Hatályos állapot
Közlönyállapot
2010.05.14. - 2010.05.16.
2010.05.17. - 2010.05.17.
2010.05.18. - 2015.06.16.
2015.06.17. - 2021.03.15.
2021.03.16. - 2021.08.31.
2021.09.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában foglalt feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §
(1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel - csak az ott megjelölt képesítéssel, illetve a *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szóló igazolás (a továbbiakban: szaktanfolyami képzettség) birtokában végezhetők.
(2) A rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.
(3) A rendelet mellékletében ** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő magasabb szintű szakirányú végzettség is.
(4) A rendelet mellékletében *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szaktanfolyami képzettség helyett elfogadható az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását biztosító egyéb szaktanfolyami képzettség is.
(5) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.
(6) A rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott előírások nem terjednek ki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott automatából történő értékesítésre, és csomagküldő kereskedelmet folytató személyekre, valamint a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló rendeletben meghatározott kistermelőre.
(7) Ha a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.) 6. §-a szerint meghatározott üzlet az általános zárvatartási időszakban nyitva tart, ezen időszak alatt e rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében foglalt táblázat 1., 4., 6., 11., 12. és 14. pontjában foglalt követelmények nem terjednek ki
a) az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató
aa) egyéni vállalkozóra,
ab) egyéni cég tagjára,
ac) gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjára, valamint
b) a Kszvmtv. szerinti segítő családtagokra.
2. §   E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét, illetve további alkalmazhatóságát.
2/A. §
(1) A Melléklet 1-10. pontjában foglalt tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésként a Mellékletnek az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendeletek módosításáról szóló 10/2021. (III. 1.) ITM rendelettel megállapított 11. pontjában szereplő szakmák és szakképesítések is elfogadhatóak.
(2) A Melléklet 1-10. pontjában foglalt tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésként az (1) bekezdésben említett szakképesítések mellett elfogadható a Melléklet 11. pontjában külön nem nevesített, program-követelmény alapján szervezett képzésben megszerezhető szakképesítés is, amelynek elnevezése megegyezik a Melléklet 1-10. pontjában szereplő szakképesítéssel.
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet 1. §-ában a „kereskedelmi” szövegrész;
b) az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete „BEL- ÉS KÜLKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS, IDEGENFORGALOM” címéből a „BEL- ÉS KÜLKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS,” szövegrész, valamint a „BEL- ÉS KÜLKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS, IDEGENFORGALOM” cím alatti szöveg a „Konyhamészárosi tevékenység - Hús- és hentesáru eladó” szövegig bezárólag;
c) az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletének „BŐRIPAR”, „ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR”, „FAIPAR”, „FÉMMEG- MUNKÁLÁS,” „GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS”, „KOHÁSZAT”, „NYOMDAIPAR”, „RUHAIPAR”, „SZOLGÁLTATÓIPAR”, „TEXTILIPAR”, „VEGYIPAR”, „VILLAMOSENERGIA-IPAR”, „ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELŐ, SZERELŐ, ÜZEMELTETŐ”, valamint „NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS” címei és a címeket követő szövegek;
d) a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet mellékletének „Cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával kapcsolatos tevékenység követelményei” címe alatti 6. pont.
(3) A (2)-(3) bekezdés a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(4) Az e rendelet mellékletében meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.
(5) E rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott tevékenységek esetében a Kertv.-ben meghatározott kereskedelmi ügynöki tevékenységet, közterületi értékesítést, vásári és piaci értékesítést, valamint üzleten kívüli kereskedést folytató személyeknek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

MELLÉKLET A 21/2010. (V. 14.) NFGM RENDELETHEZ

1. ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR

2. ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉSE, SZERELÉSE, ÜZEMELTETÉSE

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, felügyelete* Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
2. Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése* Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
3. Mechanikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése* Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
4. Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése* Biztonságtechnikai-kezelő Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
5. Háztartási berendezések, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Háztartási gépszerelő Háztartás-elektronikai műszerész
6. Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása Kötő- és varrógép-műszerész Kötő- és varrógép-műszerész
7. Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása* Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Távközlési kábelszerelő
Távközlési műszerész
Antenna szerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus
Műholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
8. Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása* Finommechanikai műszerész
Elektromechanikai műszerész
Mechanikai műszerész
9. Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Orvostechnikai elektroműszerész
Orvosi elektronikai technikus
Orvoselektronikai műszerész
10. Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása* Orvosi műszerész
Finommechanikai műszerész
Orvosi műszerész
11. Rádió adó- és vevőberendezések, hangtechnikai eszközök (erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása* Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
Rádió- és hangtechnikai műszerész
12. Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, javítása* Informatikai műszerész
Informatikai hálózattelepítő és- üzemeltető
IT biztonság technikus
IT kereskedő
Számítógéprendszer-karbantartó
Webmester Számítógép szerelő, karbantartó
Számítástechnikai műszerész
13. Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Szórakoztatóelektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
Szórakoztató elektronikai készülék szerelő
14. Televízió- és videó készülékek szerelése, hangolása, beállítása, karbantartása, javítása* Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
Televízió- és videotechnikai műszerész

2. ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉS, SZERELÉS, ÜZEMELTETÉS

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. 290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-berendezések kezelése* Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés kezelő
2. Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, üzembe helyezője
Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, javító, karbantartó
3. Max. 1400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése* Kis teljesítményű kazán fűtője
(max 2tonna)
Kis teljesítményű kazánfűtő
4. Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése* Kazánkezelő (2-12 tonna között) Kazánfűtő
5. Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése* Kazángépész (12 tonna felett) Kazánkezelő
6. 21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése Kazángépész (12 tonna felett)
Erőművi kazángépész
Kazángépész
7. A legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül)*** Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség Nyomástartóberendezés-kezelő
8. A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül) Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője
Nyomástartó edény-gépész
Nyomástartóedény-gépész
9. Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény vizsgálata*** Nyomástartó berendezés vizsgáló szaktanfolyami képzettség -
10. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása*** Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó szaktanfolyami képzettség -
11. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata*** Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályvizsgáló szaktanfolyami képzettség -
12. Tankállomás kezelése*** Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség -
13. Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek ellenőrzése Veszélyesáru-ügyintéző  
  ADR ügyintéző    
14. Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése Hőközpont és -hálózatkezelő
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
Villamosművi vízelőkészítő-gépész
15. Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezéseinek számára Hőközpont és -hálózatkezelő
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
Villamosművi vízelőkészítőberendezés-kezelő

15.

Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezései számára
Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
Hőközpont és -hálózatkezelő
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)

14.
Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
Hőközpont és -hálózatkezelő
Erőművi kazángépész
Villamosművi vízelőkészítő-gépész

13.
Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek ellenőrzése Logisztikai ügyintéző Veszélyesáru-ügyintéző
ADR ügyintéző

12.

Tankállomás kezelése***
Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség  

11.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata***

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályvizsgáló szaktanfolyami képzettség

-

10.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása***

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó szaktanfolyami képzettség

-

9.
Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény vizsgálata***
Nyomástartóberendezés vizsgáló szaktanfolyami képzettség

-

8.

A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül)*

Nyomástartóedény-gépész
Vegyipari technikus
Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője
Nyomástartóedény-gépész

7.

A legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül)***, szakirányú végzettség esetén*

Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség
Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője szaktanfolyami képzettség
Pébégáz töltetű nyomástartó berendezés kezelője szaktanfolyami végzettség
Nyomástartó edény-gépész
Vegyipari technikus
Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség
Nyomástartóberendezés-kezelő

6.
21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése
Kazángépész (12 tonna felett)
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
Erőművi kazángépész
Kazángépész

5.
Max. 21 MW teljesítményű, illetve
30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése*

Kazángépész (12 tonna felett)

Kazánkezelő

4.
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve
12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*

Kazánkezelő (2-12 tonna között)

Kazánfűtő

3.
Max. 1400 kW teljesítményű, illetve
2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

Kis teljesítményű kazánfűtő

2.

Ipari gáz- és olajtüzelő-
berendezések, illetve azok szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása

Gáz- és hőtermelőberendezés szerelő
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, javító, karbantartó
Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, üzembe helyezője

1.
290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-
berendezések kezelése*

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés kezelő
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

14.

Televízió- és videókészülékek szerelése, hangolása, beállítása, karbantartása, javítása*

Elektronikai műszerész
Távközlési technikus
Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész
Televízió- és videotechnikai műszerész

13.

Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Elektronikai műszerész
Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
Szórakoztató elektronikai készülék szerelő

12.

Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, javítása*

Informatikai rendszergazda
Számítógép-szerelő, karbantartó

Informatikai műszerész
Informatikai hálózattelepítő
és -üzemeltető
IT biztonság technikus
IT kereskedő
Számítógéprendszer-karbantartó
Webmester
Számítógép szerelő, karbantartó Számítástechnikai műszerész

11.

Rádióadó- és -vevőberendezések, hangtechnikai eszközök (erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása*

Elektronikai műszerész
Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
Rádió- és hangtechnikai műszerész

10.

Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása*
Finommechanikai műszerész Orvosi műszerész
Finommechanikai műszerész

9.

Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Orvosi elektronikai technikus
Orvostechnikai elektroműszerész
Orvosi elektronikai technikus Orvoselektronikai műszerész

8.
Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása* Finommechanikai műszerész
Elektromechanikai műszerész

Mechanikai műszerész

7.

Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása*

Távközlési technikus
Távközlési üzemeltető
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Távközlési kábelszerelő
Távközlési műszerész
Antenna szerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus
Műholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész

6.
Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása
Finommechanikai műszerész

Kötő- és varrógép műszerész

5.

Háztartási berendezések üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Háztartási gépszerelő
Háztartás-elektronikai műszerész

4.

Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
Biztonságtechnikai-kezelő
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

3.
Mechanikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése*
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

2.
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése*
Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

1.

Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, felügyelete*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő,
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő
Biztonságtechnikai szerelő, kezelő
Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS)

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Élelmiszer értékesítés a zöldség és gyümölcs kivételével* Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
2. Hús-és hentesáru, hal értékesítés* Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Baromfifeldolgozó
Halfeldolgozó
Bolti hentes
Húsipari termékgyártó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
3. Étrend kiegészítők, gyógynövények értékesítése* Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő Gyógynövénykereskedő
Drogériakereskedő
4. Kozmetikai termék, háztartási-vegyi cikk értékesítés* Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
5. Elektromos háztartási cikk, háztartási kisgépek értékesítése* Műszakicikk eladó
Műszakicikk-kereskedő
Vas-műszaki kereskedő
6. Jármű, járműalkatrész értékesítés* Autó- és motorkerékpár-kereskedő
Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönző
Járműalkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-eladó
Vas-műszaki kereskedő
7. Kertészeti cikk, növényvédőszer értékesítés* Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő Kertészeti gazdabolti eladó
8. Gépek, gépi berendezések, épületgépészeti berendezések, villamossági cikkek, audió- és videoberendezések, TV, hang- és képanyagok és ezek alkatrészei* Műszaki cikk kereskedő
Épületgépészeti anyag-és alkatrészeladó
Gépészeti anyag- és alkatrészeladó
Villamossági anyag- és alkatrészeladó
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő
Kazetta-és lemezeleladó, kölcsönző
Vas-műszaki kereskedő
9. Számítógép, szoftver, számítógép alkatrészek értékesítése* Műszakicikk eladó
Műszakicikk-kereskedő
IT kereskedő
Vas-műszaki kereskedő
10. Telekommunikációs cikkek értékesítése* Műszakicikk eladó
Műszakicikk-kereskedő
Vas-műszaki kereskedő
11. Fegyver-és lőszer, pirotechnika értékesítése* Műszakicikk eladó
Műszakicikk-kereskedő
-
12. Építőanyagok értékesítése* Telepi építőanyag-eladó
Építőanyag-kereskedő
Tüzelő- és építőanyag kereskedő
13. Üzemanyag, gázpalack értékesítése* Töltőállomás kezelő
Gázcseretelep-kezelő
Töltőállomás kezelő és eladó
PB-cseretelep-kezelő
14. Sportszer, játék értékesítése* Kultúrcikk-kereskedő
Sportszer- és játékkereskedő
Kultúrcikk kereskedő
15. Óra, ékszer értékesítése* Kultúrcikk-kereskedő
Óra-ékszer és díszműáru eladó
Drágakő-meghatározó
Ékszerbecsüs
Kultúrcikk kereskedő
Becsüs
Becsüs (ékszer szakirány)
16. Fotó cikk értékesítése * Fényképész és fotótermék kereskedő Látszerész és fotócikk kereskedő
17. Optikai cikkek értékesítése, szemüveg készítése és javítása* Látszerész és fotócikk kereskedő Látszerész és fotócikk kereskedő
18. Kedvtelésből tartott állatok, és állateledel értékesítése* Hobbiállat-tenyésztő és forgalmazó Kereskedő-boltvezető
19. Zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése* Drágakő-meghatározó
Bútor- és szőnyeg becsüs
Ékszerbecsüs
Festménybecsüs
Műtárgybecsüs
Régiségkereskedő
Becsüs (műtárgy szakirány)
20. Hulladék kereskedelem* Hulladék felvásárló Hulladékgyűjtő
21. Meleg és hideg ételek, italok készítése (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint gyorséttermi és ételeladás keretében való ételkészítés)* Szakács
Diétás szakács
Vendéglős
Étkezdés
Mixer
Cukrász
Szakács, pincér
22. Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, italok kiszolgálása (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint gyorséttermi- és ételeladás keretében való ételkészítés)* Vendéglős
Étkezdés
Vendéglátó-eladó
Gyorséttermi és ételeladó
Pincér
Mixer
Szakács, pincér
23. Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése* Cukrász
Édesipari termékgyártó
Cukorkagyártó
Csokoládétermék-gyártó
Kávé- és pótkávégyártó
Keksz- és ostyagyártó
Pék-cukrász
Mézeskalács-készítő
Cukrász
24. Gyorséttermi, büfé szolgáltatás* Vendéglős
Vendéglátó eladó
Étkezdés
Gyorséttermi eladó
Pincér
Gyorséttermi- és ételeladó
25. Munkahelyi, intézményi főzőkonyhás, konyhai szolgáltatás* Élelmezésvezető
Szakács
Diétás szakács
Pincér
Szakács, pincér
26. Munkahelyi, intézményi büfé* Vendéglős
Vendéglátó eladó
Étkezdés
Gyorséttermi és ételeladó
Szakács
Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Szakács

19.

Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése* -
az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy szakképesítéssel rendelkező, azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek
Cukrász
Édesipari termékgyártó
Pék
Mézeskalács-készítő
Cukrász
Édesipari termékgyártó
Cukorkagyártó
Csokoládétermék-gyártó
Kávé- és pótkávégyártó
Keksz- és ostyagyártó
Pék-cukrász
Mézeskalács-készítő

18.
Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálása (kivétel: külön jogszabályban meghatározott Büfétermékek forgalmazása)* - az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy szakképesítéssel rendelkező, azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek Vendéglátás-szervező, vendéglős
Vendéglátó eladó
Pincér
Vendéglős
Vendéglátó-eladó
Pincér
Étkezdés
Gyorséttermi és ételeladó
Mixer

17.

