Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.09.18. - 2015.10.18.
2015.10.19. - 2015.10.19.
2015.10.20. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2018.02.13.
2018.02.14. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet

a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. és 8. §, valamint a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,
a 9-11. § és a 3. melléklet tekintetében a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4a) bekezdése szerinti tevékenységre jogosító engedély iránti, az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét, idejét és állampolgárságát,
b) a kérelmező szakképesítésének megnevezését eredeti nyelven és magyarul, oklevelének számát, kiállításának helyét és időpontját, a kiállító, a képzés helye szerinti államban akkreditált intézmény megnevezését, a képzés időtartamát,
c) az 1. melléklet szerinti egészségügyi tevékenységek közül a végezni kívánt egészségügyi tevékenység megnevezését,
d) a kérelmezett tevékenység végzésének kezdő időpontját,
e) a kérelmezett tevékenység végzésének helyét,
f) a kérelmező - legalább öt éves - szakmai tapasztalatára, valamint szakmai nyelvismeretére vonatkozó adatokat,
g) a kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolását,
h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölését és
i) a kérelem keltét, a kérelmező aláírását.
(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (4a) bekezdése szerinti tevékenységre jogosító engedély iránti, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét, idejét és állampolgárságát,
b) a kérelmező szakképesítésének megnevezését eredeti nyelven és magyarul, oklevelének számát, kiállításának helyét és időpontját, a kiállító, a képzés helye szerinti államban akkreditált intézmény megnevezését, a képzés időtartamát,
c) az 1. melléklet szerinti egészségügyi tevékenységek közül a végezni kívánt egészségügyi tevékenység megnevezését,
d) a kérelmezett tevékenység végzésének kezdő időpontját,
e) a kérelmezett tevékenység végzésének helyét,
f) a kérelmező - legalább öt éves - szakmai tapasztalatára, valamint szakmai nyelvismeretére vonatkozó adatokat,
g) a kérelemhez csatolt okiratok, dokumentumok tételes felsorolását,
h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás módjának megjelölését és
i) a kérelem keltét, a kérelmező aláírását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány hiteles másolatát,
b) a kérelmező magyarországi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmány hiteles másolatát,
c) az Európai Unió tagállamai állampolgárának nem minősülő, valamint az azzal azonos megítélés alá nem eső, magyar állampolgársággal nem rendelkező kérelmező esetében a keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély hiteles másolatát,
d) azon eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, amely alapján a kérelmező a tevékenységét az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerint végezheti,
e) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, valamint a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését a hallgatott tárgyak és óraszámok szerinti lebontásban,
f) hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező a korábbi, rendszeresen végzett egészségügyi tevékenységének helye szerinti utolsó, ennek hiányában az állampolgársága szerint illetékes állam jogszabályai alapján nem áll az egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó intézkedés, büntetés, illetve büntetőjogi intézkedés hatálya alatt,
g) az a) és b), valamint a d)-f) pontban megjelölt okiratok és igazolások magyar nyelvű, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti hiteles fordítását,
h) hitelt érdemlő igazolást arról, hogy a kérelmező megfelel a tevékenység végzéséhez előírt egészségügyi alkalmassági feltételeknek,
i) az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolást.
2. §   Az ENKK a kérelmet és a benyújtott dokumentációt a szakhatósági eljárás lefolytatása érdekében megküldi az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége által létrehozott bizottság részére.
2. §   Az ÁEEK a kérelmet és a benyújtott dokumentációt a szakhatósági eljárás lefolytatása érdekében megküldi az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége által létrehozott bizottság részére.
3. §
(1) Az ENKK a kérelem szerinti tevékenység végzésére feljogosító engedélyt legfeljebb öt éves időtartamra adhatja ki.
(1) Az ÁEEK a kérelem szerinti tevékenység végzésére feljogosító engedélyt legfeljebb öt éves időtartamra adhatja ki.
(2) Az engedély időtartamának meghatározásánál az ENKK a szakmai tapasztalat idejét, a magyarországi tartózkodáshoz szükséges feltételek meglétét, a kérelmezett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges feltételek fennálltát vizsgálja.
(2) Az engedély időtartamának meghatározásánál az ÁEEK a szakmai tapasztalat idejét, a magyarországi tartózkodáshoz szükséges feltételek meglétét, a kérelmezett egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges feltételek fennálltát vizsgálja.
(3) Ha az engedélyezési eljárás során kétség merül fel az 1. § szerinti kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentumok eredetiségével, tartalmával kapcsolatban, szükség esetén az ENKK a kérelmezőt személyesen meghallgatja.
(3) Ha az engedélyezési eljárás során kétség merül fel az 1. § szerinti kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentumok eredetiségével, tartalmával kapcsolatban, szükség esetén az ÁEEK a kérelmezőt személyesen meghallgatja.
4. §
(1) Az ENKK az engedélyt újabb, legfeljebb öt éves időtartamra akkor újíthatja meg, ha a kérelmező az engedély szerinti egészségügyi tevékenységet az engedélyben meghatározott időtartam alatt összességében annak legalább kétharmada idejéig, önállóan gyakorolta.
(1) Az ÁEEK az engedélyt újabb, legfeljebb öt éves időtartamra akkor újíthatja meg, ha a kérelmező az engedély szerinti egészségügyi tevékenységet az engedélyben meghatározott időtartam alatt összességében annak legalább kétharmada idejéig, önállóan gyakorolta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. Az igazolás tartalmazza a kérelmező 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait, a 3. § szerinti engedély számát, a gyakorolt egészségügyi tevékenység megnevezését és a gyakorlat időtartamát.
(3) Az engedély megújításánál az ENKK vizsgálja a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat is.
(3) Az engedély megújításánál az ÁEEK vizsgálja a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat is.
5. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
6. §   Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, 1. § szerinti kérelmeket az ENKK e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül bírálja el.
7. §   A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az intézmény az 1. számú melléklet VI. pontja szerinti, hozzá befizetett díjból a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység engedélyezése iránti eljárásban - a szakhatósági állásfoglalásért - a díjtételnek az 1. számú melléklet VI. pontjában meghatározott részét az Egészségügyi Tudományos Tanács részére átutalja az ÁEEK 10032000-01490576-00000000 számú számlájára.”
8. §   Az R1. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
9. §   A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tevékenység végzésére képesített nem orvos személy diagnózist nem állíthat fel, az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, a beteget nem kezelheti előzetes orvosi vizsgálat nélkül, illetve az orvosi kezelés alatt álló személy esetén köteles konzultálni a kezelést végző orvossal; továbbá - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4a) bekezdése szerinti, akupunktúra végzésére engedéllyel rendelkező személy kivételével - nem rendelhet és nem végezhet szervekbe, szövetekbe hatoló beavatkozást és akupunktúrát, kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott fülakupunktúrát.”
10. §   Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Magyarországon orvosi oklevélhez kötött tevékenység végzésére nem jogosult, nem konvencionális tevékenységet végző személy a tevékenység végzése során - ideértve a tevékenység reklámozását is - nem keltheti azt a látszatot, hogy a tevékenység a konvencionális gyógyítási tevékenységet helyettesíti, valamint nevét és egészségügyi szakképesítése megnevezését úgy kell feltüntetnie, hogy azzal ne keltse azt a téves látszatot, hogy orvosi cím használatára és orvosi tevékenység folytatására jogosult.”
11. §   Az R2. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
12. §   Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
13. §   Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

