Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.09.08. - 2015.09.08.
2015.09.09. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §   E rendelet alkalmazásában
a) adós, adóstárs: a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 1. és 5. pontja szerinti természetes személyek;
b) fél lakószoba: a lakószobának megfelelő ismérvekkel rendelkező helyiség azzal, hogy hasznos alapterülete meghaladja a hat négyzetmétert, tizenkét négyzetméternél azonban nem lehet nagyobb; kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni;
c) félkomfortos lakóingatlan: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő ingatlan;
d) hasznos alapterület: a nettó alapterület azon része, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter;
e) közeli hozzátartozó: az Are. tv. 5. § 30. pontja szerinti természetes személy;
f) lakásbérleti (lakáshasználati) díj: az adós által a lakóingatlan használatáért a bérbeadó, használatba adó számára a szerződésben meghatározott rendszerességgel fizetendő díj;
g) lakásbérleti szerződés: a bérlő és a bérbeadó között a bérlő elhelyezésére szolgáló lakóingatlan bérbeadására megkötött szerződés;
h) lakáshasználati szerződés: lakáshasználatot biztosító egyéb visszterhes szerződés;
i) lakóingatlan: lakóház, lakás, lakáscélra igazoltan használt üdülőépület zártkerti épület vagy tanya;
j) lakószoba: olyan fűthető, melegpadlóval, ablakkal rendelkező helyiség, amelynek legalább egy két méter széles ajtó és ablak nélküli falfelülete van, hasznos alapterülete legalább tizenkét, legfeljebb azonban huszonöt négyzetméter; a huszonöt négyzetméter feletti hasznos alapterületet, ha az meghaladja a tizenkét négyzetmétert, akkor további lakószobaként, ha pedig meghaladja a hat négyzetmétert, akkor további fél lakószobaként kell figyelembe venni;
k) méltányolható lakásigény: az Are. tv. 5. § 40. pontja és az e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő jellemzőkkel rendelkező, legalább félkomfortos lakóingatlan;
l) nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.

2. Méltányolható lakásigény

2. §   Méltányolható a lakásigény, ha a lakóingatlan lakószobáinak száma, hasznos alapterülete, forgalmi értéke a 3. §-ban és az 1. mellékletben foglalt feltételeknek megfelel.
3. §
(1) A méltányolható lakásigény mértéke az adós és a vele közös háztartásban élő adóstárs, illetve közeli hozzátartozók száma alapján a következő:
a) egy személy esetében legfeljebb egy lakószoba;
b) két személy esetén legfeljebb kettő lakószoba;
c) három személy esetén legfeljebb kettő lakószoba és egy fél lakószoba;
d) négy személy esetében legfeljebb kettő lakószoba és két fél lakószoba.
(2) Minden további személy esetén fél lakószobával nő a méltányolható lakásigény mértéke, azonban az öt lakószobát nem haladhatja meg. Ha a lakásban a nappali, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük meghaladja az ötven négyzetmétert, azt két lakószobaként kell figyelembe venni.
(3) A méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során a közös háztartásban élők számát a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával kell igazolni.
(4) Gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény meghatározásánál legfeljebb két - egy gyermekes házaspár esetén további egy - születendő gyermeket is figyelembe kell venni, ha a házaspár erre a gyermekvállalásra és az adott lakóingatlanra vonatkozóan a lakásépítési támogatással vagy a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben korábban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett, és ezt a kötelezettséget még nem tudta teljesíteni.
(5) A méltányolható lakóingatlan forgalmi értékét az 1. melléklet tartalmazza. Az összegek lakóház esetében a telekárat is tartalmazzák. A lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlan meghatározása érdekében az 1. mellékletben meghatározott forgalmi értéktől 5%-kal felfelé eltérést kezdeményezhet az adós, ha azt igazolt, kivételes méltánylást igénylő egyéni vagy családi körülményei vagy a településrész sajátosságai indokolják.

3. Lakásbérleti (lakáshasználati) díj meghatározása

4. §   Az adós és a vele közös háztartásban élő adóstárs és közeli hozzátartozók lakhatásának biztosítására vonatkozóan olyan írásban megkötött lakásbérleti vagy lakáshasználat szerződést lehet figyelembe venni, amely szerint a bérlő a lakóingatlanba a közeli hozzátartozóján és az élettársán kívül más személyt nem fogadhat be, a lakást életvitelszerűen használja, továbbá a bérlő a lakóingatlant vagy annak egy részét albérletbe vagy használatba nem adhatja.
5. §
(1) A lakásbérleti díjat, illetve a lakás használatáért fizetendő ellenértéket a lakás céljára szolgáló, legalább félkomfortos lakóingatlan komfortfokozata, hasznos alapterülete, az ingatlan állapota és a települések szerinti elhelyezkedése alapján, legfeljebb a 2. melléklet szerinti összeggel kell figyelembe venni és az adósságrendezési eljárás során elszámolni. Az elszámolható összeg évente, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben növekszik, először 2016. január 1-jétől.
(2) Az e §-ban meghatározott mértékektől felfelé eltérést akkor kezdeményezhet az adós, ha azt kivételes méltánylást igénylő, igazolt egyéni vagy családi körülmények vagy a településrész sajátosságai indokolják, és az eltérés mértéke nem haladhatja meg az 5%-ot.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 241/2015. (IX. 8.) KORM. RENDELETHEZ

A méltányolható lakóingatlan forgalmi érték

Lakó-
szobák száma
Lakóingatlan hasznos alapterületének mérete (m2)
Budapesten
(ezer forintban)
Budapesti agglomerációban (ezer forintban) Megyei jogú városokban és azok agglomerációjában (ezer forintban) Más városokban
(ezer forintban)

Községekben
(ezer forintban)
1 <35 8 000 7 200 5 200 5 100 4 000
1,5 35-50 11 250 9 200 7 600 7 000 4 500
2 45-60 12 750 10 200 7 700 7 600 5 500
2,5 55-70 14 750 11 000 9 300 8 100 6 000
3 65-80 17 000 13 000 11 000 10 000 7 000
3,5 75-90 22 000 15 500 14 000 12 000 7 500
4 85-105 26 000 17 500 16 000 13 000 8 500

2. MELLÉKLET A 241/2015. (IX. 8.) KORM. RENDELETHEZ

Lakásbérleti díj vagy a lakás használatáért fizetendő ellenérték

 

méret

lakószobák száma

Budapesten
Ft/m2

Budapesti agglomeráció-
ban Ft/m2
Megyei jogú városokban
és azok agglo-
merációjában
Ft/m2

Más városokban Ft/m2

Községekben
Ft/m2
1. <55 m2 1-2 1400 1100 1100 800 600
2. 55-80 m2 2,5-3 1300 1000 1000 700 500
3. 80 m2< 3+ 1100 900 900 700 500
  • A jogszabály 2015. szeptember 8-án jelent meg a Magyar Közlöny 125. számában.
  • hatályba lépett 2015. szeptember 9-én.