Meleg és hideg ételek, italok készítése (kivétel: külön jogszabályban meghatározott Büfétermékek elkészítése)* - az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy szakképesítéssel rendelkező, azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek *
Szakács
Vendéglátás-szervező, vendéglős
Cukrász
Szakács
Diétás szakács
Vendéglős
Cukrász
Étkezdés
Mixer

16.

Hulladékkereskedelem*

Hulladékfelvásároló és hulladéktelep-kezelő
Hulladékfelvásárló
Hulladékgyűjtő

15.

Zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése*
Ékszerbecsüs
Bútor- és szőnyegbecsüs
Ékszerbecsüs
Festménybecsüs
Műtárgybecsüs
Drágakő-meghatározó
Bútor- és szőnyegbecsüs
Ékszerbecsüs
Festménybecsüs
Műtárgybecsüs
Régiségkereskedő

14.

Kedvtelésből tartott állatok, és állateledel értékesítése*

Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

Kereskedő-boltvezető

13.
Optikai cikkek értékesítése, szemüveg készítése és javítása*
Látszerész és fotócikk kereskedő

-

12.

Fotócikk értékesítése *

Fotógráfus és fotótermék-kereskedő
Látszerész és fotócikk-kereskedő
Fényképész és fotótermék kereskedő
Látszerész és fotócikk kereskedő

11.

Óra, ékszer értékesítése*
Boltvezető
Kereskedő
Becsüs
Ékszerbecsüs

Kultúrcikk-kereskedő
Óra-ékszer és díszműáru eladó
Drágakő-meghatározó
Ékszerbecsüs
Becsüs (ékszer szakirány)
Becsüs

10.

Sportszer, játék értékesítése*
Eladó
Boltvezető
Kereskedő

Kultúrcikk-kereskedő
Sportszer- és játékkereskedő,
Kultúrcikk kereskedő

9.

Üzemanyag, gázpalack értékesítése*
Töltőállomáskezelő Töltőállomáskezelő és eladó
PB-cseretelep-kezelő
Gázcseretelep-kezelő

8.

Építőanyagok értékesítése*
Műszakicikk-eladó
Boltvezető, kereskedő
Telepi építőanyag-eladó
Tüzelő- és építőanyag kereskedő
Építőanyag-kereskedő

7.

Gépek, gépi berendezések, épületgépészeti berendezések, villamossági cikkek értékesítése*

Eladó
Műszakicikk-eladó
Boltvezető
Kereskedő

Műszaki cikk kereskedő
Épületgépészeti anyag- és alkatrészeladó
Gépészeti anyag- és alkatrészeladó
Villamossági anyag- és alkatrészeladó
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő
Kazetta- és lemezeladó, kölcsönző

6.

Kertészeti cikk értékesítése*

Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Műszakicikk-eladó
Boltvezető
Kereskedő
Virágbolti eladó
Virágkötő és virágkereskedő
Kertész

Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő
Kertészeti gazdabolti eladó

5.

Jármű, járműalkatrész értékesítése*

Kereskedő
Eladó
Műszakicikk-eladó
Autó- és motorkerékpár-kereskedő
Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönző
Járműalkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-eladó

4.

Kozmetikai termék, háztartási-vegyi cikk értékesítése*
Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Boltvezető
Kereskedő

Kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Élelmiszer- és vegyi áru kereskedő

3.

Étrendkiegészítők, gyógynövények értékesítése*

Kereskedő
Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Boltvezető
Kereskedő
Gyógy- és fűszernövény-termesztő
Kereskedő
Drogériakereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Gyógynövény-kereskedő

2.

Hús- és hentesáru, hal értékesítése*
Kereskedő
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Bolti hentes
Kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
Élelmiszer- és vegyi áru kereskedő
Baromfifeldolgozó
Halfeldolgozó
Bolti hentes
Húsipari termékgyártó

1.

Élelmiszerértékesítés zöldség és gyümölcs kivételével*

Élelmiszer, vegyiáru és gyógynövény eladó
Boltvezető
Kereskedő
Eladó

Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

4. KÖNNYŰIPAR

4.1. BŐRIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Bőripari szabász
2. Bőrdíszmű és cipőfelsőrész alkatrészek varrása* Bőrdíszműves
Cipőfelsőrész készítő
Bőripari varrómunkás (tűző)
3. Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása* Cipőösszeállító Cipőipari gépkezelő
4. Meghibásodott lábbelik javítása* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Cipőösszeállító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Cipőjavító
5. Szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása* Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó
Szíjgyártó
6. Szíjgyártó és nyerges termékek készítése* Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó
Szíjgyártó, nyerges
7. Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő
Szőrmekikészítő
8. Lábbelik készítése gépi műveletekkel* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító
Cipőgyártó
9. Felsőruházat és kiegészítőinek készítése szőrmés bőrből* Szűcs, szőrme és bőrkonfekcionáló Szűcs
10. Táskák, apróáruk, bőröndök készítése* Bőrdíszműves Bőrdíszműves
11. Lábbelik készítése kézi műveletekkel* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító
Cipész
12. Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr felhasználásával* Kesztyűs Kesztyűs
13. Tartósított bőrök cserzése, kikészítése Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő
Tímár
14. Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és összeszerelése* Cipőfelsőrész-készítő
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Cipőfelsőrész-készítő
15. Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése* Bőrdíszműves
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Bőrdíszműipari mintakészítő
16. Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Cipőipari mintakészítő
17. Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése** Kesztyűs Kesztyűipari mintakészítő
18. Felsőruházat készítése bőrből* Bőrruha-készítő, -javító Bőrruhakészítő

17.

Felsőruházat készítése bőrből*
Női szabó
Férfiszabó

Bőrruha-készítő, -javító

16.
Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése** Bőrdíszműves
Kesztyűs
Kesztyűs
Kesztyűipari mintakészítő

15.

Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése*
Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó Ortopédiai cipész
Bőrfeldolgozóipari technikus
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Cipőipari mintakészítő

14.

Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése*

Bőrdíszműves
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Bőrdíszműipari mintakészítő

13.

Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és összeszerelése*

Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő

Cipőfelsőrész-készítő
Cipész,
Cipőkészítő,
Cipőjavító

12.

Tartósított bőrök cserzése, kikészítése*
Bőrfeldolgozó-ipari technikus Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő

11.
Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr felhasználásával* Bőrdíszműves
Kesztyűs

Kesztyűs

10.

Lábbelik készítése kézi műveletekkel*
Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Cipész,
Cipőkészítő,
Cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító

9.
Táskák, apróáruk, bőröndök készítése*
Bőrdíszműves

Bőrdíszműves

8.

Kiegészítők készítése szőrmés bőrből*
Bőrdíszműves
Bőrtárgy készítő
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Szűcs, szőrme és bőrkonfekcionáló

7.

Lábbelik készítése gépi műveletekkel*
Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Cipész, cipőkészítő,
Cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító
Cipőgyártó

6.

Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése*

Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló,
Szőrmefestő
Szőrmekikészítő

5.
Szíjgyártó és nyerges termékek, szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása*
Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó

4.

Meghibásodott lábbelik javítása*

Cipőkészítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Cipész,
Cipőkészítő,
Cipőjavító
Cipőösszeállító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

3.

Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása*
Cipőkészítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Cipőösszeállító
Cipőipari gépkezelő

2.

