Hatályos állapot
Közlönyállapot
2007.07.23. - 2007.07.30.
2007.07.31. - 2007.08.31.
2007.09.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. - 2011.03.30.
2011.03.31. - 2012.03.29.
2012.03.30. - 2015.04.28.
2015.04.29. - 2015.11.24.
2015.11.25. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet

egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 25. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában megállapított feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. §   A rendelet hatálya a következő nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyekre (a továbbiakban: szálláshely) terjed ki:
a) gyermek- és ifjúsági csoportot fogadó üdülő (a továbbiakban: üdülő),
b) gyermeküdülő,
c) gyermek- és ifjúsági tábor,
d) gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor (a továbbiakban: telepített sátortábor),
e) nomád táborhely.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) táborozás szervezője: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a 4. § szerinti bejelentési kötelezettséget teljesíti;
b) gyermek- és ifjúsági csoport: 6-18 éves korosztályú fiatalok legalább hat főből álló közössége;
c) veszélyes anyag: az a külön jogszabályban meghatározott anyag, amely hatását kifejtve halált, egészségkárosodást okoz, vagy a környezetet és az anyagi javakat jelentősen károsítja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában a Kr. szerinti fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.
3. §   Szálláshelyen szervezett üdülésen, táborozáson (a továbbiakban együtt: táborozás) az a személy vehet részt, aki arra egészségi állapota alapján alkalmas és azt a szervezett táborozás megkezdése előtt a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően nyilatkozattal igazolják.

3. §

(1) Szálláshelyen szervezett üdülésen, táborozáson (a továbbiakban együtt: táborozás) az a személy vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas és azt a szervezett táborozás megkezdése előtt legfeljebb 4 nappal kiállított orvosi igazolással hitelt érdemlően igazolja.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában járványügyi szempontból egészségileg az a személy alkalmas, aki
a) a vizsgálat alkalmával semmilyen akut fertőző betegségben nem szenved,
b) tetű- és rühmentes, valamint
c) az életkorhoz kötött védőoltásokkal rendelkezik, és ezt a védőoltási könyv bemutatásával vagy más alkalmas módon igazolja.
(3) Ha a táborozásban részt vevő személy környezetében az orvosi vizsgálatot megelőző négy héten belül akut fertőző megbetegedés fordult elő, erről az orvost tájékoztatni kell, aki az egészségügyi alkalmasságról szóló igazolást ennek figyelembevételével állítja ki.
(4) Az egészségügyi alkalmasságról szóló igazolást a résztvevőnek a táborba történő megérkezésekor át kell adnia a szervezőnek. Az igazolást a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.
4. §
(1) A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a tábor helye szerint illetékes regionális intézeténél (a továbbiakban: regionális intézet) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban részt vevők várható számát.
(1) A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervénél (a továbbiakban: népegészségügyi szakigazgatási szerv) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban részt vevők várható számát.
(1) A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban részt vevők várható számát.
(1) A táborozást a táborozás szervezője a táborozás kezdete előtt legalább 6 héttel köteles a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a táborozás helyét, időpontját, valamint a táborozásban részt vevők várható számát. A bejelentési kötelezettség elektronikus úton is teljesíthető.
(2) Vándortábor esetén, ha az útvonal több regionális intézet illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont szerint illetékes regionális intézetnél kell bejelenteni.
(2) Vándortábor esetén, ha az útvonal több népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont szerint illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnél kell bejelenteni.
(2) Vándortábor esetén, ha az útvonal több kormányhivatal illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont szerint illetékes kormányhivatalnál kell bejelenteni.
5. §   Az 1. §-ban meghatározott szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeit az 1. számú melléklet, élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

6. §
(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. §, az 5. § és a (4) bekezdés, valamint az 1. és 2. számú melléklet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Az (5) bekezdés 2007. szeptember 1-jén hatályát veszti.
(5) Amennyiben a táborozás szervezője e rendelet hatálybalépése előtt a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett, az e rendeletben előírt bejelentési kötelezettség alól mentesül.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 37/2007. (VII. 23.) EÜM-SZMM EGYÜTTES RENDELETHEZ

