Hatályos állapot
Közlönyállapot
2013.07.05. - 2013.07.14.
2013.07.15. - 2013.07.15.
2013.07.16. - 2013.08.31.
2013.09.01. - 2013.09.01.
2013.09.02. - 2013.11.14.
2013.11.15. - 2014.02.24.
2014.02.25. - 2014.02.28.
2014.03.01. - 2014.12.31.
2015.01.01. - 2015.02.28.
2015.03.01. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.07.02.
2015.07.03. - 2015.12.31.
2016.01.01. - 2016.02.29.
2016.03.01. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.07.31.
2016.08.01. - 2016.08.09.
2016.08.10. - 2016.08.16.
2016.08.17. - 2016.09.15.
2016.09.16. - 2016.11.23.
2016.11.24. - 2016.12.23.
2016.12.24. - 2016.12.31.
2017.01.01. - 2017.09.05.
2017.09.06. - 2017.10.31.
2017.11.01. - 2017.11.08.
2017.11.09. - 2017.12.14.
2017.12.15. - 2017.12.31.
2018.01.01. - 2018.01.31.
2018.02.01. - 2018.04.24.
2018.04.25. - 2018.09.30.
2018.10.01. - 2018.10.08.
2018.10.09. - 2018.10.31.
2018.11.01. - 2018.12.31.
2019.01.01. - 2019.10.31.
2019.11.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,
a 12. §, a 17. § és a 9. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,
a 13-16. § és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 77. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 19-22. § és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. §
(1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.
a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,
b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,
c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint
d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi
munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkakörök megnevezése és tartalma tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló jogszabályban foglaltak az irányadóak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik közalkalmazotti munkakörnek felel (feleltethető) meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan, abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet is végez.
(3) A Kjt. hatálya alá nem tartozó, az (1) és a (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása, valamint az Eütev. 29/C. § (1) bekezdése szerinti átsorolás során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra a Kjt. rendelkezései lennének irányadóak. A Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál a Kjt.-nek a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.
(3) A Kjt. hatálya alá nem tartozó, az (1) és a (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra a Kjt. rendelkezései lennének irányadóak. A Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál a Kjt.-nek a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. §
(1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartoznak a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül a következő egészségügyi szolgáltatások:
a) mentés,
b) betegszállítás,
c) vérellátás.
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket megszerző személyekre.
(2) Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy az (1) bekezdésben foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.
(2) Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.
(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.
(4) Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.
(4) Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.
(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A 2. mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatókon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv is jogosult a támogatások e rendelet szerinti igénylésére. Ahol e rendelet egészségügyi szolgáltatót említ, azon az általa foglalkoztatott rezidensek vonatkozásában a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervet is érteni kell.
(6) A szakorvos képzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében a 4. melléklet szerinti havi alapbér (garantált illetmény) Kjt. szerinti garantált illetményen felüli része az egészségügyi szolgáltató részére kerül biztosításra. Az egészségügyi szolgáltató ennek felhasználásával - az Eütev. 11/B. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói minőségére figyelemmel - köteles a rezidens részére az Eütev. 11/A. § (4) bekezdésében meghatározott bért (illetményt) biztosítani.
(6) A szakorvos képzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében a 4. melléklet szerinti havi alapbér (garantált illetmény) Kjt. szerinti garantált illetményen felüli része az egészségügyi szolgáltató részére kerül biztosításra. Az egészségügyi szolgáltató ennek felhasználásával - az Eütev. 11/B. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói minőségére figyelemmel - köteles a rezidens részére az Eütev. 11/A. § (4) bekezdésében, valamint a 4. mellékletben meghatározott bért (illetményt) biztosítani.
(6) A szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében a 4. melléklet szerinti havi alapbér (garantált illetmény) Kjt. szerinti garantált illetményen felüli része vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató támogatásra jogosult. Az egészségügyi szolgáltató ennek felhasználásával - az Eütev. 11/B. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói minőségére figyelemmel - köteles a rezidens részére az Eütev. 11/A. § (4) bekezdésében, valamint a 4. mellékletben meghatározott bért (illetményt) biztosítani.
(6) A szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében a 4. melléklet szerinti havi alapbér (garantált illetmény) Kjt. szerinti garantált illetményen felüli része az egészségügyi szolgáltató részére kerül biztosításra. Az egészségügyi szolgáltató ennek felhasználásával - az Eütev. 11/B. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói minőségére figyelemmel - köteles a rezidens részére az Eütev. 11/A. § (4) bekezdésében, valamint a 4. mellékletben meghatározott bért (illetményt) biztosítani.

2/A. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése

2/A. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi és egészségügyben dolgozók bérfejlesztése

2/A. §
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót 2016. szeptember, október, november és december hónapra tekintettel bérkiegészítés illeti meg, melyet a Hjt. személyi hatálya alá tartozók esetében kiegészítő illetményként kell megállapítani. A bérkiegészítés mértékét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A bérkiegészítést nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, az egészségügyi dolgozót vagy az egészségügyben dolgozót megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(3) Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának számítási alapja az Eütev. szerinti alapbérnek a 3. melléklet szerinti bérkiegészítéssel növelt összege.
(3) Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítási alapja az Eütev. szerinti alapbérnek a 3. melléklet szerinti bérkiegészítéssel növelt összege.
(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a bérkiegészítéssel növelt illetmény- vagy bérnövelést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Kjt. és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá a Kjt. alkalmazásában a jubileumi jutalom számítása során figyelembe kell venni.
(5) A bérkiegészítéssel növelt illetmény- vagy bérnövelés az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót, egészségügyben dolgozót a munkáltató egyoldalú döntése alapján a garantált illetményén vagy a személyi alapbérén, továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti illetményén felül megillető juttatás, amely a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.
(6) Részmunkaidő esetén a bérkiegészítéssel növelt illetmény- vagy bérnövelés a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.
2/A. §
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti összeg.
(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti együttes összeg.
(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet szerinti együttes összeg.
(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozó és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg.
(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartózó, 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 8. melléklet szerinti együttes összeg.
2/B. §
(1) Az az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó fiatal szakorvos, aki 2016. augusztus 31-én az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 30. §-a szerinti fiatal szakorvosok támogatására (a továbbiakban: fiatal szakorvosok támogatása) volt jogosult, nyilatkozhat arról, hogy 2017. október 31-éig a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítést vagy a fiatal szakorvosok támogatását kívánja igénybe venni.
(1) Az az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó fiatal szakorvos, aki 2016. augusztus 31-én az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 30. §-a szerinti fiatal szakorvosok támogatására (a továbbiakban: fiatal szakorvosok támogatása) volt jogosult, nyilatkozhat arról, hogy 2017. október 31-éig a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbért (illetményt) vagy a fiatal szakorvosok támogatását kívánja igénybe venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot 2016. december 7-éig teheti meg a fiatal szakorvos az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltatónál. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató köteles a fiatal szakorvosok támogatását választó fiatal szakorvosokra tekintettel a Kr.1. 31. § (1) bekezdése szerinti igénylési kérelmet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére az OEP által meghatározott formában elektronikus úton 2016. december 14-éig benyújtani.
(3) Az
a) az (1) bekezdés szerinti fiatal szakorvos, aki a (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, és
b) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó fiatal szakorvos, aki 2016. december 7-ét követően, a fiatal szakorvosok támogatására való jogosultságának fennállása alatt a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítésre válik jogosulttá, 2017. október 31-éig - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítésre jogosult, a Kr.1. 35/D. §-ában foglaltak egyidejű alkalmazása mellett.
b) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó fiatal szakorvos, aki 2016. december 7-ét követően, a fiatal szakorvosok támogatására való jogosultságának fennállása alatt a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbérre (illetményre) válik jogosulttá, 2017. október 31-éig - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbérre (illetményre) jogosult, a Kr.1. 35/D. §-ában foglaltak egyidejű alkalmazása mellett.
(4) Az a fiatal szakorvos, aki az (1) bekezdés szerinti - a (2) bekezdésben foglalt határidőben megtett - nyilatkozata alapján a fiatal szakorvosok támogatását veszi igénybe, e támogatásra 2016. december 1-jétől válik jogosulttá.
(5) Azt a fiatal szakorvost, aki 2016. november 30-át követően az (1)-(3) bekezdés alapján a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítésben részesül, és erre tekintettel őt bérhátrány éri ahhoz képest, mint ha a fiatal szakorvosok támogatásában részesült volna, a fiatal szakorvosok bérkülönbözete illeti meg.
(5) Azt a fiatal szakorvost, aki 2016. november 30-át követően az (1)-(3) bekezdés alapján a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbérben (illetményben) részesül, és erre tekintettel őt bérhátrány éri ahhoz képest, mint ha a fiatal szakorvosok támogatásában részesült volna, a fiatal szakorvosok bérkülönbözete illeti meg.
(6) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetének tárgyhavi mértéke
a) a fiatal szakorvosok támogatására vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény) és
b) a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítésre vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény)
b) a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbérre (illetményre) vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény)
különbözete.
(7) A fiatal szakorvosok bérkülönbözete nem része az alapbérnek (illetménynek), a mozgóbér elemek számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(7) A fiatal szakorvosok bérkülönbözete nem része az alapbérnek (illetménynek), az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(8) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetét az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(9) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetére való jogosultság fennállását és összegét az egészségügyi szolgáltató munkáltató havonta megállapítja, és a fiatal szakorvosok bérkülönbözetét hóközi kifizetéssel a jogosult részére kifizeti.
(10) A fiatal szakorvosok bérkülönbözete fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
2/C. §
(1) A mozgóbér elemek számítási alapja a 2/A. § (1)-(5) bekezdése szerinti alapbér (garantált illetmény) összege.
(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 4-8. melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Kjt. és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá a Kjt. alkalmazásában a jubileumi jutalom számítása során figyelembe kell venni.
(3) A 4-8. melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás - különösen illetménykiegészítés - terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.
(4) Részmunkaidő esetén az Eütev. 11/A. §-a szerinti és a 4-8. melléklet szerinti alapbér (garantált illetmény) a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.
(5) A Hjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a 4-8. melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést kiegészítő illetményként kell megállapítani.

3. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke

3. §
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerinti, 2016. szeptember-december hónapra számfejtésre kerülő bérkiegészítéshez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerinti, 2016. szeptember-december hónapra számfejtésre kerülő bérkiegészítéshez és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2016. szeptember-december hónapra számfejtésre kerülő bérkiegészítéshez és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § szerinti bérkiegészítésre jogosult.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a 2/A. § szerinti bérkiegészítés teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.
(4) Az egészségügyi szolgáltató által igényelhető támogatás havi mértéke megegyezik az 4. mellékletben szereplő összeggel.
(4) Az egészségügyi szolgáltató által igényelhető bérkiegészítéshez kapcsolódó támogatás havi mértéke megegyezik az 4. mellékletben szereplő összeggel.
(5) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az Eütev. szerinti alapbér alapján számított mozgóbér elemek összegének és a 2/A. § (3) bekezdése alapján számított mozgóbér elemek összegének különbözetével.
4. §
(1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a támogatás iránti igényét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2016. szeptember 9-éig. Az igénylést követően az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt benyújtani minden hónap 5. napjáig az OEP által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az OEP a támogatási összeget a 2016. szeptember 1-je és 2016. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan a munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.
(1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a támogatás iránti igényét az OEP által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2016. szeptember 9-éig. Az igénylést követően az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt benyújtani minden hónap 5. napjáig az OEP által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az OEP a támogatási összeget a 2016. szeptember 1-je és 2016. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan a munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.
(1a) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3. § (5) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét az OEP által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2016. szeptember 20-áig. Az igénylést követően az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt benyújtani minden hónap 5. napjáig az OEP által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a támogatási összeget a 2016. szeptember 1-je és 2016. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan a munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.
(2) A megállapított támogatási összeget az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(2) Az (1) és (1a) bekezdés alapján megállapított támogatási összeget az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(3) Nem nyújtható támogatás a bérkiegészítésnek a 3. mellékletben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
(4) A támogatás kizárólag a 2016. szeptember-december havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett bérkiegészítésre, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(4) A támogatás kizárólag a 2016. szeptember-december havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett bérkiegészítésre, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(5) A támogatás felhasználásának határideje: 2017. február 15.
(5) A támogatás felhasználásának határideje: 2017. április 15.
(6) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2017. február 28-áig köteles elszámolni az OEP által meghatározott módon. Az elszámolás módját az OEP legkésőbb 2017. január 1-jéig a honlapján közzéteszi.
(6) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2017. február 28-áig köteles elszámolni az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2017. január 1-jéig a honlapján közzéteszi.
(6) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2017. április 30-áig köteles elszámolni az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2017. február 28-áig a honlapján közzéteszi.
(7) A Magyar Államkincstár a (6) bekezdésben foglalt elszámolás érdekében legkésőbb 2017. január 31-éig az OEP részére megküldi havi és intézményi bontásban a rendelkezésére álló foglalkoztatási, bérszámfejtési adatokat 2016. január 1-jéig visszamenőleg.
(7) A Magyar Államkincstár a (6) bekezdésben foglalt elszámolás érdekében legkésőbb 2017. március 31-éig a miniszter részére megküldi a 9. melléklet 3. pontja szerinti adatokat.
(8) A 2015. október hónaptól 2016. szeptember hónapjáig tartó időszakra utalványozott bérkiegészítés - ideértve a mozgóbér elemekre nyújtott támogatást is - felhasználásáról a munkáltató 2017. április 15-éig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon.
(9) A Magyar Államkincstár a (8) bekezdésben foglalt elszámolás érdekében legkésőbb 2017. március 15-éig a munkáltató és a miniszter rendelkezésére bocsátja a 9. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adatokat.
(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a miniszter tájékoztatása alapján a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (8) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt a munkáltató az egészségbiztosító felszólítására köteles visszafizetni.
(11) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan bérkiegészítés támogatást nem utalványoz.

2/A. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók bérkiegészítése

2/A. §
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók a 2015. július 1. és 2015. december 31. közötti időszakra bérkiegészítésre jogosultak, amely számításának alapja
a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése alapján számított
aa) ügyeleti díjnak,
ab) az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótléknak,
ac) készenléti díjnak, valamint
ad) rendkívüli munkavégzés bérpótlékának és
b) az Eütev. 29. §-a alapján számított
ba) ügyeleti díjnak,
bb) az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótléknak,
bc) készenléti díjnak, valamint
bd) rendkívüli munkavégzés bérpótlékának
a különbözete.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérkiegészítés kifizetése érdekében az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény támogatásra jogosult, amelynek fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FinR.) 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az egészségügyi dolgozók bérkiegészítésére nevesített előirányzat szolgál.

3. A támogatás igénylése és mértéke

3. §
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató az Eütev. 30. §-a szerinti támogatás iránti igényét a 3. melléklet szerinti tartalommal elektronikus úton nyújtja be a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) részére.
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató az Eütev. 30. §-a szerinti támogatás iránti igényét a 3. melléklet szerinti tartalommal elektronikus úton nyújtja be az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére.
(2) A munkáltató által 2013. szeptember 1-jétől az illetmény- vagy bérnövelés biztosítása érdekében igényelhető támogatás havi mértéke megegyezik az
a) Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében a 4. mellékletben szereplő összeg,
b) Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében az 5. mellékletben szereplő összeg,
c) Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében 41 435 Ft,
d) Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében 75 820 Ft
és annak a kifizetőt terhelő közterhei együttes mértékével.
(2) A munkáltató által 2013. szeptember 1-jétől az illetmény- vagy bérnövelés biztosítása érdekében igényelhető támogatás havi mértéke megegyezik az
a) Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében a 4. mellékletben szereplő összeg,
b) Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében az 5. mellékletben szereplő összeg,
c) Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében 41 435 Ft,
d) Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében 75 820 Ft
és annak a kifizetőt terhelő közterhei, valamint a (2a) bekezdés szerint számított összeg együttes mértékével.
(2a) Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik
a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése alapján számított mozgóbér elemek összegének, valamint
b) a Kjt. 2012. június 30-án hatályos szabályainak alapul vételével meghatározott garantált illetmény, vagy ha az magasabb, a kormányrendeletben megállapított minimálbér, garantált bérminimum alapul vételével számított mozgóbér elemek összegének
a különbözetével.
(3) A kérelem elektronikusan kitöltendő példányát a GYEMSZI bocsátja a munkáltató rendelkezésére.
(3) A kérelem elektronikusan kitöltendő példányát az OEP bocsátja a munkáltató rendelkezésére.
4. §
(1) A 2013. szeptember 1-je és 2014. február 28-a közötti időszakban a 2013. július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján havonta utalványozandó bruttó támogatási összeget szolgáltatói és havi bontásban a GYEMSZI - az igény megalapozottságának megállapítását követően - 2013. szeptember 20-áig továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére.
(2) 2014. március 1-jétől a havonta utalványozandó bruttó támogatási összeget szolgáltatói és havi bontásban a GYEMSZI - az igény megalapozottságának megállapítását követően -
a) az adott év március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év január 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján adott év február 20-áig, és
b) az adott év szeptember 1-je és az adott évet követő év február 28-a közötti időszakra vonatkozóan az adott év július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján adott év augusztus 21-éig
továbbítja az OEP részére.
(2) A munkáltató a 3. § (1) bekezdésében meghatározott igénybejelentését az OEP által meghatározott, legalább 5 munkanapos határidővel megállapított időpontig nyújtja be az OEP részére.
(3) A munkáltató a 3. § (1) bekezdésében meghatározott igénybejelentését a GYEMSZI által meghatározott, legalább 5 munkanapos határidővel megállapított időpontig nyújtja be a GYEMSZI részére. A GYEMSZI által meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint a GYEMSZI-nek az OEP tájékoztatására irányuló határnapját megelőző 5. nap.
(3) A 3. § (1) bekezdése alapján benyújtott igénybejelentés alapján az OEP a támogatási összeget
a) az adott év március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év január 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján,
b) az adott év szeptember 1-je és az adott évet követő év február 28-a közötti időszakra vonatkozóan az adott év július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján
állapítja meg.
(4) Az igénylésnek megfelelő támogatási összeget - a GYEMSZI adatszolgáltatása alapján - az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak.
(4) A (3) bekezdés alapján megállapított vagy az 5. § (2) bekezdésében foglalt bejelentés figyelembe vételével módosított támogatási összeget az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak.
(5) Az e rendeletben foglalt támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FinR.) 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az illetmény- és bérnövelés fedezeteként nevesített előirányzat szolgál.
(5) Az e rendeletben foglalt támogatás fedezetéül a FinR. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az illetmény- és bérnövelés fedezeteként nevesített előirányzat szolgál.
(5) Az e rendeletben foglalt támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az illetmény- és bérnövelés fedezeteként nevesített előirányzat szolgál.
(6) A munkáltató a 2013. január-szeptember hónapra ténylegesen kifizetett összegekkel 2013. október 15-éig elszámol a 6. melléklet szerinti tartalommal a GYEMSZI felé.
(6) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekkel a 6. melléklet szerinti tartalommal számol el az OEP felé.
(7) A (6) bekezdésben foglalt elszámolás teljesítését követően az elszámolás a tárgyévet megelőző év október hónaptól a tárgyév szeptember hónapjáig tartó időszakra a ténylegesen kifizetett összegekkel október 15-ig esedékes.
(7) A (6) bekezdésben foglalt elszámolás a tárgyévet megelőző év október hónaptól a tárgyév szeptember hónapjáig tartó időszakra a tárgyév október 15-ig esedékes.
(8) Az OEP a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (7) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően esedékes támogatási összegből levonja.
(7) A (6) bekezdésben foglalt elszámolás a tárgyévet megelőző év szeptember hónaptól a tárgyév augusztus hónapjáig tartó időszakra a tárgyév szeptember 30-áig esedékes.
4/A. §
(1) A 2/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére a 3., 4. és 5. §-ban foglaltakat az e § szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A munkáltató az igénybejelentését az OEP által meghatározott tartalommal, legalább 5 munkanapos határidővel megállapított időpontig nyújtja be az OEP részére.
(3) A (2) bekezdés szerinti igénybejelentés alapján az OEP a támogatási összeget a 2015. július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.
(4) A ténylegesen kifizetett összegekről történő elszámolás 2016. február 15-éig esedékes az OEP által meghatározott módon.

3. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke

3. §
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2017. november hónapra számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.
(3) Az egészségügyi szolgáltató által igényelhető, alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke megegyezik a 10. mellékletben szereplő összeggel, amely tartalmazza az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegét is.
(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a 10. melléklet szerinti alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek összegével és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegével.
4. §
(1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (a továbbiakban: NEAK) legkésőbb 2017. november 20-áig. Az igénylést követően az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt benyújtani 2017. december 10-éig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a támogatási összeget a 2017. november 1-jei időpont szerinti munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.
(2) A megállapított támogatási összeget - a miniszter jóváhagyása alapján - a NEAK 2017. december hónapban utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2017. november havi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(3) A támogatás kizárólag a 2017. november hónapra alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, továbbá az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(4) A támogatás felhasználásának határideje: 2018. február 15.
(5) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2018. április 30-áig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2018. február 28-áig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.
(6) A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget az (5) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.
(7) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan bérkiegészítés támogatást nem utalványoz.
4/A. §
(1) Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2017. november 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A 2017. november 1-jétől az (1) bekezdés szerinti kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, a 9. melléklet alapján megállapított összegeket a 12. melléklet tartalmazza.
4/B. §
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2018. január-március hónapra számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2018. január-augusztus hónapra számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2018. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.
(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke megegyezik a 13. mellékletben szereplő összeggel, amely tartalmazza az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegét is.
(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a 13. melléklet szerinti alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek összegével és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegével.
(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltatónak járó (3) és (4) bekezdés szerinti támogatás mértékét a NEAK a 2017. novemberi munkáltatói végleges támogatási igények alapján állapítja meg, és a miniszter részére jóváhagyásra megküldi. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a korrekciós igényt a 2018. január 1-jei időpont szerinti munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújthatja be.
(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltatónak járó (3) és (4) bekezdés szerinti támogatás mértékét a NEAK a 2017. novemberi munkáltatói végleges támogatási igények alapján állapítja meg, és a miniszter részére jóváhagyásra megküldi. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, utolsó alkalommal 2018. szeptember 15-éig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújthatja be.
(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltatónak járó (3) és (4) bekezdés szerinti támogatás mértékét a NEAK a 2017. novemberi munkáltatói végleges támogatási igények alapján állapítja meg, és a miniszter részére jóváhagyásra megküldi. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújthatja be.
(6) A megállapított támogatási összeget - a miniszter jóváhagyása alapján - a NEAK először 2018. február 5-éig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére a 2018. január hónapra alkalmazható bérnövekedés különbözetét 2018. február 20-áig kifizeti.
(7) A támogatás kizárólag a 2018. január-március hónapra alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(7) A támogatás kizárólag a 2018. január-augusztus hónapra alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(7) A támogatás kizárólag a 2018. január hónaptól alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(8) A támogatás felhasználásának határideje: 2018. június 15.
(8) A támogatás felhasználásának határideje: 2018. október 20.
(9) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2018. augusztus 31-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2018. július 1-jéig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.
(9) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2018. november 30-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2018. november 15-éig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.
(9) A munkáltató a tárgyévben ténylegesen kifizetett összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter az általa vezetett minisztérium és a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.
(10) A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (9) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.
(11) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan bérkiegészítés támogatást nem utalványoz.
4/C. §   Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2018. január 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 14. melléklet tartalmazza.

4. Ellenőrzés

5. §
(1) A GYEMSZI a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ide értve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi, amelynek eredményéről az OEP-et is tájékoztatja. A GYEMSZI az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva - kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.
(1) Az OEP a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ide értve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva - kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.
(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ide értve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva - kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.
(1) Az OEP a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ide értve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva - kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.
(1) A miniszter a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ide értve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. A miniszter az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva - kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.
(2) A munkáltató az egészségügyi szakfeladataiban, ellátási területében vagy finanszírozásában beállt, a támogatás iránti igényét öt százalékot elérő mértékben érintő változás esetén új igényt köteles benyújtani.
(3) A GYEMSZI az ellenőrzéseinek megállapításait, valamint a (2) bekezdés alapján bejelentett igények alapján a támogatási összeg tekintetében fennálló változásokat összesítve, intézményi bontásban küldi meg az OEP részére.
(4) Amennyiben a GYEMSZI az ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, az OEP a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást a GYEMSZI-től kapott értesítés megállapításai alapján
a) amennyiben az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik az OEP-hez, az adott hónapot követő hónapban,
b) amennyiben az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be az OEP-hez, az adott hónapot követő második hónapban
esedékes támogatási összegből levonja.
(4) Ha az OEP az ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást,
a) ha a jogosulatlan igénybevétel megállapítása az adott hónap 20-áig megtörténik, az adott hónapot követő hónapban,
b) ha a jogosulatlan igénybevétel megállapítása az adott hónap 20-át követően történik meg, az adott hónapot követő második hónapban
esedékes támogatási összegből levonja.
(4) Ha az OEP az ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét az OEP jogosult a munkáltató esedékes teljesítményfinanszírozásából levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt a munkáltató az OEP felszólítására köteles visszafizetni.
(4) Ha a miniszter ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, akkor a jogosulatlan igénybevételről vagy felhasználásról értesíti a NEAK-ot. A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét a NEAK
a) ha az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik, a tárgyhónapot követő hónapban,
b) ha az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be, a tárgyhónapot követő második hónapban
esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni.
(5) A GYEMSZI az értesítést a (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt finanszírozási szabályra figyelemmel, annak megfelelően készíti el és küldi meg az OEP részére.
(6) A támogatások elszámolásának utólagos - adott esetben helyszíni szemle útján történő - ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes - jogosult személyenkénti bontású - nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. július 15-én lép hatályba.
(2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
7. §
(2) Hatályát veszti a 8. § és a 7. melléklet.
7. §
(1) Hatályát veszti az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 2012. évi illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 138/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet.

6. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

8. §
(1) A munkáltató a 2013. január-augusztus hónapra felmerülő visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelésre tekintettel járó támogatás iránti igényét 2013. augusztus 15-éig nyújtja be a GYEMSZI részére.
(2) A munkáltató által a 2013. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozó visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az egészségügyi dolgozót, illetve egészségügyben dolgozót a visszamenőleges illetmény- vagy bérnövelés keretében az Eütev. szerint megillető mértékű béremelési összegnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igénybejelentésre a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A (2) bekezdésben foglalt támogatáson felül, a munkáltató által a 2013. július 15-e és 2013. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az Eütev. szerint igényelhető támogatás mértéke megegyezik az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatottját az Eütev. 29. §-a alapján megillető folyamatos illetmény- vagy bérnövelés - kifizetőt terhelő közterhekkel együttesen értendő - mértékével, illetve - az Eütev. 29. § (19) és (20) bekezdésének az alkalmazása körében, 2012. június 30-át, illetve 2012. december 31-ét követően létesített foglalkoztatási jogviszony esetén - a 7. mellékletben vagy az Eütev. 3. mellékletében foglalt mértékkel.
(5) A 4. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a (2) és a (4) bekezdés szerinti támogatásnak - a GYEMSZI adatszolgáltatása alapján - az OEP általi utalványozására a 2013. szeptember hónapban esedékes támogatás utalványozásával egyidejűleg kerül sor.
8. §   A 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a 2015. március 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozó támogatási összegeket az OEP a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által részére 2015. február 20-áig szolgáltatott adatok alapján állapítja meg.
8. §   A 2016. január 1-je és 2016. február 28-a közötti elszámolási időszakra vonatkozó támogatási összeg megegyezik az OEP által a 4/A. § (2) bekezdése szerinti igénybejelentés alapján a 4/A. § (3) bekezdése szerint megállapított támogatási összeggel, vagy ha a munkáltató részéről a 4/A. § (1) bekezdésére tekintettel az 5. § (2) bekezdése szerinti új igény benyújtására került sor, az új igénylés alapján megállapított összeggel.
9. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 253. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre 2015. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2015. december 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2016. január 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).
(3) Az (1) bekezdés szerinti időpont és 2015. december 31-e közötti időszak vonatkozásában a bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. január havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) A munkáltató által, a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.
(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
9. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 254. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2016. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre 2015. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2015. december 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződése alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2016. július 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).
(3) Az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. július havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) A munkáltató által, a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.
9. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 255-257. sora szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja bérkiegészítésre 2016. szeptember 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérkiegészítés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2016. augusztus 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződése alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2016. szeptember 1-jével a 3. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni.
(3) Az (1) bekezdés szerint bérkiegészítésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. december havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) A munkáltató által, a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével, amelyet részletesen a 4. melléklet tartalmaz.
10. §   Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. § szerinti bérkiegészítést első alkalommal 2016. szeptember hónapra tekintettel, 2016. október hónapban kell kifizetni.
10/A. §   A 2016. augusztus 9-én hatályos 4. és 5. melléklet szerinti összeget nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, az egészségügyi dolgozót vagy az egészségügyben dolgozót megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
9. §
(1) Az Almási Balogh Pál Kórház, a Nagyatádi Kórház, valamint a Bugát Pál Kórház 2013. július 15-én illetmény- vagy bérnövelésre jogosult munkakörben álló foglalkoztatottja, valamint az ezen munkáltatóknál 2013. július 15-e és augusztus 31-e között munkába lépő foglalkoztatott a 2012. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti időszak tekintetében eseti kereset-kiegészítésre jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatottat megillető eseti kereset-kiegészítés összege megegyezik azzal az összeggel, amely a foglalkoztatottat 2012. január 1-jétől megillette volna, ha az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alatt állt volna a 2012. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti jogosultsági időszakban.
(2a) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók által 2012. január 1-je és 2013. július 15-e közötti időszakban illetmény- vagy bérnövelésre jogosult munkakörben foglalkoztatott azon dolgozó, aki az ágazati előmeneteli rendszer alapján egyébként járó visszamenőleges vagy folyamatos illetménynövelésre az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napján valamely, a 2. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatónál jogosult, a 2012. január 1-je és 2013. július 15-e közötti időszak tekintetében visszamenőleges béremelésre jogosult. A visszamenőleges béremelés összege megegyezik azzal az összeggel, amely a dolgozót eseti keresetkiegészítésként megillette volna, ha 2013. július 15-én is az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató alkalmazásában áll.
(3) Az eseti kereset-kiegészítés biztosítására az (1) bekezdés szerinti munkáltató támogatást igényelhet, amelynek fedezetéül a FinR. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak kereset-kiegészítése előirányzat szolgál.
(3) Az eseti kereset-kiegészítés biztosítására az (1) bekezdés szerinti, a visszamenőleges béremelés biztosítására a (2a) bekezdés szerinti munkáltató támogatást igényelhet, amelynek fedezetéül a FinR. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak kereset-kiegészítése előirányzat szolgál.
(4) Az eseti kereset-kiegészítésre jogosult foglalkoztatottakról az eseti kereset-kiegészítés biztosításához szükséges adatokat az (1) bekezdés szerinti munkáltató 2013. augusztus 15-éig küldi meg a GYEMSZI részére.
(4) A (2a) bekezdés szerinti visszamenőleges béremelésre jogosult foglalkoztatottakról a visszamenőleges béremelés biztosításához szükséges adatokat az (1) bekezdés szerinti munkáltató 2013. november 15-éig küldi meg a GYEMSZI részére.
(5) A bruttó támogatási összeg utalványozására a 8. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
10. §
(1) A Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.-nek az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, e rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2012. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 242-249. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, a Módr. hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2013. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 252. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2015. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre 2014. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés alapján illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatott az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer alapján egyébként járó visszamenőleges és folyamatos illetmény- vagy bérnövelésre az e §-ban meghatározottak szerint egyösszegű illetmény- vagy bérnövelésként (a továbbiakban együtt: egyösszegű illetménynövelés) jogosult.
(2) A HEVA Kft.-nek az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, a Módr. hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2013. május 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2014. december 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2015. január 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az egyösszegű illetménynövelés összegét a 2013. augusztusi bér (illetmény) kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni 2013. szeptember hónapban.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat szerinti munkáltató által az 1. mellékletnek a Módr.-rel megállapított 2.65-2.67., 3.8. és 3.9. pontjában szereplő munkakörben foglalkoztatott dolgozója az illetmény- vagy bérnövelésre 2013. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági kezdő időpont és 2014. december 31-e közötti időszak vonatkozásában a bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2015. január havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató által a 2012. január 1-je és 2013. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozó egyösszegű illetménynövelés biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az egészségügyi dolgozót, illetve egészségügyben dolgozót az Eütev. szerint megillető mértékű emelési összegnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatott az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer alapján egyébként járó visszamenőleges és folyamatos illetmény- vagy bérnövelésre az e §-ban meghatározottak szerint egyösszegű illetmény- vagy bérnövelésként (a továbbiakban együtt: egyösszegű illetménynövelés) jogosult.
(5) Az egyösszegű illetménynövelés igénybejelentésére a 4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az egyösszegű illetménynövelés összegét a 2013. novemberi bér (illetmény) kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni 2013. december hónapban.
(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a (3) bekezdés szerint kifizetendő bérkülönbözet tekintetében a GYEMSZI 2015. január 20-ig továbbítja a bruttó támogatási összeget az OEP részére.
(6) A 4. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a (4) bekezdés szerinti támogatásnak - a GYEMSZI adatszolgáltatása alapján - az OEP általi utalványozására a 2013. szeptember hónapban esedékes támogatás utalványozásával egyidejűleg kerül sor.
(6) A munkáltató által az (1)-(3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozó egyösszegű illetménynövelés biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik az egészségügyi dolgozót, illetve egészségügyben dolgozót az Eütev. szerint megillető mértékű emelési összegnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.
(7) Az egyösszegű illetménynövelés igénybejelentésére a 4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a GYEMSZI 2013. november 20-áig továbbítja a bruttó támogatási összeget az OEP részére.
(8) A 4. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a (6) bekezdés szerinti támogatásnak - a GYEMSZI adatszolgáltatása alapján - az OEP általi utalványozására a 2013. december hónapban esedékes támogatás utalványozásával egyidejűleg kerül sor.
10/A. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 251. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre 2013. október 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2014. február 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2014. március 1-jével az
a) Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén a 4. mellékletben szereplő,
b) Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő,
c) Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén 41 435 Ft,
d) Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén 75 820 Ft
összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg), azzal, hogy az a) pont alkalmazása során a 4. melléklet 2014. március 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti időpont és 2014. február 28-a közötti időszak vonatkozásában a bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2014. március havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
(4) A munkáltató által a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.
(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a (3) bekezdés szerint kifizetendő bérkülönbözet tekintetében a GYEMSZI 2014. március 20-ig továbbítja a bruttó támogatási összeget az OEP részére.
11. §   Az Eütev. 29. § (16) bekezdésének az alkalmazásában az ott meghatározott kinevezésben meghatározott illetmény vagy munkaszerződésben meghatározott alapbér, továbbá a Kjt. 2012. június 30-án hatályos szabályainak alapulvételével meghatározott besorolási osztályhoz és fokozathoz tartozó garantált illetmény összegének a megállapítása során - az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának alapjaként - a 2012. június 30-át követő, az egészségügyi ágazati illetmény- vagy bérnöveléstől függetlenül esedékessé vált átsorolások és a munkáltatónál egyébként megvalósult munkabéremelések összegét figyelembe kell venni.
11/A. §   Az OEP a munkáltató részére a 2016. augusztus és szeptember havi támogatási összeget 2016 augusztusában utalványozza.
11/B. §
(1) Azt a 2/B. § (1) bekezdése szerinti fiatal szakorvost, aki 2016. szeptember, október, november hónapban bérkiegészítésben részesült, és erre tekintettel őt bérhátrány érte ahhoz képest, mint ha a fiatal szakorvosok támogatásában részesült volna, egyszeri bérkülönbözet illeti meg a 2016. szeptember, október, november hónapra kifizetett bérre tekintettel.
(2) Az egyszeri bérkülönbözet mértéke
a) a fiatal szakorvosok támogatására vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény) és
b) a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítésre vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény)
különbözete.
(3) Az egyszeri bérkülönbözet nem része az alapbérnek (illetménynek), a mozgóbér elemek számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(4) Az egyszeri bérkülönbözetet az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.
(5) Az egyszeri bérkülönbözetre való jogosultságot és annak összegét az egészségügyi szolgáltató munkáltató állapítja meg, és a 2016. december hónapra esedékes munkabér kifizetésével egyidejűleg a jogosult részére kifizeti.
(6) Az egyszeri bérkülönbözet fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
11/C. §
(1) A NEAK a 3. § szerinti, 2016. december hónapra számfejtésre kerülő bérkiegészítés támogatást 2017. január hónapban utalványozza.
(2) A NEAK a 2/A. § szerinti, 2017. január hónapban számfejtésre kerülő bérfejlesztéshez a munkáltató részére egy havi támogatást nyújt, melyet 2017. január hónapban utalványoz.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a munkáltató részére 2016. december hónapban utalványozott támogatási összeggel.
(4) A támogatás fedezetétül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatásra a 4. § (4) bekezdése szerinti elszámolási szabályok megfelelően alkalmazandóak.
11/D. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat szerinti munkáltató által az 1. mellékletnek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelettel megállapított 2.50. pontjában szereplő egészségügyi ügyvitelszervező munkakörben foglalkoztatott dolgozója az illetmény- vagy bérnövelésre 2017. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti havi béremelési összeget a 2017. december havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.
11/E. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 258. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.
11/F. §   Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelettel megállapított 7., 8., 13. és 14. mellékletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
11/G. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 259. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.
11/H. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:260 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.
11/I. §
(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:261 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2018. augusztus 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. augusztus 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. augusztus hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