Bőrdíszmű- és cipőfelsőrész-
alkatrészek varrása*
Bőrdíszműves
Cipőkészítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő
Bőripari varrómunkás (tűző)

1.

Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása*
Bőrfeldolgozóipari technikus
Bőrdíszműves
Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Bőripari szabász
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

4.2. FAIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése* Bútorasztalos
Fa- és bútoripari gépkezelő
Műbútorasztalos
Asztalosipari felületkezelő
2. Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje* Bútorasztalos
Asztalosipari szerelő
Asztalosipari szerelő
3. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása* Bútorasztalos
Fa- és bútoripari gépkezelő
Faesztergályos
Fatermékgyártó
Faipari gépmunkás
4. Fajátékok készítése* Bútorasztalos
Faesztergályos
Fatermékgyártó
Fajátékkészítő
5. Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján* Bútorasztalos
Faesztergályos
Fatermékgyártó
Faműves
Faműves
6. Faaljzatok, alapépítmények készítése* Épületasztalos
Famegmunkáló
Fapadlózó és burkoló
7. Faipari tömegcikkek készítése* Bútorasztalos
Faesztergályos
Fatermékgyártó
Fatömegcikk- és -eszközgyártó
8. Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése* Bútorasztalos Asztalos
9. Tetőszerkezetek és mindenféle állványozási munkák készítése kötő-, zsaluzó-, vegyes és ácsmunkák, állványozó és dúcoló munkák végzése* Ács, állványozó Ács-állványozó
10. Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása Bognár Bognár
11. Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása Kishajóépítő, -karbantartó Csónaképítő
12. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése* Bútorasztalos
Faesztergályos
Faesztergályos
13. Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával Kádár Kádár
14. Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak készítése, épületek belső terének kárpitozása* Kárpitos
Bútorkárpitos
Járműkárpitos
Kárpitos
15. Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása Műbútorasztalos Műbútorasztalos és restaurátor

12.
Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása
Műbútorasztalos
Műbútorasztalos
Műbútorasztalos és restaurátor

11.
Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak készítése, épületek belső terének kárpitozása* Kárpitos Kárpitos
Bútorkárpitos
Járműkárpitos

10.
Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával
Kádár, bognár

Kádár

9.
Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése* Asztalos
Faipari gépkezelő
Bútorasztalos
Faesztergályos

8.
Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása
Kishajóépítő, -karbantartó

Csónaképítő

7.
Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása
Kádár, bognár

Bognár

6.
Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése*
Asztalos
Bútorasztalos
Asztalos

5.

Faipari tömegcikkek készítése*
Asztalos
Faipari gépkezelő
Famegmunkáló
Bútorasztalos
Faesztergályos
Fatermékgyártó
Fatömegcikk- és -eszközgyártó

4.

Faaljzatok, alapépítmények készítése*
Asztalos
Famegmunkáló
Épületasztalos
Famegmunkáló
Fapadlózó és -burkoló

3.

Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása*
Asztalos
Faipari gépkezelő
Famegmunkáló
Bútorasztalos
Fa- és bútoripari gépkezelő
Faipari gépmunkás
Faesztergályos
Fatermékgyártó

2.
Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje* Asztalos
Asztalosipari szerelő
Bútorasztalos
Asztalosipari szerelő

1.

Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése*
Asztalos
Műbútorasztalos
Bútorasztalos
Fa- és bútoripari gépkezelő
Műbútorasztalos
Asztalosipari felületkezelő
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

4.3. NYOMDAIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Szitanyomtatással és filmnyomással kapcsolatos teendők ellátása** Szita, tampon és filmnyomó Szitanyomó, filmnyomó
2. Kisofszetnyomógépek kezelése* Nyomdai gépkezelő Kisofszetgép-kezelő
3. Kivágógépek kezelése, karbantartása* Könyvkötő
Nyomtatványfeldolgozó
Kivágógép-kezelő
4. Mélynyomógépek üzemeltetésében való közreműködés* Nyomdai gépkezelő Mélynyomó segédgépmester
5. Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek segédgépmesteri teendőinek ellátása* Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő
Segédgépmester
6. Nyomdai gépek nyomóhordozóval való kiszolgálása* Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő
Nyomdai berakó
7. Fényszedő gépek kezelése, szövegbevitel a tipográfiai előírásoknak megfelelően* Kiadványszerkesztő Nyomdai szövegrögzítő
8. Nyomdai fénymásoló* Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő
Nyomdai fénymásoló
9. Könyvkötészeti termékek előállítása kézi, gépi műveletekkel* Könyvkötő Kézi könyvkötő
10. Nyomtatványoldalak kialakítása szedési, tördelési, tipográfiai szabályok figyelembevételével* Kiadványszerkesztő Szövegfeldolgozó
11. Tekercsnyomógépek üzemeltetése* Nyomdai gépmester Tekercsnyomó gépmester
12. Nyomóforma készítése Nyomdaipari technikus
Nyomóforma készítő
Nyomóforma-készítő
13. Könyvkötészeti termékek, nyomtatványok gépi feldolgozása* Nyomtatványfeldolgozó
Könyvkötő
Nagyüzemi könyvgyártó
14. Nyomdai eredetik feldolgozása* Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari technikus
Képfeldolgozó
15. Ívnyomógépek üzemeltetése* Nyomdai gépmester Ívnyomó gépmester

15.

Ívnyomógépek üzemeltetése*

Nyomdaipari gépmester
Nyomdai gépmester
Ívnyomó gépmester

14.

Nyomdai eredetik feldolgozása*

Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztő
Képfeldolgozó
Nyomdaipari technikus

13.

Könyvkötészeti termékek, nyomtatványok gépi feldolgozása*

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
Nyomtatványfeldolgozó
Nagyüzemi könyvgyártó
Könyvkötő

12.

Nyomóforma készítése
Nyomdaipari technikus Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari gépmester

Nyomdaipari technikus
Nyomóforma készítő

11.
Tekercsnyomógépek üzemeltetése*
Nyomdaipari gépmester
Nyomdai gépmester
Tekercsnyomó gépmester

10.
Nyomtatványoldalak kialakítása szedési, tördelési, tipográfiai szabályok figyelembevételével*
Kiadványszerkesztő

Kiadványszerkesztő
Szövegfeldolgozó

9.

Könyvkötészeti termékek
előállítása kézi, gépi műveletekkel*

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
Kézi könyvkötő

Könyvkötő
8. Korrektor, revizor Korrektor -

7.

Gyártáselőkészítő, kalkulátor
Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari technikus
 

6.
Digitális nyomógépek kezelése Nyomdaipari gépmester
Nyomdaipari technikus

-

5.
Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek segédgépmesteri teendőinek ellátása* Nyomdaipari gépmester Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő
Segédgépmester

4.
Mélynyomógépek üzemeltetésében való közreműködés*
Nyomdaipari gépmester
Nyomdai gépkezelő
Mélynyomó segédgépmester

3.

Kivágógépek kezelése, karbantartása*

Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó
Nyomdaipari gépmester

Könyvkötő
Nyomtatványfeldolgozó
Kivágógép-kezelő

2.

