Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.09.04. - 2015.09.04.
2015.09.05. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) Az igazságügyért felelős miniszter a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Are. tv.) szabályozott adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) fővárosi és megyei kormányhivataloknál felállított területi szervei és az általuk kijelölt családi vagyonfelügyelők tevékenysége feletti szakmai felügyeletet a CsSz központi szerve útján gyakorolja.
(2) Az igazságügyért felelős miniszter a CsSz központi szervének útján látja el a CsSz területi szervei, valamint a CsSz területi szerveinél az adósságrendezési ügyekre kijelölt családi vagyonfelügyelő és a családi vagyonfelügyelő munkáját támogató, az Are. tv. 14. §-a értelmében felállításra kerülő szakmai munkacsoport tevékenysége felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket.
(3) A CsSz központi szerve szakmai módszertani állásfoglalásaival, szakmai útmutatók, valamint informatikai ügyviteli számítástechnikai alkalmazások rendelkezésre bocsátásával és alkalmazásának előírásával, eseti és rendszeres szakmai beszámoltatással, szakmai kontrollrendszerek alkalmazásával segíti elő és támogatja a CsSz területi szervei és a családi vagyonfelügyelők jogalkalmazó tevékenységét.
(4) A CsSz központi szerve a CsSz területi szerveinek adatszolgáltatása alapján összesíti a bíróságok, valamint a közigazgatási szervek joggyakorlatára vonatkozó információkat, azokról tematikus ismertetést készít a CsSz területi szervei részére, továbbá azokat - a joggyakorlat elemzése céljából - az igazságügyért felelős miniszter részére továbbítja.
2. §   A CsSz központi szerve módszertani ajánlást alkothat különösen
a) az adósságrendezési nyilvántartás (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) vezetésével, az ARE nyilvántartásba történő betekintéssel, az ARE nyilvántartásból történő tájékoztatással, adatszolgáltatással összefüggő ügyrendre,
b) a családi vagyonfelügyelők és az Are. tv. 14. §-a szerinti szakmai támogató személyek kijelölésére, az eljárásból történő visszahívására, az összeférhetetlenségi nyilatkozatra,
c) a CsSz területi szervei tevékenységével kapcsolatos panaszkezelési rendszerre, a panaszok nyilvántartásával, elintézésével összefüggő intézkedések dokumentálására,
d) az adósoknak az eljárás szabályait, illetve a hitelezők érdekeit sértő vagy fedezetelvonó intézkedéseire, mulasztásaira vonatkozó bejelentés esetén a bejelentés megvizsgálására és a jogszabályban előírt intézkedések megtételére,
e) az adósságrendezési hirdetményi rendszerbe a hirdetmények feltöltésére, illetve a hirdetményi felületről történő eltávolítására, továbbá a hirdetményekkel kapcsolatos archiválási és adattörlési teendőkre,
f) az adósságrendezési ügyekkel összefüggésben a hatásvizsgálati és statisztikai célú, a személyazonosításra alkalmas adatokat nem tartalmazó információk gyűjtésére, tematikus csoportosítására, az említett célokra a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztérium részére történő feldolgozására, továbbítására,
g) az adósságrendezési eljárással összefüggő adatok ARE nyilvántartás céljaira történő feldolgozásával, az adatok feltöltésével és lekérdezésével, valamint az ARE hirdetményi rendszer működtetésével összefüggő ráfordítások és egyéb járulékos költségelemek nyilvántartására,
h) az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő dokumentumok ellenőrzésével és az adatok, nyilatkozatok adatainak az Are. tv. 23. §-a szerinti vizsgálatával összefüggő feladatokra,
i) a bírósági adósságrendezési ügyekkel összefüggő ügyekre vonatkozó, a bírósági statisztika részét nem képező egyedi adatok személyazonosításra nem alkalmas módon történő tematikus gyűjtésére,
j) a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatás és az onnan történő lekérdezés érdekében az adatok összegyűjtésére, csoportosítására és azok CsSz központi szerve részére történő továbbítására,
k) az adósságrendezés kezdeményezésekor a folyamatban lévő végrehajtási ügyekben, továbbá az adósságrendezési eljárás elutasítása vagy az eljárás megszüntetése esetén a végrehajtást elrendelő szervvel, illetve a végrehajtás foganatosítójával történő kapcsolattartásra,
l) az adós gazdálkodásának, valamint az adósnak az egyezséggel vagy a bírósági határozattal összefüggő feladatai betartásának ellenőrzésére, az adóssal kialakítandó együttműködési rendre,
m) az adós vagyonának értékesítésével, az értékesítési bevétel kezelésével, hitelezők közötti felosztásával összefüggő feladatokra,
n) az Are. tv. 88. §-a szerinti nyilvántartásba vételi díjakból származó bevételek Are. tv. 89. §-a szerinti felhasználására,
o) az adósságrendezési eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére, az adatok szolgáltatására,
p) az adósságrendezési egyezségi javaslatok, egyezségmódosítási javaslatok előkészítésére, az egyezségkötés lebonyolítására, dokumentálására,
q) a bírósági adósságtörlesztési terv előkészítésére, módosítására, végrehajtására,
r) a bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő záró elszámolás elkészítésére, dokumentálására,
s) a bírósági adósságrendezési eljárás lezárását követően az Are. tv. 87. §-a szerinti intézkedésekre.
3. §   Az 1. § szerinti szakmai felügyeleti, valamint törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatáskörök gyakorlása érdekében és a 2. § szerinti módszertani ajánlásokban foglaltak teljesítésének figyelemmel kísérésére, felülvizsgálatuk indokoltságára a CsSz központi szerve félévente intézkedési tervet készít, kockázatelemzéseket végez, a CsSz területi szerveit jelentéstételre vagy szakmai beszámoló készítésére szólítja fel.
4. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  • A jogszabály 2015. szeptember 4-én jelent meg a Magyar Közlöny 123. számában.
  • hatályba lépett 2015. szeptember 5-én.