Hatályos állapot
Közlönyállapot
2011.10.06. - 2011.10.31.
2011.11.01. - 2012.09.07.
2012.09.08. - 2013.10.24.
2013.10.25. - 2013.10.25.
2013.10.26. - 2015.03.17.
2015.03.18. - 2015.05.27.
2015.05.28. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 206. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Mttv. 149. § (3) bekezdésében és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 29. § (3) bekezdésében foglaltakra - a következőket rendelem el:

1. §   A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének (a továbbiakban: Elnök), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács) e rendeletben meghatározott - az Mttv.-ben, az Eht.-ban és a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Dtv.) szabályozott - egyes eljárásaiért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
1. §   A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének (a továbbiakban: Elnök), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács) e rendeletben meghatározott - a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Mttv.), a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mktv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eht.) és a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Dtv.) szabályozott - egyes eljárásaiért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
2. §
(1) Amennyiben az Mttv., az Eht., a Dtv., illetve e rendelet másként nem rendelkezik, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérelemre induló hatósági eljárásaiért díjat kell fizetni. A fizetendő díj összege azonos mértékű az Itv. mindenkor hatályos rendelkezése szerinti, az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték összegével.
(1) Amennyiben az Mttv., az Mktv., az Eht., a Dtv., illetve e rendelet másként nem rendelkezik, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérelemre induló hatósági eljárásaiért díjat kell fizetni. Amennyiben az Mttv., az Mktv., az Eht., a Dtv., illetve e rendelet másként nem rendelkezik, a fizetendő díj összege azonos mértékű az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mindenkor hatályos rendelkezése szerinti, az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték összegével.
(2) Nem tárgya a közigazgatási hatósági eljárási illetéknek az e rendeletben szabályozott eljárás, ideértve az (1) bekezdésben foglalt és az olyan eljárásokat is, amelyek tekintetében az eljárási díj 0 Ft-ban került megállapításra.
2/A. §   E rendelet alkalmazásában
a) rövidfilmnek minősül a 30 perc időtartamot el nem érő önálló filmalkotás;
b) sorozatnak minősül az alkotók vagy a szerkesztő által - különösen a filmalkotások címéből is kitűnő módon - sorozatként megjelölt, tematikailag összefüggő több filmalkotás, és a sorozat egészének minősül a sorozat azon epizódjainak összessége, amelyeknek az Mktv. 20. § (1) bekezdés szerinti besorolását egy kérelemben kérik.
c) zenei filmalkotásnak minősül minden olyan film, amelynek célja valamely színmű, zenés színmű, illetve zenemű bemutatása.

A Hivatal egyes eljárásaiért fizetendő díjak

Médiaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

3. §   Az Mttv. 41. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bejelentés-köteles médiaszolgáltatás, illetve sajtótermék nyilvántartása keretében a változás-bejelentésre, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 0 Ft.
4. §   A médiaszolgáltatások felajánlásának kötelezettsége körében a Hivatal általános szerződési keretfeltételek ellenőrzésére irányuló, kérelemre induló eljárásáért fizetendő díj összege 10 000 Ft.

