Hatályos állapot
Közlönyállapot
2012.05.25. - 2012.05.25.
2012.05.26. - 2012.05.26.
2012.05.27. - 2013.05.16.
2013.05.17. - 2013.06.16.
2013.06.17. - 2013.07.29.
2013.07.30. - 2013.10.22.
2013.10.23. - 2014.03.14.
2014.03.15. - 2014.04.29.
2014.04.30. - 2014.06.30.
2014.07.01. - 2014.12.09.
2014.12.10. - 2015.05.27.
2015.05.28. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

50/2012. (V. 25.) VM rendelet

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §   E rendelet alkalmazásában:
1. adag: egy tanuló részére egy foglalkozási napon kiosztandó termék mennyisége;
2. gyümölcslé: a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I. Fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, megfelelően csomagolt és jelölt, hozzáadott cukrot és édesítőszert nem tartalmazó termék;
3. iskolagyümölcs-program: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 103ga. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal jelölt program;
3. iskolagyümölcs-program: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 23. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal jelölt program;
4. közoktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. § (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott és a közoktatási törvény 37. §-a szerint nyilvántartásba vett intézmény;
4. köznevelési intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye;
4. köznevelési intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye;
5. tagintézmény: a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti intézményegység;
5. tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység;
6. tanítási év: a közoktatási törvény 52. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam;
6. tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott időtartam;
7. társulás: a tanácsi rendelet 125c. cikke alapján létrejött termelői szervezetek társulása;
7. társulás: a tanácsi rendelet 156. cikke alapján létrejött termelői szervezetek társulása;
8. termelő: a tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely az 1. mellékletben - összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével - szereplő terméket állít elő;
8. termelő: a tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 1. mellékletben - összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével - szereplő terméket állít elő;
8. termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az 1. mellékletben - összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével - szereplő terméket állít elő;
9. termelői szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;
9. termelői szervezet: a tanácsi rendelet 152. cikkben meghatározott, valamint a tanácsi rendelet 154. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet;
10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.
10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra;
11. fenntartó: a köznevelési törvény, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet szerinti, az iskolagyümölcs-programban - e rendelet szerint - kedvezményezett általános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult természetes vagy jogi személy.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettjei és jogosultjai

2. §
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel az ott meghatározott adagban történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel az ott meghatározott adagban történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1-2. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1-2. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása és az ellátott gyermekek tekintetében a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedés végrehajtása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.
(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények.
(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultja a kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartója.

3. Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

3. §
(1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás és termelő (a továbbiakban: kérelmező) vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).
(1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban: kérelmező) vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).
(2) Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező
a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy
a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen,
b) e rendelet hatálybalépését megelőző két évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott.
b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott, vagy
b) egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott,
b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott,
c) hatályos cégkivonata alapján tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.
(3) Az előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozzon arról, hogy vállalja az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 7. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.
(4) A kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételének a 2009/2010. tanévi vagy azt követő iskolagyümölcs-programok valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása - külön kérelem benyújtása nélkül - az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásnak tekintendő feltéve, hogy a kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján - legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő napon - közzétett nyomtatványon minden év május 31. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.
(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év január 1-jétől május 31. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.
(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év április 1-jétől április 30. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.
(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év január 1-jétől január 31. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.
(6) Az MVH a jóváhagyási kérelmekről azok hiánytalan beérkezésétől számított nyolc napon belül dönt.
(6) Az MVH a jóváhagyási kérelmekről azok hiánytalan beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt.
(7) Az MVH azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, közzéteszi a honlapján.
(7) Az MVH azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, minden év február 28-ig közzéteszi a honlapján.

4. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás

4. §
(1) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődően egy vagy több közoktatási intézménnyel köthet közoktatási intézményenként egy okiratba foglalt, egy tanévre szóló megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő kiszállítására.
(1) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt, a következő tanévtől kezdődően legfeljebb három tanévre szóló megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő kiszállítására.
(1) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanévtől kezdődően legfeljebb három tanévre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást, a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.
(2) Egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tanítási év vonatkozásában csak egy kérelmezővel köthet megállapodást. Tagintézmény megállapodás megkötésére nem jogosult.
(2) A fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást. A fenntartó eltérő köznevelési intézmények vonatkozásában más-más kérelmezővel is köthet megállapodást.
(2) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.
(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a közoktatási intézménybe a megállapodás megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a közoktatási intézményben a megállapodás megkötésekor tartó tanévben az 1-3. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a köznevelési intézménybe a megállapodás megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézményben a megállapodás megkötésekor tartó tanévben az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
(3) Az Intézményfenntartó Központ egy tanítási év vonatkozásában egy tankerületbe tartozó köznevelési intézményenként kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást. Az Intézményfenntartó Központ eltérő tankerületbe tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában különböző kérelmezőkkel is köthet megállapodást.
(3) Az Intézményfenntartó Központ egy tanítási év vonatkozásában egy járási tankerületbe tartozó köznevelési intézményenként kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást. Az Intézményfenntartó Központ eltérő járási tankerületbe tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában különböző kérelmezőkkel is köthet megállapodást.
(4) A kérelmező csak olyan közoktatási intézménnyel köthet megállapodást, amely esetében a teljesítés helyszíne, vagy helyszínei a kérelmező vagy annak tagjai zöldség- vagy gyümölcstermő területeivel azonos, vagy azzal közvetlen határos megyében vagy Budapesten található. A 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezők esetében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 12. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti - a 7. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására nyitva álló időszak kezdőnapjáig - az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz beérkezett adatszolgáltatásban szereplő adatok vehetők figyelembe. A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelmezők esetében a megállapodás megkötésének évében benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelemben szereplő zöldség- vagy gyümölcstermő területek vehetők figyelembe.
(4) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó összes jóváhagyott megállapodását együttesen, a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal átruházhatja tanév közben a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. Az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmét, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző 30. napon kell az MVH által közzétett közleménynek megfelelően az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani.
(4) A több tanévre szóló megállapodásokat a soron következő tanévre vonatkozó tanulólétszám, szállítási időszakok, szállítandó termékek és termékmennyiségek meghatározása érdekében módosítani kell. A megállapodás-módosítás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló - a 9. melléklet szerinti adatokat tartalmazó - nyomtatványt az MVH a honlapján közzéteszi.
(5) A fenntartónak a megállapodás megkötése szempontjából előnyben kell részesíteni azokat a kérelmezőket, amelyek
a) a lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett biztosítani tudják az átadott termékek termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatát,
b) a kísérő intézkedések kiválasztása során a tanulók szemléletformálását leginkább elősegítő intézkedések végrehajtására tesznek javaslatot, és
c) a szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához szükséges előfinanszírozás vonatkozásában megfelelő garanciákat tudnak biztosítani.
(5) Egy tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ tankerületenként, míg az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként a kérelmezők között - a 3. mellékletben megadott pontozási rendszer alkalmazásával, az ott megadott igazoló dokumentumok alapján - sorrendet állít fel az alábbi szempontok figyelembevételével:
a) a lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett az átadott termékek termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatának biztosítása,
b) a szállítások kezdetét megelőző két tanév bármelyikében a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálását leginkább elősegítő, a 3. mellékletben felsorolt kísérő intézkedések megvalósítása, és
c) a szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához megfelelő garanciák biztosítása.
(5) Egy járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több, szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ járási tankerületenként, míg az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,
a) aki, vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a megyében működő, a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményekben kevesebb a 11. § (5) bekezdése szerinti minőségi kifogás, vagy a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók gondviselői által írásban tett minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanévben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a megyében működő, a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a beérkezett minőségi kifogások arányát kell figyelembe venni,
b) aki, vagy amely több, a közoktatási intézménnyel azonos megyében termett vagy előállított termék szállítását vállalja, valamint
c) aki, vagy amely a szállítások kezdetét megelőző tanévben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményekben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, a 3. mellékletben bemutatott kísérő intézkedést valósított meg.
(5) Egy járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több - megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó - kérelmező esetén az Intézményfenntartó Központ központi szerve járási tankerületenként, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,
a) aki, vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a járási tankerületben az Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézményben, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 18. § (6) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanévben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a megyében működő, a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 10. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség- Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni,
b) aki, vagy amely több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított termék szállítását vállalja; ezen szempont esetében a szerződéskötési ajánlatban szereplő, az érintett járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében - Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten - termett friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni, valamint
c) aki, vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanévben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, a 3. melléklet szerinti kísérő intézkedést valósított meg.
(5a) Az (5) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanév során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanév vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik, vagy amelyek a folyamatban lévő tanév vonatkozásában nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanév során megvalósított kísérőintézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérőintézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.
(5b) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, az (5) bekezdésben említett ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezőnek a fenntartóhoz, az Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járási tankerületenként, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként kell benyújtania.
(6) A tanév során legfeljebb két alkalommal a megállapodásban szereplő termékeket módosítani lehet úgy, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a feleknek a 4. mellékletben szereplő megállapodás minta szerinti azonosító adatait, valamint a megállapodás minta 5. pontját. A megállapodás módosítás jóváhagyására irányuló kérelmet legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző 30. napon kell az MVH által közzétett közleménynek megfelelően az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(6) A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott sorrendben, az első ranghelyre sorolt kérelmezővel kell megkötnie az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A sorrendállítás során első helyen azonos pontszámot elért kérelmezők közül a fenntartó a szerződéskötési ajánlatot korábban benyújtó kérelmezővel köti meg a megállapodást. Amennyiben az első ranghelyre sorolt kérelmező az ajánlattételtől írásban visszalép, akkor a rangsorban mögötte álló kérelmezővel kell megkötni a megállapodást.
(6) A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel kell megkötnie az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a fenntartó a köznevelési intézmények vagy járási tankerületek tanulólétszámát figyelembevevő, arányos elosztással köti meg a megállapodásokat. Az azonos pontszámot elért kérelmezők közötti egyenlő aránytól a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése érdekében a megyében kizárólag az érintett járási tankerület, vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmező javára el lehet térni. A megyében több tankerület, vagy az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó által fenntartott köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtott kérelmezők között az Intézményfenntartó Központnak megyei szinten, az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartónak fenntartói szinten kell alkalmazni az arányos elosztást.
(6) A fenntartónak az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb június 5-ig kell megkötnie az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel az Intézményfenntartó Központ központi szerve vagy az Intézményfenntartó Központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével a (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén kizárólag az érintett járási tankerület vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.
(7) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a köznevelési intézménybe a megállapodás megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézményben a megállapodás megkötésének tanévében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
(8) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó összes jóváhagyott megállapodását együttesen, a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal az MVH jóváhagyásával átruházhatja a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. A kérelmezőnek az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmet, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell - az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően - az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani. Az MVH jóváhagyja a megállapodás átruházását, ha az átruházás megfelel a fent meghatározott feltételeknek.
(8) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó, jóváhagyott megállapodását a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal az MVH jóváhagyásával átruházhatja a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. A kérelmezőnek az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmet, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell - az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően - az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani. Az MVH jóváhagyja a megállapodás átruházását, ha az átruházás megfelel a fent meghatározott feltételeknek.
(9) A tanév során legfeljebb két alkalommal a megállapodásban szereplő termékeket az MVH jóváhagyásával módosítani lehet úgy, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a feleknek a 4. mellékletben szereplő megállapodás-minta szerinti azonosító adatait, valamint a 4. melléklet 5. pontjában foglaltakat. A megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet a kérelmezőnek legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell - az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően - az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtani, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(10) A szállítások fenntartása érdekében a 19. § (4) bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdés szerinti kötelezettségeinek, a megállapodás jóváhagyását visszavonó határozat jogerőre emelkedését vagy a megállapodás felmondását követően a fenntartó az (5) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését megelőzően meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel a 4-6. §-ban meghatározott megállapodásokat a következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a szállítás időtartama, a termékek és a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal, és legfeljebb az érintett megállapodásokban szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A kérelmezőnek az így megkötött megállapodás jóváhagyására irányuló, a 7. §-ban meghatározott kérelmét legkésőbb a szállítások megkezdését megelőző nyolcadik napig kell az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához benyújtania.
5. §
(1) Ha az MVH a megállapodást a 13. § (1) bekezdés szerinti arányos visszaosztást követően hagyja jóvá, a kérelmező jogosult a visszaosztással csökkentett mennyiség alapján az egyes teljesítési időszakokon belüli szállítási időszak arányos csökkentésére.
(2) A közoktatási intézmény, illetve a tagintézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, az e rendeletben, valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.
(2) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat öt évig megőrizni.
(2) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, e rendeletben, valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások, a kérelmezők közötti sorrend állítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést. A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat öt évig megőrizni.
6. §
(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a közoktatási intézmény, mint szerződő felek között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodás legalább az alábbiakat tartalmazza:
1. a kérelmező neve, székhelye, adószáma, regisztrációs száma;
2. a közoktatási intézmény neve, székhelye, adószáma, OM azonosító száma;
3. a teljesítés helyszíne vagy helyszínei;
4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;
5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülő, adagban meghatározott mennyisége;
6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;
7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége időszakonkénti bontásban, amelyről a kérelmező teljesítési időszakonként vagy havonként, a teljesítési időszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját is tartalmazó számlát, vagy gyűjtőszámlát állít ki, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;
8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);
9. a magas minőségű termékek mennyisége (pl. integrált termesztésből származó termék, ökológiai termesztésből származó termék mennyisége);
10. a támogatott termék kiosztásának ideje;
11. a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedések közül a harmadik, valamint azon felül tanévenként legalább még egy alkalmazott kísérő intézkedés és annak tervezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézkedéssel érintett közoktatási intézmények száma, és annak rögzítése, hogy a közoktatási intézmény, a kérelmező vagy mindkettő közösen felelős-e a kísérő intézkedés megvalósításáért;
12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során az 5., 6., 10. és 11. §-ban foglaltak szerint járnak el;
13. a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;
14. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;
15. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítja;
16. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;
17. kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba és az MVH által az adott szállítási időszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;
18. a kérelmező és a közoktatási intézmény képviseletére, valamint költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felelősségvállalásra jogosult személyek aláírása.
(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a fenntartó, mint szerződő felek között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:
1. a kérelmező neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosítója;
2. a fenntartó neve, székhelye, adószáma, valamint a megállapodás alapján iskolagyümölccsel ellátott köznevelési intézmény neve, székhelye, OM azonosító száma;
3. a szerződés időtartama, a teljesítés helyszíne vagy helyszínei, megjelölve az érintett köznevelési intézmény tagintézményeit;
4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;
5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülő, adagban meghatározott mennyisége;
6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;
7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége időszakonkénti bontásban, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, és amelyről a kérelmező teljesítési időszakonként vagy havonként, a teljesítési időszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját is tartalmazó számlát, vagy gyűjtőszámlát állít ki;
8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);
8. a termékek termelésének, előállításának helye (Magyarország, Európai Unió);
9. a magas minőségű termékek mennyisége (pl. integrált termesztésből származó termék, ökológiai termesztésből származó termék mennyisége);
10. a támogatott termék kiosztásának ideje;
11. a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedések közül tanévenként legalább kettő alkalmazott kísérő intézkedés meghatározása és azok tervezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézkedésekkel érintett tanulók száma, és annak rögzítése, hogy a fenntartó, a kérelmező vagy mindkettő közösen felelős-e a kísérő intézkedés megvalósításáért;
12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során az 5. §, a 6. §, a 10. § és a 11. §-ban foglaltak szerint járnak el;
13. a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;
13. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (2) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;
14. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a 16. § (2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;
15. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket a teljesítés helyszínén vagy helyszínein biztosítja;
16. a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;
17. kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba és az MVH által az adott szállítási időszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;
18. a kérelmező és a fenntartó képviseletére, költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felelősségvállalásra jogosult személyek aláírása.
(2) A 3. melléklet 3. pontja szerinti kísérő intézkedés kizárólag a közoktatási intézmény felelősségével, a 3. melléklet 6. pontja szerinti kísérő intézkedés pedig kizárólag a kérelmező és a közoktatási intézmény közös felelősségével alkalmazható.
(2) A 3. melléklet 3. pontja szerinti kísérő intézkedés kizárólag a fenntartó felelősségével, a 3. melléklet 6. pontja szerinti kísérő intézkedés pedig kizárólag a kérelmező és a fenntartó közös felelősségével alkalmazható.
(3) A megállapodás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló és az (1) bekezdésnek megfelelő nyomtatványt az MVH a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány mintáját a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A termékkel való ellátás első időszaka szeptember második hétfőjétől október második hétfőjét megelőző vasárnapig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka október második hétfőjétől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka február harmadik hétfőjétől május első hétfőjét megelőző vasárnapig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka május első hétfőjétől május utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.
(4) A termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.
(5) Tanévenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani. Teljesítési időszakon belül egész heteket kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani.

