Hatályos állapot
Közlönyállapot
2009.12.29. - 2009.12.31.
2010.01.01. - 2010.01.01.
2010.01.02. - 2010.01.02.
2010.01.03. - 2010.05.08.
2010.05.09. - 2010.08.31.
2010.09.01. - 2010.09.01.
2010.09.02. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.12.05.
2012.12.06. - 2014.05.01.
2014.05.02. - 2014.12.14.
2014.12.15. - 2015.09.10.
2015.09.11. - 2016.08.31.
2016.09.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (5) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) bevezetésének célja, hogy a szakiskolai képzésben részt vevő, gazdaság által igényelt szakképesítést tanulók - a 3. §-ban foglaltak szerint - támogatásban részesüljenek.
(1) A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók támogatása.
(2) A gazdaság által igényelt szakképesítéseket az Szht. 13. § (2) bekezdésének j) pontja alapján a regionális fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban: RFKB) határozza meg régiónként, minden év szeptember 30-ig, a következő tanévre vonatkozóan.
(2) A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 10, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig.
(2) A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 12, az adott megyében szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31-ig.
(3) Az RFKB döntését a regionális ágazati bruttó hozzáadott értékre vonatkozó KSH adatok, az állami foglalkoztatási szolgálat által nyilvántartott regisztrált álláskereső pályakezdőkre vonatkozó adatok, a magyar munkaerőpiaci prognózisban szereplő adatok, a foglalkoztatottak FEOR és ágazat szerinti a döntést megelőző évre megállapított megoszlására vonatkozó KSH adatok és a döntést követő 3 éves szakiskolai kibocsátásra vonatkozó adatok figyelembevételével határozza meg.
(4) Az RFKB döntéséhez a jelen levő bizottsági tagok kétharmadának a szavazata szükséges.
(5) Az RFKB régiónként legfeljebb 10, a gazdaság által igényelt szakképesítést határozhat meg.
2. §   Az ösztöndíj forrása a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze (a továbbiakban: képzési alaprész).
2. §   Az ösztöndíj forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze (a továbbiakban: képzési alaprész).
3. §
(1) Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló).
(1) Jövedelmi helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesülnek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, hiány-szakképesítést tanulók (a továbbiakban: ösztöndíjas tanuló).
(2) Nem részesülhet ösztöndíjban
a) a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,
b) a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt,
c) a tanuló az adott tanévben, ha igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát,
c) a tanuló az adott tanévben, attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát,
d) a tanuló az adott tanévben a Kt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.
d) a tanuló az adott tanévben a Kt. 76. § (2) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.
d) a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.
(3) Az ösztöndíj - az (1) bekezdésben foglaltak szerint - megilleti azt a tanulót is, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.
(4) Amennyiben a tanuló az (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően másik iskolával úgy létesít tanulói jogviszonyt, hogy a korábbi iskolában nem teljesültek az (1) bekezdésében foglalt feltételek, úgy a tanuló számára az adott félévre az utolsó lezárt félév tanulmányi átlageredménye alapján járó ösztöndíjat kell folyósítani a másik iskolával létesített tanulói jogviszony hónapjától kezdődően.
(5) Az iskola köteles tájékoztatni a tanulót az (1)-(4) bekezdésben foglaltakról.
4. §
(1) Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.
(2) Az ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól.
(3) Az ösztöndíj folyósításának a feltétele az ösztöndíjas tanuló nevére szóló fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése.
(3) Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással kell folyósítani. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az ösztöndíjat a tanuló szülőjének, gyámjának a fizetési számlájára is lehet folyósítani. Az ösztöndíj folyósításának a feltétele a fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése.
5. §
(1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a félévi értesítőben, illetve az év végi bizonyítványban szereplő érdemjegyek szerint számított tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani.
(1) Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév második félévében a félévi értesítőben, a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként - a magatartás és a szorgalom osztályzatok kivételével - meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján. Amennyiben a tanulónak javítóvizsgát, osztályozóvizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozóvizsga, pótló vizsga letételét követően, annak eredményével együtt kell megállapítani.
(2) Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;
d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.
(3) A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.
(4) A tanulmányi átlageredményt a félévi értesítőben, vagy az év végi bizonyítványban szereplő érdemjegyek számtani átlagaként kell meghatározni a magatartás és a szorgalom érdemjegyek kivételével. A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni.