7. A JOGALKOTÁSRA VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNYEKRE UTALÓ RENDELKEZÉSEK

12. §   A 17. § és a 9. melléklet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

8. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

13. §   A FinR. 21. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„A védőnői szolgáltató az e bekezdés szerinti havi díjazása 12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani.”
14. §   A FinR. a következő 76. §-sal egészül ki:
„76. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (4) bekezdésében meghatározott, a 21. § (4) bekezdése szerinti havi díjazás 12%-ának megfelelő összeg a védőnőt - a 2013. június 30-ával őt megillető díjazásán felül - első alkalommal a 2013. július hónapra járó díjazásával illeti meg, amennyiben ezen összeget eddig az időpontig nem fordították a védőnő díjazására.”
15. §   A FinR. 21. § (11) bekezdésében az „A fix összegű díj 15%-a területi pótlék,” szövegrész helyébe az „A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék,” szöveg lép.
16. §   A FinR. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
17. §   A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KábszR.) 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
19. §   A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (3) és a (7) bekezdés alkalmazása során a nyugdíjfolyósító szerv az egészségügyi dolgozót egyébként megillető pénzellátás havi összegéről ad tájékoztatást, függetlenül attól, hogy az egészségügyi dolgozó részére megállapított pénzellátás összegére a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 67. §-a alapján végrehajtás elrendelésére került sor.”
20. §   A Kr.2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az OEP az egészségügyi dolgozó jövedelem-kiegészítése, valamint annak az Eütev. szerinti adó- és járulékterhei után e rendelet szerint igényelhető támogatás rendelkezésre bocsátása érdekében szerződést köt az OEP-pel megkötött, hatályos finanszírozási szerződéssel nem rendelkező, jövedelem-kiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozót foglalkoztató költségvetési szerv munkáltatóval.”
21. §   A Kr.2. 2. § (6) bekezdésében a „további jogviszonyára tekintettel a Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjnövelésben részesült” szövegrész helyébe a „nyugdíjának összege a nyugdíjfolyósító szerv határozata alapján módosult” szöveg lép.
22. §   A Kr.2. 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

8. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
13-17. §

18. §
(1) A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltaktól eltérően a 2. § vonatkozásában nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. § (4)-(6a) bekezdése alapján járó növelését.”
(2) A Kr.1. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) az Eütev. 11/A. § (4) vagy (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete vagy 5. melléklete szerinti összeget,
b) az Eütev. 11/A. § (6) vagy (6a) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) vagy (6a) bekezdésében meghatározott összeget.”

1. MELLÉKLET A 256/2013. (VII. 5.) KORM. RENDELETHEZ

1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:
1.1. orvosvezető, orvos igazgató
1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*
1.3. orvos
1.4. szakorvos
1.5. alorvos*
1.6. adjunktus*
1.7. főorvos*
1.8. fogorvos
1.9. fogszakorvos
2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:
2.1. osztályvezető főnővér**
2.2. osztályvezető főnővér-helyettes**
2.3. vezető ápoló*,**
2.4. vezető ápoló-helyettes**
2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*
2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)
2.7. mentálhigiénés szakember
2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló
2.9. általános ápoló
2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló
2.11. szakápoló
2.12. ápolási asszisztens
2.13. segédápoló
2.14. egyéb ápoló/szakápoló
2.15. asszisztens
2.16. szakasszisztens
2.17. segédasszisztens
2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens
2.19. laborasszisztens*
2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens
2.21. dietetikus
2.22. diétás nővér
2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta
2.24. gyógytornász
2.25. konduktor
2.26. szülésznő
2.27. védőnő/családgondozó védőnő
2.28. mentőtiszt
2.29. mentőápoló
2.30. mentő gépkocsivezető
2.31. szolgálatvezető
2.32. betegszállító/betegkísérő
2.33. beteghordó*
2.34. gondozó
2.35. segédgondozó
2.36. egyéb gondozó
2.37. radiográfus
2.38. szonográfus*
2.39. egészségügyi laboráns
2.40. optometrista
2.41. boncmester
2.42. boncsegéd
2.43. klinikai fogászati higiénikus
2.44. műtőtechnikus
2.45. műtőssegéd
2.46. gipszmester
2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr
2.48. masszőr (fürdősmasszőr)
2.49. egészségügyi operátor
2.50. orvosírnok
2.50. egészségügyi ügyvitelszervező***, orvosírnok
2.51. laboráns, vegyésztechnikus
2.52. kardiotechnikus
2.53. fertőtlenítő sterilező
2.54. sterilizáló*
2.55. egészségnevelő
2.56. foglalkoztató
2.57. szociális munkás
2.58. szociális szervező
2.59. szociális ügyintéző
2.60. szociális gondozó
2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember
2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr
2.63. közegészségügyi felügyelő*,**
2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*
2.65. ápolási igazgató
2.66. egészségügyi szakoktató
2.67. mentőhelikopter vezető
3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:
3.1. pszichológus
3.2. klinikai szakpszichológus
3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus
3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus
3.5. gyógypedagógus
3.6. logopédus
3.7. mikrobiológus*
3.8. fizikus
3.9. kémikus
4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:
4.1. főgyógyszerész*
4.2. gyógyszertárvezető*
4.3. gyógyszertárvezető helyettes*
4.4. gyógyszerész
4.5. szakgyógyszerész
5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatott besorolása az 1-4. pont valamelyikébe:
5.1. főigazgató, igazgató
5.2. parancsnok*
5.3. parancsnok helyettes*
5.4. ápolási igazgató
5.5. intézetvezető*
5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*
5.7. foglalkoztatásvezető
5.8. munkavezető, foglalkozásvezető
Jelmagyarázat:
* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.
** = a Kjt. vhr. 17. §-ában említett fegyveres szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.
5.8. munkavezető, foglalkozásvezető
* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.
** = a Kjt. vhr. 17. §-ában említett fegyveres szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.
*** = felsőfokú végzettséggel rendelkező.

