Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.09.21. - 2015.09.30.
2015.10.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) egyezség: a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban kötött megállapodás, a bírósági adósságrendezési egyezség, illetve a bírósági adósságtörlesztési határozat;
b) méltányolható lakásigény: a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 40. pontja szerinti végrehajtási rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlan;
c) támogatott: az az adós és adóstárs, aki az egyezség és az e rendelet szerinti törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés alanya.
(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat az Are. tv.-ben meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. A törlesztési támogatás igénylése

2. §
(1) Az adós és az adóstárs - az egyezségben megállapított, lakhatási feltételek megtartására szolgáló ingatlanát (a továbbiakban: lakóingatlan) érintő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő − adósságrendezési kötelezettségei teljesítéséhez törlesztési támogatást vehet igénybe az alábbi feltételek fennállása esetén:
a) az adós és az adóstárs a lakóingatlanban együttesen legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik;
b) a lakóingatlant kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terheli, vagy olyan lakóingatlan, amelyre vonatkozóan az adós és adóstárs pénzügyi intézménnyel lízingszerződést kötött;
c) az adós, adóstárs vagy az említettek közeli hozzátartozója a lakóingatlanban 2015. május 15-én − 2016. október 1-jét követően kezdeményezett adósságrendezési eljárás esetében az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőző 180. napon - az adósságrendezési eljárás lezárásáig, folyamatosan
ca) bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
cb) életvitelszerűen lakik;
d) a lakóingatlan
da) megfelel a méltányolható lakásigény feltételeinek, és
db) az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház, lakás, lakáscélra használt üdülő, zártkerti épület vagy tanya megnevezéssel nyilvántartott ingatlan;
e) más, lakhatást biztosító tulajdonjoga, haszonélvezeti vagy használati joga (ide nem értve a bérleti jogot)
ea) az adósnak és az adóstársnak,
eb) az adós, adóstárs tulajdonában álló, jelzáloggal terhelt lakóingatlanban vagy a lízingszerződéssel érintett lakóingatlanban lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozónak, vagy
ec) ha a jelzálogjoggal terhelt lakóingatlan nem az adós vagy az adóstárs kizárólagos tulajdonában van, a zálogkötelezettnek
nincs, vagy az nem felel meg a méltányolható lakásigény alsó határára vonatkozó rendelkezéseknek sem;
f) a lakóingatlant érintő, egyezség szerinti fizetési kötelezettség ügyleti kamata megfelel az Are. tv. 41. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltaknak azzal, hogy nem haladja meg az egyezségkötés időpontjában érvényes háromhavi BUBOR+ 6,5 százaléknak megfelelő mértéket;
g) az adós és az adóstárs adóazonosító jelét a főhitelező számára bemutatja;
h) az adós és az adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a 14. § (1) bekezdése szerinti adatait, valamint a törlesztési támogatásra vonatkozó információkat a törlesztési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a főhitelező átadja
ha) a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakóingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal),
hb) a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: kincstár), valamint
hc) bírósági adósságrendezési eljárás esetén a családi vagyonfelügyelő
részére,
i) az adós és az adóstárs nyilatkozik arról, hogy jelen rendelet szerinti törlesztési támogatást még nem vett igénybe.
(2) A törlesztési támogatást az adósnak és adóstársnak együtt kell igényelni.
(3) A törlesztési támogatás a lakóingatlant érintő, kizárólag egy egyezségbe foglalt hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő, főhitelezővel szemben fennálló adósságrendezési kötelezettségek teljesítéséhez vehető igénybe.
(4) A támogatott kizárólag egy törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés alanya lehet.
(5) A törlesztési támogatásra a támogatott az egyezség hatályának fennállása alatt - ideértve az Are. tv. 56. §-a szerinti fizetési haladék időtartamát és az azt követő törlesztési időszakot is - de legfeljebb 5 évig jogosult.
(6) Amennyiben a támogatott az egyezségben foglalt fizetési kötelezettségeinek 60 napot meghaladóan felszólítás ellenére nem tesz eleget, az ezt követő hónap első napjától részére a törlesztési támogatás nem nyújtható. Erről az adóst és az adóstársat a törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésekor igazoltan tájékoztatni kell.
3. §   A bírósági adósságrendezési eljárás esetén
a) az adós és az adóstárs a törlesztési támogatás iránti kérelem benyújtásáról,
b) a főhitelező a törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötéséről és a törlesztési támogatás megszűnéséről
a családi vagyonfelügyelőt 8 napon belül írásban értesíti.