I. SZÁLLÁSHELYEK ÜZEMELTETÉSÉNEK KÖZÖS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAI

1. A szolgáltatónak a szálláshelyen elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést kell biztosítania.
2. A tiszta és szennyes textíliát elkülönítve kell tárolni.
3. Az üdülőben, gyermeküdülőben, gyermek- és ifjúsági táborban a festést és mázolást szükség szerinti gyakorisággal, de a festést legalább három évente, a mázolást legalább öt évente el kell végezni.
4. Az ágymatracot, a paplant, a plédet és a párnát a szolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente köteles tisztíttatni.
5. A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait kell betartani.
6. A táborozás szervezőjének a táborozás megkezdése előtt tájékoztatnia kell a részvevőket arról, hogy védőoltással megelőzhető a kullancs-encephalitis, azonban a Lyme-kór ellen nem véd, ezért a kullancsirtószerek alkalmazása és a naponkénti „kullancsvizit”, valamint a felfedezett kullancsok azonnali eltávolítása szükséges.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a nem szokványos viselkedésű vadonélő állatok simogatásával, érintésével kapcsolatos veszélyekre is.
Amennyiben állatharapás, marás vagy tömeges darázscsípés történik - az orvosi ellátás biztosításán túl -, a harapás, a marás vagy a csípés tényét azonnal jelenteni kell a tábor helye szerint illetékes regionális intézetnek.
6. A táborozás szervezőjének a táborozás megkezdése előtt tájékoztatnia kell a részvevőket arról, hogy védőoltással megelőzhető a kullancs-encephalitis, azonban a Lyme-kór ellen nem véd, ezért a kullancsirtószerek alkalmazása és a naponkénti „kullancsvizit”, valamint a felfedezett kullancsok azonnali eltávolítása szükséges.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a nem szokványos viselkedésű vadonélő állatok simogatásával, érintésével kapcsolatos veszélyekre is.
Amennyiben állatharapás, marás vagy tömeges darázscsípés történik - az orvosi ellátás biztosításán túl -, a harapás, a marás vagy a csípés tényét azonnal jelenteni kell a tábor helye szerint illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnek.
6. A táborozás szervezőjének a táborozás megkezdése előtt tájékoztatnia kell a részvevőket arról, hogy védőoltással megelőzhető a kullancs-encephalitis, azonban a Lyme-kór ellen nem véd, ezért a kullancsirtószerek alkalmazása és a naponkénti „kullancsvizit”, valamint a felfedezett kullancsok azonnali eltávolítása szükséges.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a nem szokványos viselkedésű vadonélő állatok simogatásával, érintésével kapcsolatos veszélyekre is.
Amennyiben állatharapás, marás vagy tömeges darázscsípés történik - az orvosi ellátás biztosításán túl -, a harapás, a marás vagy a csípés tényét azonnal jelenteni kell a tábor helye szerint illetékes kormányhivatalnak.

II. ÜDÜLŐ, GYERMEKÜDÜLŐ, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR, TELEPÍTETT SÁTORTÁBOR ÜZEMELTETÉSÉNEK KÜLÖNÖS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAI

Üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor esetén az I. részben meghatározott egészségügyi szabályokon túl az alábbi különös egészségügyi szabályok betartásáról is gondoskodni kell:

1. Üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor esetén orvosi ellátás elérhetőségét biztosítani kell. 300 főnél nagyobb létszám esetén állandó orvosi felügyelet biztosítása kötelező.
2. Üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor esetén külön helyiségben, nemek szerint elkülönített betegszoba biztosítása kötelező. A betegszobához rendelt vizesblokkot, amely 1 db zuhanyállásból, 1 db kézmosóból és egy WC fülkéből áll, kizárólag a beteg használhatja.
Telepített sátortábor esetén - amennyiben a vizesblokk fizikai kialakítása az elkülönítést nem teszi lehetővé - a közös vizesblokkot a beteg is használhatja azzal, hogy a használatot követően a helyiséget fertőtleníteni kell.
A betegszoba szállás céljára még ideiglenesen sem vehető igénybe.
3. Játszótér elhelyezésére (telepítésére), illetve használatára a külön jogszabályban előírtakat kell alkalmazni. Homokozó esetén a homok évenkénti teljes cseréjéről az üdülő, gyermeküdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor szolgáltatója gondoskodik. A használaton kívüli homokozót le kell fedni.

III. NOMÁD TÁBORHELY ÜZEMELTETÉSÉNEK KÜLÖNÖS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAI

Nomád táborhely igénybevétele (nomád táborozás) esetén az I. részben meghatározott egészségügyi szabályok értelemszerű alkalmazásán túl az alábbi különös egészségügyi szabályok betartásáról is gondoskodni kell:

