Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.08.31. - 2015.08.31.
2015.09.01. - 2015.09.30.
2015.10.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 4. cím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -, a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok

1. §
(1) E rendelet hatálya a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 8. pontja szerinti, a Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: CsSz) által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásból, a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából (a továbbiakban: ARE nyilvántartás)
a) az adatszolgáltatásra, illetve az adatokról tanúsítvány kiállítására vonatkozó eljárásra, valamint
b) az adatszolgáltatásért, a tanúsítvány kiállításáért és az okiratmásolatokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra
terjed ki.
(2) Az ARE nyilvántartásból történő adatigénylésre, az ARE nyilvántartást érintő tanúsítvány, továbbá az Are. tv. 16. § (8) bekezdése szerinti hiteles és nem hiteles okiratmásolatok igénylésére és az igénylésekkel összefüggő, az Are. tv. 16. § (5) bekezdése szerinti célhoz kötött felhasználásra vonatkozó kötelezettségvállalásokra a CsSz központi szerve a honlapján formanyomtatványokat tehet közzé. Ezekben az esetekben a formanyomtatvány használata az igénylések beadásakor kötelező.
2. §
(1) Az adatok szolgáltatását, illetve a tanúsítvány kiadását a CsSz a kérelem beérkezését követően
a) elektronikus kapcsolattartás esetében 5 napon belül,
b) egyéb esetekben 8 napon belül
teljesíti.
(2) A hiteles okiratmásolatok megküldését a CsSz központi szerve a kérelemben meghatározott eredeti okiratnak CsSz területi szervtől történt beérkezését követően, a nem hiteles okiratmásolatok megküldését a kérelem beérkezését követően
a) elektronikus kapcsolattartás esetében 5 napon belül
b) egyéb esetekben 8 napon belül
teljesíti.
3. §
(1) Az adatszolgáltatás teljesítésével, a tanúsítvány, illetve az okiratmásolatok kiadásával kapcsolatos eljárásra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény V. fejezetét kell alkalmazni.
(2) Ha a kérelem olyan adatot érint, amelynek az ARE nyilvántartásba vétele jogerős határozaton alapul, és a jogerős határozaton alapuló adat még nem került bejegyzésre, illetve az Are. tv.-ben meghatározott okirat még nem került feltöltésre az ARE nyilvántartásba, akkor az adat, az adatváltozás bejegyzésének folyamatban létére, illetve a jogerősen el nem bírált kérelem tényére kell utalni.

2. Adatigénylések teljesítésére vonatkozó szabályok

4. §
(1) Az ARE nyilvántartásból az Are. tv. 16. § (5) bekezdés szerinti adatigénylés postai úton történhet.
(2) Az adatigényléshez mellékelni kell
a) a jogi érdeket igazoló okirat vagy
b) az adatigénylőnek az adósságrendezés alatt álló személlyel szemben fennálló, - hatósági vagy bírósági úton végrehajtható - követelésének fennállását igazoló okirat
másolatát.
(3) Az adatigényléshez csatolni kell az adatigénylő kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kapott adatok Are. tv. 16. § (5) bekezdése szerinti célhoz kötött felhasználásáról, továbbá az adatigénylő hozzájáruló nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a megkeresésről, valamint az adatszolgáltatás tényéről a CsSz az adóst és az adóstársat 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
(4) Az adatigénylés teljesítésére a CsSz központi szervénél kerülhet sor az Are. tv. 16. § (4) bekezdése szerinti elektronikus úton történt megkereséseknél, továbbá azokban az esetekben is, ha az adatigénylés elektronikus úton történik, és az igénylő a kért adatok vagy okiratmásolatok megküldését is elektronikus úton kéri. A CsSz területi szervéhez beérkezett kérelmet haladéktalanul a CsSz központi szervéhez kell továbbítani.

