Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.06.29. - 2015.06.29.
2015.06.30. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.12.29.
2015.12.30. - 2015.12.31.
2016.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet

az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

1. §   Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7/A. § (2)-(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét, de legalább a legalacsonyabb pótdíjat kell megfizetni. Ha a járműre a 6. § (7) bekezdése szerinti jogosultságot vásároltak, de a jármű a forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár, akkor a jármű kategóriájának megfelelő teljes pótdíjat kell megfizetni.
(2a) Az ellenőrzés eredményeként a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a kötelezett adatait a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a személy-, és a jármű azonosításra alkalmas okmányai, a járműnyilvántartás adatai alapján, vagy külföldi rendszámmal rendelkező járművek esetében - amennyiben arra másként nincs mód - közreműködő szervezet útján állapítja meg.
(2b) A pótdíj utólagos megfizetésére a jármű - magyar rendszámmal rendelkező jármű esetében a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat napján nyilvántartott - üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles.”
2. §
(1) Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a jármű tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza vagy az annak használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhető a jogosultság érvényesítése más, azonos díjkategóriába vagy azonos árú díjkategóriába tartozó járműre. Az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetéséhez
a) le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést,
b) be kell mutatni az új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábbi jogosult jármű díjkategóriájával, és
c) be kell mutatni a jármű eladását igazoló, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által hitelesített okiratot vagy a használatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, vagy azt a bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy az úthasználatot lehetővé tévő jogviszony megszűnt.”
(2)
(3) Az R1. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevő a (9) bekezdésben meghatározott díj ellenében kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását. Ha a jogosultságok kezdő érvényességi napjai vagy érvényességi időtartamai nem egyeznek meg, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha a későbbi kezdő érvényességű jogosultság érvényessége még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt. Megyei jogosultság visszavásárlására csak abban az esetben van lehetőség, ha ugyanazon jármű és ugyanazon megye vonatkozásban történt többszöri vásárlás.”
(4) Az R1. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A 2. § (3a) bekezdésében, valamint a 8. § (1)-(8) bekezdésében szabályozott szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó díja 1470 forint. Ha az ügyintézés ugyanazon jármű vonatkozásában történik, és több, a járműre megváltott megyei jogosultságot érint, a szolgáltatási díjat kérelmenként csak egyszer kell megfizetni függetlenül attól, hogy a kérelemben több megyei jogosultság is érintett.”
3. §   Az R1. 9/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Nincs helye a pótdíj kiszabásának abban az esetben, ha nem a jármű jogszabályban meghatározott díjkategóriájának megfelelő, de
a) a D2 díjkategóriába tartozó járműre egy D1 díjkategóriájú országosan érvényes éves, vagy
b) a D2 díjkategóriába tartozó járműre egyidejűleg legalább két D1 díjkategóriájú, azonos érvényességi időszakra érvényes, azonos lejárati idejű és területi hatályú
jogosultság került megváltásra.”
4. §   Az R1. 9/A. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A 2015. január 1. és az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése közötti időszakban, díjkategória tévesztés miatt, ugyanazon üzemben tartó ugyanazon járműve vonatkozásában legfeljebb két pótdíj szabható ki.
(12) Ha a jármű üzemben tartója 2015. január 1. és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban nem változott, és ezen időszakban a pótdíjbefizetések összege elérte a 29 750 forintot, az e feletti összeget az üzemben tartó részére vissza kell fizetni. Ha a jármű üzemben tartója 2015. január 1. és a Módr. hatálybalépése közötti időszak alatt változott, azon üzemben tartók részére, akik által teljesített pótbefizetések összege abban az időszakban, amíg a nyilvántartásban a jármű bejegyzett üzembentartójaként szerepeltek, elérte a 29 750 forintot, az e feletti összeget vissza kell fizetni. A visszafizetéseket a Módr. hatálybalépésétől számított 45 napon belül kell teljesíteni.”

2. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

6. §
(1) A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

7. §
(1) Hatályát veszti az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 13. § (2) bekezdése.
(2) Nem lép hatályba az R3.
a) 6. § a) és c) pontja, valamint
b) 9. § (1) bekezdése.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (2) bekezdése, az 5. § és a 6. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 34/2015. (VI. 29.) NFM RENDELETHEZ

1. Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:
        
9FejérM624+00025Százhalombatta-észak csomópont97+30098Paks-észak csomópont
        
  • A jogszabály 2015. június 29-én jelent meg a Magyar Közlöny 92. számában.
  • hatályba lépett 2015. június 30-án.
A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.