Elektronikus hírközlési igazgatási eljárásokért fizetendő díjak

5. §
(1) A Hivatal építésügyi hatósági eljárásaiért az e §-ban meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
(2) Az elvi építési engedélyezési eljárás díja 20 000 Ft.
(3) Az építési engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
a) 0 km-2,99 km között: 30 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,
a) 0 km-2,99 km között: 20 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,
b) 3,00 km-9,99 km között: 90 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 20 000 Ft/km,
b) 3,00 km-9,99 km között: 60 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 18 000 Ft/km,
c) 10 km felett: 230 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 10 000 Ft/km, de legfeljebb 600 000 Ft.
c) 10 km felett: 186 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 10 000 Ft/km, de legfeljebb 500 000 Ft.
(4) A használatbavételi engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
a) 0 km-2,99 km között: 16 000 Ft/km, de minimum 10 000 Ft,
a) 0 km-2,99 km között: 15 000 Ft/km, de minimum 10 000 Ft,
b) 3,00 km-9,99 km között: 48 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 10 000 Ft/km,
b) 3,00 km-9,99 km között: 45 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 8 000 Ft/km,
c) 10 km felett: 118 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 6000 Ft/km, de legfeljebb 300 000 Ft.
c) 10 km felett: 101 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 5000 Ft/km, de legfeljebb 200 000 Ft.
(5) A fennmaradási engedélyezési eljárás díja a nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
a) 0 km-2,99 km között: 40 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,
b) 3,00 km-9,99 km között: 120 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 25 000 Ft/km,
c) 10 km felett: 295 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 15 000 Ft/km, de legfeljebb 800 000 Ft.
(5a) Antennák és antennatartó szerkezetek engedélyezési eljárásainak díja folyóméterenként 50 000 Ft.
(5a) Antenna és antennatartó szerkezet építési engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 30 000 Ft, de legfeljebb 1 200 000 Ft.
(5b) Antenna és antennatartó szerkezet használatbavételi engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 20 000 Ft, de legfeljebb 750 000 Ft.
(5c) Antenna és antennatartó szerkezet fennmaradási engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 70 000 Ft, de legfeljebb 2 500 000 Ft.
(5d) Antennatartó szerkezet magasítása esetén az engedélyezési eljárás díja tekintetében a magasított szakasz méretének alapulvételével az (5a)-(5c) bekezdések rendelkezései irányadók.
(5e) Antennatartó szerkezet alapjának vagy bármely szerkezeti elemének megerősítése esetén az építési engedélyezési eljárás díja 200 000 Ft, a használatbavételi engedélyezési eljárás díja 150 000 Ft, a fennmaradási engedélyezési eljárás díja 500 000 Ft.
(5f) Rádióamatőr tevékenység folytatásához az antenna és antennatartó szerkezet elhelyezése esetén mind az építési engedélyezési eljárás, mind a használatbavételi engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amennyiben a kérelmező a Hatóság által nyilvántartásba vett, érvényes rádióamatőr engedéllyel rendelkezik és az építményt a saját tulajdonában lévő ingatlanra, állandó jelleggel telepíti. A fennmaradási engedélyezési eljárás díja megkezdett folyóméterenként 70 000 Ft, de legfeljebb 2 500 000 Ft.
(6) Az építési engedélytől való eltérés engedélyezése iránti eljárás díja a módosítással érintett építményrész tekintetében az alapeljárás díjával egyező mértékű.
(7) Az építési engedély érvényességének meghosszabbítása iránti eljárás díja 30 000 Ft.
(8) A jogutódlás bejelentésének díja 10 000 Ft.
(8) A rendeltetés megváltozás bejelentésének díja 50 000 Ft.
(8a) Az építési vagy bontási engedély nélkül, bejelentés alapján végezhető építési és bontási tevékenység előzetes bejelentésének díja 5000 Ft.
(8b) Az építési vagy bontási engedély nélkül, bejelentés alapján végezhető építési és bontási tevékenység utólagos bejelentésének díja 5000 Ft.
(9) A bontási engedélyezési eljárás díja 0 Ft.
(10) A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 4. § (2) bekezdés d), e), g), h) és j) pontjai szerinti bejelentés alapján induló eljárásért fizetendő díj összege 10 000 Ft.
(10) Építésügyi hatósági ügyben a másodfokú eljárás díja: 40 000 Ft.
(11) Építésügyi hatósági ügyben a másodfokú eljárás díja: 40 000 Ft.
(11) A Hivatal építésügyi hatósági ügyben lefolytatott újrafelvételi eljárásának díja azonos mértékű az első fokú eljárás díjával.