2. MELLÉKLET A 256/2013. (VII. 5.) KORM. RENDELETHEZ

  A B
1. Egészségügyi szolgáltató neve Település
2. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Sellye
3. „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.
Hajdúböszörmény
4. Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Hatvan
5. Állami Szívkórház Balatonfüred Balatonfüred
6.    
6. Almási Balogh Pál Kórház Ózd
7. Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Kaposvár
7. Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Kaposvár
8. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Tata
9. Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Kecskemét
10. Bajai Szent Rókus Kórház Baja
11. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest
12. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonalmádi
13. Balatonfüredi Rendelőintézet Egészségház Társasház Balatonfüred
13. Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet Balatonfüred
14. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Barcs
15. Batthyány Kázmér Szakkórház Kisbér
16. Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya
17. Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Szarvas
17. Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum Mezőkovácsháza
18. Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Gyula
18. Békés Megyei Központi Korház Gyula
19. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Békés
19. Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Békés
20. Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Budapest
21. Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Rendháza Pécs
22. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Bicske
23. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Budapest
23. Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Budapest
24. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft. Cigánd
25. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Bonyhád
26. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc
26. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc
27. Budai Irgalmasrendi Kórház Budapest
28. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest
29. Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete Budapest
30. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye Budapest
31. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye Budapest
31. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Budapest
31. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Budapest
32. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Budapest
33. Budapest X. kerület Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Budapest
33. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Budapest
34. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerület Budapest
35. Budapesti Szent Ferenc Kórház Budapest
36.    
36. Bugát Pál Kórház Gyöngyös
37. Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl) Tököl
38. Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ Csenger
39. Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém
40. Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Szentes
41. Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Hódmezővásárhely
42. Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk
43. Csornai Margit Kórház Csorna
44. Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. Csurgó
45. Deák Jenő Kórház Tapolca
46. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Debrecen
46. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debrecen
47. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.
Kazincbarcika
48. Dél-budai Egészségügyi Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest
48. Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
49. Demecser Városi Önkormányzat Demecser
50. Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa
51. Dombóvári Szent Lukács Kórház Dombóvár
52. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Dorog
53. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Dabas
54. Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet Lenti
55. Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet Balassagyarmat
56. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony
57. Dr. Réthy Pál Városi Kórház - Rendelőintézet Békéscsaba
58. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd
59. Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. Csongrád
59. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. Csongrád
60. Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet Nyergesújfalu
61. Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Balatonboglár
62. Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete Dunakeszi
62. Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet Nonprofit Kft.e Dunakeszi
62. Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. Dunakeszi
63. Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Centrum és Szociális Intézmény Dunavecse
64. Egészségház Csepreg
64. Csepreg Város Egészségháza Csepreg
65. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza
66. Egészségügyi Alapellátó Intézmény Vasvár
67. Egészségügyi Központ Füzesabony
68. Egészségügyi Központ Kunszentmiklós
69. Egészségügyi Nonprofit Kft. Fonyód
70. Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Budapest
70. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Budapest
71. Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs
71. Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs
72. Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.
Ercsi
73. Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt. Baktalórántháza
74. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Székesfehérvár
75. Felső-Szabolcsi Kórház Kisvárda
76. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft.
Budapest
77. Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Kft. Pomáz
78. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szabadszállás
79. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Budapest
80. Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gönc
81. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Pápa
82. Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu
83. Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest
83. Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest
84. Gyógyító-Megelőző Intézmény Sajószentpéter
84. Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Sajószentpéter
85. Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum Hajdúszoboszló
86. Heim Pál Gyermekkórház Budapest
86. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Budapest
87. Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Hévíz
88. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Hőgyész
89. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Budapest
90. INDIT Közalapítvány Pécs
91. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Budapest
92. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Jánoshalma
93. Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Jászberény
94. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet Szolnok
95. Jávorszky Ödön Kórház Vác
96. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest
96. Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Budapest
97. Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
98. Kaposvári Egyetem - Egészségügyi Centrum Kaposvár
98. Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központ Kaposvár
99. Karolina Kórház - Rendelőintézet Mosonmagyaróvár
100. Károlyi Sándor Kórház Budapest
101. Kátai Gábor Kórház Karcag
102. Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk
102. Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk Celldömölk
103. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debrecen
103. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Debrecen
104. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kerekegyháza
104. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyháza
105. Keszthelyi Kórház Keszthely
106. Kiskunfélegyházi Kórház - Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ Kiskunfélegyháza
107. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kiskunhalas
108. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kiskunmajsa
109. Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Kistelek
110. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény
111. Komlói Egészségcentrum Komló
111. Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ Komló
112. Komlós Településszolgáltatási Kft. Tótkomlós
113. Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tab
114. Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet Kunhegyes
115. Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton
115. Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton Kunszentmárton
116. Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény Tiszafüred
117. Lábatlan Egészségház Lábatlan
117. Lábatlan Város Önkormányzata Lábatlan
118. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye
Lajosmizse
119. LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató
Nonprofit Zrt.
Létavértes
120. Lőrinc-Med Nonprofit Kft. Szentlőrinc
121. Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet Kapuvár
122. Mágocs Város Önkormányzata Mágocs
123. Magyar Imre Kórház Ajka
124. Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Budaörs
125. Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon Dunaharaszti
126. Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza Budapest
127. Margit Kórház (Pásztó) Pásztó
128. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Eger
129. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely
130. Mátrai Gyógyintézet Mátraháza
131. MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok Szolnok
132. MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest
133. MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. Ibrány
134. Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
Mezőcsát
135. Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Mezőtúr
136. MH Egészségügyi Központ Budapest
137. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Miskolc
138. Misszió Egészségügyi Központ Veresegyház
139. Mohácsi Kórház Mohács
140. Móra - Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit
Kiemelkedő Közhasznú Kft.
Mórahalom
140. Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. Mórahalom
141. Móri Kórház - Rendelőintézet Mór
142. MRE KIMM Drogterápiás Otthon Ráckeresztúr
143.    
143. Nagyatádi Kórház Nagyatád
144. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Nagykőrös
145. Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
145. Pető András Főiskola Budapest
146. Nyírő Gyula Kórház Budapest
146. Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Budapest
146. Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Budapest
147. Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet Oroszlány
148. Országos Epidemiológiai Központ Budapest
148. Országos Közegészségügyi Intézet Budapest
148. Nemzeti Népegészségügyi Központ Budapest
149. Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest
149. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Budapest
149. Állami Egészségügyi Ellátó Központ Budapest
150. Országos Idegtudományi Intézet Budapest
150. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Budapest
151. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Budapest
151. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Budapest
152. Országos Környezetegészségügyi Intézet Budapest
152. Országos Közegészségügyi Központ Budapest
153. Országos Mentőszolgálat Budapest
154. Országos Onkológiai Intézet Budapest
155. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest
156. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest
157. Országos Sportegészségügyi Intézet Budapest
158. Országos Vérellátó Szolgálat Budapest
159. Paks Város Rendelőintézete Paks
159. Paksi Gyógyászati Központ Paks
160. Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit
Közhasznú Kft.
Pannonhalma
160. Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Pannonhalma
161. Parádfürdői Állami Kórház Parádfürdő
162. Pécs Egyesített Egészségügyi Intézmény Pécs
162. Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Pécs
163. Pécsi Tudományegyetem Pécs
164. Pécsvárad Város Önkormányzata Pécsvárad
165. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Kistarcsa
166. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft.
Budapest
166. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest
167. PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. Polgár
168. Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest
168. Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet Budapest
169. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr
169. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Győr
170. Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Pilisvörösvár
171. Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete Ráckeve
172. Rendelőintézet Mezőkövesd
172. Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete Mezőkövesd
173. Rendelőintézet Szentgotthárd Szentgotthárd
173. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd
174. Répcelak Város Önkormányzata Répcelak
175. Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Rétság
175. Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Rétság
176. Ruzsa Község Önkormányzata Ruzsa
177. Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. Sarkad
178. Sárospatak Város Rendelőintézete Sárospatak
179. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Sásd
180. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely
181. Selye János Kórház Komárom
182. Semmelweis Egyetem Budapest
183. Siófoki Kórház - Rendelőintézet Siófok
184. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár
185. Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Sopron
186. Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft.
Sümeg
186. Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Sümeg
187. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza
188. Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő Gyömrő
189. Szakorvosi Rendelőintézet Monor Monor
190. Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta Nagykáta
191. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós
192. Szászvár Nagyközség Önkormányzat Szászvár
192. Szászvár Nagyközség Önkormányzata Szászvár
193. Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. Szécsény
194. Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény, Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Szeged
194. Szegedi Kistérség Szociális Intézmény Többcélú Társulása Egyesített Szeged
195. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán
Szolgáltató Intézete
Székesfehérvár
195. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet Székesfehérvár
196. Székkutas Községi Önkormányzat Székkutas
197. Szent Borbála Kórház Tatabánya
198. Szent Imre Kórház Budapest
199. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Budapest
200. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház Visegrád
201. Szent László Kórház Sárvár Sárvár
201. Szent László Kórház Sárvár
202. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
203. Szent Margit Kórház Budapest
204. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Budapest
205. Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros
206. Szent Rókus Kórház és Intézményei Budapest
207. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Szentendre
208. Szigetvári Kórház Szigetvár
209. Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Szob
210. SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged
211. Téglás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Téglás
211. Téglás Város Önkormányzata Téglás
212. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest
213. Területi Egészségügyi Központ (TEK) Encs Encs
213. Encsi Területi Egészségügyi Központ Encs
214. Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske
215. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros
216. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központja (SZESZK)
Tiszavasvári
216. Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Tiszavasvári
217. Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Tokaj
218. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Cegléd
219. Tolna Megyei Balassa János Kórház Szekszárd
220. Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő
221. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító -
Megelőző Intézet
Törökszentmiklós
222. Tüdőgyógyintézet Törökbálint Törökbálint
223. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest
224. Uzsoki Utcai Kórház Budapest
225. Városi Egészségügyi Alapellátás Kisvárda
226. Városi Egészségügyi és Szociális Központ Putnok
226. Putnoki Humán Szolgáltató Központ Putnok
227. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd
228. Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Zalaszentgrót
229. Városi Önkormányzat Kórháza Orosháza
229. Orosházi Kórház Orosháza
230. Városi Rendelőintézet Hajdúnánás
230. Szalay János Rendelőintézet Hajdúnánás
231. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Budapest
231. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest
232. Vaszary Kolos Kórház Esztergom
233. Vecsési Egészségügyi Szolgálat Vecsés
234. Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Velence
235. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű
235. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Farkasgyepű
236. XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest
237. XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Budapest
238. Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg
238. Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
239. Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet Zirc
240. Zuglói Egészségügyi Szolgálat Budapest
241. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Harkány
242. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)
Budapest
243. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó
Tüdőgondozó Állomás
Budapest
244. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Járóbeteg Szakrendelés
Pécs
245. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási
Otthon
Miskolc
246. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Fürdő és
Gyógyászati Központ
Cserkeszőlő
246. Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Cserkeszőlő
247. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Budapest
247. Rákosmente Önkormányzata Budapest
248. Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága
Kecskemét
248. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Kecskemét
249. Verpelét Nagyközségi Önkormányzat Verpelét
249. Verpelét Város Önkormányzata Verpelét
250. HEVA Kft. Heves
251. Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Püspökladány
252. Kumánia Gyógyfürdő Kft. Kisújszállás
253. Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szeged
255. Pro Rekreatione Közhasznú Nonproft Kft. Gárdony
256. Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája Debrecen
257. Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsaba
258. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest
259. ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság Eger
260. Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vámospércs
261. Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány Százhalombatta

