MELLÉKLET A 373/2014. (XII. 31.) KORM. RENDELETHEZ

1. Az 1. melléklet 7. pont 7.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.1. Bicskei Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Bicske)
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár”
2. Az 1. melléklet 7. pont 7.3-7.5. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7.3. Móri Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Mór)
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
7.4. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sárbogárd)
Alap
Alsószentiván
Cece
Dég
Enying
Hantos
Igar
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Szabadhidvég
Vajta
7.5. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Székesfehérvár)
Aba
Bakonykúti
Baracska
Csór
Csősz
Ercsi
Füle
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Kajászó
Káloz
Kápolnásnyék
Kőszárhegy
Lovasberény
Martonvásár
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
Ráckeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Tordas
Úrhida
Vál
Velence
Vereb
Zámoly
Zichyújfalu”
3. Az 1. melléklet 8. pont 8.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.4. Kapuvári Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Kapuvár)
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd”
4. Az 1. melléklet 8. pont 8.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6. Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala (székhelye: Sopron)
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira”
  • A jogszabály 2014. december 31-én jelent meg a Magyar Közlöny 188. számában.
  • hatályba lépett 2015. január 1-jén.
2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. október 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. október 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. május 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba. 2015. június 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba. 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2016. december 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. december 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. július 3-án lépett hatályba.A szakasz 2016. december 2-án lépett hatályba. 2016. december 2-án lépett hatályba. 2016. december 2-án lépett hatályba. 2016. december 2-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. október 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. október 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. október 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. október 5-én lépett hatályba. 2017. október 5-én lépett hatályba. 2017. október 5-én lépett hatályba. 2017. október 5-én lépett hatályba. 2017. október 5-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. november 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. március 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 7-én lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. március 12-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2016. december 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2016. december 2-án lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. január 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 2-án lett hatályon kívül helyezve.