(12) A Hivatal építésügyi hatósági ügyben lefolytatott újrafelvételi eljárásának díja azonos mértékű az első fokú eljárás díjával.
6. §   Az ingatlan használatát korlátozó szolgalmi vagy más használati jogot alapító határozat iránti kérelem díja 25 000 Ft. A kérelem elektronikus hírközlési építmény létesítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban történő benyújtása esetén az eljárás díja 0 Ft.
7. §   Az ingatlan tulajdonosának, birtokosának az elektronikus hírközlés védelmével összefüggő munkálatok elvégzésére kötelezés iránti eljárásért fizetendő díj összege 25 000 Ft.
8. §   Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyilvántartása keretében a változás-bejelentésre, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás 0 Ft.
8/A. §   Az elektronikus hírközlési építmények több szolgáltató által megvalósuló közös eszközhasználatáról szóló nyilvántartásba történő bejegyzésre, az adatokban bekövetkezett változás bejegyzésére, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 0 Ft.
9. §   A kérelemre induló hírközlési általános hatósági felügyeleti eljárásért fizetendő díj összege 3000 Ft.
10. §   A Hivatal frekvenciagazdálkodással kapcsolatos egyes hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege:
a) a frekvenciakijelölés kiadása és módosítása iránti eljárás díja 0 Ft,
b) a rádióengedély kiadása és módosítása iránti eljárás díja 0 Ft,
c) a frekvenciahasználati jog jogutódlása és egyéb változások bejelentésének díja 0 Ft,
d) a frekvenciahasználati jog kérelemre történő visszavonására irányuló eljárás díja 0 Ft,
e) a frekvenciakijelöléssel kapcsolatos, a műszaki terv elkészítéséhez szükséges tervezési adatszolgáltatási eljárás díja 15 000 Ft,
f) az Mttv. 49. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási eljárás díja 350 000 Ft,
g) az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás díja 0 Ft,
h) a rádióberendezés megfelelőségének vizsgálatára irányuló eljárás díja 5000 Ft,
h) a nem harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazás rádióberendezésének belföldi forgalomba hozatali szándéka bejelentésének díja 0 Ft,
i) rádióamatőr engedély kiadása iránti eljárás díja 0 Ft.
10/A. §   A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatban a Hivatal elsőfokú és - a 16. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az Elnök másodfokú hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege 0 Ft.
10. §   A Hivatal polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos egyes hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege:
a) a frekvenciakijelölés kiadása és módosítása iránti eljárás díja 0 Ft,
b) a rádióengedély kiadása és módosítása iránti eljárás díja 0 Ft,
c) a frekvenciahasználati jog jogutódlása és egyéb változások bejelentésének díja 0 Ft,
d) a frekvenciahasználati jog kérelemre történő visszavonására irányuló eljárás díja 0 Ft,
e) a frekvenciakijelöléssel kapcsolatos, a műszaki terv elkészítéséhez szükséges tervezési adatszolgáltatási eljárás díja 15 000 Ft,
f) az Mttv. 49. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási eljárás díja 350 000 Ft,
g) az egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás díja 0 Ft,
h) a nem harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazás rádióberendezésének belföldi forgalomba hozatali szándéka bejelentésének díja 0 Ft,
i) rádióamatőr engedély kiadása iránti eljárás díja 0 Ft.
11. §   A Hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért (azonosító kijelölés, lekötés) fizetendő díj összege eljárásonként 10 000 Ft.
12. §   A Hivatal zavarvizsgálatra, zavarelhárításra irányuló eljárásáért fizetendő díj összege 0 Ft.
12/A. §
(1) A rádióamatőr vizsga előtt vizsgáztatási igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege - a pótvizsga és az önálló morze vizsga kivételével - 4000 forint, morze vizsgával együtt 6000 forint.
(2) A pótvizsgáért és az önálló morze vizsgáért fizetendő díj összege 2000 forint.
(3) A nyugellátásban részesülőnek, a fogyatékkal élőnek és a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos diáknak az (1)-(3) bekezdés szerinti díj felét kell megfizetnie. A kedvezményre jogosító eredeti dokumentumot a vizsgán be kell mutatni.
(4) Ha a vizsgára jelentkező a jelentkezését a vizsga kitűzött időpontja előtt írásban visszavonta, a már befizetett díjat számára a Hatóság harminc napon belül visszatéríti. A visszatérítés feltétele, hogy az írásbeli kérelem legkésőbb a kitűzött vizsgaidőpont napját megelőző napon a Hatósághoz beérkezzen.

