Hatályos állapot
Közlönyállapot
2012.11.16. - 2012.11.16.
2012.11.17. - 2012.11.17.
2012.11.18. - 2012.12.31.
2013.01.01. - 2013.01.01.
2013.01.02. - 2013.01.31.
2013.02.01. - 2013.02.01.
2013.02.02. - 2013.09.22.
2013.09.23. - 2013.10.14.
2013.10.15. - 2013.10.31.
2013.11.01. - 2013.12.31.
2014.01.01. - 2014.09.04.
2014.09.05. - 2014.10.15.
2014.10.16. - 2014.11.20.
2014.11.21. - 2014.12.18.
2014.12.19. - 2014.12.19.
2014.12.20. - 2015.03.31.
2015.04.01. - 2015.07.30.
2015.07.31. - 2015.10.07.
2015.10.08. - 2015.12.23.
2015.12.24. - 2015.12.28.
2015.12.29. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.12.02.
2016.12.03. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.12.15.
2017.12.16. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.06.11.
2018.06.12. - 2018.12.27.
2018.12.28. - 2019.12.18.
2019.12.19. - 2019.12.31.
2020.01.01. - 2020.02.14.
2020.02.15. - 2020.02.29.
2020.03.01. - 2020.12.31.
2021.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. §   E rendelet alkalmazásában
1. akkreditált munkáltató: az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezet vagy személy;
2. akkreditált telephely: az akkreditált munkáltatónak az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező azon székhelye, telephelye, illetve fióktelepe, ahol a rehabilitációs foglalkoztatás történik;
3. létszám: a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított átlagos statisztikai állományi létszám;
3. létszám: a munkáltatónál munkaviszonyban álló személyek száma. Az átlagos létszám meghatározása során a Központi Statisztikai Hivatal átlagos állományi létszám számítására vonatkozó előírásait kell alkalmazni;
3. létszám: a munkáltatónál az 5. pont szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott személyek száma;
4. komplex minősítés: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti komplex minősítés;
5. munkaviszony: a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban történő foglalkoztatás;
5. munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban történő foglalkoztatás, azzal, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény XV. fejezetében foglalt egyes munkaviszony típusok közül kizárólag a határozott idejű munkaviszony, a távmunkavégzés, a bedolgozói munkaviszony és a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony;
6. megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki
6.1. rehabilitálható vagy
6.2. az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontja szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy
6.2. az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy
6.3. az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek minősül, és nem tartozik a 6.1. és 6.2. alpontban meghatározott személyi körbe;
6.3. az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek minősül, és nem tartozik a 6.1. és 6.2. alpontban meghatározott személyi körbe, vagy
6.4. fogyatékossági támogatásban részesül;
7. rehabilitálható: akiről az Mmtv. szerinti komplex minősítés során megállapításra kerül, hogy rehabilitálható;
8. rehabilitációs foglalkoztatás: a megváltozott munkaképességű munkavállaló tranzit vagy tartós foglalkoztatása;
9. tartós foglalkoztatás: a 6. pont 6.2. és 6.3. alpontja, valamint az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése;
9. tartós foglalkoztatás: a 6. pont 6.2-6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése;
10. tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra;
10. tranzit foglalkoztatás: a rehabilitálható megváltozott munkaképességű munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység végzése keretében történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra, amennyiben életkora alapján a kérelem benyújtásáig vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet meghaladja;
11. vállalkozás: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adóalany, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozás;
12. védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit vagy tartós foglalkoztatást, és munkavállalóinak legalább 50%-a az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül.
12. védett foglalkoztatás: az akkreditált munkáltató általi, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 2. cikk 100. pontjában meghatározott foglalkoztatás, ha a munkáltató tranzit vagy tartós foglalkoztatást biztosít, és munkavállalóinak legalább 30%-a az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül;
13. munkahelyteremtés: megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása céljából új munkahely létrehozása vagy meglévő munkahely átalakítása;
14. újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki a munkáltatóval vagy annak jogelődjével az alkalmazás kezdetét megelőző 1 éven belül nem állt munkaviszonyban, illetve egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.
15. átlagos állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint számított átlagos állományi létszám, az 5. pont szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott személyek létszámával számolva.

II. FEJEZET
A REHABILITÁCIÓS AKKREDITÁCIÓ SZABÁLYAI

2. A munkáltatók akkreditálása

1/A. §   A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat rehabilitációs hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) látja el.
1/A. §
(1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatók akkreditációjával, az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági feladatokat rehabilitációs hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elsőfokú ügyek tekintetében felügyeleti szervként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jár el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyek tekintetében felügyeleti szervként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jár el.
2. §
(1) A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha
a) cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént,
b) a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak havi létszáma a 30 főt eléri vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja,
b) a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszáma a 30 főt eléri vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását olyan rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja, amelyet a létesítő okiratában rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik,
d) az állami adó- és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása,
e) a 6. alcím szerinti foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezik,
f) a 7. alcím szerinti személyes rehabilitációs tervek elkészítését vállalja,
g) a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja,
h) a 9. alcím szerinti rehabilitációs tanácsadót, a 10. alcím szerinti rehabilitációs mentort a 13. § (3) bekezdése szerint, valamint - a 11. alcím szerinti feltételek fennállása esetén - a 11. alcím szerinti segítő személyt foglalkoztat,
h) a 9. alcím szerinti rehabilitációs tanácsadót, a 10. alcím szerinti rehabilitációs mentort a 11/A. §-ban meghatározottak szerint, valamint - a 11. alcím szerinti feltételek fennállása esetén - a 11. alcím szerinti segítő személyt foglalkoztat,
i) a betanított és segédmunka végzésének lehetősége mellett képesítéshez, illetve végzettséghez, képzettséghez kötött munkakörök betöltését is biztosítja,
j) az eredményes rehabilitációhoz - valamint tranzitfoglalkoztatás esetén a nyílt munkaerőpiacra történő sikeres kihelyezéshez - szükséges képzési lehetőségeket saját maga vagy felnőttképzést megvalósító intézmény bevonásával biztosítja és
j) az eredményes rehabilitációhoz - valamint tranzitfoglalkoztatás esetén a nyílt munkaerőpiacra történő sikeres kihelyezéshez - szükséges képzési lehetőségeket biztosítja és
k) teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány, ha
a) a munkáltatót a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, és a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kérelem benyújtását megelőző hónap létszáma szerint
aa) legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér ötszörösét,
ab) kétszáz főt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét vagy
a) a munkáltatót a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, és a vizsgált időszakban véglegessé vált határozatok szerint kiszabott bírságok együttes összege elérte a kérelem benyújtását megelőző hónap létszáma szerint
aa) legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér ötszörösét,
ab) kétszáz főt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét vagy
b) a munkáltató a külön jogszabályban megjelölt mértékű akkreditációs díjat nem fizette meg vagy
c) a munkáltató végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll.
(3) Költségvetési szerv részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány nem adható.
(4) Nem adható rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan munkáltató részére, aki az akkreditációs eljárás során valótlan, megtévesztő vagy hamis nyilatkozatot tesz, illetve valótlan adattal támasztja alá kérelmét. A kérelem ebből az okból történő visszautasítása esetén a munkáltató, illetve jogutódja a visszautasítástól számított két év elteltével nyújthat be újabb rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet.

3. A telephelyek akkreditálása

3. §   A rehabilitációs foglalkoztatás helyéül szolgáló székhely, fióktelep, telephely (a továbbiakban együtt: telephely) részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha
a) a munkáltató létesítő okiratában telephelyként feltüntették, bíróságon, illetve cégjegyzékbe vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték,
b) a működéséhez szükséges valamennyi engedély, illetve igazolás rendelkezésre áll,
c) területén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei biztosítottak,
d) a munkavégzés helyének környezete, építészeti megoldásai lehetővé teszik a foglalkoztatott, illetve foglalkoztatni kívánt munkavállalók akadálymentes közlekedését és
e) munkaeszközeit, berendezéseit, technológiáját, tárgyi környezetét a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő foglalkoztatásához alakítja.

4. Az akkreditációs eljárás

4. §
(1) A munkáltató és a telephely akkreditációjára irányuló eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jár el.
(2) Az akkreditációs eljárásban, valamint az ellenőrzés alkalmával foglalkozási rehabilitációs szakértő vehető igénybe. Szakértőként a foglalkozási rehabilitációs szakértők névjegyzékébe felvett szakértő rendelhető ki.
(3) Ha a Hivatal az akkreditációs eljárásban helyszíni szemlét rendel el, a szemle keretében meg kell vizsgálni
a) a benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok valóságtartalmát és
b) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány feltételeinek fennállását.
(3) Ha a Kormányhivatal az akkreditációs eljárásban helyszíni szemlét rendel el, a szemle keretében meg kell vizsgálni
a) a benyújtott dokumentumok, nyilatkozatok valóságtartalmát és
b) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány feltételeinek fennállását.
(4) Ha a Hivatal a helyszíni szemle elrendelése során szakértőt rendel ki, a szakértő a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyvet a szakvéleményével együtt a kirendelés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldi a Hivatal részére.
(4) Ha a Hivatal a helyszíni szemle elrendelése során szakértőt rendel ki, a szakértő a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyvet a szakvéleményével együtt megküldi a Hivatal részére.
(4) Ha a Kormányhivatal a helyszíni szemle elrendelése során szakértőt rendel ki, a szakértő a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyvet a szakvéleményével együtt megküldi a Kormányhivatal részére.
(5) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése iránti kérelem elbírálásának határideje 60 nap.
5. §
(1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit elektronikus adathordozón egy példányban vagy a Hivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül kell a Hivatalhoz benyújtani.
(1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit a Hivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül kell a Hivatalhoz benyújtani.
(1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és mellékleteit a Kormányhivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen keresztül kell a Kormányhivatalhoz benyújtani.
(1) A Kormányhivatal által erre a célra biztosított elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) keresztül kell az eljárási cselekményeket elvégezni, a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet és annak mellékleteit, valamint a kérelem elbírálásához, illetve az akkreditáció fenntartásával összefüggő ügyintézéshez kapcsolódó további dokumentumokat benyújtani, bejelentéseket megtenni.
(2) A kérelemben
a) meg kell jelölni a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók kérelem benyújtását megelőző havi létszámát,
b) meg kell jelölni az egyes helyszíneken végzett tevékenységeket,
c) be kell mutatni a rehabilitációs célú munkavégzés körülményeit.
(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó kérelmező esetén a cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát;
a) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot. A cégkivonatot a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;
a) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot. A cégkivonatot a Kormányhivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;
b) egyéb kérelmező esetén
ba) a munkáltató egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okirata (alapító okirata, alapszabálya) másolatát,
bb) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, illetve a nyilvántartásukra illetékes hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a hatósági nyilvántartásban szerepel;
bb) egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel;
c) a munkáltató képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően készített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát;
c) az akkreditálni kívánt telephely
ca) használatának jogcímét tanúsító okirat másolatát,
cb) működéséhez szükséges engedélyek másolatát;
d) az akkreditálni kívánt telephely
da) használatának jogcímét tanúsító okirat másolatát,
db) működéséhez szükséges engedélyek másolatát;
d) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő kartonját, azzal, hogy ha a cég a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;
d) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő kartonját, azzal, hogy ha a cég a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;
d) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő kartonját, azzal, hogy ha a cég a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Kormányhivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;
e) a munkáltató tevékenységének, továbbá a rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségeinek ismertetését, valamint az erre vonatkozó terveket;
f) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális forrásai címen tartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;
g) a munkáltató képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy
ga) a kérelmezőnek nincs a telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt köztartozása,
gb) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság a nála nyilvántartott, a kérelmezőt terhelő köztartozás tekintetében adatot szolgáltasson a Hivatal részére,
gb) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság a nála nyilvántartott, a kérelmezőt terhelő köztartozás tekintetében adatot szolgáltasson a Kormányhivatal részére,
gc) teljesíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket,
gd) a munkáltató rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, az érdekképviseleti szervezet működésének szabályzatával, munkavédelmi szabályzattal és tűzvédelmi szabályzattal, azzal, hogy a nyilatkozathoz mellékelni kell az e szabályzatok készítésének és legutóbbi módosításának időpontjáról szóló tájékoztatást,
gd) a munkáltató rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, munkavédelmi szabályzattal és tűzvédelmi szabályzattal, azzal, hogy a nyilatkozathoz mellékelni kell az e szabályzatok készítésének és legutóbbi módosításának időpontjáról szóló tájékoztatást,
gd) a munkáltató - amennyiben azt jogszabály számára előírja - rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal, munkavédelmi szabályzattal és tűzvédelmi szabályzattal, azzal, hogy a nyilatkozathoz mellékelni kell az e szabályzatok készítésének és legutóbbi módosításának időpontjáról szóló tájékoztatást,
ge) hozzájárul az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adatainak a kijelölt szakértők, valamint a Hivatal által történő kezeléséhez,
ge) hozzájárul az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adatainak a kijelölt szakértők, valamint a Kormányhivatal által történő kezeléséhez,
gf) a rehabilitációs tanácsadó, a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló hozzájárult az e rendeletben meghatározott adatainak a ge) alpont szerinti kezeléséhez;
gg) a munkáltató üzemi megállapodás vagy kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e;
h) a külön rendeletben meghatározott akkreditációs díj megfizetésének igazolását;
i) a foglalkozási rehabilitációs szakmai programot, továbbá az annak teljesítését értékelő módszer bemutatását;
j) a segítő szolgáltatások igénybevétele biztosításának módjáról szóló tájékoztatást, valamint - ha azokat a munkáltató nem maga nyújtja - az ellátásukról szóló megállapodásokat;
k) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául szolgáló okirat másolatát, a szakmai önéletrajzot, a végzettséget, a képzettséget és a gyakorlati időt igazoló dokumentumok másolatait, valamint munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaköri leírást;
k) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául szolgáló okirat másolatát, a szakmai önéletrajzot, a végzettséget, a képzettséget és a gyakorlati időt igazoló dokumentumok másolatait, valamint munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaköri leírást, továbbá a rehabilitációs tanácsadói vagy a rehabilitációs mentori tevékenység ellátására az akkreditált szolgáltatóval kötött megbízási szerződés másolatát;
l) ha a munkáltató valamely vállalkozás részére termelő vagy - az üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és jótállási tevékenységnek nem tekinthető - szolgáltató tevékenységet folytat, és a munkavégzésre a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve érdekkörében kerül sor (a továbbiakban: más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység),
la) a termelő vagy szolgáltató tevékenység tárgyában megkötött szerződés másolatát,
lb) a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy hány fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kíván a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén, illetve érdekkörében foglalkoztatni,
lc) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenőrzéséhez hozzájárul,
ld) a munkáltató és a vállalkozás együttes nyilatkozatát arról, hogy a munkavégzés helye tekintetében a 3. §-ban foglalt feltételek teljesülnek;
l) ha a munkáltató valamely vállalkozás részére a munka természetéből eredően szokásosan telephelyen kívül végzendő termelő vagy - üzembe helyezési, szavatossági, szervizelési és jótállási tevékenységnek nem tekinthető - szolgáltató tevékenységet folytat (a továbbiakban: más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység),
la) a termelő vagy szolgáltató tevékenység tárgyában megkötött szerződés másolatát,
lb) a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy hány fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kíván más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység keretében foglalkoztatni,
lc) a vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenőrzéséhez hozzájárul,
ld) a munkáltató és a vállalkozás együttes nyilatkozatát arról, hogy a munkavégzés helye tekintetében a 3. §-ban foglalt feltételek teljesülnek;
m) a Hivatal honlapján közzétett formátumban a következő adatokat:
ma) a munkáltató fő tevékenységeinek megnevezése és TEÁOR száma,
mb) telephelyenként a ténylegesen végzett tevékenységek megnevezése és TEÁOR száma alágazati bontásban,
mc) telephelyenként a létesített munkakörök megnevezése,
md) telephelyenként annak megjelölése, hogy a munkáltató az egyes munkakörök tekintetében hány álláshellyel rendelkezik.
m) a Kormányhivatal honlapján közzétett formátumban a következő adatokat:
ma) a munkáltató fő tevékenységeinek megnevezése és TEÁOR száma,
mb) telephelyenként a ténylegesen végzett tevékenységek megnevezése és TEÁOR száma alágazati bontásban,
n) a ténylegesen végzett vagy végezni kívánt tevékenységhez előírt hatósági engedélyek, igazolások másolatát;
o) ha a munkáltatónál üzemi tanács vagy üzemi megbízott működik, a legutóbbi választás időpontjáról szóló tájékoztatást.
(4) Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és f) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a Hivatal a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetve a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.
(4) Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és f) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a Kormányhivatal a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetve a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.
(4) Ha a kérelmező a (3) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában foglalt adatokat nem igazolja, a Kormányhivatal a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz, az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetve a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.
ma) a munkáltató fő tevékenységeinek megnevezése és TEÁOR száma,
mb) telephelyenként a ténylegesen végzett tevékenységek megnevezése és TEÁOR száma alágazati bontásban,
6. §
(1) Az 5. §-ban foglaltaktól eltérően egyszerűsített akkreditációs eljárást kell lefolytatni, ha
a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan adataiban következett be változás, amelyek az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket nem érintik,
b) a munkáltató korábban nem akkreditált telephelyének megjelölését kéri a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban,
c) a munkáltató más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni,
d) a munkáltató új tevékenység nyilvántartásba történő felvételét, vagy tevékenység törlését kérelmezi.
(2) Az egyszerűsített akkreditáció iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az adatváltozást tanúsító okirat másolatát,
b) az akkreditációval érintett telephelyre vonatkozó akkreditációs feltételek fennállását igazoló iratok másolatát,
c) a más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység tekintetében az 5. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott dokumentumokat, és
d) a külön jogszabály szerinti egyszerűsített akkreditációs díj megfizetésének igazolását.
(3) Amennyiben a kérelem egyszerűsített akkreditációs eljárás keretében nem bírálható el, a munkáltatót határidő kitűzésével fel kell hívni az akkreditációs eljárás szerinti kérelem előterjesztésére, valamint a két eljárási díj közötti különbözet megfizetésére. Ha a munkáltató a felhívásnak eleget tesz, az akkreditációs eljárás általános szabályai szerint a kérelem elbírálásáról, egyébként az egyszerűsített eljárás megszüntetéséről kell dönteni.
(4) Az egyszerűsített akkreditációs eljárásban új rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani a módosítást nem érintő adatok változatlanul hagyásával. Az egyszerűsített akkreditációs eljárásban egyebekben az akkreditációs eljárás szabályait kell alkalmazni.
6. §
(1) A munkáltató - az 5. §-ban foglaltaktól eltérően - adatmódosítás iránti kérelmet nyújt be a Kormányhivatalhoz
a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány olyan adataiban bekövetkezett változás esetén, amelyek az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket nem érintik,
b) a korábban nem akkreditált telephelynek a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban történő megjelölése céljából,
c) új tevékenység nyilvántartásba történő felvételének vagy tevékenység törlése miatt.
(2) Az adatmódosítás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az adatváltozást tanúsító okirat másolatát,
b) az akkreditációval érintett telephelyre vonatkozó akkreditációs feltételek fennállását igazoló iratok másolatát,
c) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól szóló 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet 2. §-a szerinti akkreditációs díj megfizetésének igazolását.
(3) Az adatmódosítási eljárásban új rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani.