1. MELLÉKLET A 42/2015. (IX. 18.) EMMI RENDELETHEZ

A hagyományos kínai gyógyászat területén az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerinti oklevéllel rendelkező személy által az 1. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölhető tevékenységek:

1. keleti mozgás- és masszázsterápia
2. akupunktúra
3. akupresszúra

2. MELLÉKLET A 42/2015. (IX. 18.) EMMI RENDELETHEZ

Az R1. 1. számú melléklete a következő VI. ponttal egészül ki:
  
VI.A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatás 
VI. 1.A tevékenységi engedély kiadás168 000 Ft
(ebből a szakhatósági eljárás díja: 84 000 Ft)
  


3. MELLÉKLET A 42/2015. (IX. 18.) EMMI RENDELETHEZ

Az R2. 1. számú melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. A hagyományos kínai gyógyászat területén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (4a) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személy által végezhető, az engedélyben megjelölt tevékenység”


4. MELLÉKLET A 42/2015. (IX. 18.) EMMI RENDELETHEZ

Az R3. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” címe a „Kineziológia Szakmakód: 8057” megjelölésű részt megelőzően a következő résszel egészül ki:
AkupunktúraSzakmakód:8056
Szaktevékenység
Olyan egészségügyi ellátási forma, amely a gyógyhatást a bőr anatómiailag meghatározott pontjainak, az akupunktúrás pontok tűszúrással való ingerlésével éri el. Az akupunktúra egy komplex diagnosztikus és terápiás módszer. Az ősi tanítások szerint a terápia alapelve a yin-yang erőviszonyok rendezése a meridiánhálózat keringési rendszerében. Ez biztosítja az energia periodikus szabad áramlását, amely viszont feltétele a szervek normális összehangolt működésének. Ez a cél az akupunktúrával a helyesen kiválasztott pontokon történő tűszúrással érhető el.
Akupunktúra járóbeteg ellátás minimumfeltételei
Személyi feltételek: 
Hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves képzést követően oklevéllel végezhető1
Tárgyi feltételek: a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló
11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról
X
Négyszemközti konzultációra alkalmas vizsgálóhelyiségX
VizsgálóágyX
A beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára hideg-meleg vizes kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és szükséges bútorzatX
Váróhelyiség, kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiségX
Az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolása, illetve kezeléseX
Vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, lázmérő, nyelvlapoc, vesetálX
Számítógép, telefonX
Egyszer használatos vagy többször használatos akupunktúrás tűk (sterilizáló készülék a többször használatos tűk esetében)X
A vérzéscsillapításhoz alkalmas anyag/eszközX
 


5. MELLÉKLET A 42/2015. (IX. 18.) EMMI RENDELETHEZ

Az R4. 2. számú melléklet I. rész 1. pont „80 Kiegészítő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján meghatározott képesítéssel és tartalommal) - nem konvencionális gyógyászati módok” alpont b) pontja a következő sorral egészül ki:
[Kiegészítő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján meghatározott képesítéssel és tartalommal) - nem konvencionális gyógyászati módok szakképesítéssel végezhető tevékenységek:]
„8056 akupunktúra (hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves képzést követően oklevéllel végezhető)”


2-5. MELLÉKLET A 42/2015. (IX. 18.) EMMI RENDELETHEZ

  • A jogszabály 2015. szeptember 18-án jelent meg a Magyar Közlöny 131. számában.
  • hatályba lépett 2015. október 19-én.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2018. február 14-én.
A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba. 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2017. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2017. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. október 20-án lépett hatályba.