Postaigazgatási eljárásokért fizetendő díjak

13. §
(1) A postai szolgáltatások engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő díj összege 175 000 Ft.
(2) Az egyetemes postai szolgáltatási körbe tartozó szolgáltatást nyújtó postai szolgáltató üzletszabályzatának jóváhagyására irányuló eljárásért fizetendő díj összege 25 000 Ft. Az üzletszabályzat postai szolgáltatás engedélyezése iránti eljárásban történő jóváhagyása esetén a díj 0 Ft.
(3) A postai szakértői tevékenység bejelentésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 10 000 Ft.
(4) A postai szolgáltatási engedély iránti kérelem, valamint a postai szolgáltatás nyilvántartása céljából tett bejelentés kötelező tartalmi elemeiben bekövetkezett változás bejelentése esetén a díj 0 Ft.
14. §   A 13. § (1)-(4) bekezdéseiben nem szabályozott postaigazgatási eljárások díja egységesen 5000 Ft eljárásonként.

A mozgóképszakmai hatóság eljárásaiért fizetendő díjak

14/A. §
(1) A Hivatalnak a filmalkotások kiskorúak védelme érdekében történő besorolási eljárásáért fizetendő díj összege 25 000 Ft, rövidfilm esetében 5000 Ft. A Hivatalnak a mozielőzetes önálló besorolása tárgyában indított eljárásáért fizetendő díj összege 5000 Ft.
(1) A Hivatalnak a filmalkotások kiskorúak védelme érdekében történő besorolási eljárásáért fizetendő díj összege 25 000 Ft, rövidfilm esetében 5000 Ft, zenei filmalkotás esetében 3000 Ft. A Hivatalnak a mozielőzetes önálló besorolása tárgyában indított eljárásáért fizetendő díj összege 5000 Ft.
(2) Sorozatnak kiskorúak védelme érdekében történő besorolására irányuló eljárásért fizetendő díj összege epizódonként 5000 forint, rövidfilm esetében epizódonként 1000 forint, azzal, hogy a sorozat egészének besorolására irányuló eljárásért fizetendő díj összege nem lehet kevesebb, mint 30 000 forint és nem lehet több, mint 100 000 forint. Amennyiben a sorozat egészének valamennyi epizódja az Mktv. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti I. besorolási kategóriába kerül besorolásra, és a sorozat egészének hossza nem haladja meg a 150 percet, akkor a sorozat epizódjainak besorolására irányuló eljárásokért összesen fizetendő díj összege legfeljebb 10 000 forint lehet.
(3) A Hivatalnak a filmalkotások „art” minősítésére irányuló eljárásáért fizetendő díj összege 15 000 Ft. A filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és az „art” minősítésére irányuló kérelmek egy eljárás keretében való elbírálása esetén az eljárásért fizetendő díj 20 000 Ft.
(4) A Hivatalnak a mozik, mozitermek „art” besorolására irányuló eljárásáért fizetendő díj összege egytermes mozi esetén 20 000 Ft, többtermes mozi esetén a besorolandó termenként 10 000 Ft.
(5) A mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vételére irányuló eljárásért fizetendő díj mozgóképszakmai szervezetek esetén 30 000 Ft, természetes személyek esetén 10 000 Ft.
(6) A kérelemre induló mozgóképszakmai általános hatósági felügyeleti eljárásért fizetendő díj összege 3000 Ft.
(7) Amennyiben a Hivatal a (2) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj összegétől, az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.
(8) Amennyiben a filmalkotás elkészítését államilag elismert filmszakmai felsőoktatási intézmény tanterve szakmai gyakorlat részeként, vagy vizsgakövetelményként írja elő, a Hivatal mozgóképszakmai eljárásaiért fizetendő díj egységesen 3000 Ft.
14/B. §
(1) A Hivatalnak a filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására irányuló eljárásáért fizetendő díj 15 000 Ft.
(2) A Hivatalnak a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása tárgyában lefolytatott eljárásáért fizetendő díj,
a) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, 10 000 Ft,
b) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, 30 000 Ft.
(3) A filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására irányuló és a filmalkotás magyar részvételi arány céljából történő besorolására irányuló kérelmek egy eljárásban történő elbírálása esetén a Hivatal ezen eljárásáért fizetendő díj,
a) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, 20 000 Ft,
b) ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, 40 000 Ft.
(4) Amennyiben a Hivatal a (2)-(3) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj alapjának összegétől (filmalkotás költségvetésétől), az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.
14/C. §
(1) A támogatásra jogosultság igazolása iránti eljárásáért fizetendő díj, megrendelésre készülő filmalkotásnál,
a) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége a 10 millió forintot nem haladja meg, 10 000 Ft,
b) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 millió és 50 millió forint között van, 50 000 Ft,
c) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 50 millió és 500 millió forint között van, 100 000 Ft,
d) ha filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége az 500 millió forintot meghaladja, 100 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának megfelelő összeg.
(2) Megrendelésre készülő filmalkotásnál a Hivatalnak a filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és a támogatásra jogosultság igazolására irányuló kérelmek egy eljárásban történő el bírálása esetén az eljárásért fizetendő díj mértéke a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összegétől függően, az (1) bekezdés a) pontban meghatározott érték esetében 20 000 Ft, az (1) bekezdés b) pontban meghatározott érték esetében 60 000 Ft, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 110 000 Ft, az (1) bekezdés d) pontban meghatározott összeg feletti közvetlen filmgyártási költség esetében 110 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának összege.
(3) Nem megrendelésre készülő filmalkotás esetén az állami támogatásra jogosultság igazolása iránti eljárásért fizetendő díj mértéke a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összegétől függően, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 5000 Ft, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeg feletti közvetlen filmgyártási költség esetében 50 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.
(4) Nem megrendelésre készülő filmalkotásnál a Hivatalnak a filmalkotás kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolására és a támogatásra jogosultság megállapítására és igazolására irányuló kérelmek egy eljárásban történő elbírálása esetén az eljárásért fizetendő díj mértéke a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének összegétől függően, az (1) bekezdés a) pontban meghatározott érték esetében 15 000 Ft, az (1) bekezdés b) pontban meghatározott érték esetében 35 000 Ft, az (1) bekezdés c) pontban meghatározott érték esetében 60 000 Ft, az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeg feletti közvetlen filmgyártási költség esetében 60 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.
(5) Amennyiben a Hivatal az (1)-(4) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj alapjának összegétől (közvetlen filmgyártási költségtől), az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.
14/D. §
(1) A támogatási igazolás kiállítására irányuló egyszeri eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotás esetében:
a) ha a támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 14/C. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott mértéket nem haladja meg, 20 000 Ft,
b) ha a támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 14/C. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott mértéket nem haladja meg, 50 000 Ft,
c) ha a támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 14/C. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott mértéket nem haladja meg, 100 000 Ft,
d) ha a támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség az 500 millió forintot meghaladja, 100 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának összege.
(1) A költségellenőrzési eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotás esetében:
a) ha a kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 14/C. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott mértéket nem haladja meg, 20 000 Ft,