Kisofszetnyomógépek kezelése*

Nyomdaipari gépmester
Nyomdai gépkezelő
Kisofszetgép-kezelő

1.
Szitanyomtatással és filmnyomással kapcsolatos teendők ellátása**
Nyomdaipari gépmester
Szita-, tampon- és filmnyomó
Szitanyomó, filmnyomó
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

4.4. RUHAIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Férfiruha-készítés** Férfiszabó Férfiruha-készítő
2. Fehérnemű-készítés** Fehérnemű készítő Kötőipari konfekciós, fehérnemű-készítő
3. Nőiruha-készítés** Női szabó Nőiruha-készítő
4. Gyermekruha-készítés** Csecsemő- és gyermekruha-készítő Gyermekruha-készítő
5. Kalap- és sapkakészítés** Kalapos, sapkakészítő Kalapos és sapkakészítő
6. Szériázás* Ruhaipari technikus
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Szériázó
7. Ruhadarabok kiszabása** Szabász
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
Konfekcióipari szabász
8. Lakástextil konfekcionálás** Lakástextil készítő
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
Lakástextil varró és javító
9. Textiljáték-készítés* Textiltermék összeállító
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
Textiljáték-készítő
10. Jelmez- és alkalmiruha-készítés* Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
Jelmez- és alkalmiruha-készítő

6.

Ruhadarabok kiszabása**
Női szabó
Férfiszabó
Ruhaipari technikus
Szabász
Konfekcióipari szabász
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

5.

Szériázás*
Ruhaipari technikus
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Szériázó
Női szabó

4.

Gyermekruha-készítés**

Női szabó
Férfiszabó
Ruhaipari technikus
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Gyermekruha-készítő

3.

Nőiruha-készítés**
Női szabó
Ruhaipari technikus

Női szabó
Nőiruha-készítő

2.

Fehérnemű-készítés**

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
Fehérnemű készítő
Kötőipari konfekciós

1.

Férfiruha-készítés**
Férfiszabó
Ruhaipari technikus

Férfiszabó
Férfiruha-készítő
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

4.5. TEXTILIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Fonás** Fonó Fonó
2. Különböző hímzésfajták készítése kézzel és géppel Kézi és gépi hímző Kézi és gépi hímző
3. Kötés** Kötő Kötő
4. Kötöttáru-készítés* Kötő Kötöttáru-készítő
5. Nemszőttkelme-készítés Nemszőtt-termék gyártó Nemszőttkelme-gyártó
6. Gyapjúból, rongyból szőnyegek, tarisznyák, futók, gyapjútakarók, viseleti kiegészítők készítése, javítása** Szőnyegszövő Szőnyegszövő
7. Szőnyegek, kárpitok kézi csomózása, szövése, javítása* Szőnyegszövő Szőnyegcsomózó
8. Pamut, len és kender szőttesek szövése hagyományos takács szövőszéken* Takács Takács
9. Szövés** Szövő Szövő
10. Zsinórkészítés Fonó Zsinórfonatoló
11. Műstoppolás* Szövő Kelmejavító (műstoppoló)
12. Gombkötés, paszománykészítés* Kötő Paszományos és gombkötő

5.

Szövés*
Textilanyaggyártó
Szövő

Szövő
4. Nemszőtt-kelme készítése Nemszőtt-termék gyártó Nemszőtt-termék gyártó

3.

Kötöttáru-készítés*

Textilanyag gyártó
Kötő
Fehérnemű készítő és kötöttáru összeállító

Kötő
Kötöttáru-készítő

2.

Kötés*
Textilanyaggyártó
Kötő

Kötő
1. Fonás, zsinórfonás* Fonó Zsinórfonatoló
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

5. MŰSZAKI BIZTONSÁG

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése*** Propán-bután-gáz-lefejtő és töltőberendezés kezelő szaktanfolyami képzettség Propánbután-gázlefejtő és töltőberendezés kezelő
2. PB cseretelep kezelése* Töltőállomás-kezelő
Gázcseretelep-kezelő
PB-cseretelep-kezelő
3. Ipari robbanóanyagraktár kezelése*** Robbanóanyagraktár kezelő szaktanfolyami képzettség -
4. Ipari robbantási tevékenység tervezése, kivitelezése, irányítása, ellenőrzése Épületrobbantó mester
Épületrobbantó mester
Bányászati robbantómester
Robbantásvezető
5. Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések kezelése Robbanásbiztos berendezés kezelője Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő
6. Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések tervezése, kivitelezése, üzemeltetése*** Robbanásbiztonság-technikai tanfolyami képzés szaktanfolyami képzettség -
7. Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések kezelőinek és javítóinak műszaki vezetője*** Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami képzettség -
8. Építési anyagelőkészítő gépek kezelése Építési anyagelőkészítő gép kezelője Építőgép-kezelő és -karbantartó,
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő
9. Emelőgép kezelése Emelőgépkezelő Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő
10. Energiaátalakító-berendezés kezelése Energiaátalakító-berendezés kezelője Könnyűgépkezelő
11. Földmunkagép kezelése Földmunkagép-kezelő Nehézgépkezelő
12. Targoncavezetés Targoncavezető Könnyűgépkezelő
13. Útépítőgép-kezelő Útépítőgép-kezelő Nehézgépkezelő
14. Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése Emelőgép-ügyintéző Emelőgép-ügyintéző
15. Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés, fogyasztói vezeték és gázfogyasztó készülék létesítése, karbantartása, javítása Gázfogyasztó berendezés
csőhálózat-szerelő
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
Gázvezeték- és -készülékszerelő
16. Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása Autószerelő
Gázautószerelő
Gázautószerelő
17. Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)* Hegesztő
Bevontelektródás hegesztő
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
Fogyóelektródás hegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő-vágó gép kezelője
Volframelektródás hegesztő
Eljárás szerinti hegesztő
(az eljárás megjelölésével)
18. Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.)* Műanyag hegesztő, hőformázó Műanyaghegesztő
(az eljárás feltüntetésével
19. Polgári pirotechnikai termékek gyártásának irányítása, működtetése* Pirotechnikus (terméküzemeltető szakirány) Pirotechnikus

16.
Polgári pirotechnikai termékek gyártásának irányítása, működtetése*
Pirotechnikus
Pirotechnikus (terméküzemeltető szakirány)

15.
Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.)* Műanyaghegesztő
Műanyag hegesztő, hőformázó

14.

Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)*
Hegesztő
Bevontelektródás kézi ívhegesztő Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő Gázhegesztő
Hegesztő
Bevontelektródás hegesztő
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
Fogyóelektródás hegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő-vágó gép kezelője
Volframelektródás hegesztő

13.
Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű gáz-
üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása

Gázautószerelő
Autószerelő
Gázautószerelő

12.
Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése
Emelőgép-ügyintéző

Emelőgép-ügyintéző

11.
Alapozás, közmű- és fenntartási gépek kezelése Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
-

10.

Útépítőgépek kezelése
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) Útépítőgép-kezelő
Nehézgépkezelő

9.

Targoncavezetés
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) Targoncavezető
Könnyűgépkezelő

8.
Földmunka-, rakodó- és szállítógépek kezelése Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) Földmunkagép-kezelő
Nehézgépkezelő

7.

Energiaátalakító-berendezések kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
Energiaátalakító-berendezés kezelője Könnyűgépkezelő

6.

Emelőgépek kezelése (kivéve targoncák)

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
Emelőgépkezelő
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő

5.