5. A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány

7. §
(1) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban meg kell jelölni a munkáltatót, valamint azon telephelyét, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása megfelel az e rendeletben meghatározott szabályoknak.
(2) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt határozatlan időre kell kiállítani.
(3) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntésként a tanúsítványt kell kiállítani. A kérelemnek nem teljes egészében helyt adó döntés esetén a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt a határozat jogerőre emelkedésének napján, külön okiratban kell kiállítani.
(3) A Kormányhivatal a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelemnek részben vagy teljes egészében helyt adó döntés esetén a határozat véglegessé válásával egyidejűleg a munkáltató részére külön okiratban rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt állít ki.
(4) Ha a munkáltató a Hivatal valamely döntése ellen fellebbezést nyújt be, és ennek eredményeként új eljárásra kerül sor, a megismételt eljárásban kiállított rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatályának kezdő napja az elsőfokú döntés meghozatalának időpontja.
8. §
(1) Vissza kell vonni a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató
a) kérelmezi,
b) tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti,
c) ellen a bíróság jogerősen elrendelte a felszámolási eljárást,
d) végelszámolás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll,
e) a munkabért a tanúsítvány hatálya alatt 30 napot meghaladó késedelemmel nem fizette meg, és a késedelmet megállapító hatósági döntésben meghatározott határidőn belül bérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
f) esetében az állásidő időtartama munkavállalónként egy éven belül a 30 munkanapot meghaladta, és az ilyen mértékű állásidő a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának legalább 30%-át érintette, amennyiben a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének az állásidő időtartamát megállapító hatósági döntésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget,
g) az e rendelet szerinti ellenőrzések során 12 negatív értékelőpontot összegyűjtött,
h) az akkreditációs eljárás, illetve ellenőrzés során olyan lényeges tényt vagy körülményt hallgatott el, vagy olyan tényről nyilatkozott valótlan tartalommal, amely a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizárja, illetve visszavonását megalapozza.
i) a 2. és a 3. § szerinti, az akkreditációs tanúsítvány kiadásához kapcsolódó valamely feltételt nem teljesíti, amennyiben a hiánypótlásra vagy a jogsértő állapot vagy magatartás megszüntetésére felhívó végzésben biztosított határidő eredménytelenül telt el.
(1a) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelemben megjelölt időponttól,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tevékenység, illetve a rehabilitációs foglalkoztatás megszüntetését követő nappal,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a bírósági döntés jogerőre emelkedésének napjával,
d) az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a késedelmet megállapító hatósági döntésben meghatározott határidő eredménytelen leteltét követő nappal,
e) az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben az állásidő időtartamát megállapító hatósági döntésben meghatározott határidő eredménytelen leteltét követő nappal,
f) az a)-e) pontban nem említett esetben a visszavonásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napjával kell visszavonni.
f) az a)-e) pontban nem említett esetben a visszavonásáról rendelkező határozat véglegessé válásának napjával kell visszavonni.
(2) Ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonására az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt okból kerül sor, az érintett munkáltató, illetve jogutódja az új rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet legkorábban a tanúsítvány visszavonásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított két év elteltével nyújthatja be. Az ezt megelőzően benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(2) Ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonására az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt okból kerül sor, az érintett munkáltató, illetve jogutódja az új rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet legkorábban a tanúsítvány visszavonásáról rendelkező határozat véglegessé válásától számított két év elteltével nyújthatja be. Az ezt megelőzően benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(2) Ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonására az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt okból kerül sor, az érintett munkáltató, illetve jogutódja az új rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet legkorábban a tanúsítvány visszavonásáról rendelkező határozat véglegessé válásától számított két év elteltével nyújthatja be. Az ezt megelőzően benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet vissza kell utasítani.

6. A foglalkozási rehabilitációs szakmai program

9. §
(1) A munkáltató a rehabilitációs foglalkoztatási feladatainak ellátására vonatkozó tervét foglalkozási rehabilitációs szakmai programban (a továbbiakban: szakmai program) rögzíti.
(2) A szakmai program tartalmazza:
a) a rehabilitációs foglalkoztatás célját, feladatait, formáit,
b) a rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalmát, módját,
c) a segítő szolgáltatások igénybevételének módját és rendjét,
d) a munkahelyi körülmények javítására irányuló terveket,
e) a foglalkozási rehabilitáció eredményességének elősegítése érdekében kitűzött feladatokat,
f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő tervezett intézkedéseket,
g) az (5) bekezdés szerinti éves értékelés szempontjait,
h) a személyes rehabilitációs tervek készítésére vonatkozó eljárás bemutatását és
i) a segítő személy igénybevételének bemutatását, a segítő személy tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául szolgáló okirat másolatát, vagy ha a segítő személyt nem a munkáltató foglalkoztatja, a segítő személy biztosítását szolgáló megállapodás másolatát; ha a munkáltató nem biztosít segítő személyt, ennek indokolását.
(3) Tranzit foglalkoztatás esetén, annak hatékony megvalósítása és eredményességének elősegítése érdekében a munkáltató akciótervet készít a tranzitálás lépcsőinek, valamint a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatókkal és az államigazgatás illetékes szerveivel való együttműködés módjának bemutatásával. Az akcióterv a szakmai program függelékét képezi.
(4) A szakmai programot három évre szólóan, évenkénti bontásban kell elkészíteni, és a keretszerződés meghosszabbítása esetén a keretszerződés időtartamára tekintettel ki kell egészíteni.
(4) A szakmai programot az akkreditációt követően első alkalommal három évre szólóan, évenkénti bontásban kell elkészíteni. A hároméves időszak lejártát követően a munkáltató tevékenységétől, illetve az általa folytatott foglalkozási rehabilitációs gyakorlat jellemzőitől függően éves vagy többéves időszakra szóló szakmai programot kell készíteni.
(5) A szakmai program teljesítését évente értékelni kell. A szakmai programot és annak értékelését - a rehabilitációs tanácsadó aláírását követően - a munkáltató vezető tisztségviselője hagyja jóvá.

7. A személyes rehabilitációs terv

10. §
(1) A rehabilitációs tanácsadó a rehabilitációs mentor bevonásával - a komplex minősítés alapján, a rehabilitációs foglalkoztatás irányának meghatározása érdekében - személyes rehabilitációs tervet készít a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkába lépését, illetve próbaidő esetén a próbaidő leteltét követő 30 napon belül.
(2) A személyes rehabilitációs terv tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló
a) munkakörének megjelölését,
b) meglévő képzettségei, képesítései felsorolását,
c) munkavégző képességének jellemzőit,
d) által folytatható tevékenységeket, illetve betölthető munkaköröket,
e) számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, szakmai előrehaladást biztosító pályatervet,
f) által elérendő rövid és hosszú távú célok meghatározását,
g) megfelelő foglalkoztatását gátló körülmények feltárása és megszüntetése érdekében tervezett intézkedéseket,
h) részére nyújtott segítő folyamat elemeinek meghatározását és a segítségnyújtás formáit és
i) tekintetében a segítő szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait.
(3) Tranzit foglalkoztatás esetén a személyes rehabilitációs tervet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott rehabilitációs terv (a továbbiakban: rehabilitációs terv) keretei között, azzal összhangban kell elkészíteni.
(4) A személyes rehabilitációs tervet évente legalább egy alkalommal értékelni és szükség szerint módosítani kell.

8. Segítő szolgáltatások

11. §
(1) A munkáltató lehetővé teszi a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét.
(2) Foglalkoztatást akadályozó körülmény feltárása esetén segítő szolgáltatás különösen
a) a munkaerő-piaci információ nyújtása,
b) a munkatanácsadás,
c) a pályatanácsadás,
d) a rehabilitációs tanácsadás és
e) a pszichológiai tanácsadás.
(3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló és a rehabilitációs mentor által közösen meghatározott célok elérése érdekében egyéb, a munkához jutást és a munkahely megtartását, az egészséges életmódot, az önálló rendelkezést és önálló életvitelt segítő szolgáltatás különösen
a) az életvezetési tanácsadás,
b) a jogsegélyszolgálat,
c) a családgondozás és
d) a szociális ügyintézés.

8a. A rehabilitációs tanácsadóra és a rehabilitációs mentorra vonatkozó közös szabályok

11/A. §
(1) Rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori tevékenységet az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy végezhet.
(2) A rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó feladatait egyazon személy is elláthatja, ha rendelkezik az 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és gyakorlattal.
(3) A munkáltató vezető tisztségviselője nem tölthet be rehabilitációs tanácsadói, illetve rehabilitációs mentori tisztséget.
(4) A rehabilitációs foglalkoztatás keretében a munkáltató rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységre együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább havi átlag 30 percet köteles biztosítani. A létszámszámítás tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.
(5) A munkáltató a rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori szolgáltatást munkaszerződés, megbízási szerződés vagy az akkreditált szolgáltatóval kötött megbízási szerződés útján biztosítja.
(6) A rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori tevékenységet ellátó személy évente köteles a Kormányhivatal által szervezett képzésen részt venni.

9. A rehabilitációs tanácsadó

12. §
(1) A munkáltatónál a rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs tanácsadó látja el.
(2) A rehabilitációs tanácsadó
a) elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért,
b) gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről,
c) gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá a szakmai programba,
d) rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen,
e) gondoskodik a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatszolgáltatásról,
f) kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervével (a továbbiakban: rehabilitációs szakigazgatási szerv).
f) kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: rehabilitációs hatóság).
(3) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi 4 órában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztat.
(3) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató rehabilitációs tanácsadót legalább napi 4 órában - legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén legalább napi 2 órában - munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztat.
(4) Rehabilitációs tanácsadóként az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy foglalkoztatható.

10. A rehabilitációs mentor

13. §
(1) A rehabilitációs mentor a rehabilitációs tanácsadóval együttműködve, a megváltozott munkaképességű munkavállalóval fennálló közvetlen kapcsolat révén, a munkavállaló érdekeinek és szükségleteinek figyelembevételével elősegíti a foglalkozási rehabilitáció hatékony megvalósulását.
(2) A rehabilitációs mentor
a) kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával,
b) felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését,
c) tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban,
d) a munkavállaló egészségi állapota és képességei alapján megválasztja a szükséges egyéni vagy csoportos terápiát, részt vesz a végrehajtásában,
e) megválasztja a megfelelő oktatási módszereket,
f) részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában,
g) figyelemmel kíséri a munkapróbát, ellátja a 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatokat,
h) közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szakigazgatási szerv között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,
h) közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs hatóság között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében,
i) a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedése érdekében.
(3) A rehabilitációs foglakoztatás keretében a munkáltató köteles
a) 1-100 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legalább napi 4 órában legalább 1 fő,
b) 101-250 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 1 fő,
c) 251-1000 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 2 fő,
d) 1000 fő feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 3 fő
rehabilitációs mentort munkaviszonyban foglalkoztatni.
(3) A rehabilitációs foglalkoztatás keretében a munkáltató köteles
a) legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legalább napi 2 órában legalább 1 fő,
b) 21-100 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén legalább napi 4 órában legalább 1 fő,
c) 101-250 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 1 fő,
d) 251-1000 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 2 fő,
e) 1000 fő feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén teljes munkaidőben legalább 3 fő rehabilitációs mentort munkaviszonyban foglalkoztatni.
(4) Rehabilitációs mentorként - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az 1. melléklet szerinti képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személy foglalkoztatható.
(5) Ha a munkáltató legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó feladatait - teljes munkaidőben - egyazon személy elláthatja, amennyiben rendelkezik az 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal.
(5) Ha a munkáltató legfeljebb 20 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó feladatait egyazon személy elláthatja, amennyiben rendelkezik az 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal.
(6) A munkáltató vezető tisztségviselője nem tölthet be rehabilitációs tanácsadói és/vagy rehabilitációs mentori tisztséget.

11. A segítő személy

14. §
(1) Ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló egészségi állapota indokolja, a munkáltató - munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében - segítő személyt biztosíthat a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez. A segítő személy biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval kötött megállapodás útján is történhet.
(2) A segítő személy feladatainak ellátásáról a munkáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) az általa segített megváltozott munkaképességű személyek nevét,
b) az elvégzett feladatok megnevezését.
(3) 1000 fő feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a munkáltató által foglalkoztatott segítő személy - a Kormányhivatal által szervezett képzés elvégzését követően - a 11/A. § (4) bekezdése szerinti időkeret 30%-áig elláthatja a rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységet is. A létszámszámítás tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.

12. Az akkreditált munkáltató kötelezettségei

15. §
(1) Az akkreditált munkáltató köteles
a) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően működni,
b) lehetővé tenni az ellenőrzést, az ellenőrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát,
c) 8 munkanapon belül bejelenteni
ca) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványban megjelölt adatainak változását,
cb) az akkreditációs feltételekben bekövetkezett változást,
cc) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadását kizáró, illetve visszavonását megalapozó körülmény bekövetkezését,
cd) tevékenységének, illetve a rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló tevékenységének megszűnését, illetve megszüntetését,
ce) ha végelszámolását határozta el, vagy vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás vagy kényszer-törlési eljárás indul,
cf) ha más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenységet kíván folytatni,
d) az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről minden év március 31-éig, a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint beszámolni a Hivatalnak,
d) az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről minden év március 31-éig, a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint beszámolni a Kormányhivatalnak,
e) az 5. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott adatokat - az adatokban bekövetkező változást követő 5 munkanapon belül, a Hivatal honlapján meghatározott formátumban - megküldeni a Hivatal részére és
f) jogszabályi, illetve szerződéses nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíteni.
(2) A más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység esetén a munkáltató köteles e tevékenységet megszakítani, ha tudomására jut, hogy a más vállalkozásnál nem teljesülnek a munkavállaló biztonságos munkavégzésének feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.
(3) A más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység bejelentésével egyidejűleg mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott dokumentumokat.