5. A megállapodás jóváhagyása

7. §
(1) A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4-6. § szerinti megállapodások jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján - legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő tíz napon belül - közzétett nyomtatványon minden év június 1. és július 7. között postai úton kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(1) A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4-6. § szerinti, a következő tanévre vonatkozó megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év június 1. és június 30. között postai úton kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(1) A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4-6. § szerinti, a következő tanévre vonatkozó megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év május 16. és június 15. között postai úton kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(1) A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4-6. § szerinti, a következő tanévre vonatkozó megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év május 1. és május 31. között postai úton kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(1) A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4-6. § szerinti, a következő tanévre vonatkozó megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon minden év május 1. és június 15. között postai úton kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(2) A megállapodások jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a 4-6. § szerint megkötött megállapodások egy eredeti példányát.
(3) A kérelmező a 4-6. § szerinti megállapodások jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.
(3) A kérelmező a 4-6. § szerinti megállapodások jóváhagyására - a 4. § (10) bekezdésében foglalt eset kivételével - tanévenként egy kérelmet nyújthat be.
(4) Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy a megállapodás hiányos, vagy a megállapodás nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, az MVH hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, a hiányzó megállapodás vagy megállapodások hiánypótlás keretében utólag már nem nyújthatók be.
(5) Az MVH a megállapodás jóváhagyására irányuló kérelemről hozott döntését minden év augusztus 31-éig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodások jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a közoktatási intézményt tájékoztatni.
(5) Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését minden év augusztus 31-éig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanévre a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.
(5) Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését minden év szeptember 6-áig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanévre a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.
(5) Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését minden év augusztus 15-éig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanévre a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.
(6) Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a közoktatási intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.
(6) Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a köznevelési intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.
(7) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodások alapján termékenként szállítható mennyiségeket a vele megállapodást kötő közoktatási intézmények között legfeljebb az intézményenként és termékenként jóváhagyott mennyiség 10%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozásokat kiegyenlítse.
(7) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodások alapján az egyes teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban köznevelési intézményenként és termékenként jóváhagyott mennyiség 10%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozásokat kiegyenlítse.
(7) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodások alapján az egyes teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban köznevelési intézményenként és termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozásokat kiegyenlítse.

6. A támogatás igénylői

8. §   A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,
a) amelynek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét az MVH előzetesen jóváhagyta, és
b) amely rendelkezik legalább egy közoktatási intézménnyel kötött és az MVH által jóváhagyott, 4-6. § szerinti megállapodással.
b) amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött és az MVH által jóváhagyott, 4-6. § szerinti megállapodással.
8/A. §   Támogatást igényelhet az a kérelmező is, valamint a támogatás annak a kérelmezőnek is kifizetésre kerülhet aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

7. A támogatott termék

9. §
(1) Az iskolagyümölcs-program keretében - az MVH által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel - szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 10. § (1) bekezdése szerinti minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt, az 1. mellékletben meghatározott termék lehet.
(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.
10. §
(1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt általános forgalmazási előírásoknak vagy amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási előírásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 6. mellékletben meghatározott méretűnek kell lennie.
(2) A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az fogyasztásra előkészített és az 1. mellékletben előírt adagonként csomagolt áruként kerül szállításra.

8. A támogatott termék kiosztása

11. §
(1) A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
(2) Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (3) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével osztható ki.
(2) Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (7) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével osztható ki.
(3) A közoktatási intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.
(3) A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.
(4) A közoktatási intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a közoktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a közoktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és az oktatási intézmény vezetőjének aláírása.
(4) A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének aláírása.
(5) Ha a termék átvételekor a közoktatási intézményben az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 9-10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a közoktatási intézménnyel a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a közoktatási intézmény köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.
(5) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 9-10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.
(6) A közoktatási intézmény köteles a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani.
(6) A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodni.

9. A támogatás forrása

12. §   Az iskolagyümölcs-program támogatására a bizottsági rendelet 4. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése alapján meghozott bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.

10. Visszaosztási eljárás

13. §
(1) Amennyiben a 4-6. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támogatási keretet, az MVH meghatározza a 12. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4-6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az MVH a megállapodás alapján az adott tanév vonatkozásában a termékenként szállítható adagok számát teljesítési időszakonként ennek az aránynak megfelelően csökkenti.
(1) Amennyiben a 4-6. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támogatási keretet, az MVH meghatározza a 12. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4-6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az MVH a megállapodás alapján az adott tanév vonatkozásában a jóváhagyható megállapodások alapján kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét ennek az aránynak megfelelően csökkenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 11. § (1)-(2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 4. § (3) bekezdése szerinti számát nem érinti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 11. § (1)-(2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 4. § (7) bekezdése szerinti számát nem érinti.

11. A kifizetési kérelem

14. §
(1) A támogatási összeg kifizetése iránti - a 8. melléklet szerinti adattartalmú - kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig az MVH-hoz postai úton kell benyújtani.
(1) A támogatási összeg kifizetése iránti - a 8. melléklet szerinti adattartalmú - kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig az MVH-hoz postai úton kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és termékenként legfeljebb a 7. § (5) bekezdése szerint a részére jóváhagyott összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.
(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a megvalósított kísérő intézkedés dokumentációját, amelyben a résztvevő tanulók száma, a felhasznált források eredete és nagysága, a megvalósítás időpontja, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre,
a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatait, amelyeken a kiszállított adagok mennyisége darabszámban van feltüntetve,
b) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatait, amelyeken a kiszállított adagok mennyisége darabszámban van feltüntetve, és
b) a gyűjtőszámlák vagy elszámolási számlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre, továbbá
c) a gyűjtőszámlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
c) a tanév utolsó teljesítési időszakára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásakor a megvalósított kísérő intézkedések dokumentációját, amelyben a résztvevő tanulók száma, a felhasznált források eredete és nagysága, a megvalósítás időpontja, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre.
c) a megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolását, amelyben a részt vevő tanulók száma, a megvalósítás időpontja, és a kóstoltatott termékek felsorolása, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre.
c) a megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolását, amelyben a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező neve, a részt vevő tanulók száma, a megvalósítás időpontja, a köznevelési intézmény címe és OM azonosító száma, a kóstoltatott termékek felsorolása, valamint a megvalósított intézkedés 3. mellékletben felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatása kerül feltüntetésre, valamint
d) a teljesítési időszakban az iskolagyümölcs-program keretében és a kísérőintézkedések során kiszállított, támogatott termékek termelési, előállítási helyének igazolására alkalmas dokumentumokat.
(3) A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásakor köteles értesíteni az MVH-t a jóváhagyott megállapodásait érintő OM azonosító-változásokról.
(4) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a bizottsági rendelet 11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.
(5) Az MVH a hiányosan benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében tizenöt napos határidő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
(6) Az MVH a támogatás kifizetéséről a kifizetési kérelem hiánytalan beérkezésének napját követő három hónapon belül gondoskodik.