Építési anyagelőkészítő gépek kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)
Építési anyagelőkészítő gép kezelője
Építőgép-kezelő és -karbantartó, Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő

4.
Robbanásbiztos berendezések tervezése, karbantartóinak és javítóinak műszaki vezetője***
Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami végzettség
Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami képzettség

3.
Robbanásbiztos berendezések karbantartása javítása, szerelése és üzembehelyezése***
Robbanásbiztos berendezés karbantartói és üzembehelyezői szaktanfolyami képzettség
Robbanásbiztonság-technikai tanfolyami képzés szaktanfolyami képzettség

2.
Robbanásbiztos berendezések kezelése*
Robbanásbiztos berendezés kezelője
 

1.
PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése***
Töltőállomás-kezelő
Nyomástartóedény-gépész
Propán-bután-gáz-lefejtő és töltőberendezés kezelő szaktanfolyami képzettség
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

6. NEHÉZIPAR

6.1. FÉMMEGMUNKÁLÁS, KOHÁSZAT

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Fémmegmunkálás* Esztergályos
Gépi forgácsoló
Fogazó
CNC-forgácsoló
Szerszámkészítő
Szikraforgácsoló
Fémnyomó
Fémipari megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető
Köszörűs
Fűrészipari szerszámélező
Marós
Esztergályos
Fémforgácsoló
Gyalus-vésős
NC-, CNC-gépkezelő
Szerszámkészítő
Fémnyomó
Köszörűs
Szerszámélező
Marós
2. Ipari gép, berendezés javítása * Géplakatos
Építő-és szállítógép-szerelő
Finommechanikai műszerész
Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító
Géplakatos
3. Fémszerkezet gyártása* Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos
4. Szerszámgyártás* Szerszámkészítő Szerszámkészítő
5. Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata* Öntő
Öntőtechnikus
Öntő

5.
Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi
berendezések használata*
Olvasztár és öntő
Kohászati technikus
Öntő
Öntőtechnikus
4. Szerszámgyártás* Szerszámkészítő -
3. Fémszerkezet gyártása* Épület- és szerkezetlakatos Szerkezetlakatos

2.

Ipari gép, berendezés javítása *

Ipari gépész
Finommechanikai műszerész
Géplakatos
Építő- és szállítógép-szerelő
Finommechanikai műszerész
Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító

1.

Fémmegmunkálás*
Gépi forgácsoló
CNC gépkezelő
Szerszámkészítő
Esztergályos
Gépi forgácsoló
Fémforgácsoló
Fogazó
Gyalus-vésős
CNC-forgácsoló
NC-, CNC-gépkezelő
Szerszámkészítő
Szerszámélező
Szikraforgácsoló
Fémnyomó
Fémipari
megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető
Köszörűs
Fűrészipari szerszámélező
Marós
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

6.2. GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Vízvezeték- és vízkészülék szerelés* Vízvezeték- és vízkészülék szerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
2. Központifűtés- és csőhálózat-szerelés* Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
3. Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás* Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Szellőző- és klímaberendezés szerelő
Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő
Hűtőgépkezelő
4. Felvonószerelés Felvonószerelő Felvonószerelő
5. Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása* Kerékpárszerelő Kerékpárszerelő
6. Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit Kompresszorkezelő Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő
7. Motorkerékpár, -alkatrész javítása* Motorkerékpárszerelő Motorkerékpár-szerelő
7. Motorkerékpár, -alkatrész javítása* Motorkerékpár-szerelő Motorkerékpárszerelő

6.
Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit
Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Kompresszorkezelő
Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő

5.
Kerékpár, mozgássérültkocsi szerelése*
Kerékpárszerelő

Kerékpárszerelő
4. Felvonószerelés Felvonószerelő Felvonószerelő

3.

Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás*

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
Szellőző- és klímaberendezés szerelő
Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő
Hűtőgépkezelő

2.

Központifűtés- és csőhálózat-
szerelés*

Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Csőhálózat-szerelő
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

1.

Vízvezeték- és vízkészülék szerelés*

Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő
Vízvezeték- és vízkészülék szerelő
Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

7. NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Gépipari minőség-ellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése) Gépipari minőségellenőr Minőségellenőr
2. Építőanyag-ipari minőségellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése) Építőanyag-ipari minőségellenőr Minőségellenőr
3. Közraktár vezetője Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

3.

Közraktár vezetője

Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség
Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

2.
Építőanyag-ipari minőségellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése)
Építőanyag-ipari minőségellenőr

Minőségellenőr

1.
Gépipari minőség-ellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése)
Gépipari minőségellenőr

Minőségellenőr
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

8. SZOLGÁLTATÓIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése Fodrász Fodrász
2. Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (tetoválás) Kozmetikus Kozmetikus
3. Kéz- és lábápolás, műkörömépítés Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kéz- lábápoló, műkörömépítő
4. Fénykép- és videofelvételek készítése kidolgozása, és fotótermékek értékesítése* Fényképész és fotótermék kereskedő Fényképész
5. Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése Órás Órás
6. Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése* Optikai üvegcsiszoló Optikai üvegcsiszoló
7. Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján* Népi kézműves -
8. Hagyományos „cserép” tárgyak készítése, értékesítése Fazekas Fazekas
9. Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása* Ötvös
Aranyműves
Cizellőr
Drágakőfoglaló
Ezüstműves
Fémműves
Lánckészítő
Ötvös
10. Kések, ollók és egyéb szerszámok élező köszörülése, nagyoló, tisztító, daraboló köszörülés palástköszörülési, furatköszörülési, síkköszörülési móddal* Késes, köszörűs, kulcsmásoló Késes és köszörűs
11. Kefe-, ecset- és seprűkészítés, értékesítés Seprű- és kefegyártó Seprű- és kefegyártó
12. Vesszőből, szálasanyagból dísz- és használati tárgyak készítése, hagyományos magyar népművészeti kincs és technika alapján Kosárfonó és fonottbútor-készítő Kosárfonó és fonottbútor-készítő
13. Hangszer-, ékszer-, műszertokok és díszdobozok készítése* Bőrdíszműves
Fatermékgyártó
Bőrdíszműves
Fatermékgyártó
14. Vegytisztítás, textiltisztítás** Vegytisztító, kelmefestő, mosodás Vegytisztító, kelmefestő, mosodás
10. Vegytisztítás, textiltisztítás* Textiltisztító és textilszínező Vegytisztító, kelmefestő, mosodás

9.

Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása*

Ötvös, fémműves
Ötvös
Aranyműves
Cizellőr
Drágakőfoglaló
Ezüstműves
Fémműves
Lánckészítő

8.
Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése*
Optikai üvegcsiszoló

Optikai üvegcsiszoló

7.
Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése*
Órás

Órás

6.
Fénykép- és videófelvételek készítése kidolgozása és fotótermékek értékesítése*
Fotográfus és fotótermék-kereskedő
Fényképész és fotótermék-kereskedő
Fényképész

5.
Lábon kialakult elváltozások speciális pedikűrös kezelése, a láb állapotának rehabilitálása Speciális lábápoló -
4. Lábápolás Lábápoló Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
3. Kézápolás és műkörömépítés Kézápoló és műkörömépítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