13. Ellenőrzés

16. §
(1) Az ellenőrzés a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az e rendeletben meghatározott munkáltatói kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára, valamint a munkáltató által igénybe vett, e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési támogatások felhasználásának vizsgálatára irányul.
(2) A helyszíni ellenőrzés előre tervezetten, folyamatba épített ellenőrzés útján, illetve évente egyszer átfogó ellenőrzés keretében valósul meg.
(2) A helyszíni ellenőrzés előre tervezetten, eseti ellenőrzés útján, illetve évente egyszer átfogó ellenőrzés keretében valósul meg.
(3) Az ellenőrzés során a Hivatal a 40. § alapján lefolytatott pénzügyi ellenőrzés jegyzőkönyveit is alapul véve jár el.
(3) Az ellenőrzés során a Kormányhivatal a 40. § alapján lefolytatott pénzügyi ellenőrzés jegyzőkönyveit is alapul véve jár el.
(4) A Hivatal az ellenőrzés során negatív értékelőpontot állapít meg a következő esetekben és mértékben:
a) az egyéni foglalkoztatási megállapodásban foglalt egyes rendelkezések be nem tartása esetén 1-3 pontig terjedő mértékben,
b) a keretszerződésben, illetve az éves támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén 1-3 pontig terjedő mértékben,
c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt történő késedelmes munkabér-fizetés esetén 1-3 pontig terjedő mértékben,
d) az illetékes hatóság által kiszabott munkaügyi, munkavédelmi, illetve a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértése vagy az egyenlő bánásmód megsértése miatt kiszabott bírság esetén 1-3 pontig terjedő mértékben,
e) ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely tekintetében illetékes önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, 60 napon túl folyamatosan fennálló, túlfizetéssel csökkentett adótartozással rendelkezik vagy rendelkezett, 1-3 pontig terjedő mértékben,
f) ha a végelszámolással, kényszer-végelszámolással, kényszertörléssel, csődeljárással vagy felszámolási eljárással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, 2 pont mértékben,
f) ha a csődeljárással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, 2 pont mértékben,
g) a 3. melléklet szerinti esetekben az ott meghatározott keretek között.
h) a 2. és a 3. § szerinti, az akkreditációs tanúsítvány kiadásához kapcsolódó feltétel megsértése esetén 1-4 pontig terjedő mértékben.
(4) A Kormányhivatal az ellenőrzés során negatív értékelőpontot állapít meg a következő esetekben és mértékben:
a) az egyéni foglalkoztatási megállapodásban foglalt egyes rendelkezések be nem tartása esetén 1-3 pontig terjedő mértékben,
b) a keretszerződésben, illetve az éves támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén 1-3 pontig terjedő mértékben,
c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt történő késedelmes munkabér-fizetés esetén 1-3 pontig terjedő mértékben,
d) az illetékes hatóság által kiszabott munkaügyi, munkavédelmi, illetve a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértése vagy az egyenlő bánásmód megsértése miatt kiszabott bírság esetén 1-3 pontig terjedő mértékben,
e) ha a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az állami adó- és vámhatóság, illetve a telephely tekintetében illetékes önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, 60 napon túl folyamatosan fennálló, túlfizetéssel csökkentett adótartozással rendelkezik vagy rendelkezett, 1-3 pontig terjedő mértékben,
f) ha a csődeljárással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, 2 pont mértékben,
g) a 3. melléklet szerinti esetekben az ott meghatározott keretek között.
h) a 2. és a 3. § szerinti, az akkreditációs tanúsítvány kiadásához kapcsolódó feltétel megsértése esetén 1-4 pontig terjedő mértékben.
(5) A negatív értékelőpont megállapításának feltétele, hogy
a) a szabályszegéssel érintett megváltozott munkaképességű munkavállalók száma a megváltozott munkaképességű munkavállalók - a szabályszegés megállapítását megelőző havi - létszámának 10%-át meghaladja,
b) az adott szabály megsértése egy éven belül több alkalommal történt,
c) az adott szabály megsértése egyszerre több telephelyen történt,
d) a szabályszegés megismétlődött azt követően, hogy a 3 éven belül lefolytatott ellenőrzés a szabályszegést megállapította vagy
e) a rehabilitációs tervben foglaltak megsértése a rehabilitációs foglalkoztatás céljainak megvalósítását akadályozza, illetve veszélyezteti.
(6) A negatív értékelőpont mértékét a (4) bekezdésben meghatározott keretek között a szabályszegés súlyára tekintettel kell megállapítani a következő szempontok szerint:
a) a szabályszegéssel érintett megváltozott munkaképességű munkavállalók száma,
b) a szabályszegés ismétlése,
c) az ismételt szabályszegés gyakorisága.
(7) Egy adott szabályszegésre tekintettel ugyanazon körülmények vizsgálata alapján - ideértve a szabályszegés idejét és helyét is - negatív értékelőpontot nem lehet ismételten megállapítani.
(8) A kiszabott negatív értékelőpontokat a Hivatal a munkáltatóval végzésben közli.
(8) A kiszabott negatív értékelőpontokat a Kormányhivatal a munkáltatóval végzésben közli.
(9) A negatív értékelőpontot a kiszabásáról rendelkező döntés jogerőre emelkedését követő 3 év elteltével az e rendelet szerinti valamennyi eljárásban figyelmen kívül kell hagyni.
(9) A negatív értékelőpontot a kiszabásáról rendelkező döntés véglegessé válását követő 3 év elteltével az e rendelet szerinti valamennyi eljárásban figyelmen kívül kell hagyni.

III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK SZABÁLYAI

III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

14. A támogatás általános szabályai

17. §
(1) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható.
(1) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag
a) a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához (egyéni támogatás) vagy
a) a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához (egyéni támogatás) és
b) munkahely rehabilitációs célú átalakításához (munkahely-teremtési támogatás)
nyújtható.
(2) Az e rendelet szerinti támogatással a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaviszony keretében történő, a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása támogatható.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható. Ha a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson.
(3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaidő-keretben történő foglalkoztatása nem támogatható, ha
a) a munkavállaló az 1. § 6. pont 6.2. vagy 6.3. alpontja szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy
b) a munkaidő-keretben történő foglalkoztatás
ba) a munkavállaló egészségi állapotát veszélyezteti vagy
bb) a munkavállaló rehabilitációs szükségleteivel nem áll összhangban vagy
c) a munkavállaló munkaköre tekintetében a munkaidő-keret alkalmazásáról a 29. § szerinti keretszerződésben nem állapodtak meg.
(3) Egy munkavállaló után egyszerre csak egy munkáltató részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban.
(4) Az e rendelet szerinti támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható. Ha a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, a támogatás további feltétele, hogy a munkáltató az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személyeket az Mmtv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztasson.
(4) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti védett munkahely alatt az 1. § 12. pontjában meghatározott védett munkahelyet kell érteni.
(4) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 34. cikk (2) bekezdés f) pontja szerinti védett foglalkoztatás alatt az 1. § 12. pontjában meghatározott védett foglalkoztatást kell érteni.
18. §
(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások forrása a központi költségvetésről szóló törvényben megjelölt, a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési előirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésű előirányzat).
(2) A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Hivatal. Az erről szóló szerződést a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatal főigazgatója a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 8 munkanapon belül köti meg.
(2) A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Hivatal. Az erről szóló szerződést a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatal főigazgatója a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 8 munkanapon belül köti meg.
(2) A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Kormányhivatal. Az erről szóló szerződést a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott köti meg.
19. §
(1) E rendelet alapján nem ítélhető meg támogatás a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 1. cikk (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) és d) pontjában foglalt tevékenységhez.
(1) E rendelet alapján nem ítélhető meg támogatás az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjában, (3) bekezdés c) és d) pontjában, (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt esetben.
(2) Ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás halmozódása az általános csoportmentességi rendelet 7. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.
(2) Ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás halmozódása az általános csoportmentességi rendelet 8. cikk (6) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.
(3) A támogatás intenzitása tekintetében a támogatott tevékenységre vonatkozó állami támogatási intézkedések teljes összegét figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a támogatást helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi forrásból finanszírozzák.
(4) Az e rendelet szerinti támogatás nem nyújtható azon szervezet részére, amely
a) az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget vagy
b) az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
(5) Az e rendelet szerinti támogatásban részesülő munkáltató köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.
19/A. §   A Kormányhivatal ellátja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatások pályáztatásával, folyósításával, ellenőrzésével, a támogatások visszakövetelésével, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

III/A. FEJEZET
AZ EGYÉNI TÁMOGATÁS SZABÁLYAI

14/A. Az egyéni támogatás általános szabályai

20. §   E rendelet alapján a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó következő költségek támogathatók:
a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).
20/B. §
(1) Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható egyéni támogatást együttesen kell megállapítani.
(2) Az egyéni támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra külön-külön kell meghatározni.
(3) Az egyéni támogatás éves keretösszegének a meghatározására a 31. § szerint kerül sor.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében - a 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő nonprofit munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló kivételével - az egyéni támogatás éves keretösszege az egyéni támogatás - a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes - éves keretösszegének
a) 100%-a a támogatás időtartamának első évében,
b) 90%-a a támogatás időtartamának második évében,
c) 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló esetében - a 21. § (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételt teljesítő nonprofit munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló kivételével - az egyéni támogatás egy hónapra számított keretösszege az egyéni támogatás - a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésekor érvényes - egy hónapra számított keretösszegének
a) 100%-a a támogatás időtartamának első évében,
b) 90%-a a támogatás időtartamának második évében,
c) 80%-a a támogatás időtartamának második évét követően.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása során az egyéni támogatás 2014. január 1-jét megelőző időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.
(5) A (4) bekezdést az Mmtv. 7. § (6) bekezdése alapján ismételten megállapított rehabilitációs ellátás esetében is alkalmazni kell.
20/C. §   Adott munkavállaló esetében az egyéni támogatás időtartamát és a támogatás időtartamának kezdetét a rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg a munkavállaló komplex minősítésben meghatározott rehabilitációs szükségletei alapján.
20/C. §   Adott munkavállaló esetében az egyéni támogatás időtartamát és a támogatás időtartamának kezdetét a rehabilitációs hatóság állapítja meg a munkavállaló komplex minősítésben meghatározott rehabilitációs szükségletei alapján.
20/D. §
(1) Az egyéni támogatás feltétele az e rendelet szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötése.
(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás feltétele az e rendelet szerinti éves támogatási szerződés megkötése.
(3) Éves támogatási szerződés azzal a munkáltatóval köthető, aki az e rendelet szerinti keretszerződéssel rendelkezik.
(4) Keretszerződés a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval köthető, illetve a pályázaton nyertes munkáltatónak hosszabbítható meg a hatályos keretszerződése.
20. §
(1) Az egyéni támogatással a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaviszonyban történő, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása támogatható.
(2) A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaidő-keretben történő foglalkoztatása akkor támogatható, ha
a) a munkaidő-keretben történő foglalkoztatás
aa) a munkavállaló egészségi állapotát nem veszélyezteti és
ab) a munkavállaló rehabilitációs szükségleteivel összhangban áll, és
b) a munkavállaló munkaköre tekintetében a munkaidő-keret alkalmazásáról a 32. § szerinti éves támogatási szerződésben megállapodtak.
20/A. §   Az egyéni támogatás keretében a következő költségek támogathatóak:
a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: bérköltség),
b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).

15. A bérköltség támogatásának szabályai

21. §
(1) A bérköltség - a (2)-(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkében meghatározott feltételekkel támogatható.
(1) A bérköltség - a (2)-(7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az általános csoportmentességi rendelet 33. cikkében meghatározott feltételekkel támogatható.
(2) A bérköltség akkor támogatható, ha a munkáltató a megváltozott munkaképességű munkavállalót egészségi állapotának megfelelő munkahelyi környezetben és munkakörben, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás szerint foglalkoztatja.
(3) Nem támogatható a bérköltség,
a) ha a támogatással érintett munkavállaló
aa) öregségi nyugdíjra jogosult,
aa) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
ab) munkaszerződése szerinti napi munkaideje nem éri el a napi 4 órát,
ab) munkaszerződés szerinti munkaideje havi átlagban nem éri el a napi 4 órát,
ac) foglalkoztatása nem munkaviszony keretében történik,
ad) foglalkoztatására munkaerő-kölcsönzés keretében vagy - a munkapróba kivételével - a munkaszerződéstől eltérő munkáltatónál kerül sor,
ad) foglalkoztatására munkaerő-kölcsönzés keretében vagy a munkaszerződéstől eltérő munkáltatónál kerül sor,
ae) munkaköre a meglévő képességekkel, illetve az egészségkárosodás veszélye nélkül nem látható el,
af) esetében a munka törvénykönyve szerinti teljesítménykövetelmény megállapításakor figyelmen kívül hagyták a munkaképesség megváltozásából adódó teljesítménycsökkenés mértékét, vagy
ag) a munkabér kifizetése mellett munkát nem vagy a munkaszerződésben megjelölt időtartamtól kevesebb időben végez;
b) ha a munkavégzés helye tekintetében nem teljesülnek a 3. §-ban foglalt feltételek;
c) ha nem biztosítottak a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feltételek;
d) ha a munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek ellenőrzését a munkáltató vagy más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység esetén a vállalkozás nem teszi lehetővé vagy
e) ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.
(4) Bérköltségként az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott költségek vehetők figyelembe, azzal, hogy a bérköltség meghatározása során kötelező járuléknak kell tekinteni a munkáltató által a munkabér után fizetendő adót is.
(4) Bérköltségként az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 31. pontjában meghatározott költségek vehetők figyelembe, azzal, hogy a bérköltség meghatározása során kötelező járuléknak kell tekinteni a munkáltató által a munkabér után fizetendő adót is.
(5) A munkáltató által ténylegesen megfizetett bérköltség legfeljebb 75%-a támogatható.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a bérköltség legfeljebb 100%-a támogatható, ha a munkáltató közhasznú jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: nonprofit munkáltató), és
a) az általa végzett, a létesítő okiratában közhasznú tevékenységként megjelölt tevékenység nem minősül gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, továbbá
b) a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására közhasznú tevékenységként megjelölt nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében kerül sor.
(7) Új munkavállaló alkalmazása esetén a bérköltség az általános csoportmentességi rendelet 41. cikk (4) bekezdésében foglalt feltétellel támogatható, azzal, hogy az általános csoportmentességi rendelet 41. cikk (4) bekezdése szerinti
a) önkéntes kilépésnek kell tekinteni, ha
aa) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás időtartamára kötik meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodás a 33. § (3) bekezdés a)-b) pontja alapján hatályát veszti,
ab) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás időtartamára kötik meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a 34. § szerinti kihelyezés céljából felbontják,
ac) a munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntetik,
ad) a munkaviszonyt a munkavállaló felmondja vagy azonnali hatállyal felmondja vagy
ae) a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg;
b) kötelességszegésnek kell tekinteni, ha
ba) a munkaviszonyt a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a alapján azonnali hatállyal felmondja vagy
bb) a munkaviszonyt határozott időre, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás időtartamára kötik meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a rehabilitációs szakigazgatási szerv a 33. § (5) bekezdése alapján felmondja.
b) kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátásnak kell tekinteni, ha
ba) a munkaviszonyt a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a alapján azonnali hatállyal felmondja vagy
bb) a munkaviszonyt határozott időre, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás időtartamára kötik meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a rehabilitációs szakigazgatási szerv a 33. § (5) bekezdése alapján felmondja.
(7) Új munkavállaló alkalmazása esetén a bérköltség az általános csoportmentességi rendelet 33. cikk (3) bekezdésében foglalt feltétellel támogatható, azzal, hogy az általános csoportmentességi rendelet 33. cikk (3) bekezdése szerinti
a) önkéntes kilépésnek kell tekinteni, ha
aa) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás időtartamára kötik meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodás a 33. § (3) bekezdés a)-b) pontja alapján hatályát veszti,
ab) a munkaviszonyt a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás időtartamára kötik meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a 34. § szerinti kihelyezés céljából felbontják,
ac) a munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel megszüntetik,
ad) a munkaviszonyt a munkavállaló felmondja vagy azonnali hatállyal felmondja vagy
ae) a munkaviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg;
b) kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátásnak kell tekinteni, ha
ba) a munkaviszonyt a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a alapján azonnali hatállyal felmondja vagy
bb) a munkaviszonyt határozott időre, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás időtartamára kötik meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a rehabilitációs szakigazgatási szerv a 33. § (5) bekezdése alapján felmondja.
bb) a munkaviszonyt határozott időre, a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás időtartamára kötik meg, és az egyéni foglalkoztatási megállapodást a rehabilitációs hatóság a 33. § (5) bekezdése alapján felmondja.
(8) A munkáltató az általa foglalkoztatott munkavállalót kizárólag azon időszak tekintetében vonhatja be a bérköltség-támogatásba, amely időszakban a munkavállaló hatályos komplex minősítéssel rendelkezett, vagy az 1. § 6. pontjában foglaltak szerint megváltozott munkaképességű személynek minősült.