1. A nomád táborozás teljes időtartama alatt képzett elsősegélynyújtó jelenlétét kell biztosítani. Orvos elérhetőségének helyéről és idejéről a tábor szervezője a táborozás megkezdése előtt köteles tájékozódni.
2. Fogyasztáshoz, főzéshez, mosogatáshoz, fogmosáshoz a létszámnak megfelelő, elegendő mennyiségű, ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
3. A mosdótálak rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell. A mosdótálak csak tisztálkodásra használhatók.
4. A keletkező szennyvíz, hulladék és fekália ártalmatlanítására a Kr.-ben előírtakat kell alkalmazni.
A keletkezett szennyvíz elszikkasztásának, az emésztőgödörnek és az űrgödörnek a sátraktól és élővíztől való minimális távolsága 20 méter. Emésztőgödör és űrgödör forrás felett nem létesíthető. Az illemhelyek gödreit naponta fertőtleníteni kell és a tábor végeztével be kell temetni. A terhelt réteget legalább 30 cm tiszta földréteg fedje.
A szennyvíz eltávolításának kötelezettsége csak arra az esetre vonatkozik, ha a hidrogeológiailag érzékeny területen a környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi okokból nem engedélyezi a helyi szikkasztást, valamint az emésztő- és űrgödör létesítését.
Hidrogeológiailag érzékeny területeken a helyi szikkasztást, emésztő- és űrgödör létesítésének lehetőségét, valamint élővíztől való távolságát az illetékes környezetvédelmi hatóság állapítja meg. Amennyiben használatuk nem engedélyezett, a hulladék gyűjtését lehetőség szerint egyszer használatos zsákban vagy fedeles gyűjtőedényben kell végezni. A hulladék kommunális gyűjtőhelyre történő szállításáról, a gyűjtőedényzet kiürítés utáni mosásáról és fertőtlenítéséről gondoskodni kell. A keletkezett szennyvíz és fekália gyűjtését zártan és szivárgásmentesen kell biztosítani, és azt a táborozás után ily módon kell elszállítani.
5. Fenéklap nélküli sátorban közvetlenül a földre matrac, polifoam, szivacs nem helyezhető.
6. A nomád táborozás befejezése után a táborhelyet legalább olyan tisztasági állapotban kell elhagyni, mint amilyenben az a táborozás megkezdésekor volt.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 37/2007. (VII. 23.) EÜM-SZMM EGYÜTTES RENDELETHEZ

I. ÜDÜLŐRE, GYERMEKÜDÜLŐRE, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBORRA, TELEPÍTETT SÁTORTÁBORRA VONATKOZÓ ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK

1. Üdülőben, gyermeküdülőben, gyermek- és ifjúsági táborban, telepített sátortáborban az étkeztetési szolgáltatást a külön jogszabályban előírtak szerint működő vendéglátó, közétkeztető nyújthatja. Telepített sátortáborban étkeztetési szolgáltatás a nomád táborhelyre vonatkozó élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szabályok alapján is nyújtható.
2. A hűtőszekrények rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről a szolgáltató köteles gondoskodni. Az élelmiszerek hűtött tárolását a szolgáltatónak kell biztosítania. Amennyiben a hűtött tárolás nem megoldható, csak tartósított élelmiszert vagy az elkészítést közvetlenül megelőzően vásárolt nyersanyagot szabad felhasználni.
3. Az önellátó étkeztetési lehetőség céljára szolgáló építmények (konyha, teakonyha, főzőfülke, szabadtéri főzőhely) berendezésének rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről a szolgáltató köteles gondoskodni.
4. Távollévő szolgáltató esetén a táborozás szervezője, illetve a vendég köteles gondoskodni az egészségügyi előírások betartásáról.

II. NOMÁD TÁBORHELYRE VONATKOZÓ ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK

1. Nomád táborhely esetén a felállított főzősátorban vagy a ponyvatetővel védett szabad területen az élelmiszerek és a konyhai edényzet talajra helyezése tilos. Az élelmiszerek és az edényzet elhelyezésére mosható, fertőtleníthető felületű munkaasztalokat és tárolóeszközöket kell biztosítani.
2. Nomád táborhelyen történő ételkészítés esetén annak a személynek, aki az ételkészítés teljes folyamatát felügyeli, a külön jogszabály szerinti közegészségügyi minimum-vizsgával kell rendelkeznie.
3. Az ételkészítésben az a személy vehet részt, aki a külön jogszabályban előírt személyi higiénés alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kap.

1-2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 37/2007. (VII. 23.) EÜM-SZMM EGYÜTTES RENDELETHEZ

  • A jogszabály 2007. július 23-án jelent meg a Magyar Közlöny 97. számában.
  • hatályba lépett 2007. július 31-én.
A szakasz 2012. március 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2012. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. március 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. március 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2012. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. november 25-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. november 25-én lépett hatályba.A bekezdés 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. április 29-én lépett hatályba.A szakasz 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2008. május 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2011. március 31-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 29-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. április 29-én lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2007. szeptember 1-jén lett hatályon kívül helyezve.