12. Az igényelhető támogatás mértéke

15. §
(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9-10. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy hétre és egy főre számított mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Amennyiben a kiválasztott termékek egy hétre és egy főre számított mennyiségére jutó támogatás összege meghaladja a bruttó kétszáz forintot, úgy az MVH a megállapodás adott időszakára jutó termékenkénti támogatás 1. mellékletben meghatározott mértékét arányosan csökkenti.
(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9-10. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy hétre és egy főre számított mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet.
(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9-10. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó - 1. melléklet szerinti - támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladná a bruttó kétszáz forintot, akkor az MVH az adott megállapodás vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó támogatás mértékét - egész számra kerekítve - arányosan csökkenti.
(2) Az MVH a támogatást a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás arányának figyelembevételével az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország költségvetésében meghatározott forrásból folyósítja.
(2) Az MVH a támogatást figyelemmel a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányára, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország költségvetésében meghatározott forrásból folyósítja.
(3) A 3. mellékletben meghatározott, a tanév során megvalósított, legalább négy zöldség- vagy gyümölcsféle kóstoltatását tartalmazó, a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatását is magában foglaló kísérő intézkedés végrehajtásáért igényelhető támogatás tanulónként és alkalmanként hatvan forint, de tanulónként és tanévenként legfeljebb kettőszáznegyven forint. A kísérőintézkedés végrehajtásáért igényelt támogatás nem vonatkozhat a kérelmező részére jóváhagyott megállapodásban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására.

13. Az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő kommunikáció

13. Az iskolagyümölcs-program kísérő intézkedései és a programot népszerűsítő kommunikáció

16. §
(1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező azon közoktatási intézmények részére, amelyekkel az MVH által jóváhagyott megállapodást kötött, a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.
(1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező azon köznevelési intézmények részére, amelyekre vonatkozóan az MVH által jóváhagyott megállapodást kötött, a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.
(2) A támogatás feltétele, hogy a közoktatási intézmény a kérelmezőtől az (1) bekezdés alapján átvett plakátokat a program teljes időtartama alatt a székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei főbejáratánál elhelyezze.
(2) A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a kérelmezőtől az (1) bekezdés alapján átvett plakátokat a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei főbejáratánál elhelyezze.
(2) A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátokat a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei főbejáratánál elhelyezze.
(3) A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont (iii) alpontjában meghatározott kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.
(3) A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont (ii) és (iii) alpontjában meghatározott figyelemmel kísérési és értékelési, valamint kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint az ahhoz kapcsolódóan a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányának megfelelő, a Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre álló összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.
(3) A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont (ii), (iii) és (iv) alpontjában meghatározottakra figyelemmel a kísérőintézkedések, a figyelemmel kísérési és értékelési, valamint kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint az ahhoz kapcsolódóan a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás legkisebb arányának megfelelő, a Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre álló összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.

14. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

17. §
(1) Az MVH a július 7. után benyújtott - a 4-6. §-ban foglaltaknak megfelelő - megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben a megállapodások alapján igényelhető támogatás mértékét a késedelmes benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.
(1) Az MVH a június 30. után benyújtott - a 4-6. §-ban foglaltaknak megfelelő - megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben a megállapodások alapján igényelhető, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a késedelmes benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.
(1) Az MVH a június 30. után benyújtott - a 4-6. §-ban foglaltaknak megfelelő - megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben a megállapodások alapján igényelhető, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a késedelmes benyújtás július tizenötödikét követő minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.
(1) Az MVH a június 15. után benyújtott - a 4-6. §-ban foglaltaknak megfelelő - megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is érdemben elbírálja, azonban jóváhagyás esetén a megállapodások alapján igényelhető, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a késedelmes benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.
(1) Az MVH a május 31. után benyújtott - a 4-6. §-ban foglaltaknak megfelelő - megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is érdemben elbírálja, azonban jóváhagyás esetén a megállapodások alapján igényelhető, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a késedelmes benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.
(2) Ha egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésben meghatározott időszak vonatkozásában több megállapodást is kötött, akkor az MVH a közoktatási intézmény által - a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül - legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, az MVH-nál korábban érkeztetett jóváhagyási kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.
(2) Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év vonatkozásában - ugyanazon év benyújtási időszakában benyújtandó - több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor az MVH a fenntartó által - a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül - a 7. § (1) bekezdésben meghatározott benyújtási időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, az MVH-nál korábban érkeztetett jóváhagyási kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.
(3) Az MVH a 7. § (4) bekezdése, valamint a 14. § (5) bekezdése szerinti határidőn túl teljesített hiánypótlást döntése meghozatalakor nem veszi figyelembe.
18. §
(1) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a közoktatási intézmény által kötött, a 4-6. § szerinti megállapodás teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését az MVH végzi úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen felül az MVH ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, valamint a 11. § (5) bekezdés szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le. Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a támogatási kérelemhez mellékelt gyűjtőszámlák mellett az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.
(1) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött, a 4-6. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését az MVH végzi úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen felül az MVH ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, valamint a 11. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le. Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a 4. § (5) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.
(1) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött, a 4-6. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését az MVH végzi úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen felül az MVH ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, valamint a 11. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.
(2) Az MVH a helyszíni ellenőrzést megelőzően felszólíthatja a kérelmezőt a kísérő intézkedések időpontjának bejelentésére. A kísérő intézkedés végrehajtásával kapcsolatosan keletkezett számlákat a kérelmező köteles megőrizni és azokat az MVH részére az ellenőrzés során bemutatni.
(2) Az MVH a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. Az MVH a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.
(2) Az MVH a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. Az MVH a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során a 4. § (5) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísérő intézkedés végrehajtását igazoló dokumentumokat, és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.
(2) Az MVH a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a 4. § (3), (5), (5a), (5b) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. Az MVH a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során a 4. § (3), (5), (5a), (5b) és (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísérő intézkedés végrehajtását igazoló dokumentumokat, és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.
(3) Ha az MVH az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, az e rendeletben, illetve a megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 3-7. pontjának megfelelően előírt feltételeket nem teljesítette, akkor az MVH
a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében, vagy
b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.
(3) Ha az MVH az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, az e rendeletben, illetve a megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 3-8. pontjának megfelelően előírt feltételeket nem teljesítette, akkor az MVH
a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében, vagy
b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.
(4) Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége az MVH által az adott időszakra és megállapodásra jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80%-a, úgy a leszállított mennyiségre eső támogatási összeget az MVH a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti.
(4) Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége az MVH által az adott időszakra és köznevelési intézményre jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80%-a, úgy a leszállított mennyiségre eső támogatási összeget az MVH a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti.
(5) Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége egy adott megállapodás alapján szállítható teljes mennyiség kevesebb, mint 60%-a, az adott időszakban a kérelmező részére a megállapodására vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 5%-a jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(6) Ha az MVH helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rendelet 13. cikk (10) bekezdésének megfelelően a (3) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(6) Ha az MVH vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rendelet 13. cikk (10) bekezdésének megfelelően a (3) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat a meg nem felelésről szóló jogerős határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és az MVH-nak.
(7) Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor a (6) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az MVH a bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelően a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tanítási év végén 12 hónapra visszavonja a kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.
(7) Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor a (6) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az MVH a bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelően a folyamatban lévő tanítási év végétől tizenkét hónapra felfüggeszti a kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.
19. §
(1) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésben, valamint a megállapodás 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény által ki nem osztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(1) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésében, valamint a megállapodás 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(1) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésében, valamint a 4. melléklet 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(2) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 11. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(2) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 11. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(3) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a 11. § (3)-(4) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(3) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 11. § (3) és (4) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a 4. § szerinti megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt kötelezettségének, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 20%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § szerinti megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt kötelezettségének, akkor az érintett köznevelési intézményben kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 20%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézményben kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 20%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézmény 4-6. § szerinti megállapodásra vonatkozó, 7. § szerinti jóváhagyás a 6. § (4) bekezdésben meghatározott, az ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot követő teljesítési időszakok vonatkozásában visszavonásra kerül. Az MVH a visszavonásról szóló határozatot annak jogerőre emelkedését követően az érintett fenntartó részére is megküldi.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20/A. §   E rendeletnek az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról szóló 31/2013. (V. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 1. §-át, 2. § (1) és (3) bekezdését, 3. § (1), (2), és (5) bekezdését, 4. §-át, 5. § (2) bekezdését, 6. § (1) és (2) bekezdését, 7. § (1), (5), (6), és (7) bekezdését, 8. § b) pontját, 11. § (3)-(6) bekezdését, 14. § (2) bekezdését, 15. és 16. §-át, 17. § (1) és (2) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, valamint a 19. §-át a 2012/2013. tanévre vonatkozóan nem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. §   Ez a rendelet
a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, és
b) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet
c) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet, valamint
d) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
e) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
22. §   E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2013. (VII. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet] megállapított 1. § 4. pontját, valamint 2. § (1) bekezdését a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
23. §   E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek, valamint az agrárkár-enyhítési eljárási rendelet módosításáról szóló 97/2013. (X. 22.) VM rendelettel [a továbbiakban: 97/2013. (X. 22.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át a 97/2013. (X. 22.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
24. §   E rendeletnek a kísérő intézkedések jogintézményre vonatkozó, az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 55/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor fennálló megállapodásokra alkalmazni kell.
25. §
(1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2014. (XII. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet] megállapított 4. § (5) és (6) bekezdését, 6. § (1) bekezdés 8. pontját, 15. § (1) bekezdését, valamint 18. § (3) bekezdését a 2014/2015. tanévre vonatkozóan nem kell alkalmazni.
(2) A 31/2014. (XII. 9.) FM rendelettel megállapított 18. § (4) bekezdést a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
22. §   Hatályát veszti az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet.

1. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

A támogatott termékek és a támogatás mértéke

  A B C D E F
  Termék megnevezése Egy
adagként
A támogatás mértéke (Ft/adag)
    kiosztandó
mennyiség
I. időszak II. időszak III. időszak IV. időszak
1. gyümölcs          
1.1. alma egész 1 db 40 40 50 50
    szeletelt 8 dkg 80 80 80 80
1.2. körte 1 db 75 75 80 80
1.3. őszibarack 1 db 75 - - -
1.4. nektarin 1 db 75 - - -
1.5. szilva 4db 50 - - -
1.3. földieper (adagonként csomagolt) 8 dkg - - - 80
1.4. cseresznye (adagonként csomagolt) 8 dkg - - - 80
1.6. 100%-os zöldség és gyümölcslé 2 dl 100 100 100 100
2. zöldség          
2.1. paradicsom 1 db 50 60 60 50
2.2. sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó) 10 dkg 40 40 40 40
2.3. étkezési paprika (tv vagy kápia) 1 db 25 25 50 50
2.4. karalábé 10 dkg 25 - - 25

2. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező azonosító adatai.
1.2. A kérelmező regisztrációs száma.
1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A kérelmező típusának a 3. § (2) bekezdés szerinti megjelölése.
3. A kérelmező típusának a 3. § (2) bekezdése szerinti megjelölése.
4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy
4.1. kijelenti, hogy a bizottsági rendelet alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott terméket csak azon közoktatási intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában a támogatást igényli;
4.1. kijelenti, hogy a bizottsági rendelet alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában a támogatást igényli;
4.2. vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 4-6. § szerinti megállapodásban foglaltaknak megfelelően szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet értelmében nem jogosult támogatásra, az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti;
4.3. vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg közötti különbség szankciókkal növelt összegét visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság gyanúja esetén az MVH büntetőeljárást kezdeményez ellene az arra jogosult nyomozóhatóságoknál;
4.4. vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra az MVH rendelkezésére bocsátja;
4.5. kijelenti, hogy a közoktatási intézményekkel kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a közoktatási intézmények nevét, OM azonosítóját és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét;
4.5. kijelenti, hogy a köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a köznevelési intézmények nevét, OM azonosítóját és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét;
4.6. aláveti magát az MVH által végzett ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára, valamint a nyilvántartások adatait alátámasztó dokumentumok vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.
5. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

3. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

Az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérő intézkedések

1. Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Minimális kötelező tartalom:

1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése;
1.2. Tájékoztatók az iskolagyümölcs-programról az iskolának, a szülőknek és a gyermekeknek,
1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok,
1.2.2. Szülőknek: a program főbb jellemzői, a szállított termék, minőségi leírás és a minőség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság stb.,
1.2.3. Tanulóknak: az iskolagyümölcs-program főbb jellemzői a korosztály számára érthető tartalommal és formában;
1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeiről, egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről a tanulók részére kötelező jelleggel, a szülők tanárok részére opcionálisan;
1.4. Oktatási segédanyagok: a zöldség- és gyümölcsfajok bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermesztés bemutatása, a tárolás, csomagolás bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermőtájak bemutatása;
1.5. A szállítóval megállapodást kötött közoktatási intézmények felsorolása;
1.5. A szállítóval által megállapodás alapján ellátott köznevelési intézmények felsorolása;
1.6. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezőnél és az elérhetőségeik.
2. Zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.
Minimális követelmény: az adott iskolában valamennyi az iskolagyümölcs-programban résztvevő tanuló részére biztosítani. A tanulók legalább négy órát tartózkodjanak a fogadó félnél. A tanulók ismerjék meg a gyümölcsültetvényt, a szüretet, a postharvest munkákat vagy a zöldségnövény termesztését, betakarítását és a postharvest munkáit.
3. Oktatási anyag, oktatási segédlet készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében. Az oktatási anyag évfolyamonként, félévenként legalább két foglalkozás megtartását tegye lehetővé. A foglalkozások során az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcs-programra fel kell hívni a tanulók figyelmét.
4. A gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatása valamennyi az iskolagyümölcs-programban részt vevő tanuló részére tanévenként legalább három foglalkozási alkalommal.
5. A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
Minimális követelmény: az intézkedés a programban részt vevő összes tanuló részére nyitva álljon, az adott jutalom tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást népszerűsítő feliratot, ábrát.
5. A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
Minimális követelmény: az intézkedés a programban résztvevő összes tanuló részére nyitva álljon, az adott jutalom tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást népszerűsítő feliratot, ábrát.
6. Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben:
1. táblázat
  Gyümölcs
  A B
  Termék Adag/fő
1. Körte 1/4 vagy 1/6 db
2. Meggy 3 dkg
3. Cseresznye 3 dkg
4. Kajszi 2 db
5. Őszibarack 1/4 vagy 1/6 db
6. Nektarin 1/4 vagy 1/6 db
7. Szilva 2 db
8. Piros ribiszke 3 dkg
9. Fekete ribiszke 3 dkg
10. Málna 3 dkg
11. Szeder 3 dkg
12. Földieper 3 dkg
13. Csemegeszőlő 3 dkg
14. Sárgadinnye 1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő
15. Görögdinnye 1 db (min. 3 kg)/30 fő
16. Dió héj nélkül 3 dkg
17. Mandula héj nélkül 3 dkg
1. Körte 1/4 vagy 1/6 db
2. Meggy 3 dkg
3. Cseresznye 3 dkg
4. Kajszi 2 db
5. Őszibarack 1/4 vagy 1/6 db
6. Nektarin 1/4 vagy 1/6 db
7. Szilva 2db
8. Piros ribiszke 3 dkg
9. Fekete ribiszke 3 dkg
10. Málna 3 dkg
11. Szeder 3 dkg
12. Földieper 3 dkg
13. Csemegeszőlő 3 dkg
14. Sárgadinnye 1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő
15. Görögdinnye 1 db (min. 3 kg)/30 fő
16. Dió héj nélkül 3 dkg
17. Mandula héj nélkül 3 dkg
2. táblázat
  Zöldség
  A B
  Termék Adag/fő
1. Sárgarépa 3 dkg
2. Zeller 3 dkg
3. Hónapos retek 3 db
4. Cékla 3 dkg
5. Uborka 3 dkg
6. Paradicsom 1/2 vagy 1/4 db
7. Paprika (tv, kápia, kaliforniai) Tv és kápia - 1/4 db, kaliforniai - 1/4 vagy 1/6 db
8. Fejes saláta 1 fej/20 fő
9. Karfiol 3 dkg
10. Brokkoli 3 dkg
11. Karalábé 1 db/8 fő
12. Zöldborsó 3 dkg (szemes)
1. Sárgarépa 3 dkg
2. Zeller 3 dkg
3. Hónapos retek 3 db
4. Cékla 3 dkg
5. Uborka 3 dkg
6. Paradicsom 1/2 vagy 1/4 db
7. Paprika (tv, kápia, kaliforniai) Tv és kápia - 1/4 db, kaliforniai - 1/4 vagy 1/6 db
8. Fejes saláta 1 fej/ 20 fő
9. Karfiol 3 dkg
10. Brokkoli 3 dkg
11. Karalábé 1 db/8 fő
12. Zöldborsó 3 dkg (szemes)