16. A többletköltség támogatásának szabályai

22. §
(1) A többletköltség - a (2)-(5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az általános csoportmentességi rendelet 42. cikkében meghatározott feltételekkel támogatható.
(1) A többletköltség - a (2)-(5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az általános csoportmentességi rendelet 34. cikkében meghatározott feltételekkel támogatható.
(2) Adott munkavállaló esetében többletköltség csak akkor vehető figyelembe, ha a munkavállalóra a bérköltség támogatásának feltételei teljesülnek.
(3) A többletköltség legfeljebb 100%-a támogatható.
(4) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti költségek alatt a 12. § szerinti rehabilitációs tanácsadó, a 13. § szerinti rehabilitációs mentor, valamint a 14. § szerinti segítő személy alkalmazásához kapcsolódó költségeket kell érteni.
(4) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 34. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti költségek alatt a 12. § szerinti rehabilitációs tanácsadó, a 13. § szerinti rehabilitációs mentor, valamint a 14. § szerinti segítő személy alkalmazásához kapcsolódó költségeket kell érteni.
(5) E rendelet alkalmazása során az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti védett munkahely alatt az 1. § 12. pontjában meghatározott védett munkahelyet kell érteni.
(5) A támogatással érintett megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának költségei bérköltség helyett többletköltségként is elszámolhatóak, ha a munkáltató őt - a rehabilitációs tervvel összhangban - a 12. § szerinti rehabilitációs tanácsadóként, a 13. § szerinti rehabilitációs mentorként vagy a 14. § szerinti segítő személyként foglalkoztatja.

17. Az egyéni támogatás általános szabályai

23. §
(1) Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatást együttesen kell megállapítani (a továbbiakban: egyéni támogatás).
(2) Az egyéni támogatás éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és a tartós foglalkoztatásra külön-külön kell meghatározni.
(3) Az egyéni támogatás éves keretösszege a 31. § szerint kerül meghatározásra.
24. §   Adott munkavállaló esetében az egyéni támogatás időtartamát és a támogatás időtartamának kezdetét a rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg a munkavállaló komplex minősítésben meghatározott rehabilitációs szükségletei alapján.
25. §
(1) Az egyéni támogatás feltétele az e rendelet szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötése.
(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás feltétele az e rendelet szerinti éves támogatási szerződés megkötése.
(3) Éves támogatási szerződés azzal a munkáltatóval köthető, aki az e rendelet szerinti keretszerződéssel rendelkezik.
(4) Keretszerződés a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval köthető, illetve a pályázaton nyertes munkáltatónak hosszabbítható meg a hatályos keretszerződése.

18. A tranzit és a tartós foglalkoztatásra kiírt pályázat szabályai

26. §
(1) A miniszter minden év szeptember 10-éig pályázatot hirdet a rehabilitációs foglalkoztatásra.
(1) A miniszter minden év szeptember 30-áig pályázatot hirdet a rehabilitációs foglalkoztatásra.
(2) A pályázat célja a rehabilitációs foglalkoztatás tekintetében a szükséges foglalkoztatási kapacitások biztosítása.
(3) A pályázaton kizárólag akkreditált munkáltató vehet részt.
(3) A pályázaton kizárólag akkreditált munkáltató vehet részt. A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a pályázati felhívás (5) bekezdés szerinti közzétételének napján a pályázónak rendelkeznie kell hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal.
(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a pályázati felhívás célját,
b) a pályázat formai, tartalmi követelményeit,
c) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját és határidejét,
d) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,
e) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,
f) a pályázat elbírálásának rendjét, az elbírálás szakmai szempontrendszerét,
g) a keretszerződés megkötésének, illetve meghosszabbításának feltételeit, a szerződésszegés jogkövetkezményeit.
(5) A pályázati felhívást legalább a benyújtási határidőt 30 nappal megelőzően közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Hivatal honlapján.
(5) A pályázati felhívást legalább a benyújtási határidőt 30 nappal megelőzően közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Kormányhivatal honlapján.
(6) A pályázatot elektronikus formában, a pályázati felhívásban meghatározott módon kell benyújtani.
(7) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel.
(7) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel.
(7) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Kormányhivatal a pályázót egy alkalommal 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel.
(8) A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
27. §
(1) A pályázati eljárást a Hivatal bonyolítja le. A Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 15 munkanapon belül javaslattételre előkészíti és megküldi a pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére.
(1) A pályázati eljárást a Hivatal bonyolítja le. A Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 8 munkanapon belül javaslattételre előkészíti és megküldi a pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére.
(1) A pályázati eljárást a Kormányhivatal bonyolítja le. A Kormányhivatal a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 8 munkanapon belül javaslattételre előkészíti és megküldi a pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére.
(2) A bizottság 5 tagból áll, elnöke a Hivatal főigazgatója,
a) 1 tagját a miniszter,
b) 1 tagját az igazságügyért felelős miniszter,
b) 1 tagját a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
c) 1 tagját a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
d) 1 tagját a Hivatal főigazgatója
jelöli ki minden évben az általa vezetett szervezet kormánytisztviselői közül, a pályázati felhívás közzétételét követő 5 munkanapon belül. A bizottsági tag akadályoztatása esetén helyettesítő tagot kell kijelölni. A bizottság a döntéseit az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza. A bizottság a működési rendjét - e rendelet keretei között - maga határozza meg. A bizottság működésének feltételeit a Hivatal biztosítja.
(2) A bizottság 5 tagból áll, elnöke a Kormányhivatal főigazgatója,
a) 1 tagját a miniszter,
b) 1 tagját a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
c) 1 tagját a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
d) 1 tagját a Hivatal főigazgatója
jelöli ki minden évben az általa vezetett szervezet kormánytisztviselői közül, a pályázati felhívás közzétételét követő 5 munkanapon belül. A bizottsági tag akadályoztatása esetén helyettesítő tagot kell kijelölni. A bizottság a döntéseit az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza. A bizottság a működési rendjét - e rendelet keretei között - maga határozza meg. A bizottság működésének feltételeit a Kormányhivatal biztosítja.
(2) A bizottság 5 tagból áll, elnöke a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
a) 1 tagját a miniszter,
b) 1 tagját a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
b) 1 tagját a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,
c) 1 tagját a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
d) 1 tagját a Hivatal főigazgatója
d) 1 tagját a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
jelöli ki minden évben az általa vezetett szervezet kormánytisztviselői közül, a pályázati felhívás közzétételét követő 5 munkanapon belül. A bizottsági tag akadályoztatása esetén helyettesítő tagot kell kijelölni. A bizottság a döntéseit az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza. A bizottság a működési rendjét - e rendelet keretei között - maga határozza meg. A bizottság működésének feltételeit a Kormányhivatal biztosítja.
(2) A bizottság 5 tagból áll, elnöke a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
a) 1 tagját a miniszter,
b) 1 tagját a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
b) 1 tagját a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,
c) 1 tagját a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
d) 1 tagját a Hivatal főigazgatója
d) 1 tagját a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
jelöli ki minden évben az általa vezetett szervezet kormánytisztviselői közül. A bizottsági tag akadályoztatása esetén helyettesítő tagot kell kijelölni. A bizottság a döntéseit az összes tag részvételével, ellenszavazat nélkül hozza. A bizottság a működési rendjét - e rendelet keretei között - maga határozza meg. A bizottság működésének feltételeit a Kormányhivatal biztosítja.
(3) A bizottság javaslatot tesz a miniszter részére a nyertes pályázatokra. A bizottság a javaslatát köteles indokolni.
(3) A bizottság 2 munkanapon belül javaslatot tesz a miniszter részére a nyertes pályázatokra. A bizottság a javaslatát köteles indokolni.
(4) A bizottság a javaslatát a következő szempontok alapján alakítja ki:
a) a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak érvényesülése,
b) a munkáltatónak az ellenőrzés alapján történő értékelése,
c) a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának megvalósulását szolgáló feltételrendszere,
d) a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben,
e) a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok,
f) a munkáltató egyéb bevételeiből a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és működtetésébe történő visszaforgatás mértéke,
g) az előállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok felkutatására irányuló tevékenysége,
h) a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a foglalkozási rehabilitációt,
i) a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációban részt vevő szervezetekkel, személyekkel,
j) a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése,
k) a miniszter által a pályázati kiírásban meghatározott egyéb szempontok.
(5) A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak nevét, a bizottsági javaslat meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági javaslatot és annak indokolását. A jegyzőkönyv a pályázati eljárás lezárását követően nyilvános, abba bárki betekinthet.
(6) A miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követő 5 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról, és döntéséről tájékoztatja a Hivatalt.
(6) A miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követő 3 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról, és döntéséről tájékoztatja a Hivatalt.
(6) A miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követő 3 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról, és döntéséről tájékoztatja a Kormányhivatalt.
(7) A Hivatal a döntésről értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza
a) nyertes pályázat esetén
aa) a pályázat alapján befogadott foglalkoztatási kapacitásokat,
ab) a keretszerződés megkötésének időpontját, a benyújtandó dokumentumokat és a szerződéskötéssel kapcsolatos információkat;
b) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.
(7) A Kormányhivatal a döntésről értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza
a) nyertes pályázat esetén
aa) a pályázat alapján befogadott foglalkoztatási kapacitásokat,
ab) a keretszerződés megkötésének időpontját, a benyújtandó dokumentumokat és a szerződéskötéssel kapcsolatos információkat;
b) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.
28. §
(1) Ha a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázat elbírálását követően meghatározott területen a szükséges foglalkoztatási kapacitások nem biztosítottak, az adott területre meghívásos pályázatot lehet kiírni.
(2) A meghívásos pályázatra egyebekben a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírt pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

19. Keretszerződés

29. §
(1) A keretszerződést a Hivatal köti meg a munkáltatóval 3 költségvetési év időtartamra.
(1) A keretszerződést a Kormányhivatal köti meg a munkáltatóval 3 költségvetési év időtartamra.
(2) A hatályos keretszerződés időtartama - a 16. § szerinti ellenőrzés eredményét is figyelembe véve - évente, további 1 évvel hosszabbítható meg.
(3) A keretszerződés megkötése, illetve meghosszabbítása minden évben november 20-ig - meghívásos pályázat esetén a pályázatokról való miniszteri döntést követő 8 munkanapon belül - történik.
(3) A keretszerződés megkötése, illetve meghosszabbítása minden évben november 30-ig - meghívásos pályázat esetén a pályázatokról való miniszteri döntést követő 8 munkanapon belül - történik.
(3) A keretszerződés megkötése, illetve meghosszabbítása minden évben december 31-ig - meghívásos pályázat esetén a pályázatokról való miniszteri döntést követő 8 munkanapon belül - történik.
(4) A keretszerződésben
a) a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásának e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, amennyiben a munkavállaló után egyéni támogatásban részesül;
b) a Hivatal vállalja, hogy a szerződésben meghatározott számú munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához az egyéni támogatást - a költségvetési források függvényében - biztosítja.
b) a Hivatal vállalja, hogy az éves támogatási szerződésben meghatározott számú munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához az egyéni támogatást - a költségvetési források függvényében - biztosítja.
b) a Kormányhivatal vállalja, hogy az éves támogatási szerződésben meghatározott számú munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához az egyéni támogatást - a költségvetési források függvényében - biztosítja.
(5) A keretszerződésnek tartalmaznia kell különösen
a) a foglalkoztató rehabilitációs foglalkoztatással érintett telephelyeit, telephelyenként a tranzit foglalkoztatást, illetve tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyek számát, a foglalkoztatás jellemzőit, személyi és tárgyi feltételeit,
a) a tranzit foglalkoztatást, illetve tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyek számát, a foglalkoztatás jellemzőit, személyi és tárgyi feltételeit,
b) azokat a munkaköröket, amelyekre a munkáltató munkaidő-keretet kíván megállapítani,
c) a munkáltató bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségét,
d) a kötelezően vezetendő dokumentumok körét és a dokumentálás módját,
e) az ellenőrzés rendjét,
f) az éves támogatási szerződés megkötésének határidejét és módját,
g) a keretszerződés módosításának és felmondásának eseteit és módját,
h) a szerződésszegés következményeit.
30. §
(1) A keretszerződés megszűnik
a) a szerződés időtartamának leteltével,
b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány visszavonásával,
d) felmondással.
(2) A Hivatal a keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató a jogszabályi, illetve szerződéses kötelezettségét nem teljesíti,
b) a munkáltatóval szemben a keretszerződés megkötését követően csőd-, végrehajtási vagy adósságrendezési eljárás indul,
c) az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi.
(2) A Kormányhivatal a keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató a jogszabályi, illetve szerződéses kötelezettségét nem teljesíti,
b) a munkáltatóval szemben a keretszerződés megkötését követően csőd-, végrehajtási vagy adósságrendezési eljárás indul,
c) az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a munkáltató jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi.
(3) A Hivatal a keretszerződést azonnali hatállyal felmondja, ha
a) a munkáltatóval szemben a keretszerződés megkötését követően felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indul,
b) a munkáltató a pályázatában vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra.
(3) A Kormányhivatal a keretszerződést azonnali hatállyal felmondja, ha
a) a munkáltatóval szemben a keretszerződés megkötését követően felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indul,
b) a munkáltató a pályázatában vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra.

