Hatályos állapot
Közlönyállapot
2013.10.17. - 2013.10.24.
2013.10.25. - 2013.10.25.
2013.10.26. - 2015.09.25.
2015.09.26. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, és
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. §
(1) E rendelet 1. melléklete a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CIX. törvény 3. §-ának megfelelően, annak 1. melléklete (a továbbiakban: RID Szabályzat) szerinti előírásoknak a kiegészítését tartalmazza a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására vonatkozóan.
(1) E rendelet 1. melléklete a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvény 3. §-ának megfelelően, annak 2. melléklete (a továbbiakban: RID Szabályzat) előírásainak kiegészítését tartalmazza a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására vonatkozóan.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó vasúti kocsival végzett szállításra,
b) a teljes egészében egy körülzárt terület határán belül végzett szállításra.
(3) E rendelet alkalmazásában:
1. vasúti kocsi: saját hajtással nem rendelkező, a saját kerekein vasúti vágányon futó, áruszállításra használt vasúti jármű.
2. §   Ha a veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett baleset vagy más rendkívüli esemény nyomán megállapítást nyer, hogy az alkalmazandó biztonsági intézkedések nem elegendőek a szállítással összefüggésben felmerülő kockázat korlátozásához, továbbá ha sürgős intézkedések megtétele szükséges, a közlekedésért felelős miniszter haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot a javasolt intézkedésekről.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet.
4. §   Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
4. §   Ez a rendelet
1. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
2. a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról szóló 2014. november 21-i 2014/103/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. MELLÉKLET A 62/2013. (X. 17.) NFM RENDELETHEZ

Kiegészítések a RID Szabályzat belföldi alkalmazásához

A RID Szabályzat előírásait a veszélyes áruk belföldi vasúti fuvarozására a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:

1. A jelöléseknél és az okmányok kitöltésénél elegendő a magyar nyelv használata. Ez az eltérés nem alkalmazható a radioaktív anyagok szállításánál használt bárcák és nagybárcák felirataira.
2. A RID Szabályzat 1.3.2 szakasza szerinti oktatásokat a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó, hatályos bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja.
3. A RID Szabályzat 1.3.2.4 bekezdését a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:
„A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen, de legalább kétévenként, a naptári év végéig ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal. Ezen kívül az ismeretfelújító oktatást a RID Szabályzat 1.8.5.3 bekezdésében meghatározott kritériumokat kielégítő baleset vagy káresemény bekövetkezése esetén a balesetben vagy annak okozásában érintett munkavállalók részére soron kívül is meg kell tartani.”
4. A RID Szabályzat 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratot az alábbi adattartalommal kell elkészíteni:
a) az oktatás helye, időpontja;
a) az oktatásban részt vevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkaköre;
b) az oktatás jellegének, témaköreinek megjelölése a RID Szabályzat 1.3.2 szakasza szerint;
b) az oktatás témaköre az 1.3.2 szakasz szerint;
c) az előadó veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványának száma, lejárati ideje;
c) az oktatást végző veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványának száma, lejárati ideje;
d) az oktatásban részt vevők neve és a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkaköre;
d) az oktatás időpontja.
e) az előadók és a résztvevők aláírása.
A munkáltató az oktatásban részt vevő részére igazolást állít ki. Az igazolást a jármű személyzetének a szállítás ideje alatt magánál kell tartania és a hatóság részére ellenőrzéskor bemutatnia. Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak legalább öt évig, de legalább a munkakör betöltésének megszűnését követő két évig meg kell őriznie.
5. A RID Szabályzat 1.5.1 szakasza szerinti - Magyarország által is elfogadott - ideiglenes eltérésekről kötött megállapodások a belföldi szállításokra is alkalmazhatók.
5. A RID Szabályzat 1.5.1 szakasza szerinti - Magyarország által is elfogadott - ideiglenes eltérésekről kötött megállapodások a belföldi szállításokra is alkalmazhatók.
5a. A közbiztonsági intézkedések foganatosítása közé tartozik az olyan egyedi azonosítók és ellenőrző rendszerek alkalmazása is, melyek alkalmasak a veszélyes árukhoz tartozó kísérő okmányokhoz való hozzáférési jogosultság megállapítására, illetve a bizonylatok eredetiségének ellenőrzésére és azonosítására, beleértve az illetékes hatóságokat is.
6. A RID Szabályzat 2.2.62.1.1 pontja a következő 3. megjegyzéssel egészül ki:
„Megjegyzés 3.: Azon anyagok belföldi fuvarozásánál, amelyek az 1994. december 31-ig hatályos RID Szabályzat szerint a 6.2 osztály fogalomkörébe tartoztak, de az 1995. január 1-jétől hatályos előírások szerint már nem esnek a RID Szabályzat hatálya alá, az 1994. december 31-ig hatályos RID Szabályzat 6.2 osztályára vonatkozó (fuvarozási, csomagolási) előírásokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fuvarokmányba az „undort keltő anyag” bejegyzést kell tenni.”
6. A RID Szabályzat 2.2.62.1.5.1 pontját a következő mondattal kiegészítve kell alkalmazni:
„E kivételek közé tartoznak azok az állati eredetű melléktermékek is, beleértve az állati tetemeket is, amelyeket állatorvos nem minősített bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző anyagnak, valamint az állati eredetű melléktermékek jogszabályi előírások alapján végzett ártalmatlanításából származó feldolgozott termékek.”
7. A RID Szabályzat 5.4.3 szakasza alkalmazásában az EN 471 szabvány az „MSZ EN 471:2003+A1:2008, Jó láthatóságot biztosító védőruházat szakmai használathoz. Vizsgálati módszerek és követelmények” című szabványt jelenti.
7. A RID Szabályzat 5.2.2.2.1.2 pont első bekezdését a következő mondattal kiegészítve kell alkalmazni
„Az előző mondatban említett szabvány szerinti csökkentett méretű bárcák, illetve jelölés az UN 1011, az UN 1965 és az UN 1978 tétel alá tartozó gázokat, illetve gázkeverékeket tartalmazó palackok hengeres részének felső harmadában is elhelyezhető.”
  • A jogszabály 2013. október 17-én jelent meg a Magyar Közlöny 172. számában.
  • hatályba lépett 2013. október 25-én.
A bekezdés 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba. 2015. szeptember 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 26-án lépett hatályba.