4. §
(1) A támogatott halála esetén a törlesztési támogatásra az elhunyt támogatott olyan természetes személy örököse jogosult, aki
a) a törlesztési támogatással érintett kölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanát − a pénzügyi lízingszerződés esetét kivéve − megörökölte és
b) a kölcsön visszafizetéséért vagy a lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségért helytállni köteles.
(2) Ha az elhunyt támogatottnak nem volt túlélő adóstársa, a támogatott halálát követő hónap első napjától az (5) bekezdés szerinti hagyatékátadó végzés, illetve bírósági adósságrendezési eljárásban az örökös jogutódlását megállapító végzés jogerőre emelkedését követő hónap első napjáig törlesztési támogatás nem vehető igénybe.
(3) A (2) bekezdés szerinti időszak nem számít bele a 2. § (5) bekezdése szerinti 5 éves időtartamba.
(4) Az adós halála esetén, ha nincs adóstársa vagy (1) bekezdés szerinti örököse, vagy az nem kéri az Are. tv. 42. § (6) bekezdése alapján jogutódként az adósságrendezési eljárásba történő belépését, a főhitelező az adós halálát követő hónap első napjától kezdődően a törlesztési támogatás folyósítását megszünteti.
(5) Ha az adós (1) bekezdés szerinti örököse kéri az Are. tv. 42. § (6) bekezdése alapján jogutódként az adósságrendezési eljárásba jogutódként történő belépését, a törlesztési támogatással érintett ingatlanon öröklés jogcímén szerzett tulajdonjogát és a kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét az ezen adatokat tartalmazó jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzéssel (ideértve a rész-hagyatékátadó végzést, valamint a végzés kivonatát is), illetve bírósági adósságrendezési eljárásban az örökös jogutódlását megállapító jogerős végzéssel, a jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a főhitelező részére történő bejelentéssel igazolja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén az örökös a törlesztési támogatásra nem jogosult.
5. §
(1) A törlesztési támogatás iránti kérelem az adósságrendezés kezdeményezését követően a főhitelezőnél nyújtható be.
(2) A főhitelező a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek. A főhitelező a kérelmet annak átvételétől számított 30 napon belül bírálja el. Ha az igénylő a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a főhitelező az igénylőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra történő felszólítás esetén a kérelem elbírálására irányadó határidő a hiánypótlásra biztosított időtartammal meghosszabbodik. Ha az igénylő a hiánypótlásra történő felszólításban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a főhitelező a kérelmet elutasítja.
(3) A kérelem benyújtásakor a törlesztési támogatásra való jogosultságot a főhitelező a kérelem benyújtásakor fennálló körülményeket igazoló dokumentumok alapján ellenőrzi.
(4) A főhitelező a törlesztési támogatás éves összegét évente legalább egy alkalommal, az éves kimutatás keretében közli a támogatottal.
6. §   A törlesztési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét az adós és az adóstárs a főhitelező részére a következők szerint igazolja:
a) a bejelentett lakóhelyet a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,
b) a 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában és e) pontjában foglaltakat, valamint az üdülő, zártkerti ingatlan, tanya lakáscélra történő használatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal,
c) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint d) pont da) és db) alpontjában foglaltakat ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatával,
d) az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal.
7. §   Amennyiben az igénylő jogosult a törlesztési támogatásra, a főhitelező az adóssal és az adóstárssal az egyezség szerinti fizetési kötelezettséghez igénybe vehető törlesztési támogatásról és annak mértékéről törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződést köt.
8. §
(1) Ha a főhitelező elutasítja a kérelmet, az igénylőt írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról az e rendelet szerinti nem teljesülő igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, a törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól.
(2) A kérelem elutasítása esetén az igénylő a törlesztési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthat be a kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül. Első fokon a kormányhivatal, másodfokon a kincstár jár el.
(3) A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján − a kormányhivatal megkeresésére − a főhitelező 8 napon belül csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.
(4) Ha a jogerős határozat megállapítja, hogy az igénylő a kérelem főhitelezőhöz történő benyújtásakor az igénybevételi feltételeknek megfelelt, a főhitelező e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötését nem tagadhatja meg. Az igénylő a hatósági eljárás során nem pótolhatja a főhitelező által lefolytatott bírálati eljárásban felmerülő mulasztásait.