Pontozási rendszer a szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmezők közötti sorrendállítás során alkalmazandó szempontokhoz

  A B C D
1 A lehető legrövidebb szállítási távolságok mellett biztosítani tudja az átadott termékek
termelői és a tanulók közvetlen kapcsolatát,
2 Azon kérelmező, amelynek a jóváhagyási
kérelem benyújtási időszakának kezdőnapján hatályos
- gazdasági társaság és szövetkezet esetében nyilvántartott székhelyével, telephelyével, fióktelepével
- egyéni vállalkozó, egyéni gazdálkodó, őstermelő esetében az 1. mellékletben felsorolt termékek termelésére hasznosított termőterületével
azonos megyében található az ellátni kívánt köznevelési intézmény.
A Budapesten található köznevelési intézmények esetén Pest megye minősül azonos megyének.
Hatályos cégkivonat vagy hatósági döntés, hogy a megelőző évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme alapján az adott megyében elhelyezkedő termőterülete alapján, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott.   8
pont.
3 Azon kérelmező, amelynek a jóváhagyási
kérelem benyújtási időszakának kezdőnapján hatályos
- gazdasági társaság és szövetkezet esetében nyilvántartott székhelyével, telephelyével, fióktelepével
- egyéni vállalkozó, egyéni gazdálkodó, őstermelő esetében az 1. mellékletben felsorolt termékek termelésére hasznosított termőterületével
közvetlenül határos megyében található az ellátni kívánt köznevelési intézmény.
A Budapesten található köznevelési intézmények esetén a Pest megyével szomszédos megyék minősülnek szomszédos megyének.
    4
pont
4 A szállítások kezdetét megelőző két tanév bármelyikében a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálását leginkább elősegítő kísérő intézkedéseket valósított meg.
5 Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos külön e célra létrehozott, rendszeresen frissített interaktív honlap. A zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálását elősegítő intézkedések végrehajtását igazoló, a köznevelési intézmény   4
pont
6 Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett iskolai tanulmányút. vagy a fenntartó által ellenjegyzett teljesítési igazolás vagy átvételi elismervény másolata.   8
pont
7 Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése érdekében.     4
pont
8 A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő
ismeretek tanterven felüli oktatása.
    4
pont
9 A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).     4
pont
10 Kóstoltatás: legalább egy alkalommal négy gyümölcs- és négy zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként.     8
pont
11 A szállításoknak a megállapodás teljes időtartamára történő fenntartásához megfelelő garanciákat tud biztosítani:
12 A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság a szállítások kezdetét megelőző egy vagy két lezárt üzleti évének, a beszámoló részét képező A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság igazoló dokumentummal alátámasztott nyilatkozata arról, hogy az elmúlt egy vagy két lezárt egy év 4 pont
  eredmény levezetés „Adózás előtti eredmény” sora pozitív előjelű, vagy
A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő a szállítások kezdetét megelőző egy vagy két adóév személyi jövedelemadó bevallásában kimutatott vállalkozói jövedelme pozitív előjelű.
üzleti évének, a beszámoló részét képező eredmény levezetés „Adózás előtti eredmény” sora pozitív előjelű, vagy
A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő igazoló dokumentummal alátámasztott nyilatkozata arról, hogy az elmúlt két adóév személyi jövedelemadó bevallásában kimutatott vállalkozói jövedelme pozitív előjelű.
két év 8
pont
13 A kérelmező az MVH ügyfél azonosító rendszerben bejelentett bankszámlája ellen a bejelentés óta, de legfeljebb az elmúlt három éves időszakban átutalási beszedési megbízást, sorban álló inkasszót, sorban állítás nélkül megadott inkasszót fedezethiány miatt nem utasítottak vissza, valamint tőketartozást nem tartottak nyilván. Pénzintézeti igazolás arról,
hogy a kérelmezőnek az MVH ügyfél azonosító rendszerében bejelentett bankszámlája ellen az elmúlt két éves időszakban átutalási beszedési megbízást, sorban álló inkasszót, sorban állítás nélkül megadott inkasszót fedezethiány miatt nem utasítottak vissza, valamint tőketartozást nem tartottak nyilván
  4
pont
14 A kérelmező rendelkezik együttes, köztartozás mentességi igazolással Együttes köztartozás mentességi igazolás   4
pont

A kóstoltatásra mint az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérő intézkedésre vonatkozó követelmények

1. Kóstoltatást, alkalmanként legalább négy gyümölcs-, illetve zöldségféle biztosítása mellett tanulónként, gyümölcs- és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben kell végezni:
1. Kóstoltatást, alkalmanként legalább összesen négy friss gyümölcs-, vagy zöldségféle biztosítása mellett tanulónként, gyümölcs- és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben kell végezni:
1. táblázat
  Gyümölcs
  A B
  Termék Adag/fő
1. Körte 1/4 vagy 1/6 db
2. Meggy 3 dkg
3. Cseresznye 3 dkg
4. Kajszi 2 db
5. Őszibarack 1/4 vagy 1/6 db
6. Nektarin 1/4 vagy 1/6 db
7. Szilva 2 db
8. Piros ribiszke 3 dkg
9. Fekete ribiszke 3 dkg
10. Málna 3 dkg
11. Szeder 3 dkg
12. Földieper 3 dkg
13. Csemegeszőlő 3 dkg
14. Sárgadinnye 1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő
15. Görögdinnye 1 db (min. 3 kg)/30 fő
16. Dió héj nélkül 3 dkg
17. Mandula héj nélkül 3 dkg
2. táblázat
  Zöldség
  A B
  Termék Adag/fő
1. Sárgarépa 3 dkg
2. Zeller 3 dkg
3. Hónapos retek 3 db
4. Cékla 3 dkg
5. Uborka 3 dkg
6. Paradicsom 1/2 vagy 1/4 db
7. Paprika (tv, kápia, kaliforniai) Tv és kápia - 1/4 db, kaliforniai - 1/4 vagy 1/6 db
8. Fejes saláta 1 fej/ 20 fő
9. Karfiol 3 dkg
10. Brokkoli 3 dkg
11. Karalábé 1 db/8 fő
12. Zöldborsó 3 dkg (szemes)
2. A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében támogatott termékként kiosztásra kerül.
3. A kóstoltatás végezhető zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak keretében, vagy a köznevelési intézmény által rendezett rendezvények, alkalmak keretében.
4. A kóstoltatást ki kell egészíteni a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek átadásával, pozitív példák bemutatásával.
5. A kóstoltatás keretében tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében verseny, pályázat, jutalom szervezhető.

4. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

Az iskolagyümölcs szállítására vonatkozó megállapodás-minta

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a ...................................................................................................................
székhelye: ..............................................................................................................................................
adószáma: ..............................................................................................................................................
regisztrációs száma: ..............................................................................................................................
képviseli: ............................................................................................. (a továbbiakban mint szállító),
másrészről a ..........................................................................................................................................
székhelye: ..............................................................................................................................................
adószáma: ..............................................................................................................................................
OM azonosító száma: ............................................................................................................................
képviseli: ............................................................................................... (a továbbiakban mint átvevő)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:


A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.