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakorvost megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):
SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I J
1 0–3 107 000 107 000
2 4–6 107 000 107 000
3 7–9 107 000 107 000
4 10–12 107 000 107 000
5 13–15 107 000 107 000
6 16–18 107 000 107 000
7 19–21 107 000 107 000
8 22–24 107 000 107 000
9 25–27 107 000 107 000
10 28–30 107 000 107 000
11 31–33 107 000 107 000
12 34–36 107 000 107 000
13 37–39 107 000 107 000
14 40–42 107 000 107 000
15 43–45 107 000 107 000
16 46–48 107 000 107 000
17 49–51 107 000 107 000
2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakdolgozót megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):
SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J
1 0–3 6 660 16 073 14 577 18 679 29 618 32 797 33 950 34 185 26 129 28 329
2 4–6 8 072 18 191 16 628 21 414 34 404 35 334 37 071 37 257 29 985 30 652
3 7–9 9 484 20 309 18 679 24 149 39 190 37 671 39 792 40 329 32 040 30 674
4 10–12 10 896 22 426 20 730 26 884 43 976 39 908 42 512 43 500 33 096 30 797
5 13–15 12 308 24 544 22 781 29 618 45 722 42 145 45 333 46 572 32 751 30 820
6 16–18 13 720 26 199 24 833 29 853 47 052 44 382 48 054 48 344 32 307 30 843
7 19–21 15 132 26 736 26 884 30 104 48 382 46 719 50 774 48 216 31 962 33 166
8 22–24 16 543 27 366 28 487 31 327 49 604 48 356 51 995 48 088 31 518 35 189
9 25–27 16 934 27 996 29 026 32 550 50 934 49 993 51 916 47 959 33 273 37 112
10 28–30 17 323 28 626 29 565 33 772 52 156 49 530 51 437 47 831 35 029 39 035
11 31–33 17 805 29 256 30 104 34 995 53 485 48 967 51 057 49 003 36 784 41 058
12 34–36 18 194 29 885 30 643 36 218 54 815 48 504 50 678 50 075 38 440 42 981
13 37–39 18 583 30 515 31 182 37 549 56 037 48 041 50 199 51 247 38 795 43 803
14 40–42 18 972 31 145 31 721 38 772 57 367 47 578 49 819 52 418 39 151 44 626
15 43–45 19 361 31 775 32 260 39 994 58 697 47 115 49 440 53 590 39 506 45 449
16 46–48 19 764 32 434 32 824 41 258 60 131 46 816 49 249 55 040 40 168 46 632
17 49–51 20 183 33 122 33 413 42 563 61 670 46 685 49 251 56 776 41 146 48 186
3. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakgyógyszerészt megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):
Fizetési fokozatok ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I J
1 0–3 137 000 137 000
2 4–6 137 010 137 030
3 7–9 137 045 137 043
4 10–12 137 015 136 955
5 13–15 136 965 136 968
6 16–18 137 015 136 980
7 19–21 136 965 137 010
8 22–24 137 015 136 954
9 25–27 136 995 136 998
10 28–30 136 975 137 041
11 31–33 136 955 136 985
12 34–36 137 035 137 029
13 37–39 136 995 137 014
14 40–42 136 955 136 999
15 43–45 137 000 137 000
16 46–48 137 000 137 000
17 49–51 137 000 137 000
4. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):
Fizetési fokozatok ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0–3 34 385 171 385 171 385
2 4–6 34 410 171 395 171 415
3 7–9 34 435 171 430 171 428
4 10–12 34 360 171 400 171 340
5 13–15 34 385 171 350 171 353
6 16–18 34 415 171 400 171 365
7 19–21 34 403 171 350 171 395
8 22–24 34 390 171 400 171 339
9 25–27 34 378 171 380 171 383
10 28–30 34 365 171 360 171 426
11 31–33 34 348 171 340 171 370
12 34–36 34 430 171 420 171 414
13 37–39 34 413 171 380 171 399
14 40–42 34 395 171 340 171 384
15 43–45 34 386 171 385 171 385
16 46–48 34 385 171 385 171 385
17 49–51 34 386 171 385 171 385
5. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):
Fizetési fokozatok ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F G H
1 0–3 32 787 33 940 34 175
2 4–6 35 354 37 016 37 272
3 7–9 37 616 39 775 40 369
4 10–12 39 878 42 532 43 465
5 13–15 42 140 45 291 46 562
6 16–18 44 402 48 049 48 364
7 19–21 46 664 50 807 48 224
8 22–24 48 316 51 978 48 083
9 25–27 49 968 51 879 47 942
10 28–30 49 485 51 462 47 801
11 31–33 49 002 51 045 48 956
12 34–36 48 519 50 628 50 110
13 37–39 48 036 50 212 51 265
14 40–42 47 553 49 794 52 418
15 43–45 47 070 49 378 53 573
16 46–48 46 751 49 149 55 005
17 49–51 46 600 49 114 56 724
Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakorvosok illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I J
1 0–3 135 890 135 890
2 4–6 135 890 135 890
3 7–9 135 890 135 890
4 10–12 135 890 135 890
5 13–15 135 890 135 890
6 16–18 135 890 135 890
7 19–21 135 890 135 890
8 22–24 135 890 135 890
9 25–27 135 890 135 890
10 28–30 135 890 135 890
11 31–33 135 890 135 890
12 34–36 135 890 135 890
13 37–39 135 890 135 890
14 40–42 135 890 135 890
15 43–45 135 890 135 890
16 46–48 135 890 135 890
17 49–51 135 890 135 890
2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
SZINT ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A B C D E F G H I J
1 0–3 8 458 20 413 18 513 23 722 37 615 41 652 43 117 43 415 33 184 35 978
2 4–6 10 251 23 103 21 118 27 196 43 693 44 874 47 080 47 316 38 081 38 928
3 7–9 12 045 25 792 23 722 30 669 49 771 47 842 50 536 51 218 40 691 38 956
4 10–12 13 838 28 481 26 327 34 143 55 850 50 683 53 990 55 245 42 032 39 112
5 13–15 15 631 31 171 28 932 37 615 58 067 53 524 57 573 59 146 41 594 39 141
6 16–18 17 424 33 273 31 538 37 913 59 756 56 365 61 029 61 397 41 030 39 171
7 19–21 19 218 33 955 34 143 38 232 61 445 59 333 64 483 61 234 40 592 42 121
8 22–24 21 010 34 755 36 178 39 785 62 997 61 412 66 034 61 072 40 028 44 690
9 25–27 21 506 35 555 36 863 41 339 64 686 63 491 65 933 60 908 42 257 47 132
10 28–30 22 000 36 355 37 548 42 890 66 238 62 903 65 325 60 745 44 487 49 574
11 31–33 22 612 37 155 38 232 44 444 67 926 62 188 64 842 62 234 46 716 52 144
12 34–36 23 106 37 954 38 917 45 997 69 615 61 600 64 361 63 595 48 819 54 586
13 37–39 23 600 38 754 39 601 47 687 71 167 61 012 63 753 65 084 49 270 55 630
14 40–42 24 094 39 554 40 286 49 240 72 856 60 424 63 270 66 571 49 722 56 675
15 43–45 24 588 40 354 40 970 50 792 74 545 59 836 62 789 68 059 50 173 57 720
16 46–48 25 100 41 191 41 686 52 398 76 366 59 456 62 546 69 901 51 013 59 223
17 49–51 25 632 42 065 42 435 54 055 78 321 59 290 62 549 72 106 52 255 61 196
3. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakgyógyszerészek illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
Fizetési fokozatok ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I J
1 0–3 173 990 173 990
2 4–6 174 003 174 028
3 7–9 174 047 174 044
4 10–12 174 009 173 933
5 13–15 173 946 173 949
6 16–18 174 009 173 965
7 19–21 173 946 174 003
8 22–24 174 009 173 931
9 25–27 173 984 173 987
10 28–30 173 958 174 042
11 31–33 173 933 173 971
12 34–36 174 034 174 027
13 37–39 173 984 174 007
14 40–42 173 933 173 988
15 43–45 173 990 173 990
16 46–48 173 990 173 990
17 49–51 173 990 173 990
4. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
Fizetési fokozatok ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0–3 43 669 217 659 217 659
2 4–6 43 701 217 672 217 697
3 7–9 43 732 217 716 217 713
4 10–12 43 637 217 678 217 602
5 13–15 43 669 217 615 217 618
6 16–18 43 707 217 678 217 634
7 19–21 43 691 217 615 217 672
8 22–24 43 675 217 678 217 600
9 25–27 43 659 217 653 217 656
10 28–30 43 644 217 627 217 711
11 31–33 43 621 217 602 217 640
12 34–36 43 726 217 703 217 695
13 37–39 43 704 217 653 217 676
14 40–42 43 682 217 602 217 657
15 43–45 43 670 217 659 217 659
16 46–48 43 669 217 659 217 659
17 49–51 43 670 217 659 217 659
5. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
Fizetési fokozatok ÉVEK FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F G H
1 0–3 41 639 43 104 43 402
2 4–6 44 900 47 010 47 335
3 7–9 47 772 50 514 51 269
4 10–12 50 645 54 016 55 201
5 13–15 53 518 57 519 59 134
6 16–18 56 391 61 022 61 422
7 19–21 59 263 64 524 61 244
8 22–24 61 361 66 011 61 065
9 25–27 63 459 65 886 60 886
10 28–30 62 846 65 357 60 707
11 31–33 62 233 64 827 62 173
12 34–36 61 619 64 298 63 640
13 37–39 61 006 63 769 65 106
14 40–42 60 392 63 238 66 571
15 43–45 59 779 62 709 68 037
16 46–48 59 374 62 419 69 856
17 49–51 59 182 62 374 72 039

3. MELLÉKLET A 256/2013. (VII. 5.) KORM. RENDELETHEZ

Igénylő lap
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató által igénybe vehető támogatáshoz

1. A munkáltatóra vonatkozó adatok
1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. fenntartója, tulajdonosa neve, címe, adószáma,
1.4. törzsszáma,
1.5. adószáma,
1.6. pénzforgalmi jelzőszáma,
1.7. KSH kódja,
1.8. pénzügyi körzet,
1.9. OEP finanszírozási kód,
1.10. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.
2. A támogatásra vonatkozó adatok
2.1. az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján béremelésre jogosult orvosok száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,
2.2. az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján béremelésre jogosult egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,
2.3. az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján béremelésre jogosult felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,
2.4. az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján béremelésre jogosult gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,
2.5. a támogatás igényelt összesített bruttó összege/hónap,
2.6. a kifizetőt terhelő közterhek összege/hónap.
3. A foglalkoztatottra vonatkozó adatok (jogviszonyonként)
3.1. a foglalkoztatott munkáltató általi azonosítására szolgáló jogviszony-azonosító kód,
3.2. az alkalmazott munkaszerződésében szereplő szakfeladatát, foglalkozását jelölő FEOR kód,
3.3. a munkakör szabad szöveges leírása,
3.4. a jogviszony teljes vagy részmunkaidős jellege,
3.5. az alkalmazott iskolai végzettsége, foglalkozási területe, eredeti végzettsége, szakfeladata, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó dolgozók esetében a besorolási kulcsszáma,
3.6. a törvényes munkaidő és a foglalkoztatott munkaszerződés szerinti heti munkaóráinak száma,
3.7. a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok száma (a fizetett munkaszüneti napokkal együtt),
3.8. a nem jogszerző napok száma,
3.9. az alkalmazott dolgozó kinevezés szerinti alap- és munkáltatói döntés alapján megállapított illetménye, valamint jogcímenként a rendszeres pótlék-adatai, vagy munkaszerződés szerinti bére, rendszeres pótlékai.
4. Záró rész
4.1. dátum,
4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,
4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,
4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáért.