20. Éves támogatási szerződés

31. §
(1) A miniszter minden évben - a Hivatal december 5-ig megküldött javaslata alapján - december 10-ig meghatározza a következő költségvetési évre vonatkozóan
a) a támogatási elveket,
b) az e rendelet szerinti támogatásokra tervezett éves keretösszeget,
c) az egyéni támogatás tervezett éves keretösszegét,
d) a szakmai teljesítmény-elvárásokat és azok mérőszámait,
e) a tartós foglalkoztatásban és a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók tervezett létszámát.
(1) A miniszter minden évben - a Kormányhivatal december 5-ig megküldött javaslata alapján - december 10-ig meghatározza a következő költségvetési évre vonatkozóan
a) a támogatási elveket,
b) az e rendelet szerinti támogatásokra tervezett éves keretösszeget,
c) az egyéni támogatás tervezett éves keretösszegét,
d) a szakmai teljesítmény-elvárásokat és azok mérőszámait,
e) a tartós foglalkoztatásban és a tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók tervezett létszámát.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási elveket, valamint az (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai teljesítmény-elvárásokat
a) a 26. § szerinti pályázati felhívásban közzétett szakmai ajánlásokkal és a hatályos keretszerződésekkel összhangban kell meghatározni,
b) a miniszter által vezetett minisztérium és a Hivatal honlapján minden évben december 31-ig közzé kell tenni.
b) a miniszter által vezetett minisztérium és a Kormányhivatal honlapján minden évben december 31-ig közzé kell tenni.
(3) A Hivatal a miniszter (1) bekezdés szerinti döntése alapján minden év december 20-ig előkészíti a miniszter részére a következő költségvetési évre szóló éves támogatási tervet (a továbbiakban: éves támogatási terv). A miniszter az éves támogatási tervben minden év december 24-ig munkáltatónként meghatározza
a) a tranzit foglalkoztatásban, illetve a tartós foglalkoztatásban támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók tervezett számát,
b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,
c) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes tervezett éves keretösszegét.
(3) A Kormányhivatal a miniszter (1) bekezdés szerinti döntése alapján minden év december 20-ig előkészíti a miniszter részére a következő költségvetési évre szóló éves támogatási tervet (a továbbiakban: éves támogatási terv). A miniszter az éves támogatási tervben minden év december 24-ig munkáltatónként meghatározza
a) a tranzit foglalkoztatásban, illetve a tartós foglalkoztatásban támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók tervezett számát,
b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,
c) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes tervezett éves keretösszegét.
(4) Az egyes munkáltatók esetében a támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók számát az adott munkáltató hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásai és a rehabilitációs szakigazgatási szerv javaslata alapján a következő költségvetési évre tervezett új egyéni foglalkoztatási megállapodások alapján kell meghatározni.
(4) Az egyes munkáltatók esetében a támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók számát az adott munkáltató hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásai és a rehabilitációs hatóság javaslata alapján a következő költségvetési évre tervezett új egyéni foglalkoztatási megállapodások alapján kell meghatározni.
(5) A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottak módosítására vonatkozó elveket arra az esetre, ha
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következő évre szóló központi költségvetési törvényben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat összegétől eltér vagy
b) az éves támogatási tervben meghatározott munkáltatónak az e rendelet szerinti támogatásra való jogosultsága megszűnik.
c) az éves támogatási tervben meghatározott munkáltató a támogatás első hat hónapjára vállalt létszámra vonatkozó foglalkoztatási kötelezettségénél 10%-kal kevesebb létszámot foglalkoztatott.
(5a) A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza az (5) bekezdés c) pontja szerinti esethez kapcsolódóan a felszabaduló létszámkapacitás visszaadására és újbóli elosztására vonatkozó eljárást.
(6) Az (5) bekezdés szerinti elveket a miniszter által vezetett minisztérium és a Hivatal honlapján minden évben december 31-ig közzé kell tenni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti elveket a miniszter által vezetett minisztérium és a Kormányhivatal honlapján minden évben december 31-ig közzé kell tenni.
(7) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következő évre szóló költségvetési törvényben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat összegétől eltér, a Hivatal az éves támogatási tervet - munkáltatónként - az (5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott elvek alapján módosítja.
(7) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti keretösszeg a következő évre szóló költségvetési törvényben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat összegétől eltér, a Kormányhivatal az éves támogatási tervet - munkáltatónként - az (5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott elvek alapján módosítja.
32. §
(1) A Hivatal az éves támogatási terv alapján a következő évi támogatás céljából minden évben a 18. § (2) bekezdése szerinti szerződéskötést követően hatósági szerződést köt a munkáltatóval (a továbbiakban: éves támogatási szerződés).
(1) A Kormányhivatal az éves támogatási terv alapján a következő évi támogatás céljából minden évben a 18. § (2) bekezdése szerinti szerződéskötést követően hatósági szerződést köt a munkáltatóval (a továbbiakban: éves támogatási szerződés).
(2) Az éves támogatási szerződésnek tartalmaznia kell
a) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes éves keretösszegét,
b) az egyéni támogatás éves keretösszegét,
c) a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett megváltozott munkaképességű munkavállalók számát, az év során a tartós, illetve a tranzit foglalkoztatásba belépő új munkavállalók tervezett számát,
c) a 33. § szerinti egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett megváltozott munkaképességű munkavállalók számát tartós, illetve tranzit foglalkoztatás szerinti bontásban, valamint az év során a tartós, illetve a tranzit foglalkoztatásba belépő új munkavállalók tervezett számát,
c) a tranzit foglalkoztatást és a tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyek számát,
d) a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait,
e) a munkáltató kötelezettségvállalását a (4)-(7) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén az e rendelkezésekben előírt kötelezettségek teljesítésére.
f) azokat a munkaköröket, amelyekre a munkáltató munkaidő-keretet kíván megállapítani.
g) a következményeket arra az esetre, ha a munkáltató a c) pontban meghatározott számú munkahelyet nem tudja a szerződésben meghatározott mértékben betölteni.
(3) Az éves támogatási szerződés megszűnésére, felmondására - a (4)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a keretszerződésre megállapított szabályokat alkalmazni kell.
(4) Ha a munkáltató legalább 250 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató gazdasági társaság és a 16. § szerinti ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - legalább 30 napos határidő tűzése mellett kezdeményezheti a társaságnál olyan ügydöntő felügyelőbizottság létrehozását és az éves támogatási szerződés alapján kapott támogatásokkal való elszámolásig történő fenntartását, amelynek
a) előzetes jóváhagyása szükséges - a társasági szerződés (alapszabály) szerint - a társaság legfőbb szervének az e rendelet szerinti támogatás felhasználását érintő határozatához és
b) egy tagját a miniszter jelölése alapján választja meg a munkáltató legfőbb szerve.
(5) Ha a munkáltató
a) kevesebb, mint 250 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató gazdasági társaság vagy
b) olyan, legalább 250 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató gazdasági társaság, amelynek társasági formája ügydöntő felügyelőbizottság létrehozását nem teszi lehetővé,
és a 16. § szerinti ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, a miniszter - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - legalább 30 napos határidő tűzése mellett kezdeményezheti a társaságnál olyan felügyelőbizottság létrehozását és az éves támogatási szerződés alapján kapott támogatásokkal való elszámolásig történő fenntartását, amely véleményének előzetes kikérése szükséges - a társasági szerződés (alapszabály) szerint - a társaság legfőbb szervének az e rendelet szerinti támogatás felhasználását érintő határozatához, és amelynek egy tagját a miniszter jelölése alapján választja meg a munkáltató legfőbb szerve.
(6) Ha a munkáltatónál ügydöntő felügyelőbizottság, illetve felügyelőbizottság már működik, a miniszter a (4) és (5) bekezdés szerinti esetben - legalább 30 napos határidő tűzése mellett - e felügyelőbizottság olyan átalakítását kezdeményezheti a munkáltatónál, amelynek eredményeként a felügyelőbizottság hatásköre, összetétele és működése a (4), illetve (5) bekezdésben foglaltaknak megfelel.
(7) Ha a munkáltató a miniszter által megállapított határidőben nem gondoskodik arról, hogy a (4)-(6) bekezdésnek megfelelő változásokat a cégbíróság bejegyezze a cégjegyzékbe, a Hivatal a miniszter által meghatározott határidő lejártát követő hónap 1. napjával az éves támogatási szerződést felmondja.
(7) Ha a munkáltató a miniszter által megállapított határidőben nem gondoskodik arról, hogy a (4)-(6) bekezdésnek megfelelő változásokat a cégbíróság bejegyezze a cégjegyzékbe, a Kormányhivatal a miniszter által meghatározott határidő lejártát követő hónap 1. napjával az éves támogatási szerződést felmondja.

21. Egyéni foglalkoztatási megállapodás

33. §
(1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv munkavállalónként - rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló rehabilitációs terve alapján - megállapodást köt a munkáltatóval (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási megállapodás).
(1) A rehabilitációs hatóság munkavállalónként - rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló rehabilitációs terve alapján - megállapodást köt a munkáltatóval (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási megállapodás).
(1) A munkáltató munkavállalónként - rehabilitálható munkavállaló esetén a munkavállaló rehabilitációs terve alapján - megállapodást (a továbbiakban: egyéni foglalkoztatási megállapodás) köt a rehabilitációs hatósággal, amelyet valamennyi támogatási forma esetén a Kormányhivatal az elektronikus felületen is köteles rögzíteni és kezelni.
(2) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás tartalmazza
a) az egyéni támogatással érintett munkavállaló természetes személyazonosító adatait,
b) az egyéni támogatás kezdetét és időtartamát,
c) az egyéni támogatás mértékének megállapítására vonatkozó szabályokat,
d) a munkáltatónak az egyéni támogatással érintett munkavállaló rehabilitációs tervével összhangban megállapított foglalkozási rehabilitációs kötelezettségeit,
e) az egyéni támogatással érintett munkavállaló munkakörét, munkarendjét,
f) munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén havi bontásban
fa) a munkaidő-keretben meghatározott munkaórák számát,
fb) az átlagos napi munkavégzés időtartamát.
(2a) A munkáltató jogosult a (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti adatok tekintetében az egyéni foglalkoztatási megállapodást egyoldalúan módosítani a megállapodásban meghatározott elektronikus felületen keresztül.
(2a) A munkáltató jogosult a (2) bekezdés e) és f) pontja szerinti adatok tekintetében az egyéni foglalkoztatási megállapodást egyoldalúan módosítani az elektronikus felületen keresztül.
(3) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha
a) a komplex minősítés alapján megállapításra kerül, hogy a munkavállaló nem minősül rehabilitálhatónak vagy az 1. § 6. pont 6.2. alpontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek,
a) a rehabilitációs szakigazgatási szerv megállapítja, hogy a megállapodásban részes munkavállaló nem minősül az 1. § 6. pontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalónak,
a) a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a megállapodásban részes munkavállaló nem minősül az 1. § 6. pontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalónak,
b) az egyéni támogatás időtartama letelik vagy
c) az egyéni foglakoztatási megállapodással érintett munkavállaló munkaviszonya megszűnik vagy a munkaviszonyt megszüntetik.
(3) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha
a) a rehabilitációs hatóság döntése alapján az egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló nem minősül az 1. § 6. pontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalónak,
b) az egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a munkaviszonyt megszüntették,
c) az egyéni támogatás időtartama letelik, vagy
d) a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
(4) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a munkáltatót a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntéséről a döntéssel egyidejűleg tájékoztatja.
(4) A rehabilitációs hatóság a munkáltatót a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntéséről a döntéssel egyidejűleg tájékoztatja.
(5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha az egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi, és ezzel a rehabilitációs terv megvalósítását akadályozza.
(5) A rehabilitációs hatóság az egyéni foglalkoztatási megállapodást azonnali hatállyal felmondja, ha az egyéni foglalkoztatási megállapodással érintett munkavállaló a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi, és ezzel a rehabilitációs terv megvalósítását akadályozza.
(6) Az egyéni foglalkoztatási megállapodás megszűnésére, felmondására a keretszerződésre megállapított szabályokat alkalmazni kell.

22. Az egyéni támogatás speciális szabályai tranzit foglalkoztatás esetén

34. §
(1) A tranzit foglalkoztatás célja megvalósul, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében munkát végez a nyílt munkaerő-piacon (a továbbiakban: kihelyezés).
(2) A munkáltató a kihelyezés érdekében a megváltozott munkaképességű személy részére a tranzit foglalkoztatást követő legalább 6 hónapig biztosítja a rehabilitációs mentori szolgáltatás igénybevételét.
35. §
(1) Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás időtartama egy adott személy esetében egy alkalommal, legfeljebb 3 évre állapítható meg.
(2) Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglalkoztatási megállapodásban havi bontásban meg kell határozni az egyéni támogatás keretösszegét.
(3) Ha a munkavállaló tekintetében megállapított támogatási időszak lejárta előtt - a rehabilitációs szakigazgatási szerv egyetértése nélkül - a munkaviszonyt megszüntetik, a megürült álláshelyet betöltő munkavállaló esetében a 20/B. § (4) bekezdésének az alkalmazása során - az előző munkavállaló kihelyezéséig, de legfeljebb az előző munkavállaló esetében megállapított támogatási időszak végéig - úgy kell eljárni, mint ha az új munkavállaló az előző munkavállaló támogatási időtartamát folytatná; ezt követően a munkavállalóra az általános szabályokat kell alkalmazni.
(3) Ha a munkavállaló tekintetében megállapított támogatási időszak lejárta előtt - a rehabilitációs hatóság egyetértése nélkül - a munkaviszonyt megszüntetik, a megürült álláshelyet betöltő munkavállaló esetében a 20/B. § (4) bekezdésének az alkalmazása során - az előző munkavállaló kihelyezéséig, de legfeljebb az előző munkavállaló esetében megállapított támogatási időszak végéig - úgy kell eljárni, mint ha az új munkavállaló az előző munkavállaló támogatási időtartamát folytatná; ezt követően a munkavállalóra az általános szabályokat kell alkalmazni.

23. Az egyéni támogatás speciális szabályai tartós foglalkoztatás esetén

36. §   Tartós foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás időtartama legfeljebb 3 évre állapítható meg, és korlátozás nélkül ismételten megállapítható.

24. Az egyéni támogatás felhasználása

37. §
(1) A munkáltató - a 38. §-ban foglalt eltéréssel - adott hónapra, adott munkavállaló tekintetében
a) tartós foglalkoztatás esetén legfeljebb az egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ét,
a) tartós foglalkoztatás esetén legfeljebb az egyéni támogatás egy hónapra számított keretösszegét,
b) tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglakoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott egyéni támogatás keretösszegét
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: havi keretösszeg] használhatja fel, a (2)-(4) bekezdésben meghatározott feltételekkel.
(1) A munkáltató - a 38. §-ban foglalt eltéréssel - adott hónapra, adott munkavállaló tekintetében
a) tartós foglalkoztatás esetén legfeljebb az egyéni támogatás egy hónapra számított keretösszegét,
b) tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni foglakoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott egyéni támogatás keretösszegét
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: havi keretösszeg] használhatja fel, a (2) és (4) bekezdésben meghatározott feltételekkel.
(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele - a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórát figyelembe véve - a havi átlagban legalább napi 5 órás időtartamú foglalkoztatás. A havi átlagban napi 5 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.
(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele - a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórát figyelembe véve - a havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú foglalkoztatás. A havi átlagban napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.
(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú foglalkoztatása. A havi átlagban napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.
(3) Amennyiben az egyéni támogatással érintett munkavállaló által ténylegesen ledolgozott munkaórák száma nem éri el adott munkanapon a 4 órát, a munkavállaló után az adott munkanap tekintetében egyéni támogatás nem használható fel.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési évben felhasználható.
(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési évben felhasználható.
38. §
(1) Munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén
a) a munkaidő-keretben foglalkoztatott munkavállalók után felhasznált támogatással külön kell elszámolni,
b) a munkáltató adott hónapra legfeljebb az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott egyéni támogatási keretösszeget használhatja fel (a továbbiakban: munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeg),
c) a teljes - munkaidő-keretre megállapított - havi keretösszeg felhasználásának feltétele, hogy adott hónapban az átlagos napi munkavégzés időtartama elérje az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés időtartamát; az egyéni foglalkoztatási megállapodásban adott hónapra meghatározott, átlagos napi munkavégzés időtartamát el nem érő foglalkoztatás esetén adott hónapra csak a munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeg időarányos része használható fel,
d) a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve - a munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórára tekintettel - az átlagos napi 5 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege - a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának - időarányos része használható fel,
d) a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve - a munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók által ledolgozott összes munkaórára tekintettel - az átlagos napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege - a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának - időarányos része használható fel,
d) a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve - a munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók - az átlagos napi 4 órát el nem érő foglalkoztatása esetén csak az egyéni támogatás éves keretösszege - a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának - időarányos része használható fel,
e) csak annyi munkanapra használható fel támogatás, amennyi tekintetében - a munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve - a ledolgozott átlagos munkaórák száma a 4 órát eléri.
(2) Az (1) bekezdés alapján adott hónapra felhasználható támogatás fel nem használt része az adott költségvetési évben a munkaidő-keretben történő foglalkoztatáshoz felhasználható.

25. Az egyéni támogatás folyósítása

39. §
(1) A Hivatal az egyéni támogatásokat munkáltatónként egyesítve, a jogosultsági hónapot követő hónap 8-áig, folyósítja.
(1) A Kormányhivatal az egyéni támogatásokat munkáltatónként egyesítve, a jogosultsági hónapot követő hónap 8-áig, folyósítja.
(2) Az éves támogatási szerződés megkötését követő első alkalommal a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget, ezt követően a havi keretösszegnek az előző hónapra benyújtott munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani.
(2) Az éves támogatási szerződés megkötését követő első alkalommal a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget - munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén a 38. § szerinti, munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeget - előlegként, ezt követően a havi keretösszegnek az előző hónapra benyújtott munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani. Az előleg összegének levonására az utolsó havi, kifizetésre jóváhagyott támogatás összegéből kerül sor. Amennyiben az utolsó havi támogatás elszámolás nem éri el a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget - munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén a 38. § szerinti, munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeget -, az el nem számolt előleget a munkáltató a Hivatal részére az utolsó elszámolt hónapot követő harmadik hónap 1-jéig visszafizeti.
(2) Az éves támogatási szerződés megkötését követő első alkalommal a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget - munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén a 38. § szerinti, munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeget - előlegként, ezt követően a havi keretösszegnek az előző hónapra benyújtott munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani. Az előleg összegének levonására az utolsó havi, kifizetésre jóváhagyott támogatás összegéből kerül sor. Amennyiben az utolsó havi támogatás elszámolás nem éri el a 37. § (1) bekezdése szerinti havi keretösszeget - munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén a 38. § szerinti, munkaidő-keretre megállapított havi keretösszeget -, az el nem számolt előleget a munkáltató a Kormányhivatal részére az utolsó elszámolt hónapot követő harmadik hónap 1-jéig visszafizeti.
(3) Munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén az éves támogatási szerződés megkötését követő első alkalommal az adott hónapra meghatározott munkaidő-keretre megállapított, a 38. § (1) bekezdés b) pontja szerinti havi keretösszeget, ezt követően a munkaidő-keretre megállapított havi keretösszegnek az előző hónapra benyújtott munkáltatói elszámolásra tekintettel módosított összegét kell folyósítani.
(4) A folyósítás feltétele, hogy a munkáltató az előzőleg folyósított támogatás felhasználásáról a folyósítás hónapjának 20-áig elszámolt.
(4) A folyósítás feltétele, hogy a munkáltató a foglalkoztatással kapcsolatos költségeivel a jogosultsági hónapot követő hónap 20-áig elszámol.
(5) Nem folyósítható az (1) bekezdés szerinti támogatás, ha
a) a keretszerződést, az éves támogatási szerződést felmondják,
b) a munkáltató felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll.
(6) Nem folyósítható a (2)-(3) bekezdés szerinti támogatás, ha az egyéni foglakoztatási megállapodást felmondják.
(7) Meg kell szüntetni az érintett munkavállalóra tekintettel megállapított egyéni támogatás folyósítását, ha az ellenőrzés keretében megállapítást nyer, hogy
a) az egyéni támogatás megállapításának feltételei nem teljesülnek,
b) a munkáltató a munkavállaló részére a munkabért nem fizeti meg vagy
c) a munkáltató a munkabér után fizetendő adót, járulékot nem, illetve határidőben nem fizeti meg.