b) ha a kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 14/C. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott mértéket nem haladja meg, 50 000 Ft,
c) ha a kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség a 14/C. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott mértéket nem haladja meg, 100 000 Ft,
d) ha a kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség az 500 millió forintot meghaladja, 100 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,2%-ának összege.
(2) A támogatási igazolás kiállítására irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft. Amennyiben a megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a támogatási igazolás kiállítására irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a támogatási igazolási kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,2%-ának megfelelő összeg.
(2) A költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft. Amennyiben a megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,2%-ának megfelelő összeg.
(3) A támogatási igazolás kiállítására irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 20 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 100 000 Ft. Amennyiben a megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - a támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a támogatási igazolás kiállítására irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a támogatási igazolás kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,2%-ának megfelelő összeg.
(3) A költségellenőrzési eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 20 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 100 000 Ft. Amennyiben a megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - a támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,2%-ának megfelelő összeg.
(4) A támogatási igazolás kiállítására irányuló egyszeri eljárásért fizetendő díj összege a nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség mértékétől függően, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeget meghaladó közvetlen filmgyártási költség esetében pedig a 50 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.
(4) A költségellenőrzési eljárásra irányuló egyszeri eljárásért fizetendő díj összege a nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a támogatási igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt közvetlen filmgyártási költség mértékétől függően, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott összeget meghaladó közvetlen filmgyártási költség esetében pedig a 50 000 Ft és az 500 millió forint feletti rész 0,1%-ának összege.
(5) A támogatási igazolás kiállítására irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege a nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 5000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft. Amennyiben a nem megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a támogatási igazolás kiállítására irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a támogatási igazolási kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,1%-ának megfelelő összeg.
(5) A költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege a nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 5000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft. Amennyiben a nem megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési eljárásra irányuló, egy havi gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,1%-ának megfelelő összeg.
(6) A támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárásban negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft. Amennyiben a nem megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a támogatási igazolás kiállítására irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a támogatási igazolás kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,1%-ának megfelelő összeg.
(6) A költségellenőrzési eljárásra irányuló eljárásban negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj összege nem megrendelésre készülő filmalkotásnál, a 14/C. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott érték esetében 10 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott érték esetében 25 000 Ft, a 14/C. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott érték esetében 50 000 Ft. Amennyiben a nem megrendelésre készülő filmalkotásnak - az Mktv. 31/B. § (1) bekezdés szerinti - támogatásra jogosultság igazolása tárgyában hozott határozatban megállapított közvetlen filmgyártási költsége meghaladja az 500 millió forintot, a költségellenőrzési eljárásra irányuló, negyedéves gyártási időszak tekintetében benyújtott kérelem alapján induló eljárásért fizetendő díj mértéke a kérelem tárgyát képező gyártási időszak tekintetében a kérelemben meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,1%-ának megfelelő összeg.
(7) A (2)-(3) és az (5)-(6) bekezdés alkalmazásában a 14/C. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti érték a filmalkotás támogatásra jogosultságát igazoló határozatban meghatározott közvetlen filmgyártási költségének összege. Amennyiben a Hivatal az (1)-(7) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj alapjának összegétől (közvetlen filmgyártási költségtől), az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.
(7) A (2)-(3) és az (5)-(6) bekezdés alkalmazásában a 14/C. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti érték a filmalkotás költségellenőrzési eljárásban hozott határozatban meghatározott közvetlen filmgyártási költségének összege. Amennyiben a Hivatal az (1)-(7) bekezdés szerinti eljárásában megállapítja, hogy az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díj alapjának összege eltér a hatósági ügy tényállása alapján meghatározható igazgatási szolgáltatási díj alapjának összegétől (közvetlen filmgyártási költségtől), az eljárás során kiszabja az igazgatási szolgáltatási díjkülönbözetet.
(8) A Hivatalnak az Mktv. 31/D. § (4) bekezdés szerinti, a záró elszámolás elkészítésére irányuló eljárásáért fizetendő díj
a) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége a 10 millió forintot nem haladja meg, 5000 Ft,
b) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége 10 millió és 500 millió forint között van, 10 000 Ft,
c) ha a filmalkotás közvetlen filmgyártási költsége az 500 millió forintot meghaladja, 50 000 Ft.
(9) A támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás díja, amennyiben azt költségellenőrzési eljárás előzte meg, 10 000 Ft.
(10) A nem megrendelésre készülő filmalkotás esetében, amennyiben az a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. által támogatásban részesül, a filmgyártás előkészítésétől a támogatási szerződés megkötéséig terjedő időszak tekintetében benyújtott költségellenőrzési eljárásra irányuló kérelem alapján induló egyszeri eljárásért fizetendő díj összege 25 000 Ft.
14/E. §
(1) A Hivatalnak az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásaiban szereplő adat igazolására kiállított hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadására irányuló eljárás díja hatósági bizonyítványonként 5000 Ft. A mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló kérelemmel egyidejűleg előterjesztett, a nyilvántartásban szereplő adat igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelem esetén a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás díja 0 Ft.
(2) A koprodukciós igazolások, valamint az eredetigazolások kiállításáért fizetendő eljárási díj összege öt példányonként 10 000 Ft.
(3) A gyártási időszak (előkészítés) kezdetének, illetve a forgatás megkezdésének időpontja tárgyában az Mktv. 31/B. § (3) bekezdés szerint tett bejelentés esetén az eljárási díj összege 0 Ft.
(4) Elveszett okirat pótlása, valamint a Hatóság döntései hiteles másolatának kiadására irányuló eljárás díja 5000 Ft.
(5) Az Mktv. 32. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra irányuló eljárás a kérelemmel érintett adatcsoportonként 3000 Ft.
14/F. §   A Hivatalnak az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásaiban történő változásbejegyzésre, valamint a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 0 Ft.