3. A törlesztési támogatás mértéke

9. §
(1) A támogatott az egyezség megkötésének időpontjában fennálló tőketartozás évi 3,8%-os mértékének megfelelő, de havonta legfeljebb 25 000 forint összegű törlesztési támogatásra jogosult.
(2) A törlesztési támogatás a lakóingatlant érintő hiteljogviszonnyal vagy pénzügyi lízingszerződéssel összefüggő adósságrendezési kötelezettség teljesítéseként az egyezségben megállapított törlesztőrészlet összegét csökkenti.
(3) A törlesztési támogatás számításánál az osztószám 12 hónap.

4. A pénzügyi lebonyolítás szabályai

10. §
(1) A törlesztési támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a törlesztési támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását a főhitelező végzi.
(2) Ha a főhitelező a törlesztési támogatás jogosulatlan igénybevételre utaló adat birtokába jut, a támogatottat írásban felszólítja a törlesztési támogatás összegének az igénybevétel napjától számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszatérítése iránt. A visszatérítés iránti felhívást − annak eredménytelensége esetén − a főhitelező legfeljebb egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.
(3) Ha a támogatott a főhitelező második alkalommal közölt visszafizetési felszólításában foglaltaknak sem tesz eleget, és így a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a főhitelező az ügy iratait, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a kormányhivatal a 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint intézkedik a jogosulatlanul igénybe vett törlesztési támogatás visszafizetése érdekében.
11. §
(1) A kormányhivatal, illetve a kincstár a főhitelező 13. § szerinti adatszolgáltatásának megküldését követően a törlesztési támogatás igénybevételének jogszerűségét ellenőrzés keretében vizsgálhatja.
(2) Ha a kormányhivatal, illetve a kincstár az ellenőrzés során megállapítja, hogy a törlesztési támogatás igénybevétele jogosulatlanul történt, határozattal kötelezi a támogatottat a törlesztési támogatás − igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegének − visszatérítésére.
(3) A közigazgatási hatósági eljárás keretében első fokon a kormányhivatal, másodfokon a kincstár jár el. A kormányhivatal a jogosulatlan igénybevétel tényéről a főhitelezőt írásban tájékoztatja.
(4) A törlesztési támogatás (2) bekezdés, valamint a 10. § (2) bekezdése szerinti visszatérítése részletekben történő teljesítését kérelemre a kormányhivatal akkor engedélyezheti, ha a támogatott igazolja, hogy a törlesztési támogatás azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.
(5) A (4) bekezdés szerinti részletfizetés esetén a törlesztési támogatás (2) bekezdés vagy 10. § (2) bekezdése szerinti összegének visszafizetését a támogatott közvetlenül a kincstár részére teljesíti.

5. Felelősség

12. §
(1) A főhitelező felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. Mentesül a főhitelező a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
(2) Főhitelező nem felel azért a kárért, amely a támogatott felróható magatartása miatt keletkezett.
(3) Az (1) bekezdés szerinti károkozás esetén a főhitelező a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelten köteles megtéríteni a kárt az állam részére.
(4) A főhitelező a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.
(5) A törlesztési támogatásra való jogosultság vizsgálatakor az igénylő által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát − ha a főhitelezőtől elvárható gondosság tanúsítása mellett annak hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel − vélelmezni kell.

6. A törlesztési támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

13. §
(1) A törlesztési támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a főhitelező utólagos elszámolása alapján.
(2) A főhitelező az elszámolást az 1. mellékletben meghatározott formában, naptári negyedévre vonatkozóan, egy alkalommal készíti el.
(3) A főhitelező az elszámolást cégszerű aláírással ellátva papíron és azzal egyidejűleg elektronikus levélben is megküldi a naptári negyedévet követő hónap 25. napjáig a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
(4) A kincstár a főhitelező által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott törlesztési támogatás kifizetését − az (5) bekezdésben és a 17. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezése hónapjának 25. napját követő 15 munkanapon belül a miniszter teljesítésigazolását követően indítja a 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások” elnevezésű kiadási számla terhére a főhitelező által a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
(5) Az elszámolás késedelmes vagy hibásan történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett vagy a miniszter észrevétele alapján javított elszámolás miniszterhez történő beérkezésének napjától számított 15 munkanap. Ha a miniszter az elszámolás javítását tartja szükségesnek, arról a főhitelezőt soron kívül, elektronikus úton értesíti.
(6) A főhitelező az elszámolás keretében a törlesztési támogatás főhitelező részére történő megfizetését vagy főhitelező által történő visszafizetését jogcímenként összesítve elszámolja és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.
(7) A főhitelező elszámolását a kincstár ellenőrzi.
(8) Ha a kincstár a főhitelező ellenőrzése során a főhitelező terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a főhitelező azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni. A miniszter által kiadott teljesítésigazolás nem érinti a kincstár ellenőrzési jogosultságát.
(9) A kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzése során a főhitelezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(10) Ha a kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzés során a főhitelező elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a főhitelezővel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