26. Pénzügyi ellenőrzés

40. §   Az egyéni támogatásban részesülő munkáltató pénzügyi ellenőrzését - a Hivatallal kötött éves megállapodás szerint - a Magyar Államkincstár végzi.
40. §   Az egyéni támogatásban részesülő munkáltató pénzügyi ellenőrzését - a Hivatallal kötött megállapodás szerint - a Magyar Államkincstár végzi.
40. §   Az egyéni támogatásban részesülő munkáltató pénzügyi ellenőrzését - a Kormányhivatallal kötött megállapodás szerint - a Magyar Államkincstár végzi.

27. A támogatás visszafizetése

41. §
(1) Ha a támogatást vagy annak egy részét nem az e rendeletben vagy az éves támogatási szerződésben meghatározottak szerint használták fel, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.
(2) A támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Hivatal jogosult. A követelést a munkáltatóval írásban kell közölni, egyidejűleg a munkáltatót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.
(2) A támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Kormányhivatal jogosult. A követelést a munkáltatóval írásban kell közölni, egyidejűleg a munkáltatót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.
(3) A Hivatal a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat.
(3) A Kormányhivatal a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást adhat.

28. Munkapróba

42. §
(1) A munkáltató a rehabilitációs szakigazgatási szerv hozzájárulásával megállapodást köthet más munkáltatóval (a továbbiakban: befogadó munkáltató) a tranzit foglalkoztatásban részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaszerződéstől eltérő, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából (a továbbiakban: munkapróba).
(1) A munkáltató a rehabilitációs hatóság hozzájárulásával megállapodást köthet más munkáltatóval (a továbbiakban: befogadó munkáltató) a tranzit foglalkoztatásban részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaszerződéstől eltérő, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatására munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából (a továbbiakban: munkapróba).
(2) Az egyéni támogatás időtartama alatt több alkalommal is sor kerülhet munkapróbára, de a munkapróbák együttes időtartama legfeljebb 4 hónap lehet.
(3) A munkapróbára kihelyező munkáltató köteles a munkapróbát megszakítani, és erről a rehabilitációs szakigazgatási szervet értesíteni, amennyiben tudomására jut, hogy a befogadó munkáltatónál nem teljesülnek a munkavállaló biztonságos munkavégzésének feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.
(3) A munkapróbára kihelyező munkáltató köteles a munkapróbát megszakítani, és erről a rehabilitációs hatóságot értesíteni, amennyiben tudomására jut, hogy a befogadó munkáltatónál nem teljesülnek a munkavállaló biztonságos munkavégzésének feltételei vagy az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott egyéb feltételek.
(4) A munkapróba időtartama alatt
a) a munkapróbára kihelyező munkáltató esetében a bérköltség és a többletköltség az általános szabályok szerint támogatható,
b) munkapróbára kihelyező nonprofit munkáltató esetében a többletköltség az általános szabályok szerint támogatható, azonban a bérköltségnek csak legfeljebb a 75%-a támogatható, kivéve, ha a munkapróbát - a 21. § (6) bekezdése szerinti tevékenység keretében - szintén nonprofit munkáltató biztosítja.
(5) A munkapróbáról a befogadó munkáltató igazolást ad, melyben értékeli a munkavállaló teljesítményét.
(6) A munkapróbára kihelyező munkáltató
a) figyelemmel kíséri a munkapróba megvalósulását, és amennyiben indokolt, kezdeményezi a munkapróbára irányuló jogviszony módosítását vagy megszüntetését,
b) a munkapróba végén értékeli a munkavállaló teljesítményét, és a rehabilitációs szakigazgatási szerv részére a munkapróbáról jelentést készít, melyben meghatározza a nyílt munkaerő-piaci munkavégzéshez szükséges további fejlesztési irányokat, és a munkapróba tapasztalatai alapján szükség szerint kezdeményezi a személyes rehabilitációs terv módosítását.
b) a munkapróba végén értékeli a munkavállaló teljesítményét, és a rehabilitációs hatóság részére a munkapróbáról jelentést készít, melyben meghatározza a nyílt munkaerő-piaci munkavégzéshez szükséges további fejlesztési irányokat, és a munkapróba tapasztalatai alapján szükség szerint kezdeményezi a személyes rehabilitációs terv módosítását.

III/B. FEJEZET
A MUNKAHELY-TEREMTÉSI TÁMOGATÁS SZABÁLYAI

28/A. A munkahely-teremtési támogatás általános szabályai

42/A. §
(1) A munkahely-teremtési támogatás keretében az általános csoportmentességi rendelet 42. cikk (3) bekezdés a), valamint c) és d) pontjában meghatározott költségek támogathatóak, az általános csoportmentességi rendelet 42. cikkében meghatározott feltételekkel.
(1) A munkahely-teremtési támogatás keretében az általános csoportmentességi rendelet 34. cikk (2) bekezdés a) pontjában, valamint c)-f) pontjában meghatározott költségek támogathatóak, az általános csoportmentességi rendelet 34. cikkében meghatározott feltételekkel.
(2) A támogatási intenzitás - ideértve az egyéb költségvetési forrásból kapott támogatásokat - nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(3) A munkahely-teremtési támogatás a munkahely-teremtési támogatásról szóló hatósági szerződés (a továbbiakban: munkahely-teremtési szerződés) alapján nyújtható.
(4) Munkahely-teremtési szerződés a munkahely-teremtési pályázaton nyertes munkáltatóval köthető.
(5) A munkahely-teremtési támogatás mértékéről a miniszter dönt azzal, hogy annak összege legfeljebb
a) az új vagy átalakított munkahelyen újonnan alkalmazandó megváltozott munkaképességű munkavállalók - a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott - létszámának és
b) az egyéni támogatás - a szerződéskötés évében érvényes - éves keretösszege kétszeresének
b) az egyéni támogatás - a szerződéskötés évében érvényes - egy hónapra számított keretösszege 24-szeresének
a szorzata.
(6) Adott évben a munkahely-teremtési pályázatokon elnyerhető munkahely-teremtési támogatások összege nem haladhatja meg
a) az adott évet megelőző évben egyéni támogatásra kiírt pályázatok keretében befogadott valamennyi foglalkoztatási kapacitás legfeljebb 2%-ának és
b) az egyéni támogatás - a szerződéskötés évében érvényes - éves keretösszege legfeljebb kétszeresének a szorzatát.
b) az egyéni támogatás - a szerződéskötés évében érvényes - egy hónapra számított keretösszege legfeljebb 24-szeresének a szorzatát.
42/B. §
(1) A munkahely-teremtési támogatás feltétele, hogy a munkáltató
a) akkreditált munkáltató,
b) a munkahelyteremtést a munkahely-teremtési támogatásra kiírt pályázatban meghatározott határidőn belül, de legkésőbb a támogatásról szóló döntéstől számított 12 hónapon belül befejezi,
c) a támogatással érintett ingatlan használatára a munkahelyteremtés befejezését 90 nappal követő időponttól számítva legalább 2 év időtartamra (a továbbiakban: rendelkezésre állás időtartama) érvényes jogcímmel rendelkezik,
d) a rendelkezésre állás időtartama alatt
da) az új vagy átalakított munkahelyet fenntartja, és
db) az új vagy átalakított munkahelyen a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszámban újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, a rehabilitációs szakigazgatási szervvel kötött megállapodásnak megfelelően (a továbbiakban: foglalkoztatási kötelezettség).
db) az új vagy átalakított munkahelyen a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszámban újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, a rehabilitációs hatósággal kötött megállapodásnak megfelelően (a továbbiakban: foglalkoztatási kötelezettség).
(2) Ha a munkáltató a rendelkezésre állás időtartama alatt az új vagy átalakított munkahelyen nem tud a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszámban újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatni, a foglalkoztatási kötelezettségét akkor is teljesíti, ha a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott határidőt figyelembe véve az új vagy átalakított munkahelyen újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának és foglalkoztatásuk időtartamának a szorzata eléri a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszám és a rendelkezésre állás időtartamának a szorzatát.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a rehabilitációs szakigazgatási szerv a munkáltató részére a munkahelyteremtés befejezését követő 90 napon belül nem tudja kiközvetíteni a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszámú megváltozott munkaképességű személyt.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a rehabilitációs hatóság a munkáltató részére a munkahelyteremtés befejezését követő 90 napon belül nem tudja kiközvetíteni a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott létszámú megváltozott munkaképességű személyt.
(4) Ha a munkáltató az új vagy átalakított munkahelyen foglalkoztatott munkavállaló tekintetében rendelkezik egyéni foglalkoztatási megállapodással, az (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti megállapodás alatt az egyéni foglalkoztatási megállapodást kell érteni, ellenkező esetben az (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti megállapodásra az egyéni foglalkoztatási megállapodás 33. §-ban meghatározott szabályait kell alkalmazni, a következő eltérésekkel:
a) az egyéni támogatással érintett munkavállaló alatt az új vagy átalakított munkahelyen foglalkoztatott munkavállalót kell érteni,
b) az egyéni támogatás kezdetére és időtartamára, valamint mértékének megállapítására vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni,
c) a megállapodást a rehabilitációs szakigazgatási szerv azonnali hatállyal felmondhatja, ha az új vagy átalakított munkahelyen foglalkoztatott munkavállaló tekintetében a 21. § (3) bekezdésében megállapított valamely kizáró feltétel teljesül.
c) a megállapodást a rehabilitációs hatóság azonnali hatállyal felmondhatja, ha az új vagy átalakított munkahelyen foglalkoztatott munkavállaló tekintetében a 21. § (3) bekezdésében megállapított valamely kizáró feltétel teljesül.
(5) Nem nyújtható munkahely-teremtési támogatás,
a) ha a munkáltatót a munkahely-teremtési pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve, ha a vizsgált időszakban jogerőre emelkedett határozatok alapján kiszabott bírságok együttes összege elérte a kérelem benyújtását megelőző hónap létszáma szerint
aa) legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér ötszörösét,
ab) kétszáz főt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,
a) ha a munkáltatót a munkahely-teremtési pályázat benyújtását megelőző hat hónapon belül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a alapján munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték, feltéve, ha a vizsgált időszakban véglegessé vált határozatok alapján kiszabott bírságok együttes összege elérte a kérelem benyújtását megelőző hónap létszáma szerint
aa) legfeljebb kétszáz munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér ötszörösét,
ab) kétszáz főt meghaladó munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén a kötelező legkisebb munkabér tízszeresét,
b) ha a munkáltató a munkahelyteremtéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
b) ha a munkáltató a munkahelyteremtéshez szükséges végleges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
c) ha a munkáltató a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d) ha a munkáltató jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
d) ha a munkáltató végleges vagy jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
e) ha a munkáltatónak az állami adó- és vámhatóságnál esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
f) ha a munkáltató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
g) ha a munkáltató a munkahely-teremtési szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
h) ha a munkáltató nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
i) ha a munkáltató megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához a munkahely-teremtési pályázat benyújtása előtt költségvetési támogatásban részesült és ennek felhasználásáról - jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségét megszegve - még nem számolt el,
j) ha a munkáltató a munkahely-teremtési pályázat kiírását megelőző hat hónapban a munkahelyteremtés helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,
j) ha a munkáltató a munkahely-teremtési pályázat kiírását megelőző hat hónapban a munkahelyteremtés helye szerint illetékes rehabilitációs hatóság illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,
k) ha a munkáltató a munkahely-teremtési pályázat kiírását megelőzően a pályázatban meghatározott munkahely-teremtési tevékenységet már megkezdte.

28/B. A munkahely-teremtési pályázat szabályai

42/C. §
(1) A pályázaton kizárólag egyéni támogatásban részesülő munkáltató vehet részt.
(2) A pályázati felhívást legalább a benyújtási határidőt 30 nappal megelőzően közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Hivatal honlapján.
(2) A pályázati felhívást legalább a benyújtási határidőt 30 nappal megelőzően közzé kell tenni a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Kormányhivatal honlapján.
(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat célját,
b) a pályázaton történő részvétel feltételeit,
c) a pályázat keretében nyújtható támogatás forrását, mértékét,
d) a megkövetelt biztosíték mértékét, formáját,
e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott dokumentumokat,
f) a munkahelyteremtés megvalósulásának határidejét és feltételrendszerét,
g) a támogatott tevékenység megvalósításának időtartamát,
h) a munkahely-teremtési szerződés megkötésének feltételeit és határidejét,
i) a szerződésszegés eseteit és azok jogkövetkezményeit,
j) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, a pályázat elbírálásának főbb szempontjait és határidejét, a döntéshozatal módját,
k) a munkahely-teremtési támogatás keretében elszámolható költségek körét.
42/D. §
(1) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott módon kell benyújtani.
(2) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel.
(2) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Kormányhivatal a pályázót egy alkalommal 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra hívja fel.
(3) A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
(4) A pályázati eljárás - az (5) és a (6) bekezdésben meghatározottak kivételével - megegyezik a 27. § (1)-(6) bekezdése szerinti eljárással.
(5) A Hivatal a döntésről értesíti a pályázókat, elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát.
(5) A Kormányhivatal a döntésről értesíti a pályázókat, elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát.
(6) Ha a munkáltató részére a pályázatában megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítására kerül sor, a munkáltató a Hivatal által adott határidőn belül a pályázattól elállhat, vagy a megállapított támogatás keretei között a pályázatot módosíthatja. A megállapított támogatás keretei között módosított pályázatról a bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.
(6) Ha a munkáltató részére a pályázatában megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítására kerül sor, a munkáltató a Kormányhivatal által adott határidőn belül a pályázattól elállhat, vagy a megállapított támogatás keretei között a pályázatot módosíthatja. A megállapított támogatás keretei között módosított pályázatról a bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

28/C. A munkahely-teremtési szerződés szabályai

42/E. §   A munkahely-teremtési szerződést a Hivatal köti meg. A szerződésben meg kell határozni
a) a támogatás tárgyát,
b) az új vagy átalakított munkahelyen a rendelkezésre állás időtartama alatt újonnan alkalmazandó megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát,
c) a 42/B. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének a határidejét,
d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának feltételeit és módját,
f) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének feltételeit, valamint
g) a támogatás visszafizetésének részletes szabályait.
42/E. §   A munkahely-teremtési szerződést a Kormányhivatal köti meg. A szerződésben meg kell határozni
a) a támogatás tárgyát,
b) az új vagy átalakított munkahelyen a rendelkezésre állás időtartama alatt újonnan alkalmazandó megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámát,
c) a 42/B. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének a határidejét,
d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának feltételeit és módját,
f) a szerződés megszűnésének és megszüntetésének feltételeit, valamint
g) a támogatás visszafizetésének részletes szabályait.