(4) A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a tanuló tudásának félévi vagy év végi minősítése és értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetenciafejlesztésben kell részesíteni.
(5) A 2,51 tanulmányi átlageredmény elérését, vagy a megismételt tanévet követően az ösztöndíj a következő félévtől újra megilleti a tanulót a (2) bekezdés szerinti mértékben.
6. §
(1) A 2,51 tanulmányi átlageredményt el nem érő tanuló számára az iskolának biztosítania kell a szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásban való részvétel lehetőségét.
(2) A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást maximum négyfős csoportokban kell végezni.
(3) A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatásról foglalkozási naplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az oktatás időtartamát, tárgyát, és az abban résztvevők nevét.
7. §
(1) A szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást végző tanárokat az elvégzett többletmunkáért a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint felzárkóztatási pótlék illeti meg.
(2) A felzárkóztatási pótléknak és a pótlék munkáltatót terhelő járulékainak forrása a képzési alaprész.
(2) A felzárkóztatási pótléknak és a pótlék munkáltatót terhelő közterheinek forrása a képzési alaprész.
8. §
(1) Az ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat az iskola végzi. Az iskolát az ösztöndíj folyósításából eredő többletfeladataiért az általa kifizetett ösztöndíj 2 százalékának megfelelő lebonyolítási költségtérítés illeti meg, mely magában foglalja az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos banki költségeket is.
(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet (a továbbiakban: NSZFI) az ösztöndíj fedezetét biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótléknak és annak munkáltatót terhelő járulékainak fedezetét biztosító összeget az iskolával kötött támogatási szerződés alapján, az iskola (5) bekezdés szerinti időszakokra vonatkozó igénybejelentése alapján, előfinanszírozással, az előző időszakról készített utólagos elszámolás egyidejű benyújtása mellett folyósítja az iskolának, a támogatási szerződésben feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra.
(2) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban: NMH) az ösztöndíj fedezetét biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótléknak és annak munkáltatót terhelő járulékainak fedezetét biztosító összeget az iskolával kötött támogatási szerződés alapján, az iskola (5) bekezdés szerinti időszakokra vonatkozó igénybejelentése alapján, előfinanszírozással, az előző időszakról készített utólagos elszámolás egyidejű benyújtása mellett folyósítja az iskolának, a támogatási szerződésben feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra.
(2) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (továbbiakban: NMH) az ösztöndíj fedezetét biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótléknak és annak munkáltatót terhelő közterheinek fedezetét biztosító összeget az iskolával kötött támogatási szerződés alapján, az iskola (5) bekezdés szerinti időszakokra vonatkozó igénybejelentése alapján, előfinanszírozással, az előző időszakról készített utólagos elszámolás egyidejű benyújtása mellett folyósítja az iskolának, a támogatási szerződésben feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra.
(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) az ösztöndíj fedezetét biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést, a felzárkóztatási pótléknak és annak munkáltatót terhelő közterheinek fedezetét biztosító összeget az iskolával kötött támogatási szerződés alapján, az iskola (5) bekezdés szerinti időszakokra vonatkozó igénybejelentése alapján, előfinanszírozással, az előző időszakról készített utólagos elszámolás egyidejű benyújtása mellett folyósítja az iskolának, a támogatási szerződésben feltüntetett pénzforgalmi számlaszámra.
(3) Az iskola utólagos elszámolást készít az előző időszakban folyósított ösztöndíjakról, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítésről, a felzárkóztatási pótlékról és annak munkáltatót terhelő járulékairól, és azt az adott időszakra vonatkozó igénybejelentésével együtt benyújtja az NSZFI-nek. Az NSZFI az iskola igénybejelentését követően, a benyújtott utólagos elszámolás elfogadása után, a teljesítési igazolás kiállítását követő 5 napon belül folyósítja az igényelt összeget az iskolának.
(3) Az iskola utólagos elszámolást készít az előző időszakban folyósított ösztöndíjakról, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítésről, a felzárkóztatási pótlékról és annak munkáltatót terhelő járulékairól, és azt az adott időszakra vonatkozó igénybejelentésével együtt benyújtja az NMH-nak. Az NMH az iskola igénybejelentését követően, a benyújtott utólagos elszámolás elfogadása után, a teljesítési igazolás kiállítását követő 5 napon belül folyósítja az igényelt összeget az iskolának.