Az Elnök egyes eljárásaiért fizetendő díjak

15. §
(1) Az Elnöknek a referenciaajánlat jóváhagyása, illetőleg módosítása érdekében induló eljárásáért fizetendő díj összege 750 000 Ft.
(2) Az Elnöknek az (1) bekezdésben foglalt eljárásokon kívüli egyéb kérelemre induló eljárásaiért fizetendő díj összege 175 000 Ft.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj a 100 000 000 Ft árbevételt el nem érő elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében 87 500 Ft. E bekezdés alkalmazása szempontjából árbevétel alatt az elektronikus hírközlési szolgáltató hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó - a kérelem előterjesztésének időpontjához képest - előző üzleti évi nettó árbevételét kell érteni. Árbevétel hiányában az e bekezdésben foglalt díj, árbevételi adatok szolgáltatása, igazolása hiányában a (2) bekezdésben foglalt díjak alkalmazandók.
16. §   Az Elnök másodfokú eljárásáért - amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft.
16. §
(1) Az Elnök másodfokú eljárásáért - amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft.
(2) A mozgóképszakmai hatósági eljárásokban az Elnök másodfokú eljárásaiért fizetendő díj összege a mozgóképszakmai hatóság elsőfokú eljárásaiért fizetendő díj összegének 50%-a, de legfeljebb 15 000 forint. Amennyiben az elsőfokú eljárásért fizetendő díj összege a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségének vagy a filmalkotás költségvetésének e rendeletben meghatározott százaléka, a másodfokú eljárás díja egységesen 50 000 Ft.
(3) A hivatalból indított mozgóképszakmai hatósági eljárás során az Elnök másodfokú eljárásaiért fizetendő díj 5000 Ft.