28/D. A munkahely-teremtési támogatás folyósításának, valamint ellenőrzésének és visszafizetésének szabályai

42/F. §   Az elnyert támogatást a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott részletekben, előfinanszírozás formájában a Hivatal folyósítja.
42/F. §   Az elnyert támogatást a munkahely-teremtési szerződésben meghatározott részletekben, előfinanszírozás formájában a Kormányhivatal folyósítja.
42/G. §   A munkahely-teremtési támogatás felhasználásának szakmai ellenőrzését a Hivatal, pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár végzi. A támogatás visszafizetésére a 41. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az éves támogatási szerződés alatt a munkahely-teremtési szerződést kell érteni.
42/G. §   A munkahely-teremtési támogatás felhasználásának szakmai ellenőrzését a Kormányhivatal, pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár végzi. A támogatás visszafizetésére a 41. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az éves támogatási szerződés alatt a munkahely-teremtési szerződést kell érteni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

43. §
(1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 55. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 44. § 2013. február 1-jén lép hatályba.
(4) A 37. § (2) bekezdése és a 38. § (1) bekezdés d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 23. § (4) bekezdése és a 35. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a támogatás 2014. január 1-jét megelőző időtartamát a 23. § (4) bekezdés a)-c) pontjának alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni.
(5) A 35. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
44. §
(1) Az 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
a) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a cég nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot. A cégkivonatot a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;”
(2) Az 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
d) cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő kartonját, azzal, hogy ha a cég a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg;”
45. §   E rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
45. §   E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
46. §   E rendelet alapján támogatás 2013. január 1-jétől nyújtható.
47. §   A 18. § (2) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében kell alkalmazni.
48. §
(1) 2012-ben
a) a 26. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a pályázatot e rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül közzé kell tenni,
b) a 26. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Hivatal a pályázót egy alkalommal, 3 munkanapos határidővel hívja fel hiánypótlásra,
c) a 27. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Hivatal a pályázatokat a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül küldi meg a bizottság részére,
d) a 27. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a miniszter a bizottság javaslatának beérkezését követő 2 munkanapon belül dönt a nyertes pályázókról.
(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mr1.) hatálybalépésekor nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony, hanem egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott rehabilitációs tanácsadót 2013. október 1-jétől csak munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében lehet foglalkoztatni.
(2) A 26. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2012-ben a pályázaton való részvételnek nem feltétele, hogy a munkáltató rendelkezzen az e rendelet szerinti akkreditációs tanúsítvánnyal, azonban a munkáltatóval kizárólag abban az esetben köthető éves támogatási szerződés, ha érvényes rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.
(2) Az Mr1. hatálybalépéséig terjedő időszak tekintetében az Mr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos
a) 17. § (3) bekezdés a) és c) pontját, valamint
b) 29. § (5) bekezdés b) pontját
nem kell alkalmazni.
(3) 2012-ben a pályázathoz mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés a)-g) és i)-m) pontjában meghatározott dokumentumokat. Amennyiben a pályázó a 49. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató, a pályázathoz a 49. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat kell csatolni, az 5. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolás kivételével.
(3) Az Mr1. által megállapított
a) 20. § (2) bekezdés b) pontját 2014. január 1-jétől,
b) 32. § (2) bekezdés f) pontját első alkalommal a 2014. évre vonatkozó éves támogatási szerződések megkötésekor kell alkalmazni.
(4) Az Mr1. által megállapított 20/B. § (4) és (5) bekezdését 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
(5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2014. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval a Hivatal 1 évre köt keretszerződést.
(5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2015. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval a Hivatal 1 évre köt keretszerződést.
(5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2018. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval a Kormányhivatal 1 évre köt keretszerződést.
(5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2019. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval a Kormányhivatal 1 évre köt keretszerződést.
(5) A 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2020. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval a Kormányhivatal 1 évre köt keretszerződést.
(6) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében a keretszerződést - a 29. § (3) bekezdésétől eltérően - 2015. január 31-éig kell megkötni.
49. §
(1) A 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelettel módosított 1. § 3. pontjában foglalt rendelkezést 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelettel módosított 32. § (2) bekezdés c) és g) alpontját első alkalommal a 2015. évi támogatásra kötött éves támogatási szerződésre kell alkalmazni.
(3) A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján kiírt, 2014. évre vonatkozó pályázatokra e rendeletnek a 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. § 12. pontját, 17. § (4) bekezdését, 19. § (1) és (2) bekezdését, 19. § (4) bekezdés b) pontját, 21. § (1), (4) és (7) bekezdését, 22. § (1) és (4) bekezdését, 42/A. § (1) bekezdését és 45. §-át kell alkalmazni.
49. §
(1) A 6. § szerinti egyszerűsített akkreditációs eljárást kell lefolytatni azon munkáltató esetében, amely e rendelet hatálybalépését megelőző egy éven belül lezajlott akkreditációs eljárás eredményeképpen e rendelet hatálybalépését követően még legalább egy évig hatályos akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy e rendelet hatálybalépésekor kiemelt tanúsítvánnyal rendelkezik és 2011. január 1-jét követően szerezte meg a védett foglalkoztatóvá minősítését (a továbbiakban: kiegészítő akkreditációs eljárás).
(2) A kiegészítő akkreditációs eljárás iránti kérelemhez csatolni kell
a) alap tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)-c) és f)-m) pontjában megjelölt iratokat,
b) rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)-c) és f)-h), valamint k)-m) pontjában megjelölt iratokat,
c) kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók esetében az 5. § (3) bekezdés a)-c) és f)-h), valamint k)-m) pontjában megjelölt iratokat.
(3) A kiegészítő akkreditációs eljárásban az akkreditációs követelményeket teljesítő munkáltató részére az e rendelet szerinti rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kell kiállítani.
50. §
(1) Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem az e rendelet kihirdetését követő 31. naptól nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell az 5. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolást. A kérelemhez - az 5. § (3) bekezdésében, illetve a 49. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően - csak abban az esetben kell csatolni a 48. § szerinti pályázati eljárásban már benyújtott dokumentumot, ha abban a benyújtást követően változás történt.
(2) A 4. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a 48. § szerinti pályázaton részt vevő munkáltatók esetében - a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése iránti kérelem elbírálásának határideje 30 nap.
(3) A (2) bekezdés alapján benyújtott rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem elutasítása vagy a kérelemmel kapcsolatos eljárás megszüntetése esetén a munkáltatóval nem köthető keretszerződés, illetve a Hivatal a megkötött keretszerződéstől - a kérelem elutasításáról, illetve az eljárás megszüntetéséről szóló döntés jogerőre emelkedésével egyidejűleg - eláll.
51. §   A 2012. évi pályázaton nyertes munkáltatók tekintetében
a) a 29. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Hivatal a munkáltatóval 1 évre köt keretszerződést,
b) a 29. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a keretszerződés megkötése a miniszter 48. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott pályázati döntését követő 31 napon belül történik.
52. §   2012-ben a 31. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a miniszter - a Hivatal javaslata alapján - a 48. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott pályázati döntésével egyidejűleg határozza meg a 31. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakat.
53. §
(1) Az 1. § 6. pont 6.3. alpontja alá tartozó megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az e rendelet szerinti támogatás kizárólag tartós foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható. Ebben az esetben a támogatás időtartama a komplex minősítés alapján hozott hatósági döntés jogerőre emelkedésének napjáig, illetve a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig folytatott foglalkoztatáshoz használható fel.
(1) Az 1. § 6. pont 6.3. alpontja alá tartozó megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az e rendelet szerinti támogatás kizárólag tartós foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható. Ebben az esetben a támogatás a komplex minősítés alapján hozott hatósági döntés jogerőre emelkedésének napjáig, illetve a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig folytatott foglalkoztatáshoz használható fel.
(1) Az 1. § 6. pont 6.3. alpontja alá tartozó megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az e rendelet szerinti támogatás kizárólag tartós foglalkoztatás keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható. Ebben az esetben a támogatás a komplex minősítés alapján hozott hatósági döntés véglegessé válásának napjáig, illetve a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig folytatott foglalkoztatáshoz használható fel.
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az 1. § 6. pont 6.3. alpontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállaló rehabilitációs járadékban részesül, a támogatás a rehabilitációs járadékra való jogosultság időtartama alatt végzett foglalkoztatáshoz használható fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás céljából a rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási megállapodást az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra köti meg a munkáltatóval.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás céljából a rehabilitációs szakigazgatási szerv az egyéni foglalkoztatási megállapodást az (1) bekezdésben - rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló esetén az (1a) bekezdésben - meghatározott időtartamra köti meg a munkáltatóval.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás céljából a rehabilitációs hatóság az egyéni foglalkoztatási megállapodást az (1) bekezdésben - rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló esetén az (1a) bekezdésben - meghatározott időtartamra köti meg a munkáltatóval.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkavállaló foglalkoztatásának támogatására egyebekben az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
54. §
(1) 2012. december 31-ét követően - a 2013. január 1-je előtt folytatott foglalkoztatás tekintetében - a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók ellenőrzésével, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, azok visszakövetelésével kapcsolatban a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény végrehajtási rendeleteinek 2012. december 31-én hatályos szabályai szerint kell eljárni.
(2) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásban az Ar. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
54/A. §   Az 54. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében - ideértve a 2017. január 1-jét követően induló ügyeket is - a Kormányhivatal jogosult eljárni, az azokból származó jogok és kötelezettségek a Kormányhivatalt illetik, illetve terhelik.
55. §
(1) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében a miniszter a 2015. év első félévére vonatkozóan 2014. december 31-éig meghatározza
a) a támogatási elveket,
b) az e rendelet szerinti támogatásokra tervezett fél éves keretösszeget,
c) az egyéni támogatás tervezett fél éves keretösszegét,
d) a szakmai teljesítmény-elvárásokat és azok mérőszámait,
e) a tartós foglalkoztatásban és tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók tervezett létszámát.
(2) A miniszter a 2015. év második félévére vonatkozóan 2015. június 30-áig határozza meg az (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakról szóló tájékoztatást a miniszteri döntést követő 30 napon belül a Hivatal és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltakról szóló tájékoztatást a miniszteri döntést követő 30 napon belül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(4) A Hivatal a miniszter (1) és (2) bekezdés szerinti döntése alapján előkészíti a miniszter részére a következő félévre szóló támogatási tervet. A miniszter a támogatási tervben munkáltatónként meghatározza
a) a tranzit foglalkoztatásban, illetve a tartós foglalkoztatásban támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók tervezett számát,
b) az egyéni támogatás fél éves keretösszegét,
c) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes tervezett fél éves keretösszegét.
(4) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a miniszter (1) és (2) bekezdés szerinti döntése alapján előkészíti a miniszter részére a következő félévre szóló támogatási tervet. A miniszter a támogatási tervben munkáltatónként meghatározza
a) a tranzit foglalkoztatásban, illetve a tartós foglalkoztatásban támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók tervezett számát,
b) az egyéni támogatás fél éves keretösszegét,
c) a munkáltató részére nyújtandó egyéni támogatások együttes tervezett fél éves keretösszegét.
(5) A 2015. évi foglalkoztatás tekintetében az egyes munkáltatók esetében a támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalók számát
a) az első félév vonatkozásában a keretszerződés szerinti létszám alapján kell meghatározni,
b) a második félév vonatkozásában az adott munkáltató hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásai és a rehabilitációs szakigazgatási szerv javaslata figyelembevételével a második félévre tervezett új egyéni foglalkoztatási megállapodások alapján kell meghatározni azzal, hogy a támogatott munkavállalók száma nem lehet több a keretszerződés szerinti létszámnál.
b) a második félév vonatkozásában az adott munkáltató hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásai és a rehabilitációs hatóság javaslata figyelembevételével a második félévre tervezett új egyéni foglalkoztatási megállapodások alapján kell meghatározni azzal, hogy a támogatott munkavállalók száma nem lehet több a keretszerződés szerinti létszámnál.
(6) A miniszter a támogatási tervben meghatározza a (4) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak módosítására vonatkozó támogatási elveket arra az esetre, ha valamely munkáltatónak az e rendelet szerinti támogatásra való jogosultsága megszűnik. A támogatási elvekről szóló tájékoztatást a miniszteri döntést követő 30 napon belül a Hivatal és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(6) A miniszter a támogatási tervben meghatározza a (4) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak módosítására vonatkozó támogatási elveket arra az esetre, ha valamely munkáltatónak az e rendelet szerinti támogatásra való jogosultsága megszűnik. A támogatási elvekről szóló tájékoztatást a miniszteri döntést követő 30 napon belül a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(7) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében
a) a 20/B. § (2) bekezdésében,
b) a 32. § (2) bekezdés b) pontjában,
c) a 38. § (1) bekezdés d) pontjában
az egyéni támogatás éves keretösszege alatt a (4) bekezdés b) pontja szerint meghatározott fél éves keretösszeget kell érteni.
(8) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében a 32. § (2) bekezdés a) pontjában az egyéni támogatások együttes éves keretösszege alatt a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott keretösszeget kell érteni.
(9) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében a 20/B. § (3) bekezdés és a 31. § nem alkalmazható.
55/A. §
(1) 2015-ben a Hivatal - a 32. § (1) bekezdésétől eltérően - az 55. § (1) és (2) bekezdése szerinti döntés alapján
a) 2015. január 31-éig a 2015. január 1-jétől 2015. június 30-áig terjedő időszakra, valamint
b) 2015. július 31-éig a 2015. július 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakra
köt támogatási szerződést a munkáltatóval.
(1) 2015-ben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - a 32. § (1) bekezdésétől eltérően - az 55. § (1) és (2) bekezdése szerinti döntés alapján
a) 2015. január 31-éig a 2015. január 1-jétől 2015. június 30-áig terjedő időszakra, valamint
b) 2015. július 31-éig a 2015. július 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakra
köt támogatási szerződést a munkáltatóval.
(2) A 2015. évi foglalkoztatáshoz nyújtott egyéni támogatások tekintetében
a) a 16. § (4) bekezdés b) pontjában,
b) a 20. § (2) bekezdés b) pontjában,
c) a 20/D. § (2) és (3) bekezdésében,
d) a 29. § (4) bekezdés b) pontjában,
e) a 29. § (5) bekezdés f) pontjában,
f) a 32. § (2), (3), (4) bekezdésében, (5) bekezdés b) pontjában, valamint (7) bekezdésében,
g) a 39. § (2) és (3) bekezdésében, valamint (5) bekezdés a) pontjában,
h) a 41. § (1) bekezdésében,
i) a 49. § (2) bekezdésében
az éves támogatási szerződés alatt az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződést kell érteni.
55/B. §
(1) A 17. § (1) bekezdésétől eltérően 2014. decemberben az az akkreditált munkáltató, amely a 2014. évi foglalkoztatásra érvényes és hatályos éves támogatási szerződéssel rendelkezik, a 26-28. §-ban foglalt pályázati eljárás lefolytatása, a keretszerződés, valamint az éves támogatási szerződés módosítása nélkül egyszeri támogatásra (a továbbiakban: egyszeri támogatás) jogosult.
(1) Az az akkreditált munkáltató, amely a tárgyévre vonatkozó éves támogatási szerződéssel rendelkezik, a tárgyév decemberében - pályázati eljárás lefolytatása, valamint a keretszerződés és az éves támogatási szerződés módosítása nélkül - a rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig egyszeri támogatásban (a továbbiakban: egyszeri támogatás) részesíthető, ha az akkreditált munkáltató
a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy
b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási feltételeinek nem felel meg.
(1) Az az akkreditált munkáltató, amely a tárgyévre vonatkozó éves támogatási szerződéssel rendelkezik, a tárgyév decemberében - pályázati eljárás lefolytatása, valamint a keretszerződés és az éves támogatási szerződés módosítása nélkül - a rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig egyszeri támogatásban (a továbbiakban: egyszeri támogatás) részesíthető, kivéve, ha az akkreditált munkáltató
a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy
b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási feltételeinek nem felel meg.
(1) Az az akkreditált munkáltató, amely a tárgyévre vonatkozó éves támogatási szerződéssel rendelkezik - pályázati eljárás lefolytatása, valamint a keretszerződés és az éves támogatási szerződés módosítása nélkül - a rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig egyszeri támogatásban (a továbbiakban: egyszeri támogatás) részesíthető, kivéve, ha az akkreditált munkáltató
a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy
b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási feltételeinek nem felel meg.
(2) Az egyszeri támogatás összegét a rendelkezésre álló források figyelembevételével, a munkáltató 2014. december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak, valamint valamennyi hatályos keret- és támogatási szerződéssel rendelkező munkáltató 2014. december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak arányában kell meghatározni. Az egyéni foglalkoztatási megállapodások száma tekintetében legfeljebb az éves támogatási szerződésben meghatározott létszámot lehet figyelembe venni.
(2) Az egyszeri támogatás keretösszegét a rendelkezésre álló források figyelembevételével a miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével határozza meg. Az egyszeri támogatás összegét az akkreditált munkáltató tárgyév december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak és valamennyi hatályos keretszerződéssel és támogatási szerződéssel rendelkező akkreditált munkáltató tárgyév december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak arányában kell meghatározni. Az egyéni foglalkoztatási megállapodások száma tekintetében legfeljebb az éves támogatási szerződésben meghatározott létszámot lehet figyelembe venni.
(2) Az egyszeri támogatás keretösszegét a rendelkezésre álló források figyelembevételével a miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével határozza meg. Az egyszeri támogatás összegét az akkreditált munkáltató a kifizetést megelőző tárgyhónap utolsó napján hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak és valamennyi hatályos keretszerződéssel és támogatási szerződéssel rendelkező akkreditált munkáltató kifizetést megelőző tárgyhónap utolsó napján hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak arányában kell meghatározni. Az egyéni foglalkoztatási megállapodások száma tekintetében legfeljebb az éves támogatási szerződésben meghatározott létszámot lehet figyelembe venni.
(3) Az egyszeri támogatás a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) I. fejezetében és 42. cikkében meghatározott feltételekkel, a 800/2008/EK bizottsági rendelet 42. cikk (3) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti, bérköltségektől eltérő, a (4)-(5) bekezdésben meghatározott időszakban a rehabilitációs foglalkoztatás során felmerült költségekre számolható el.
(3) Az egyszeri támogatás az általános csoportmentességi rendelet I. fejezetében és 34. cikkében meghatározott feltételekkel, az általános csoportmentességi rendelet 34. cikk (2) bekezdés a), c), d) és f) pontja szerinti és a bérköltségektől eltérő, a (4) bekezdésben meghatározott időszakban a rehabilitációs foglalkoztatás során felmerült költségekre számolható el.
(4) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatást - az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2015. szeptember 30-ig felmerült költségekre használhatja fel.
(4) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatást - az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 2015. november 30-ig felmerült költségekre használhatja fel.
(4) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatást a tárgyévet követő év november 30-áig felmerült elszámolható költségeire használhatja fel. Az egyszeri támogatás keretében nem számolhatóak el az azon időszakban felmerült költségek, amelyben az akkreditált munkáltató az akkreditáció 2. §-ban és a 3. §-ban foglalt feltételeit nem teljesíti.
(5) Az a munkáltató, amely a 2015. évre érvényes és hatályos keretszerződéssel nem rendelkezik, az egyszeri támogatást csak a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig felmerült költségekre számolhatja el.
(5) Az az akkreditált munkáltató, amely az egyszeri támogatásra való jogosultságának tárgyévi megállapítását követő évre nem rendelkezik keretszerződéssel és éves támogatási szerződéssel, a tárgyévet követő év február 20-áig az egyszeri támogatás összegét kamat felszámítása nélkül köteles a Hivatal részére visszafizetni.
(5) Az az akkreditált munkáltató, amely az egyszeri támogatásra való jogosultságának tárgyévi megállapítását követő évre nem rendelkezik keretszerződéssel és éves támogatási szerződéssel, a tárgyévet követő év február 20-áig az egyszeri támogatás összegét kamat felszámítása nélkül köteles a Kormányhivatal részére visszafizetni.
(6) Az egyszeri támogatás nem számolható el arra az időszakra, amelyre a munkáltató a 2. és a 3. §-ban foglalt feltételeket nem teljesíti.
(6) A Hivatal az egyszeri támogatás folyósításáról, annak megállapítása évének december 31-éig gondoskodik.
(6) A Kormányhivatal az egyszeri támogatás folyósításáról, annak megállapítása évének december 31-éig gondoskodik.
(7) Az egyszeri támogatás folyósításáról a Hivatal 2014. december 29-ig gondoskodik. Nem folyósítható a támogatás, ha a munkáltató
a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy
b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási feltételeinek nem felel meg.
(7) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatásról az egyszeri támogatásra való jogosultság tárgyévi megállapítását követő év február 15-éig kamatmentesen lemondhat, ebben az esetben köteles a támogatást az egyszeri támogatásra való jogosultság tárgyévi megállapítását követő év február 20-áig a Hivatal részére visszafizetni.
(8) A munkáltató az egyszeri támogatásról 2015. február 15-ig kamatmentesen lemondhat, ebben az esetben köteles a támogatást 2015. február 20-ig a Hivatal részére visszafizetni.
(8) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatás elfogadásával az egyszeri támogatás tekintetében is vállalja a tárgyévre, illetve az azt követő évre kötött keretszerződésben és éves támogatási szerződésben meghatározott, az akkreditált munkáltatót terhelő kötelezettségeket feltéve, hogy az (5) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség nem áll fenn, és az akkreditált munkáltató a (7) bekezdésben foglalt határidőig lemondási jogával nem él.
(9) Az egyszeri támogatás elfogadásával a munkáltató az egyszeri támogatás tekintetében is vállalja a 2014. évre kötött keretszerződésben és éves támogatási szerződésben meghatározott, munkáltatót terhelő kötelezettségeket.
(9) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatással a tárgyévet követő év december 10-éig - a Hivatal által meghatározott módon - számol el.
(9) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatással a tárgyévet követő év december 10-éig - a Kormányhivatal által meghatározott módon - számol el.
(10) Az akkreditált munkáltató a támogatással 2015. október 30-ig - a Hivatal által meghatározott módon - köteles elszámolni.
(10) Az akkreditált munkáltató a támogatással 2015. december 31-ig - a Hivatal által meghatározott módon - köteles elszámolni.
(10) Az egyszeri támogatás pénzügyi ellenőrzése a 40. § szerint történik.
(11) Az egyszeri támogatás pénzügyi ellenőrzése a 40. § szerint történik.
(11) Az egyszeri támogatás visszafizetésére a 41. §-t alkalmazni kell.
(12) Az egyszeri támogatás visszafizetésére a 41. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.
(12) A 2014. évben folyósított egyszeri támogatásra e rendeletnek
a) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. § 12. pontját, 17. § (4) bekezdését, 19. § (1) és (2) bekezdését és (4) bekezdés b) pontját, 22. § (1) és (4) bekezdését és 45. §-át,
b) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2015. (X. 7.) Korm. rendelettel megállapított 55/B. § (10) bekezdését, valamint
c) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 55/B. § (3)-(5) bekezdését
kell alkalmazni.
(13) Az egyszeri támogatásra e rendeletnek a 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 1. § 12. pontját, 17. § (4) bekezdését, 19. § (1) és (2) bekezdését, 19. § (4) bekezdés b) pontját, 22. § (1) és (4) bekezdését és 45. §-át kell alkalmazni.
(14) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2015. (X. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított (4) és (10) bekezdést a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
55. §
(2) Hatályát veszti a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet.
55. §
(1) Hatályát veszti az Ar.

30. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

56. §   A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettel nyújtott támogatás:)
fb) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény alapján járó kedvezmények, e törvény 16/B. §-ában meghatározott, a rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény kivételével,”
57. §   Az R1. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A munkáltató az e rendelet szerinti támogatások igénybevétele során nem számolhatja el költségként a szociális hozzájárulási adó összegének azt a részét, amelyet a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti rehabilitációs kártya alapján nem kell megfizetnie.”
58. §
(1) Az R1.
a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában az „az Mt. 73. §-a” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 33. §-a” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés l) pontjában a „192/C-193/A. §-ai” szövegrész helyébe a „196-197. §-a” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés c) pontjában az „átengedés, kirendelés” szövegrész helyébe a „más munkáltatónál” szöveg, valamint a „kiküldetés” szövegrész helyébe a „külföldön történő ideiglenes munkavégzés” szöveg,
d) 4. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés c) pontjában megjelölt kiküldetéshez” szövegrész helyébe a „külföldön történő ideiglenes munkavégzéshez” szöveg,
e) 10. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „kiküldetés” szövegrész helyébe a „külföldön történő ideiglenes munkavégzés” szöveg,
f) 11. § (3) bekezdésében az „az Mt. 85/A. §-ának (1) bekezdése szerinti munkáltató esetében” szövegrész helyébe az „a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén” szöveg
(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés b) és d) pontja.

1. MELLÉKLET A 327/2012. (XI. 16.) KORM. RENDELETHEZ

A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor képesítési előírásai

1. Képesítési előírások:
a) Alap- és mesterképzésben szerzett végzettség
aa) humán szervező, humánerőforrás-menedzser, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, munkavállalói tanácsadó, szociálpolitikai, szociális munkás, szociálpedagógus, szociológia és pszichológia szakon szerzett végzettség,
aa) humán szervező, humánerőforrás-menedzser, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, munkavállalói tanácsadó, szociálpolitikai, szociális munkás, szociálpedagógus, szociológia és pszichológia szakon szerzett végzettség,
aa) humán szervező, humánerőforrás-menedzser, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói, munkavállalói tanácsadó, szociálpolitikai, szociális munkás, szociálpedagógus, szociológia és pszichológia szakon szerzett végzettség,
ab) pedagógus, gyógypedagógus, konduktor végzettség,
ac) foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzettség vagy
ad) egyéb felsőfokú iskolai végzettség.
b) Középfokú iskolai végzettség és a következőkben felsorolt szakképzettség, illetve képzettség:
ba) munkaerő-piaci ügyintéző,
bb) munkaerő-piaci menedzser,
bc) munkaerő-piaci instruktor,
bd) személyügyi gazdálkodó,
be) közép-, illetve felsőfokú munkaügyi végzettség.
c) Szakirányú továbbképzésen szerzett képzettség:
ca) felnőttoktatási szervező,
cb) gyógypedagógiai asszisztens,
cc) gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns,
cd) munka- és szervezet pszichológia,
ce) munkaügyi kapcsolatok,
cf) munkavédelem,
cg) pályaorientációs tanár,
ch) rehabilitációs foglalkoztató terapeuta,
ci) rehabilitációs környezettervező,
cj) személyügy,
ck) személyügyi igazgatás,
cl) tanácsadás pszichológia,
cm) tanulási és pályatanácsadás.
cn) okleveles rehabilitációs szakember,
co) rehabilitációs gazdasági menedzser.
d) Az a)-c) pontban meg nem jelölt, de ugyanazon szakterületeken az e mellékletben felsorolt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettség, képzettség, illetve szakképesítés.
2. Gyakorlati idő:
Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál eltöltött, rehabilitációs tanácsadó esetén három év, rehabilitációs mentor esetén egy év szakmai gyakorlat.
2. Gyakorlati idő:
Az 1. pont a) alpont ad) alpontja szerinti képesítés esetén további feltétel megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónál humánpolitikai vagy foglalkozási rehabilitációs területen eltöltött, rehabilitációs tanácsadó esetén három év, rehabilitációs mentor esetén egy év szakmai gyakorlat.

2. MELLÉKLET A 327/2012. (XI. 16.) KORM. RENDELETHEZ

Az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységről szóló beszámoló szempontjai

A beszámoló

I. a munkáltató által a foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett főbb intézkedéseknek, továbbá az igénybe vett támogatások felhasználásának a bemutatásából, valamint
II. az e melléklet szerinti táblázat kitöltéséből
I. A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor külön is ki kell térni:
a) az alkalmazott technológiákban, illetve a munkakörülményekben történt változásokra,
b) az igénybevett (nyújtott) segítő szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességűek egészségi állapotára és mentális fejlődésére kifejtett hatására,
c) a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre (belső, munkahelyeken megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű képzés, továbbképzés),
d) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönző belső érdekeltségi elemekre,
e) az alkalmazott képzések (belső, munkahelyeken belül megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű oktatások) ismertetésére,
f) a munkapróba, illetve a kihelyezés tárgyévi eredményeire,
g) a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és továbbképzésben történő részvételére és értékelésére,
h) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra vonatkozóan, hogy mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erősítéséhez, a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődéséhez, továbbá
i) a tárgyévben bértámogatás és költségkompenzáció címén megpályázott és odaítélt támogatások összegére, illetve azok felhasználására.
II. A munkavállalók létszámának változása
  A B C D
1. Megnevezés Rehabilitációs akkreditációs
tanúsítvány kiadásának napján
A tárgyévet megelőző év utolsó napján Változás
2. 1. Összes munkavállaló      
3. Ebből: A) megváltozott munkaképességű tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló      
4. Ebből: B) tartós foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló      
5. 2. Akkreditált székhelyen, telephelyen, fióktelepen foglalkoztatott munkavállaló (helyszínenkénti bontásban)      
6. Ebből: A) megváltozott munkaképességű tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló      
7. - betanított munkás      
8. - szakmunkás      
9. - felsőfokú képesítéshez kötött munkakört betöltő munkavállaló      
10. Ebből: B) tartós foglalkoztatásban részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállaló      
11. - betanított munkás      
12. - szakmunkás      
13. - felsőfokú képesítéshez kötött munkakört betöltő munkavállaló      

2. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

Az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységről szóló beszámoló szempontjai
A beszámoló


I. a munkáltató által a foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett főbb intézkedéseknek, továbbá az igénybe vett támogatások felhasználásának a bemutatásából, valamint
II. az e melléklet szerinti táblázat kitöltéséből áll.
I. A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor külön is ki kell térni
a) az alkalmazott technológiákban, illetve a munkakörülményekben történt változásokra,
b) az igénybevett (nyújtott) segítő szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességűek egészségi állapotára és mentális fejlődésére kifejtett hatására,
c) a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre, alkalmazott képzések ismertetésére (belső, munkahelyeken megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű képzés, továbbképzés, rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és továbbképzés),
d) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönző belső érdekeltségi elemekre,
e) a kihelyezés tárgyévi eredményeire,
f) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra vonatkozóan, hogy mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erősítéséhez, a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődéséhez, továbbá
g) a tárgyévben bértámogatás és költségkompenzáció címén megpályázott és odaítélt támogatások összegére, illetve azok felhasználására.
II. A munkavállalók létszámának változása*
  A B C D
1. Megnevezés Rehabilitációs
akkreditációs tanúsítvány kiadásának napján
A tárgyévet megelőző év utolsó napján Változás
2. 1. Összes munkavállaló      
3. Ebből: A) megváltozott munkaképességű tranzit foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló      
4. - betanított munkás      
5. - szakmunkás      
6. - felsőfokú képesítéshez kötött munkakört betöltő munkavállaló      
7. Ebből: B) tartós foglalkoztatásban részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállaló      
8. - betanított munkás      
9. - szakmunkás      
10. - felsőfokú képesítéshez kötött munkakört betöltő munkavállaló      
* A létszámot a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § 3. pontjában meghatározottak szerint kell számítani.

3. MELLÉKLET A 327/2012. (XI. 16.) KORM. RENDELETHEZ

A negatív értékelőpontok keretei a munkáltatói kötelezettségek megszegésének egyes eseteiben

a) a munkaszerződés, munkaköri leírás hiányosságai (1-4 pont),
a) a munkaszerződés, a munkaköri leírás, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. §-ában előírt írásbeli tájékoztatás hiánya vagy hiányosságai (1-4 pont),
b) szabályszegések a jelenléti ív, munkaidő- és szabadság nyilvántartás, pihenőidő tekintetében (1-4 pont),
c) az egyéb nyilvántartások hiányosságai (1-3 pont),
d) az irányítási, döntési folyamatok szabályozottságának hiányosságai (1-2 pont),
e) cégmegjelölés, cégtábla hiánya (1 pont),
f) a foglalkozási rehabilitációs szakmai programban, a személyes rehabilitációs tervben foglaltak gyakorlati megvalósításának hiányosságai (1-4 pont),
f) a foglalkozási rehabilitációs szakmai program vagy a személyes rehabilitációs terv hiánya, illetve e dokumentumokban foglaltak gyakorlati megvalósításának hiányosságai (1-4 pont),
g) a rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor foglalkoztatásával, feladatainak ellátásával kapcsolatos hiányosságok (1-4 pont),
h) az előírt akadálymentesítés hiányosságai (1-4 pont),
i) a bejelentési és éves beszámolási kötelezettség elmulasztása, illetve határidőn túli megtétele (1-3 pont).
j) a munkaköri orvosi alkalmassági vélemény hiánya (1-2 pont),
k) a megváltozott munkaképességet igazoló dokumentum hiánya (1-3 pont).
  • A jogszabály 2012. november 16-án jelent meg a Magyar Közlöny 152. számában.
  • hatályba lépett 2012. november 17-én.
2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2020. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. március 1-jén lépett hatályba. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. február 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2020. február 15-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. november 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba. 2013. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. február 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2017. december 16-án lépett hatályba.A szakasz 2017. december 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. szeptember 5-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba.A szakasz 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lépett hatályba. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lépett hatályba. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2014. október 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. június 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2018. június 12-én lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. november 21-én lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lépett hatályba. 2018. december 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba. 2017. december 16-án lépett hatályba. 2017. december 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lépett hatályba. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve. 2017. december 16-án lépett hatályba. 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2020. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2014. december 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2014. december 19-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 19-én lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2018. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szakasz 2013. február 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. február 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. február 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. december 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. december 19-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2019. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2017. december 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. november 21-én lépett hatályba.A szakasz 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2018. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2014. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2014. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. december 3-án lépett hatályba.A bekezdés 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. december 3-án lépett hatályba. 2016. december 3-án lépett hatályba. 2016. december 3-án lépett hatályba. 2016. december 3-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2015. április 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. december 3-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 19-én lépett hatályba.A szakasz 2014. december 19-én lépett hatályba.A bekezdés 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve. 2016. december 3-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. december 3-án lépett hatályba. 2016. december 3-án lépett hatályba. 2016. december 3-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba. 2014. december 19-én lépett hatályba.A szakasz 2014. december 20-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2021. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lépett hatályba. 2015. december 24-én lépett hatályba. 2015. december 24-én lépett hatályba. 2015. december 24-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2013. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. január 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. november 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. október 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 31-én lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2021. január 1-jén lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba. 2013. szeptember 23-án lépett hatályba.