(3) Az iskola utólagos elszámolást készít az előző időszakban folyósított ösztöndíjakról, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítésről, a felzárkóztatási pótlékról és annak munkáltatót terhelő járulékairól, és azt az adott időszakra vonatkozó igénybejelentésével együtt benyújtja az NSZFH-nak. Az NSZFH az iskola igénybejelentését követően, a benyújtott utólagos elszámolás elfogadása után, a teljesítési igazolás kiállítását követő 5 napon belül folyósítja az igényelt összeget az iskolának.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott igénybejelentést és utólagos elszámolást az iskola az 1. és 2. számú melléklet szerinti adatlapon nyújtja be az NSZFI-nek az NSZFI honlapján közzétett formátumban.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott igénybejelentést és utólagos elszámolást az iskola az 1. és 2. számú melléklet szerinti adatlapon nyújtja be az NMH-nak az NMH honlapján közzétett formátumban.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott igénybejelentést és utólagos elszámolást az iskola az 1. és 2. számú melléklet szerinti adatlapon nyújtja be az NSZFH-nak az NSZFH honlapján közzétett formátumban.
(5) A (2)-(3) bekezdés szerinti adatlapokat az iskola minden évben
a) a szeptember 1-jétől november 30-áig terjedő időszakra, szeptember 15-éig,
b) a december 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra, december 15-éig,
c) a február 1-jétől május 31-éig terjedő időszakra, február 15-éig,
d) a június 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra, június 15-éig
köteles benyújtani az NSZFI-nek.
(5) A (2)-(3) bekezdés szerinti adatlapokat az iskola minden évben
a) a szeptember 1-jétől november 30-áig terjedő időszakra, szeptember 15-éig,
b) a december 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra, december 15-éig,
c) a február 1-jétől május 31-éig terjedő időszakra, február 15-éig,
d) a június 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra, június 15-éig
köteles benyújtani az NMH-nak.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatlapokat az iskola minden évben
a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,
b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig
köteles benyújtani az NMH-nak.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatlapokat az iskola minden évben
a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,
b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig
köteles benyújtani az NSZFH-nak.
9. §
(1) Az iskola a rendelkezésére bocsátott összeget kizárólag az e rendeletben meghatározott célokra használhatja fel.
(2) Az iskola az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja az ösztöndíjas tanuló részére azzal az eltéréssel, hogy a július és augusztus hónapokra járó ösztöndíjat a szorgalmi időszak utolsó hónapjának 28. napjáig egy összegben fizeti ki.
10. §
(1) Az iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenőrzését a NSZFI végzi.
(1) Az iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenőrzését a NMH végzi.
(1) Az iskola rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj folyósításának ellenőrzését az NSZFH végzi.
(2) Az NSZFI (1) bekezdésben foglalt ellenőrzési jogosultsága kiterjed
a) az iskola által közölt igénylési és elszámolási adatok valóságtartalmának vizsgálatára, valamint
b) az iskola rendelkezésére bocsátott összeg cél szerinti felhasználására.
(2) Az NMH (1) bekezdésben foglalt ellenőrzési jogosultsága kiterjed
a) az iskola által közölt igénylési és elszámolási adatok valóságtartalmának vizsgálatára, valamint
b) az iskola rendelkezésére bocsátott összeg cél szerinti felhasználására.
(2) Az NSZFH (1) bekezdésben foglalt ellenőrzési jogosultsága kiterjed
a) az iskola által közölt igénylési és elszámolási adatok valóságtartalmának vizsgálatára, valamint
b) az iskola rendelkezésére bocsátott összeg cél szerinti felhasználására.
(3) Az NSZFI az ellenőrzés során vizsgálatot tarthat, okiratot és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, az iskola igazgatójától vagy az általa megbízott személytől szóban és írásban felvilágosítást kérhet.
(3) Az NMH az ellenőrzés során vizsgálatot tarthat, okiratot és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, az iskola igazgatójától vagy az általa megbízott személytől szóban és írásban felvilágosítást kérhet.
(3) Az NSZFH az ellenőrzés során vizsgálatot tarthat, okiratot és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, az iskola igazgatójától vagy az általa megbízott személytől szóban és írásban felvilágosítást kérhet.