A Médiatanács egyes eljárásaiért fizetendő díjak

17. §
(1) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató műsorszámának kategóriába sorolása érdekében indult eljárásáért fizetendő díj összege 20 000 Ft.
(2) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató közleményének politikai reklámmá, közérdekű közleménnyé és társadalmi célú reklámmá történő minősítése érdekében indult eljárásáért fizetendő díj összege 20 000 Ft.
(3) A Médiatanács jogvitás eljárásáért fizetendő díj összege 100 000 Ft.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott díj a 10 000 000 Ft árbevételt el nem érő médiaszolgáltatók, kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, sajtóterméket kiadók, műsorterjesztők esetében 5000 Ft. E bekezdés alkalmazása szempontjából árbevétel alatt a médiaszolgáltató, kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó, sajtóterméket kiadó, műsorterjesztő médiaszolgáltatási, kiegészítő médiaszolgáltatási, sajtótermék kiadási, illetve műsorterjesztési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó - a kérelem előterjesztésének időpontjához képest - előző üzleti évi nettó árbevételét kell érteni. Árbevétel hiányában az e bekezdésben foglalt díj, árbevételi adatok szolgáltatása, igazolása hiányában az (1)-(3) bekezdésben foglalt díjak alkalmazandók.
(5) A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató médiapiac sokszínűségének növelésére irányuló intézkedéseire vonatkozó hatósági szerződés megkötése tárgyában induló eljárásának díja 0 Ft. A Médiatanácsnak a médiaszolgáltató médiapiac sokszínűségének növelése érdekében tervezett intézkedéseinek jóváhagyása érdekében induló eljárásáért fizetendő díj összege 100 000 Ft.
(6) Az Mttv. 65. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 40 000 Ft. Az Mttv. 65. § (10) bekezdése szerinti ideiglenes médiaszolgáltatási hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege országos médiaszolgáltatás esetében 30 000 Ft, helyi, valamint körzeti médiaszolgáltatás esetében 5000 Ft. Az Mttv. 65. § (11) bekezdése szerinti eljárás tekintetében e rendelet 2. § (1) bekezdése irányadó.
(7) A hálózatba kapcsolódás engedélyezésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatási jogosultságonként 15 000 Ft.
(8) A vételkörzet-bővítés (a médiaszolgáltató azonos jellegű jogosultságainak egy jogosultsággá történő összevonása) engedélyezésére irányuló eljárásért fizetendő díj összege 30 000 Ft.
(9) A pályázati eljárás keretében kezdeményezett hálózatba kapcsolódási, illetve vételkörzet-bővítési, illetve közösségiként elismerésre irányuló eljárásért fizetendő díjat a pályázati díj tartalmazza, így ezen eljárásokért külön igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.
(10) Közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésre irányuló eljárásért fizetendő díj összege 15 000 Ft.
(11) Az Mttv. 48. § (4) bekezdése szerinti közfeladat ellátása érdekében történő médiaszolgáltatás végzésére feljogosító eljárásért fizetendő díj összege 50 000 Ft.
(12) Az Mttv. 20-21. § szerinti műsorkvóták teljesítése alóli éves mentesítésre irányuló eljárásért fizetendő összeg közösségi médiaszolgáltatás esetében 20 000 Ft, körzeti médiaszolgáltatás esetében 30 000 Ft, országos médiaszolgáltatás esetében 50 000 Ft.
(13) Amennyiben a mentesítési kérelem több évre vonatkozik, az eljárás díja a (12) bekezdésben megállapított díj és a mentesítéssel érintett évek számának szorzata.
(14) Az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti tartós mentesítési eljárás díja országos lineáris médiaszolgáltatás esetében 200 000 Ft, körzeti lineáris médiaszolgáltatás esetében 120 000 Ft, közösségi lineáris médiaszolgáltatás esetében 80 000 Ft, lekérhető médiaszolgáltatás esetében 15 000 Ft.
(15) Az Mttv. 22. § (3) bekezdése szerinti állandó mentesítési eljárás díja országos lineáris médiaszolgáltatás esetében 250 000 Ft, körzeti lineáris médiaszolgáltatás esetében 150 000 Ft, közösségi lineáris médiaszolgáltatás esetében 100 000 Ft, lekérhető médiaszolgáltatás esetében 20 000 Ft.
(16) Az Mttv. 48. § (5) bekezdés szerinti megújítási kérelem díja helyi médiaszolgáltatás esetében 10 000 Ft, körzeti médiaszolgáltatás esetében 30 000 Ft, országos médiaszolgáltatás esetében 50 000 Ft.
(17) A Médiatanácsnak az Mttv. 75. § (3) bekezdése alapján a továbbítási kötelezettség tekintetében szerződéskötési kötelezettség alá eső médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárásáért fizetendő díj összege 10 000 Ft.
(18) A Médiatanács másodfokú eljárásáért - amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft.