4. MELLÉKLET A 256/2013. (VII. 5.) KORM. RENDELETHEZ

Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye)
és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
  H I J
350 000 alatt 75 820 105 820 105 820
350 000-359 999 70 820 100 820 100 820
360 000-369 999 65 820 95 820 95 820
370 000-379 999 60 820 90 820 90 820
380 000-389 999 55 820 85 820 85 820
390 000-399 999 50 820 80 820 80 820
400 000-409 999 45 820 75 820 75 820
410 000-419 999 40 820 70 820 70 820
420 000-429 999 35 820 65 820 65 820
430 000-439 999 30 820 60 820 60 820
440 000-449 999 25 820 55 820 55 820
450 000-464 999 20 000 40 000 40 000
465 000-479 999 20 000 30 000 30 000
480 000- 20 000 20 000 20 000
 
21. 520 820   20 820 30 820 30 820
20. 515 820 520 819 20 820 40 820 40 820
19. 505 820 515 819 20 820 50 820 50 820
18. 500 820 505 819 20 820 55 820 55 820
17. 495 820 500 819 20 820 60 820 60 820
16. 490 820 495 819 20 820 65 820 65 820
15. 485 820 490 819 20 820 70 820 70 820
14. 480 820 485 819 20 820 75 820 75 820
13. 475 820 480 819 20 820 80 820 80 820
12. 470 820 475 819 25 820 85 820 85 820
11. 465 820 470 819 30 820 90 820 90 820
10. 460 820 465 819 35 820 95 820 95 820
9. 455 820 460 819 40 820 100 820 100 820
8. 450 820 455 819 45 820 105 820 105 820
7. 445 820 450 819 50 820 105 820 105 820
6. 440 820 445 819 55 820 105 820 105 820
5. 435 820 440 819 60 820 105 820 105 820
4. 430 820 435 819 65 820 105 820 105 820
3. 425 820 430 819 70 820 105 820 105 820
2.   425 819 75 820 105 820 105 820
1.     H I J
  Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)
Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

5. MELLÉKLET A 256/2013. (VII. 5.) KORM. RENDELETHEZ

  Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
Évek A B C D E F G H I J
0-3 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
4-6 7 046 7 976 7 024 8 968 10 912 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
7-9 9 092 10 952 10 048 13 936 17 020 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
10-12 10 952 13 928 13 072 17 452 20 476 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
13-15 12 998 16 045 16 048 20 044 24 040 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
16-18 16 045 18 463 18 532 23 500 27 496 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
19-21 16 975 20 044 20 044 25 984 30 952 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
22-24 17 998 21 532 21 448 27 496 32 616 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
25-27 19 021 23 020 22 960 29 008 32 672 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
28-30 20 044 24 508 24 472 30 520 32 936 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
31-33 20 974 23 296 25 984 32 032 33 092 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
34-36 21 997 22 084 27 496 33 544 33 848 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
37-39 23 020 20 872 29 008 34 348 34 712 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
40-42 24 043 19 460 30 520 32 860 35 068 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
43-45 24 043 19 460 30 520 32 860 35 068 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425
43-45 24 043 18 111 29 467 31 422 35 427 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

6. MELLÉKLET A 256/2013. (VII. 5.) KORM. RENDELETHEZ

Beszámoló
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató által igénybe vett támogatásról

1. A munkáltatóra vonatkozó adatok
1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. fenntartója, tulajdonosa neve, címe, adószáma,
1.4. törzsszáma,
1.5. adószáma,
1.6. pénzforgalmi jelzőszáma,
1.7. KSH kódja,
1.8. pénzügyi körzet,
1.9. OEP finanszírozási kód,
1.10. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.
2. A támogatásra vonatkozó adatok
2.1. az igényelt támogatásra vonatkozó adatok a 3. melléklet 2. pontja szerint,
2.2. az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló orvosok száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,
2.3. az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,
2.4. az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,
2.5. az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,
2.6. a kapott támogatás összesített bruttó összege/hónap,
2.7. a kifizetőt terhelő közterhek összege/hónap.
3. A kifizetett béremelésre vonatkozó adatok
3.1. a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összeg (Ft),
3.2. a foglalkoztatottaknak kifizetett/október-december hónapra kifizetendő nettó összeg.
4. Záró rész
4.1. dátum,
4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,
4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,
4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáért.
Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINT ÉVEK ORVOSOK, SZAKORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I J
1 0–3 354 820 367 320
2 4–6 361 220 376 620
3 7–9 369 420 388 220
4 10–12 378 620 399 720
5 13–15 389 220 411 320
6 16–18 399 920 422 920
7 19–21 410 520 432 220
8 22–24 421 220 441 820
9 25–27 429 720 451 520
10 28–30 438 220 461 220
11 31–33 446 720 470 820
12 34–36 455 320 480 520
13 37–39 465 220 491 320
14 40–42 475 120 502 120
15 43–45 485 105 512 936
16 46–48 495 045 523 751
17 49–51 504 985 534 566

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

SZINT ÉVEK ORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKORVOSOK, SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0–3 255 320 454 820 467 320
2 4–6 261 820 461 220 476 620
3 7–9 268 320 469 420 488 220
4 10–12 274 720 478 620 499 720
5 13–15 281 220 489 220 511 320
6 16–18 289 020 499 920 522 920
7 19–21 298 720 510 520 532 220
8 22–24 308 420 521 220 541 820
9 25–27 318 120 529 720 551 520
10 28–30 327 820 538 220 561 220
11 31–33 336 220 546 720 570 820
12 34–36 344 720 555 320 580 520
13 37–39 353 120 565 220 591 320
14 40–42 361 520 575 120 602 120
15 43–45 369 928 585 105 612 936
16 46–48 378 345 595 045 623 751
17 49–51 386 763 604 985 634 566
Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINT ÉVEK GYÓGYSZERÉSZEK, SZAKGYÓGYSZERÉSZEK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I J
1 0–3 137 000 137 000
2 4–6 137 010 137 030
3 7–9 137 045 137 043
4 10–12 137 015 136 955
5 13–15 136 965 136 968
6 16–18 137 015 136 980
7 19–21 136 965 137 010
8 22–24 137 015 136 954
9 25–27 136 995 136 998
10 28–30 136 975 137 041
11 31–33 136 955 136 985
12 34–36 137 035 137 029
13 37–39 136 995 137 014
14 40–42 136 955 136 999
15 43–45 137 000 137 000
16 46–48 137 000 137 000
17 49–51 137 000 137 000

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINT ÉVEK GYÓGYSZERÉSZEK, SZAKGYÓGYSZERÉSZEK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0–3 50 000 237 000 237 000
2 4–6 50 025 237 010 237 030
3 7–9 50 050 237 045 237 043
4 10–12 49 975 237 015 236 955
5 13–15 50 000 236 965 236 968
6 16–18 50 030 237 015 236 980
7 19–21 50 018 236 965 237 010
8 22–24 50 005 237 015 236 954
9 25–27 49 993 236 995 236 998
10 28–30 49 980 236 975 237 041
11 31–33 49 963 236 955 236 985
12 34–36 50 045 237 035 237 029
13 37–39 50 028 236 995 237 014
14 40–42 50 010 236 955 236 999
15 43–45 50 001 237 000 237 000
16 46–48 50 000 237 000 237 000
17 49–51 50 001 237 000 237 000
Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)


SZINT ÉVEK EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL, VALAMINT NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILELTMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK
H I J
1 0–3 34 385 171 385 171 385
2 4–6 34 410 171 395 171 415
3 7–9 34 435 171 430 171 428
4 10–12 34 360 171 400 171 340
5 13–15 34 385 171 350 171 353
6 16–18 34 415 171 400 171 365
7 19–21 34 403 171 350 171 395
8 22–24 34 390 171 400 171 339
9 25–27 34 378 171 380 171 383
10 28–30 34 365 171 360 171 426
11 31–33 34 348 171 340 171 370
12 34–36 34 430 171 420 171 414
13 37–39 34 413 171 380 171 399
14 40–42 34 395 171 340 171 384
15 43–45 34 386 171 385 171 385
16 46–48 34 385 171 385 171 385
17 49–51 34 386 171 385 171 385

7. MELLÉKLET A 256/2013. (VII. 5.) KORM. RENDELETHEZ

  A B
1. Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)
Igényelhető támogatási összeg a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)
2. 350 000 alatt 65 820
3. 350 000-359 999 60 820