11. §
(1) Az ellenőrzés alá vont iskola köteles
a) az NSZFI megkeresésének soron kívül eleget tenni,
a) az NMH megkeresésének soron kívül eleget tenni,
a) az NSZFH megkeresésének soron kívül eleget tenni,
b) az NSZFI részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,
b) az NMH részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,
b) az NSZFH részére szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,
c) az NSZFI kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,
c) az NMH kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,
c) az NSZFH kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.
(2) Az NSZFI köteles az ellenőrzés alá vont iskolát előzetesen értesíteni az ellenőrzésről. Az ellenőrzésről való értesítés mellőzhető, ha fennáll a veszélye annak, hogy az ellenőrzés alá vont iskola bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, egyéb iratokat megsemmisítik, vagy megváltoztatják, vagy az ellenőrzés eredményességét az ellenőrzés alá vont iskola egyéb módon veszélyeztetné.
(2) Az NMH köteles az ellenőrzés alá vont iskolát előzetesen értesíteni az ellenőrzésről. Az ellenőrzésről való értesítés mellőzhető, ha fennáll a veszélye annak, hogy az ellenőrzés alá vont iskola bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, egyéb iratokat megsemmisítik, vagy megváltoztatják, vagy az ellenőrzés eredményességét az ellenőrzés alá vont iskola egyéb módon veszélyeztetné.
(2) Az NSZFH köteles az ellenőrzés alá vont iskolát előzetesen értesíteni az ellenőrzésről. Az ellenőrzésről való értesítés mellőzhető, ha fennáll a veszélye annak, hogy az ellenőrzés alá vont iskola bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, egyéb iratokat megsemmisítik, vagy megváltoztatják, vagy az ellenőrzés eredményességét az ellenőrzés alá vont iskola egyéb módon veszélyeztetné.
(3) Az NSZFI az ellenőrzést a szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások - ideértve az elektronikus úton tárolt adatokat is -, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával - a dokumentáció bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés útján - folytatja le.
(3) Az NMH az ellenőrzést a szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások - ideértve az elektronikus úton tárolt adatokat is -, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával - a dokumentáció bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés útján - folytatja le.
(3) Az NSZFH az ellenőrzést a szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások - ideértve az elektronikus úton tárolt adatokat is -, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával - a dokumentáció bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés útján - folytatja le.
(4) Az NSZFI az ellenőrzés megállapításairól és a szükséges intézkedésekről az ellenőrzés alá vont iskola által is aláírt jegyzőkönyvet készít.
(4) Az NMH az ellenőrzés megállapításairól és a szükséges intézkedésekről az ellenőrzés alá vont iskola által is aláírt jegyzőkönyvet készít.
(4) Az NSZFH az ellenőrzés megállapításairól és a szükséges intézkedésekről az ellenőrzés alá vont iskola által is aláírt jegyzőkönyvet készít.
(5) Az ellenőrzés alá vont iskolának joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni, a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, a jegyzőkönyvet megismerni, és a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon belül észrevételt tenni.
12. §
(1) Jogszabálysértés, a támogatási szerződés által előírt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, vagy a rendelkezésére bocsátott összeg jogszerűtlen felhasználása esetén az iskolát a rendelkezésére bocsátott összeg tekintetében visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli a Magyar Államkincstárnál vezetett NSZFI-MPA előirányzat-felhasználási keretszámla javára (10032000-01744260-70000007).
(1) Jogszabálysértés, a támogatási szerződés által előírt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, vagy a rendelkezésére bocsátott összeg jogszerűtlen felhasználása esetén az iskolát a rendelkezésére bocsátott összeg tekintetében visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli a Magyar Államkincstárnál vezetett NMH-NFA előirányzat-felhasználási keretszámla javára (10032000-01744260-70000007).
(1) Jogszabálysértés, a támogatási szerződés által előírt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése, vagy a rendelkezésére bocsátott összeg jogszerűtlen felhasználása esetén az iskolát a rendelkezésére bocsátott összeg tekintetében visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli a Magyar Államkincstárnál vezetett NSZFH-NFA előirányzat-felhasználási keretszámla javára (10032000-01744260-70000007).
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túlmenően visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli az iskolát abban az esetben is, ha
a) az ellenőrzést szándékosan meghiúsította,
b) az ellenőrzés lefolytatását akadályozta vagy
c) az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat nem bocsátotta rendelkezésre.