7. Az adatszolgáltatás szabályai

14. §
(1) A főhitelező havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenőrzési céllal a törlesztési támogatás nyújtásáról szóló szerződések megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) postacím, és
d) adóazonosító jel.
(2) Az e rendelet szerinti törlesztési támogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a kincstár üzemelteti és fejleszti.
(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(4) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a főhitelezőnek a kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhető igénylőlap beküldésével. A kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges azonosítót.
(5) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett törlesztési támogatás nyújtásáról szóló szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.
15. §
(1) A főhitelező a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának elszámolásával egyidejűleg személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a főhitelező által megkötött törlesztési támogatás igénybevételéről szóló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a főhitelező által a 13. § szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.
(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton és nyomtatva, cégszerűen aláírva is megküldi a miniszter részére.
16. §   A főhitelező évente, a tárgyévet követő év június 30. napjáig a 14. § (3) bekezdésében meghatározott módon, elektronikus úton, szerződésenként adatot szolgáltat a kincstárnak a törlesztési támogatás központi költségvetés által megtérített összegéről.

8. Az elszámolás és az adatszolgáltatás közös szabályai

17. §
(1) A főhitelező a törlesztési támogatást az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez, valamint a 14. § és a 16. § szerinti adatszolgáltatás teljesítéshez az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(3) A főhitelező az adatszolgáltatását a 14. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 15. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.
(4) A miniszter a 14-16. § szerinti adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a törlesztési támogatás, vagy
b) hiányos teljesítése esetén a hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
13. §
(4) és (5) bekezdése szerinti, főhitelező részére történő folyósítását felfüggeszti.
(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a hiányos adatszolgáltatást követő negyedévi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a főhitelező adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
(7) A miniszter az 1. melléklet szerinti elszámolásokat és a 15. § szerinti adatszolgáltatást − annak feldolgozását követően − elektronikus úton megküldi a kincstárnak.
(8) A 13. és 14. § szerinti elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettséget a főhitelező helyett az egy összevont alapú felügyelet alá tartozó másik pénzügyi intézmény is teljesítheti. Az e bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésével megbízott pénzügyi intézmény eljárásáért a főhitelező úgy felel, mint ha maga járt volna el.
18. §   Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások” előirányzatából kell finanszírozni.
19. §   A kormányhivatal és a kincstár e rendeletben szabályozott hatósági eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. §   Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot a kincstár képviseli.
21. §
(1) A kormányhivatal lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján
a) ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,
b) hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket a kincstár gyakorolja.
(2) A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 274/2015. (IX. 21.) KORM. RENDELETHEZ

Elszámolási adatlap

.......................................................................................................... pénzügyi intézmény
20................................................................ től 20......................................................... ig


1. Elszámolás
  Megnevezés Tárgynegyedévi igényelt támogatási összeg
(forintra kerekített összeg)
1. Törlesztési támogatás 0 Ft
2. Az elszámolás időszakában a pénzügyi intézmény részére visszafizetett, illetve a pénzügyi intézmény által visszafizetett támogatás összesen (3. táblázat 5. sor) 0 Ft
3. Utalandó összeg (+) kincstár utal, (-) pénzügyi intézmény utal 0 Ft
2. A tárgynegyedévet követő negyedévben igényelni kívánt támogatások várható összege
  Megnevezés Összeg
(millió forint)
1. Törlesztési támogatás 0,00
3. Az elszámolás időszakában a pénzügyi intézmény részére, illetve a pénzügyi intézmény által visszafizetett támogatások
  Megnevezés Összeg
(forintra kerekített összeg)
1. Törlesztési támogatás 0 Ft
.............................................................................. ..............................................................................
aláírás
P. H.
Az elszámolási adatlap elektronikus formában letölthető a miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.
  • A jogszabály 2015. szeptember 21-én jelent meg a Magyar Közlöny 134. számában.
  • hatályba lépett 2015. október 1-jén.