3. A tanúsítvány és okiratmásolat iránti megkeresések teljesítésére vonatkozó szabályok

5. §
(1) Az ARE nyilvántartás adatairól tanúsítvány kiadását
a) ha az igénylést benyújtó személy - mint adós, adóstárs vagy az Are. tv. 104. § (2) bekezdése szerinti kezes vagy dologi kötelezett - kezdeményezésére nem folyik adósságrendezési eljárás, és a más által kezdeményezett adósságrendezési eljárásban az Are. tv. 5. § 18. pontja szerinti egyéb kötelezettként sem érintett, az adatigénylő lakóhelye, magyarországi lakóhely hiányában a magyarországi tartózkodási helye szerinti,
b) ha az igénylést benyújtó személy - mint adós vagy adóstárs vagy az Are. tv. 104. § (2) bekezdése szerinti kezes vagy dologi kötelezett - kezdeményezésére adósságrendezési eljárás indult, vagy az az igénylést benyújtó személy a más által kezdeményezett adósságrendezési eljárásban az Are. tv. 5. § 18. pontja szerinti egyéb kötelezettként érintett, az adósságrendezési eljárásban eljáró
CsSz területi szerve útján kell kérni.
(2) Az Are. tv. 16. § (8) bekezdése szerinti okiratmásolatok igénylését az adósságrendezési eljárásban eljáró illetékes CsSz területi szerv útján kell kérni.
(3) Az illetékes CsSz területi szervhez beérkezett kérelmet a területi szerv a CsSz központi szervéhez továbbítja, hiteles másolat iránti kérelem esetében a kérelemben meghatározott eredeti okirattal együtt, nem hiteles másolat igénylése esetén a másolattal együtt.
(4) Ha az adósságrendezési eljárásban nyilvántartott okiratról hiteles okiratmásolat igénylését az adósságrendezési eljárásban eljáró CsSz központi szervéhez nyújtották be, a központi szerv megkeresi az adósságrendezési eljárásban eljáró illetékes CsSz területi szervet a kérelemben meghatározott eredeti okirat átadása iránt.
(5) A hiteles másolat kiállítását követően a CsSz központi szerve az eredeti okiratot haladéktalanul visszaküldi az ügyben eredetileg eljáró területi szervnek.
(6) Az Are. tv. 16. § (8) bekezdése szerinti, az adósságrendezési nyilvántartásban nyilvántartott okiratról hiteles okiratmásolat kiadásakor a CsSz olyan záradékot csatol, amely szerint az okiratban foglalt adatok, tények, jogok, körülmények jogszerűségének vizsgálata nem tárgya az okirat másolat kiadására irányuló eljárásnak, az okiratmásolat CsSz központi szerv általi hitelesítése az okirat bizonyító erejét nem változtatja meg, a magánokiratról a CsSz központi szerve által készített hiteles másolat nem közokirat.

4. Az igazgatási szolgáltatási díj

6. §
(1) Az igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és megállapításának módját az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség és az adattovábbítással összefüggő költségek megfizetése alól
a) az Are. tv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott adatigénylések alapján teljesített adatszolgáltatás, valamint
b) az Are. tv. 35. § (8) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás.
7. §
(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az adat szolgáltatását, a tanúsítvány kiállítását, illetve az okiratmásolat kiadását teljesítő CsSz központi szerv kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlájára kell befizetni átutalási megbízással vagy készpénz átutalási megbízással postai úton. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó kivonattal, illetve a készpénzbefizetést igazoló postai szelvényrész másolatának csatolásával kell igazolni. Az adatszolgáltatás, a tanúsítvány, illetve az okiratmásolat kiadása akkor teljesíthető, ha a kérelmező a díjat igazoltan megfizette. A CsSz központi szerve a kincstári számlaszámát a honlapján közzéteszi.
(2) Túlfizetés esetén a CsSz központi szerve az igazgatási szolgáltatási díjon felüli összeget 30 napon belül hivatalból visszatéríti.
(3) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (3) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezett tekintetében az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában foglaltakat, az elévülés tekintetében pedig az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
8. §
(1) Az igazgatási szolgáltatási díj a CsSz központi szervének bevétele, amelyet az Are. tv.-ben a CsSz központi és területi szervei feladatai ellátásával összefüggő kiadásokra kell felhasználni.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj nyilvántartására, kezelésére az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6-8. §, valamint az 1. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 19/2015. (VIII. 31.) IM RENDELETHEZ

ARE nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért, valamint tanúsítvány és okiratmásolat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

1. Az ARE nyilvántartásból az Are. tv. 16. § (5) bekezdés szerinti adatigénylés díja 5000 Ft.
2. Az Are. tv. 16. § (7) bekezdés szerinti papír alapú tanúsítvány díja
a) egyedi adatokat tartalmazó tanúsítvány esetén: 6600 Ft/db,
b) teljes adatigénylést tartalmazó tanúsítvány esetén: 10 000 Ft/db.
3. Az Are. tv. 16. § (7) bekezdés szerinti elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítvány díja
a) egyedi adatokat tartalmazó tanúsítvány esetén: 3600 Ft/db,
b) teljes adatigénylést tartalmazó tanúsítvány esetén: 6000 Ft/db.
4. Az Are. tv. 16. § (8) bekezdés szerinti okiratmásolat díja 120 Ft/oldal.
  • A jogszabály 2015. augusztus 31-én jelent meg a Magyar Közlöny 121. számában.
  • hatályba lépett 2015. szeptember 1-jén.
A szakasz 2015. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2015. október 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba. 2015. október 1-jén lépett hatályba.