(3) A visszafizetési kötelezettség az (1)-(2) bekezdésben meghatározott cselekmény megállapításától, a kamatfizetési kötelezettség az (1)-(2) bekezdésben meghatározott cselekmény megvalósításának kezdő időpontjától keletkezik. A kamat napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese.
(4) A visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség teljesítése nem érintheti az ösztöndíj folyósítását.
13. §   Az iskolában az ösztöndíjas tanulóról a nyilvántartott adatok tekintetében a Kt. 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” cím, „A gyermekek, tanulók adatai” alcímhez tartozó 1-3. pontban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartott adatok között szerepeltetni kell azt is, hogy a tanuló az adott régióban a gazdaság által igényelt szakképesítést tanul. Az iskola személyes adatot nem továbbít az NSZFI részére.
13. §   Az iskolában az ösztöndíjas tanulóról a nyilvántartott adatok tekintetében a Kt. 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” cím, „A gyermekek, tanulók adatai” alcímhez tartozó 1-3. pontban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartott adatok között szerepeltetni kell azt is, hogy a tanuló az adott régióban a gazdaság által igényelt szakképesítést tanul. Az iskola személyes adatot nem továbbít az NMH részére.
13. §   Az iskola az ösztöndíjas tanulókról az Nkt. 41. § (4) bekezdésében foglalt adatokon túl nyilvántartja azt is, ha a tanuló az adott megyében a hiány-szakképesítés körébe tartozó szakképesítést tanul.
14/A. §   Kifutó rendszerben az e rendeletben foglalt feltételek szerint szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek vagy részesülhetnek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény szerinti regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésében szereplő szakképesítést tanulók.
14. §   E rendelet alkalmazásában a gazdaság által igényelt szakképesítés a régió gazdasági fejlődése és foglalkoztatási helyzetének javítása szempontjából kiemelten fontosnak minősített legfeljebb 10 szakképesítés, amely tartalmazza a külön jogszabályban meghatározott hiány-szakképesítéseket is.
15. §
(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az ösztöndíj első alkalommal 2010. február 1-jétől illeti meg a 3. § (1) bekezdése szerinti tanulókat.
(3) A 2009/2010-es tanév második félévében az ösztöndíj mértéke egységesen 10 ezer forint/fő/hó valamennyi 3. § (1) bekezdése szerinti tanuló esetében.
(4) Az RFKB az 1. § (2) bekezdése szerinti, 2009/2010-es tanév második félévére és 2010/2011-es tanévre vonatkozó döntését 2010. január 15-ig hozza meg.
(8) E § (2)-(4) bekezdése 2010. szeptember 1-jén hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. szeptember 2-án hatályát veszti.
(9) E § (5)-(7) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti. Ez a bekezdés 2010. január 3-án hatályát veszti.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 328/2009. (XII. 29.) KORM. RENDELETHEZ

Szakképző iskola
Neve:
Címe:
OM azonosítója:
Pénzforgalmi számlaszám:
Ügyintéző neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Az igénylés időszaka:


I. Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj igénylése:
A. Az igénylés időszakában járó ösztöndíj igénylése
Sorszám Tanulmányi átlageredmény Ösztöndíjas tanulói létszám Ösztöndíj mértéke Hónapok száma Igényelt ösztöndíj összege
    Ft/hó   Ft
a b c d e f=c*d*e
1. első szakképző évfolyam
első félévében
  10 000    
2. 5,0 és 4,51 között   30 000    
3. 4,5 és 4,01 között   25 000    
4. 4,0 és 3,51 között   20 000    
5. 3,5 és 3,01 között   15 000    
6. 3,0 és 2,51 között   10 000    
7. 2,51 alatt   0   0
8. Összesen:        
B. Az igénylés időszakát megelőzően járó ösztöndíj pótigénylése
Sorszám Tanulmányi átlageredmény Ösztöndíjas tanulói létszám Ösztöndíj mértéke Hónapok száma Igényelt ösztöndíj összege
    Ft/hó   Ft
a b c d e f=c*d*e
1. első szakképző évfolyam
első félévében
  10 000    
2. 5,0 és 4,51 között   30 000    
3. 4,5 és 4,01 között   25 000    
4. 4,0 és 3,51 között   20 000    
5. 3,5 és 3,01 között   15 000    
6. 3,0 és 2,51 között   10 000    
7. 2,51 alatt   0   0
8. Összesen:        
 
Igényelt tanulmányi ösztöndíj összesen: (A+B)  
Sorszám Havi pótlékalap negyede Fejlesztésben részesülő tanulói létszám Hónapok száma Munkáltatót terhelő bérjárulékok Igényelt összeg
  Ft   Ft Ft
a b c d e f=(b*c*d)+e
1.          