2.
Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (tetoválás)
Kozmetikus

Kozmetikus

1.
Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése
Fodrász

Fodrász
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

9. VEGYIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Galvanizálás* Galvanizáló Galvanizáló
2. Gumigyártás, gumifeldolgozás* Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Ipari gumitermék előállító
Gumigyártó és -feldolgozó
3. Műanyagfeldolgozás* Műanyag-feldolgozó
Egyéb műanyagtermék gyártó
Fröccsöntőgép-kezelő
Hőre keményedő műanyagok feldolgozója
Műanyag hegesztő, hőformázó
Műanyagextruder-kezelő
Műanyag-feldolgozó
4. Kőolaj-feldolgozás* Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője Kőolaj-feldolgozó
5. Fotóanyaggyártás* Vegyipari technikus Fotóanyaggyártó
6. Lakk- és festékgyártás* Vegyipari technikus Lakk- és festékgyártó
7. Szénsavtermelés és -feldolgozás Szikvíz- és szénsav üdítőital-készítő
Szikvízgyártó
Üdítőital- és ásványvízgyyártó
Szénsavtermelő és - feldolgozó
8. Biolaboráns tevékenység* Biotechnológus technikus Biolaboráns
9. Gyógyszerhatóanyag-gyártás* Gyógyszer-készítménygyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Farmakológus
Farmakológus szakaszisztens
Gyógyszerhatóanyag-gyártó
10. Gyógyszer- és tápszerkészítés* Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Farmakológus
Farmakológus szakaszisztens
Gyógyszer- és tápszerkészítő
11. Vegyianyaggyártó* Vegyianyaggyártó Vegyianyaggyártó
12. Növényvédőszer-gyártás* Vegyipari technikus Növényvédőszer-gyártó
13. Robbanóanyag-gyártás* Épületrobbantó-mester
Bányászati robbantómester
Robbanóanyag-gyártó
14. Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata* Drog- és toxikológiai technikus
Drog- és toxikológiai laboratóriumi technikus
Drog- és toxikológiai technikus
15. Vegyipari termékek minőségbiztosítása* Vegyipari minőségbiztosítási technikus Vegyipari minőségbiztosítási technikus
16. Laboratóriumi műveletek végzése* Általános laboráns Vegyészlaboráns
17. Textilfestés és -kikészítés* Textilszínező és -kikészítő Textilfestő és -kikészítő
18. Kékfestés* Vegyipari technikus Kékfestő
19. Kozmetikumok előállítása* Vegyipari technikus Kozmetikai termékgyártó
20. Robbanónyagok szállítása Pirotechnikus (raktárkezelő szakirány) Robbanóanyag-szállítmány kísérő
21. Biológiai termékek előállítása* Biotechnikus technológus Ipari biológiai termékgyártó
22. Gyógynövényipari termékek előállítása* Drog- és toxikológiai technikus Gyógynövényipari technikus

19.
Gyógynövényipari termékek előállítása*
Drog- és toxikológiai technikus
Gyógynövényipari technikus
18. Biológiai termékek előállítása* Biotechnikus technológus Ipari biológiai termékgyártó

17.

Robbanóanyagok szállítása

Pirotechnikus
Pirotechnikus-raktárkezelő szakirány
Robbanóanyag-szállítmány kísérő
16. Kozmetikumok előállítása* Vegyipari technikus Kozmetikai termékgyártó

15.

Textilfestés és -kikészítés*

Textiltisztító és textilszínező
Textilszínező és -kikészítő
Textilfestő és -kikészítő
14. Laboratóriumi műveletek végzése* Általános laboráns Vegyészlaboráns

13.

Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata*

Drog- és toxikológiai technikus
Drog- és toxikológiai technikus
Drog- és toxikológiai laboratóriumi technikus
12. Növényvédőszer-gyártás* Vegyipari technikus Növényvédőszer-gyártó
11. Vegyianyaggyártó* Vegyianyaggyártó Vegyianyaggyártó

10.

Gyógyszer- és tápszerkészítés*

Gyógyszerkészítmény gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszer- és tápszerkészítő
Farmakológus
Farmakológus szakasszisztens

9.

Gyógyszerhatóanyag-gyártás*

Gyógyszerkészítmény gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszer-készítménygyártó Gyógyszerhatóanyag-gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Farmakológus
Farmakológus szakasszisztens
8. Biolaboráns tevékenység* Biotechnológus technikus Biolaboráns

7.

Szénsavtermelés és -feldolgozás

Üdítőital-ipari termékgyártó
Szikvíz- és szénsav üdítőital-készítő
Szikvízgyártó
Szénsavtermelő és -feldolgozó
Üdítőital- és ásványvízgyyártó
6. Lakk- és festékgyártás* Vegyipari technikus Lakk- és festékgyártó
5. Fotóanyaggyártás* Vegyipari technikus Fotóanyaggyártó

4.

Kőolaj-feldolgozás*

Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus
Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
Kőolaj-feldolgozó

3.

Műanyagfeldolgozás*
Műanyagfeldolgozó
Fröccsöntő
Műanyag hegesztő
Műanyagfeldolgozó technikus
Műanyag-feldolgozó
Egyéb műanyagtermék gyártó
Fröccsöntőgép-kezelő
Hőre keményedő
műanyagok feldolgozója
Műanyag hegesztő, hőformázó
Műanyagextruder-kezelő

2.

Gumigyártás, gumifeldolgozás*
Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Gumiipari technikus
Ipari gumitermék előállító

Gumigyártó és -feldolgozó
1. Galvanizálás* Galvanizáló Galvanizáló
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés

10. VILLAMOSENERGIA IPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint
C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése Elektrolakatos és villamossági szerelő
Elektromos gép és készülék szerelő
Villamosgép és készülék üzemeltető
Háztartási gépgyártó
Villamosgép- és -készülék szerelő
2. Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása Villanyszerelő
Elektrotechnikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Villanyszerelő, vagy villamosgép és berendezés technikus, vagy elektrotechnikai technikus
3. Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok* tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése Villamoshálózat -szerelő, -üzemeltető
Villamos távvezeték építő és karbantartó
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető
Áramszolgáltatói hálózatszerelő
4. Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó
5. Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló Villámvédelem felülvizsgálója
6. Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója
7. Lakó, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata Villámvédelmi felülvizsgáló Villámvédelem felülvizsgálója
8. Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken feszültség alatti munkavégzés FAM-szerelő
(feszültség megjelölésével)
FAM-szerelő
9. Közép- és kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása Kábelszerelő
(a feszültségszint megjelölésével)
Kábelszerelő
10. Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés Szakszolgálati FAM szerelő Szakszolgálati szerelő
11. Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben Villamos gép és -készülék üzemeltető Villamosgép- és -berendezéskezelő
12. Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
Villamos-távvezeték építő, szerelő, karbantartó
Villamoshálózat-szerelő
13. Villamosművek villamos berendezésének kezelése Villamos hálózat és alállomás üzemeltető Villamosmű kezelő
14. Villamosművi berendezések, állomások szerelése Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
Villamoshálózatszerelő
Villamosművikészülék-szerelő
 

14.

Villamosművi berendezések, állomások szerelése

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Villamoshálózat-szerelő, - üzemeltető Villamosművikészülék-szerelő Villamoshálózatszerelő
13. Villamosművek villamos berendezésének kezelése Villamos hálózat kezelő Villamos alállomás kezelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető Villamosmű kezelő
12. Nagy-, közép- és kisfeszültségű
távvezetékek szerelése
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
Villamos-távvezeték építő, szerelő, karbantartó

11.
Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben
Villamos gép és -készülék üzemeltető

Villamosgép- és -berendezéskezelő

10.
Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés
Szakszolgálati FAM szerelő

Szakszolgálati szerelő
9. Közép- és kisfeszültségű
kábelhálózatok szerelése, javítása
Középfeszültségű kábelszerelő
Kisfeszültségű kábelszerelő
Kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével) Kábelszerelő

8.

Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken feszültség alatti munkavégzés
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
Középfeszültségű FAM szerelő
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

FAM-szerelő (feszültség megjelölésével)

7.
Lakó-, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata
Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelmi felülvizsgáló

6.
Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele
Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója

5.

Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló
Villámvédelem felülvizsgálója

4.

Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése

Villanyszerelő
Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
Villamosművi fogyasztásmérő-javító,
-szabályozó

3.

Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok* tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése

Villamoselosztóhálózat -szerelő,
-üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villamoshálózat -szerelő, -üzemeltető Áramszolgáltatói hálózatszerelő
Villamos távvezeték építő és karbantartó
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

2.

Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása
Villanyszerelő
Elektronikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Villanyszerelő
Elektrotechnikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus

1.

Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése

Elektromos gép- és készülékszerelő
Villamosgép és -készülék üzemeltető
Elektrolakatos és villamossági szerelő Elektromos gép és készülék szerelő
Villamosgép és készülék üzemeltető
Háztartási gépgyártó
 
A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések (a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban előírt szakképesítés
11. AZ 1-10. PONTBAN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSEK MEGFELELTETÉSE A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 12/2020. (II. 7.) KORM. RENDELET SZERINTI SZAKMÁKKAL, VALAMINT A PROGRAM-KÖVETELMÉNY ALAPJÁN SZERVEZETT KÉPZÉSBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSEKKEL
 ABC
1.Az 1 - 10. fejezetben meghatározott képesítési előírásA szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti szakmaProgram-követelmény alapján szervezett
képzésben megszerezhető szakképesítés
2.Általános laboránsVegyész technikus-
3.Asztalosipari szerelő-Bútorműves, műbútorasztalos
4.Bevontelektródás kézi ívhegesztőHegesztő-
5.Bolti hentesHentes és húskészítmény-készítő-
6.BoltvezetőKereskedelmi értékesítőÜzletvezető
7.BőrdíszművesBőrtermékkészítő-
8.Bőrfeldolgozó-ipari technikusKönnyűipari technikus-
9.Bőrtárgy készítőBőrtermékkészítő-
10.Cipőfelsőrész készítőBőrtermékkészítő-
11.CipőgyártóBőrtermékkészítő-
12.CipőkészítőBőrtermékkészítő-
13.CNC gépkezelőGépi és CNC forgácsolóCNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő
14.Drog- és toxikológiai technikus-Drog- és toxikológiai szaktechnikus
15.Édesipari termékgyártóÉdességkészítő-
16.EladóKereskedelmi értékesítő-
17.Elektromechanikai műszerészFinommechanikai műszerész-
18.Elektromos gép- és készülékszerelőVillanyszerelő Erősáramú elektrotechnikus-
19.Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikusTávközlési technikus-
20.Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő-Vagyonvédelmi rendszerszerelő
21.Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladóKereskedelmi értékesítőÉlelmiszer-eladó Gyógynövény eladó Drogerista
Vegyi áru eladó
22.Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló-Villamos biztonsági felülvizsgáló
23.Erősáramú berendezések felülvizsgálója-Villamos biztonsági felülvizsgáló
24.FérfiszabóDivatszabó-
25.Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztőHegesztő-
26.FonóTextilgyártó (fonó szakmairány)-
27.Fotográfus és fotótermék-kereskedőFotográfus-
28.FröccsöntőMűanyag-feldolgozóFröccsöntő
29.GázhegesztőHegesztő-
30.Gépi forgácsolóGépi és CNC forgácsoló-
31.Gyógy- és fűszernövény-termesztőKertésztechnikusGyógynövény eladó
32.Gyógyszeripari laboratóriumi technikus-Gyógyszeripari szaktechnikus
33.Gyógyszerkészítmény gyártóGyógyszerkészítmény-gyártó-
34.Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazóKereskedelmi értékesítő-
35.Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelőHűtő- és szellőzésrendszer-szerelőHűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
36.Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelőHűtő- és szellőzésrendszer-szerelő-
37.Informatikai rendszergazdaInformatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus-
38.Kazángépész (12 tonna felett)-Kazángépész (12 t/h felett)
39.Kazánkezelő (2-12 tonna között)-Kazánkezelő (max. 12 t/h)
40.Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő-Háztartási gép szerviz-szaktechnikus
41.KereskedőKereskedelmi értékesítő-
42.KertészKertész KertésztechnikusDísznövénykertész
43.Kézápoló és műkörömépítőKéz- és lábápoló technikus-
44.KiadványszerkesztőNyomdaipari technikus-
45.Kishajóépítő, -karbantartóKishajóépítő és -karbantartó-
46.Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)-Erőművi kazángépész Kazángépész (12 t/h felett) Kazánkezelő (max. 12 t/h)
47.Kohászati technikusKohász- és öntész technikus-
48.KozmetikusKozmetikus technikus-
49.Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozóNyomdász Nyomdaipari technikus-
50.KötőTextilgyártó (kötő szakmairány)-
51.LábápolóKéz- és lábápoló technikus-
52.Látszerész és fotócikk kereskedőOptikus-
53.Létesítményi energetikusÉpületgépész technikus-
54.Logisztikai ügyintézőLogisztikai technikus-
55.Mechanikus vagyonvédelmi szerelő-Vagyonvédelmi rendszerszerelő
56.MűanyagfeldolgozóMűanyag-feldolgozó technikus-
57.Műanyagfeldolgozó technikusMűanyag-feldolgozó technikus-
58.Műanyaghegesztő-Műanyag hegesztő
59.MűbútorasztalosAsztalosBútorműves, műbútorasztalos
60.Műszakicikk-eladóKereskedelmi értékesítőMűszaki eladó Barkács áruházi eladó
61.Nemszőtt-termék gyártóTextilgyártó (nemszőtt termék gyártó szakmairány)-
62.Női szabóDivatszabó-
63.Optikai üvegcsiszolóOptikaitermék-készítő-
64.Ortopédiai cipészBőrtermékkészítő-
65.Orvosi elektronikai technikusElektronikai technikus-
66.PincérPincér - vendégtéri szakember-
67.Robbanásbiztos berendezés kezelője-Robbanásbiztos berendezés szerelője
68.Ruhaipari technikusKönnyűipari technikus (ruhaipari szakmairány)-
69.Speciális lábápolóKéz- és lábápoló technikus-
70.Sportszer- és játékkereskedő-Játékbolti eladó
71.Szakszolgálati FAM szerelő-Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
72.SzerszámkészítőSzerszám- és készülékgyártó-
73.SzövőTextilgyártó (szövő szakmairány)-
74.Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség-Töltőállomás-kezelő
75.Távközlési és informatikai hálózatszerelőTávközlési technikus-
76.TextilanyaggyártóTextilgyártó-
77.Töltőállomáskezelő-Töltőállomás-kezelő
78.Üdítőital-ipari termékgyártóErjedés- és üdítőital-ipari technikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő
-
79.Vegyipari technikus-Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
80.Vendéglátás-szervező, vendéglősVendégtéri szaktechnikus-
81.Vendéglátó eladóVendégtéri szaktechnikus-
82.Villamosgép és -készülék üzemeltetőVillanyszerelő Erősáramú elektrotechnikus-
83.Virágbolti eladóKertésztechnikusVirágkötő és virágkereskedő
84.Virágkötő és virágkereskedőKertésztechnikus-
85.Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelőVíz- és csatornarendszer-szerelő-


  • A jogszabály 2010. május 14-én jelent meg a Magyar Közlöny 79. számában.
  • hatályba lépett 2010. május 17-én.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2021. szeptember 1-jén.
A bekezdés 2015. június 17-én lépett hatályba. 2015. június 17-én lépett hatályba. 2015. június 17-én lépett hatályba. 2015. június 17-én lépett hatályba. 2015. június 17-én lépett hatályba. 2015. június 17-én lépett hatályba.A szakasz 2021. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2021. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2021. március 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2010. május 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. május 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. május 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. május 18-án lett hatályon kívül helyezve. 2010. május 18-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2010. május 18-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2015. június 17-én lépett hatályba.A szövegrész 2021. március 16-án lépett hatályba.