A díjfizetésre kötelezett, a díj esedékessége és megfizetésének módja

18. §
(1) Az e rendelet szerinti díjak megfizetésére a Hatóság eljárását kezdeményező kérelmező, nyilvántartásba vételre irányuló bejelentést tevő köteles. Az Mttv. 145. § és az Eht. 25. § szerinti bejelentőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A közszolgálati médiaszolgáltató a Hatóság eljárását díjmentesen kezdeményezheti.
(1) Az e rendelet szerinti díjak megfizetésére a Hatóság eljárását kezdeményező kérelmező, nyilvántartásba vételre irányuló bejelentést tevő köteles. Az Mttv. 145. § és az Eht. 25. § szerinti bejelentőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.
(2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát.
(2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A Hivatalnak az Mktv. szerinti, a filmalkotás kiskorúak védelme érdekében történő besorolási eljárása, a mozielőzetes önálló besorolására irányuló eljárása, a filmalkotás „art” minősítésére irányuló eljárása, a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolása tárgyában, kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra jogosultságának igazolása tárgyában vagy támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása eljárása tárgyában lefolytatott eljárása, továbbá a támogatási igazolás kiállítására, a záró elszámolás elkészítésére, a koprodukciós igazolás, valamint az eredetigazolás kiállítására irányuló eljárása esetén az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező adószámát, a filmalkotás címét és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát.
(3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell.
(3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a rádióamatőr vizsga kivételével a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a rádióamatőr vizsga kivételével a kérelemnek tartalmaznia kell. Rádióamatőr vizsga esetén a díjfizetés megtörténtét a jelentkező köteles a vizsga megkezdése előtt a befizetési bizonylat, vagy feladóvevény bemutatásával igazolni.
(4) A díj a Hatóság bevétele. A befizetett díjról a befizetési bizonylat, illetve a feladóvevény alapján a Hatóság számlát állít ki.
(5) A Hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet kérelemre, a díjtöbblet visszatérítésére irányuló beadvány beérkezésétől számított harminc napon belül visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a díjfizetésre kötelezett a meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett meg.
(5) A Hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet, amennyiben a befizetőnek a Hatóság felé egyéb tartozása nem áll fenn, a túlfizetés tényének megállapításától számított harminc napon belül visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a díjfizetésre kötelezett a meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett meg. A túlfizetés tényét a Hatóság hivatalos feljegyzésben állapítja meg.
19. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. § (4) bekezdésében, 28. § (2)-(4) bekezdésében, 31. § (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. § (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 28. § (2)-(4) bekezdésében, 31. § (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Ahol az Itv. illetékről rendelkezik, e rendelet alkalmazásában díjat és költségtérítést, illetve ott, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, díjfizetési és költségtérítési kötelezettséget kell érteni.
(3) Az e rendeletben meghatározott díjak mértéke az adott eljárással kapcsolatban a Hatóságnál felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosít.
19/A. §
(1) Teljes személyes díjmentességben részesülnek az Itv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek, továbbá a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, valamint a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az Itv. 5. § (2)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a személyes díjmentesség esetén is megfelelően alkalmazni kell.
(2) Nem terheli az 5. § szerinti díjfizetési kötelezettség azt, aki a Magyar Állam nevében és javára végzi tevékenyégét.

A díj nyilvántartása és elszámolása

20. §   A Hatóság a díjakról külön nyilvántartást vezet. A Hatóság eljárásaiért fizetendő díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Záró rendelkezés

21. §   Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
21. §
(1) Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vagy a Hivatal 2012. január 1-jét megelőzően indult eljárásban hozta meg a filmalkotás támogatásra jogosultságának igazolása és megállapítása tárgyában a határozatot, akkor ezen filmalkotás tekintetében a Hivatal támogatási igazolás kiállítása tárgyában 2012. szeptember 1-jét követően indult eljárásának, illetve eljárásainak díja 0 Ft.
(3) Amennyiben a költségellenőrzési eljárás tárgya olyan filmalkotás, amely vonatkozásában 2012. január 1. és 2012. december 16. között támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás indult a Hivatalnál, és az eljárás nem az ügyfélnek felróható okból került megszüntetésre, vagy ha az ügyfél az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, az ugyanazon filmalkotás vonatkozásában megindított költségellenőrzési eljárás díja 10 000 Ft.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

22. §   Ez a rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) 12-13. cikkének való megfelelést szolgálja.
  • A jogszabály 2011. október 6-án jelent meg a Magyar Közlöny 115. számában.
  • hatályba lépett 2011. november 1-jén.
A szakasz 2012. szeptember 8-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2013. október 26-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba. 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A szakasz 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. szeptember 8-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. március 18-án lépett hatályba.A szakasz 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba. 2015. március 18-án lépett hatályba.A szakasz 2013. október 25-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 25-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 25-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 25-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 25-én lépett hatályba.A szövegrész 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve. 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba. 2013. október 26-án lépett hatályba. 2013. október 26-án lépett hatályba. 2013. október 26-án lépett hatályba. 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba. 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 25-én lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A szakasz 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.A szakasz 2012. szeptember 8-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. szeptember 8-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. október 26-án lépett hatályba.