Sorszám Tanulmányi ösztöndíj igénylés összege Igényelhető lebonyolítási költségtérítés összege      
  Ft Ft      
a b= I. tábla (A+B) c=b*0,02      
1.          
Sorszám Megnevezés Igényelt összeg
1. I. Tanulmányi ösztöndíj (A+B)  
2. II. Felzárkóztatási pótlék és bérjárulékai  
3. III. Lebonyolítási költségtérítés  
4. Kiutalási igény összesen:  
II. Szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást végző tanárok felzárkóztatási pótlékának és járulékainak igénylése:
III. Lebonyolítási költségtérítés igénylése:
IV. Kiutalási igény összesítője:
P. H.
........................................................
aláírás

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 328/2009. (XII. 29.) KORM. RENDELETHEZ

Szakképző iskola
Neve:
Címe:
OM azonosítója:
Pénzforgalmi számlaszám:
Ügyintéző neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Az elszámolás időszaka:


I. Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj elszámolása:
Sorszám Tanulmányi átlageredmény Ösztöndíj mértéke Kiutalt ösztöndíj Kifizetett ösztöndíj Különbözet
    Ft/hó Ft Ft Ft
a b c d e f g h=e-g
1. Első szakképző évfolyam első félévében 10 000          
2. 5,0 és 4,51 között 30 000          
3. 4,5 és 4,01 között 25 000          
4. 4,0 és 3,51 között 20 000          
5. 3,5 és 3,01 között 15 000          
6. 3,0 és 2,51 között 10 000          
7. Összesen: -          
8. Visszafizetendő ösztöndíj összege
(a különbözet összege):
           
Sorszám Kompetenciafejlesztésben részesült tanulók száma Hónapok száma
1.    
    Az elszámolási időszakban kifizetett  
Sorszám Kiutalt pótlék bruttó összege
Ft
felzárkóz-
tatási pótlék
Ft
bérjárulékok
Ft
összesen
Ft
Különbözet
Ft
a b c d e=c+d f=b-e
1.          
2. Visszafizetendő felzárkóztatási pótlék összege (a különbözet összege):
Sorszám Kiutalt lebonyolítási költségtérítés összege Ft Az elszámolási időszakban kifizetett    
    Tanulmányi ösztöndíj összege
Ft
Tanulói ösztöndíj 2%-a Ft Felhasznált lebonyolítási költségtérítés
Ft
Különbözet
Ft
a b c d=c*0,02 e= maximum d f=b-e
1.          
2. Visszafizetendő lebonyolítási költségtérítés összege (különbözet):
Sorszám Megnevezés Kiutalt összeg
Ft
Felhasznált összeg
Ft
Vissza-
fizetendő
különbözet
Ft
1. I. Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj      
2. II. Felzárkóztatási pótlék és járulékai      
3. III. Lebonyolítási költségtérítés      
4. Összesen (1+2+3):      
II. Szakmai kompetenciákat fejlesztő oktatást végző tanárok felzárkóztatási pótlékának és járulékainak elszámolása:
II. A.
II. B.
III. Lebonyolítási költségtérítés elszámolása:
IV. Kiutalt támogatások elszámolásának az összesítése:
P. H.
.....................................................
aláírás
  • A jogszabály 2009. december 29-én jelent meg a Magyar Közlöny 193. számában.
  • hatályba lépett 2010. január 1-jén.
A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 11-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 11-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lépett hatályba. 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. december 6-án lépett hatályba. 2010. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. december 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. május 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba. 2014. december 15-én lépett hatályba. 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba. 2014. december 15-én lépett hatályba. 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba.A bekezdés 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 15-én lépett hatályba.A szakasz 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. december 6-án lépett hatályba.A szakasz 2012. december 6-án lépett hatályba.A szakasz 2012. december 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. január 3-án lett hatályon kívül helyezve.