1. A megállapodás tárgya
A szállító vállalja, hogy a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, az átvevő pedig vállalja, hogy a terméket átveszi és az 1-4. osztályos tanulói részére kiosztja.
2. A szállítandó termék
A szállítandó [termék] meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.
A szállítandó termék származási helye:
□ Magyarország;
□ EU.
Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésből származó termék aránya: □□□%
Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: □□□%
Bio termék aránya: □□□%
3. A teljesítés helyszíne, helyszínei
A közoktatási intézmény székhelye:
□□□□ ......................................... (helység) ................................... (út/utca/tér) ............. (házszám)
A tagintézmény neve:
□□□□ ......................................... (helység) ................................... (út/utca/tér) ............. (házszám)
4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése
A jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:

a) első teljesítési időszak,
b) második teljesítési időszak,
c) harmadik teljesítési időszak,
d) negyedik teljesítési időszak
A teljesítési időszak alatti szállítások száma: .............................................................. alkalom/hét.
5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti mennyisége
A 4. a) pont szerinti időszakban
A tanulók száma: .................. tanuló (B)
A szállítás időtartama: ............ hét (C)

A szállítandó termék megnevezése A tanulónként kiosztásra kerülő termék
mennyisége (adag/hét) (A)
A szállítandó termék teljes mennyisége
(adag) (A x B x C)
     
     
     
     
     
Összesen:    
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként kiosztásra kerülő termék
mennyisége (adag/hét) (A)
A szállítandó termék teljes mennyisége
(adag) (A x B x C)
     
     
     
     
     
Összesen:    
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként kiosztásra kerülő termék
mennyisége (adag/hét) (A)
A szállítandó termék teljes mennyisége
(adag) (A x B x C)
     
     
     
     
     
Összesen:    
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként kiosztásra kerülő termék
mennyisége (adag/hét) (A)
A szállítandó termék teljes mennyisége
(adag) (A x B x C)
     
     
     
     
     
Összesen:    
6. A termék kiosztásának időpontja:
□ első tanóra előtt;
□ tanórán;
□ tanórák közti szünetben;
□ tízórai szünetben;
□ napköziben;
□ egyéb: .....................................................
7. Számlázás
A leszállított termékről a szállító havonta vagy szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét és az átvevő OM azonosítóját is tartalmazó határozott időre szóló elszámolásról szóló számlát vagy gyűjtőszámlát állít ki. A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.
8. Számviteli elszámolás az átvevőnél, ha az költségvetési szerv
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tőkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba) költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
bb) költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Működési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tőkeváltozás.
9. Kísérő intézkedések
A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott kísérő intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:
□ szállító;
□ átvevő;
□ közösen.
A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít:
□ Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
□ Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.
□ Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése érdekében.
□ A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek oktatása.
□ A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
□ Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet 6. pontja szerinti mennyiségben.
A kísérő intézkedések tervezett költsége: ...................................... Ft
A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:
□ helyi;
□ régiós;
□ országos.
A kísérő intézkedéssel érintett tanulók száma: ............. fő
10. A szerződő felek kötelezettségei
Az átvevő köteles:
1. az 1-4. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. az MVH által végzett, a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzéseknek - ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre - magát alávetni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a közoktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról az MVH-t értesíteni;
7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni. A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.
11. Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és a tanévenként külön határozatban jóváhagyott termékmennyiségre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10. és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás ............. eredeti példányban készült, amelyből .................. példány a szállítót,................példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.
......................................................, 201..... □□□□

....................................................
szállító
....................................................
átvevő

MEGÁLLAPODÁS

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a .........................................................................................................
székhelye: ....................................................................................................................................
adószáma: ....................................................................................................................................
ügyfél-azonosító: ...........................................................................................................................
képviseli: .................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),
másrészről a .................................................................................................................................
székhelye: ....................................................................................................................................
adószáma: ....................................................................................................................................
képviseli: ................................................................................... (a továbbiakban mint fenntartó),
között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vonatkozásában:
neve: ..........................................................................................................................................
székhelye: ...................................................................................................................................
OM azonosító száma:
képviseli ...................................................................................... (a továbbiakban mint átvevő)
az alábbi feltételek mellett:


A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.
A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.


1. A megállapodás tárgya
A szállító vállalja, hogy a 20.../20... (-20.../20...) tanév(ek)ben a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/ EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és az 1-6. osztályos tanulói részére kiosztja.
2. A szállítandó termék
A szállítandó [termék] meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek. A szállítandó termék származási helye:
Magyarország;
EU.
Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésből származó termék aránya: □□□%
Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: □□□%
Bio termék aránya: □□□%
3. A teljesítés helyszíne, helyszínei
A köznevelési intézmény székhelye:
□□□□ ............................................... (helység) .......................................................... (út/utca/tér) ........ (házszám)
A tagintézmény neve:
□□□□ ............................................. (helység) ........................................................ (út/utca/tér) ........ (házszám)
4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése
A jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:

a) első teljesítési időszak,
b) második teljesítési időszak,
c) harmadik teljesítési időszak,
d) negyedik teljesítési időszak
A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): .................................... alkalom/hét.
5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti mennyisége
Az 1-6. osztályos tanulók száma: ................................ tanuló (B)
A 4. a) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama: ........................ hét (C)


A szállítandó termék megnevezése
A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)
(A)
A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)
     
     
     
     
A 4. b) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama:................hét (C)

A szállítandó termék megnevezése
A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)
(A)
A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)
     
     
     
     
A 4. c) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama:...............hét (C)

A szállítandó termék megnevezése
A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)
(A)
A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)
     
     
     
     
A 4. d) pont szerinti időszakban a szállítás időtartama:...............hét (C)

A szállítandó termék megnevezése
A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét)
(A)
A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)
     
     
     
     
6. A termék kiosztásának időpontja:
□ első tanóra előtt;
□ tanórán;
□ tanórák közti szünetben;
□ tízórai szünetben;
□ napköziben;
□ egyéb: .....................................................
7. Számlázás
A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére havonta vagy szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként, az átvevő nevét, címét és OM azonosítóját, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó
□ határozott időre szóló elszámolásról szóló számlát vagy
□ gyűjtőszámlát állít ki.
A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.
A Kormány által rendeletben a köznevelési intézmények fenntartására kijelölt szerv által kötött szerződések esetében a számlákat a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerület részére kell megküldeni.
8. Számviteli elszámolás a fenntartónál
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tőkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba) költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése
K499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételekés kiadások sajátos elszámolása
bb) költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Működési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K4122, 4132 Tőkeváltozás.
9. Kísérő intézkedések
A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott kísérő intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:
□ szállító;
□ fenntartó;
□ közösen.
A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít:
□ Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
□ Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.
□ Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése érdekében.
□ A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek oktatása.
□ A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).
□ Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet 6. pontja szerinti mennyiségben.
A kísérő intézkedések tervezett költsége: ................................................. Ft
A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:
□ helyi;
□ régiós;
□ országos.
A kísérő intézkedéssel érintett tanulók száma: ............. fő
10. Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:
1. az 1-6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;
7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.
11. Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és a tanévenként külön határozatban jóváhagyott termékmennyiségre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás ............. eredeti példányban készült, amelyből .................. példány a szállítót, ................ példány a fenntartót, ................ példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.
....................................................... 201..... □□□□

.............................................................
szállító
...................................................................
fenntartó
   
......................................................, 2014. .............................  
   
□ tízórai szünetben; □ napköziben; □ egyéb: .............................
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tőkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba) költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
bb) költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Működési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tőkeváltozás.
9. Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:

1. az 1-6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;
7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.
A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.
A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.
10. Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékekre és termékmennyiségekre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1 példány a fenntartót, továbbá 1 példány az MVH-t illeti meg. A fenntartó az átvevő részére másolati példányt ad át.
□ tízórai szünetben; □ napköziben; □ egyéb: .............................
a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231, 41331 Tőkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
ba) költségvetési kiadásként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
bb) költségvetési bevételként
T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Működési célú támogatás bevétel
Kapcsolódó tételek:
Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint
bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122, 4132 Tőkeváltozás.
9. Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:

1. az 1-6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;
6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a fenntartón keresztül az MVH-t értesíteni;
7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni. A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.
10. Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékekre és termékmennyiségekre vonatkozik, valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a szállítót, 1 példány a fenntartót, továbbá 1 példány az MVH-t illeti meg. A fenntartó az átvevő részére másolati példányt ad át.
□ első tanóra előtt; □ tanórán; □ tanórák közti szünetben;
   
   
   
   
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége
(adag/hét)
   
   
   
   
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége
(adag/hét)
   
   
   
   
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége
(adag/hét)
   
   
   
   
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége
(adag/hét)
|_| IV. időszak: 2015.03.30 - 2015.05.03.
|_| III. időszak: 2015.01.12 - 2015.03.29.
|_| II. időszak: 2014.09.29 - 2014.12.21.
|_| I. időszak: 2014.09.01 - 2014.09.28.
(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbi feltételek mellett:
  |_| EU.
  Teljesítési helyszíntől eltérő megye: ....adag
  Teljesítési helyszínnel azonos megye: .....adag
A szállítandó termék termelésének, előállításának helye: |_| Magyarország;
(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbi feltételek mellett:
(...)
OM azonosító száma: ......................, az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
székhelye: .........................................................................................................................
7) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ......................, az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
6) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ......................, az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
5) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ......................, az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
4) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ......................, az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
3) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ......................, az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
2) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ......................, az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
1) neve: ..................................................................................................................................
között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények vonatkozásában:
képviseli: ................................................................................. (a továbbiakban mint fenntartó),
adószáma: .....................................................................................................................................
székhelye: .....................................................................................................................................
másrészről a ..................................................................................................................................
képviseli: .................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),
adószáma: ...................................................... ügyfél-azonosító: .................................................
székhelye: .....................................................................................................................................
amely létrejött egyrészről a ..........................................................................................................

5. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.
1.2. A kérelmező regisztrációs száma.
1.2. A kérelmező ügyfél-azonosítója.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A közoktatási intézményekkel kötött megállapodások száma darabban
3.1. A szállítandó termék tanulónkénti mennyisége termékenként az adagok számának megjelölésével.
3. A fenntartóval kötött megállapodások száma darabban
3.1. A szállítandó termék tanulónkénti mennyisége termékenként az adagok számának megjelölésével.
4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
5. Csatolt dokumentumok,
5.1. A közoktatási intézményekkel kötött megállapodás vagy megállapodások egy eredeti példánya.
5.1. A fenntartókkal kötött megállapodás vagy megállapodások egy eredeti példánya.
5.2. A 4. § (4) bekezdése szerinti feltétel szempontjából figyelembeveendő termelők és termőterületek felsorolása megállapodásokkal érintett megyénkénti bontásban.
6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

6. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

A támogatott termékekre vonatkozó minőségi követelmények

Az e rendelet alapján támogatott terméknek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt forgalmazási előírásokban meghatározott vonatkozó követelményeken túl az alábbiaknak kell megfelelni:

1. A gyümölcs mérete az alábbi, 1. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:
1. táblázat
A B
Termék Minimum méret
1. alma 65 mm
2. körte 60 mm
3. őszibarack 73 mm
4. nektarin 67 mm
5. szilva 28 mm
2. A zöldség mérete az alábbi 2. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:
2. táblázat
A B
Termék Minimum méret
1. étkezési paprika 40 mm
2. paradicsom 47 mm
3. A 100%-os zöldséglé és gyümölcslé típusai az alábbiak:
almából, körtéből, barackból és meggyből, sárgarépából, paradicsomból, céklából és sütőtökből készített 100%-os zöldséglé és gyümölcslé.
4. A szeletelt, darabolt, előcsomagolt friss termékek a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 5. mellékletének C részében az előcsomagolt, fogyasztásra kész hűtött gyümölcsök és zöldségek esetén alkalmazható élelmiszer-adalékanyagokat tartalmazhatják, úgymint:
  A B C
1 E 300 aszkorbinsav quantum satis
2 E 301 nátrium-aszkorbát  
3 E 302 kalcium-aszkorbát quantum satis
4 E 330 citromsav  
5 E 331 nátrium-citrátok  
6 E 332 kálium-citrátok  
7 E 333 kalcium-citrátok  

7. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

Nyilvántartás a kiosztott termékmennyiségekről

  A B C D E F G H
1  
Kiosztási

Kiosztási
napokon

Átvett termék-

Leselejtezett
Kiosztott termék- A 11. § (2) bekezdésnek megfelelően kiosztott termék
2 Hét napok
(H, K, Sze,
Cs, P)
jelenlévő tanulók számának heti összege
(C=F)
mennyiség (adag) termék-
mennyiség
(adag)
mennyiség
(adag)
(D-E-G)
mennyiség
(adag)
tanulók
csoportjának megjelölése
3                
4                
5                
6                

8. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.
1.2. A kérelmező regisztrációs száma.
2. Kapcsolattartási információk.
3. Az igénylés alapját képező időszak megjelölése.
3.1. A megjelölt időszakban kiosztott támogatott termék teljes mennyisége.
3.2. A megjelölt időszakra igényelt támogatás összege forintban.
4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy
4.1. kijelenti, hogy a kérelemnek a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, valamint az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendeletben foglalt feltételeit megismerte és azoknak megfelel,
4.2. kijelenti, hogy a kérelem alapját képező megállapodásban vagy megállapodásokban vállalt kötelezettségeit teljesítette,
4.3. kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
5. Csatolt dokumentumok.
5.1. A teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, havi vagy teljesítési időszakonkénti elszámoló vagy gyűjtőszámlák másolata.
5.2 A kísérő intézkedések végrehajtását igazoló dokumentumok ideértve a résztvevő tanulók számát, a felhasznált források eredetét és nagyságát, a megvalósítás időpontját, valamint a megvalósított intézkedés leírását.
5.1. A teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, havi vagy teljesítési időszakonkénti elszámoló vagy gyűjtőszámlák másolata.
5.2
5.1. A teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, havi vagy teljesítési időszakonkénti elszámoló vagy gyűjtőszámlák másolata.
5.2. A megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolás, amelyben a részt vevő tanulók száma, a megvalósítás időpontja, a kóstoltatott termékek felsorolása, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre.
6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

9. MELLÉKLET AZ 50/2012. (V. 25.) VM RENDELETHEZ

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a ..........................................................................................................
székhelye: .....................................................................................................................................
adószáma: ................................................... ügyfél-azonosító: ....................................................
képviseli: .................................................................................... (a továbbiakban mint szállító),
másrészről a ..................................................................................................................................
székhelye: ....................................................................................................................................
adószáma: ....................................................................................................................................
képviseli: ................................................................................. (a továbbiakban mint fenntartó),
között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények vonatkozásában:
1) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ....................., az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
2) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ....................., az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
3) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ....................., az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
4) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ....................., az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
5) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ....................., az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
6) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ....................., az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
7) neve: ..................................................................................................................................
székhelye: .........................................................................................................................
OM azonosító száma: ....................., az 1-6. osztályos tanulók száma: ...............
(...)
(a továbbiakban mint átvevő/átvevők) az alábbiak szerint:
4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése
A 2014/2015. tanévben a jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:
|_| I. időszak: 2014.09.01. - 2014.09.28.
|_| II. időszak: 2014.09.29. - 2014.12.21.
|_| III. időszak: 2015.01.12. - 2015.03.29.
|_| IV. időszak: 2015.03.30. - 2015.05.03.
A teljesítési időszak alatti szállítások száma (szállítási gyakoriság): .............. alkalom/hét.
5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti heti mennyisége
Az I. időszakban a szállítás időtartama: ........................ hét
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége
(adag/hét)
   
   
   
   
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége
(adag/hét)
   
   
   
   
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége
(adag/hét)
   
   
   
   
A szállítandó termék megnevezése A tanulónként hetente kiosztásra kerülő termék mennyisége
(adag/hét)
   
   
   
   
   
......................................................, 2014. .............................  
   
.............................................
szállító
.............................................
fenntartó
  • A jogszabály 2012. május 25-én jelent meg a Magyar Közlöny 62. számában.
  • hatályba lépett 2012. május 26-án.
2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. július 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. július 30-án lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. március 15-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. július 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. július 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. július 1-jén lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba.A szakasz 2013. október 23-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. május 17-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A szakasz 2013. május 17-én lépett hatályba. 2014. április 30-án lépett hatályba. 2014. április 30-án lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba.A szakasz 2013. július 30-án lépett hatályba.A szakasz 2013. október 23-án lépett hatályba.A szakasz 2014. április 30-án lépett hatályba.A szakasz 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A bekezdés 2014. december 10-én lépett hatályba.A szakasz 2012. május 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2013. május 17-én lépett hatályba. 2013. május 17-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. április 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lett hatályon kívül helyezve. 2014. december 10-én lépett hatályba. 2014. december 10-én lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba. 2014. április 30-án lépett hatályba. 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2014. április 30-án lépett hatályba.