Hatályos állapot
Közlönyállapot
2014.12.30. - 2015.03.14.
2015.03.15. - 2015.03.15.
2015.03.16. - 2015.05.08.
2015.05.09. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

2014. évi CII. törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról

Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy
- a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor mindenkor ésszerű keretek között kell, hogy működjön,
- segítse a munkavállalók testi és lelki egészségének megőrzését, továbbá megfelelő pihenőidőt biztosítson,
- megfelelő egyensúlyt kell teremteni a kereskedelmi tevékenység gyakorlásának szabadsága, valamint a vasárnap, illetve munkaszüneti napokon dolgozók érdekei között,
- ha a kereskedelem szabadságának érdeke és a magyar társadalom legfontosabb építőkövének, a családnak a védelméhez fűződő érdeke összeütközésbe kerül, akkor a családi közösségek megtartóerejét kell erősíteni,
a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. §
(1) E törvény hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kiskereskedelmi tevékenységre tejed ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző - a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben - határozza meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre;
6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
13. a vendéglátásra;
14. a világörökségi területen található üzletekre, valamint
14. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre, valamint
15. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.
15. az automatából történő értékesítésre.
(3) Az e törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben nem szabályozott kérdésekben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. §-át kell alkalmazni.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. §   E törvény alkalmazásában:
1. advent: a december 24-ét megelőző negyedik vasárnappal kezdődő, karácsonyig tartó időszak;
2. általános zárvatartási időszak: az e törvény 3. és 4. §-ában meghatározott nyitvatartási időn túli időszak;
3. helyi termelői piac: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
4. kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
5. kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
6. kiskereskedelmi nap: a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét többi napja, továbbá a külön jogszabály által meghatározott munkanap;
7. kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom, ide nem értve a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet, valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenységet;
8. munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott nap;
9. piac: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
10. segítő családtag: az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, a gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, aki a kereskedelmi tevékenység folytatásában személyesen vesz részt;
11. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott fogalom;
12. sportrendezvény: az Stv.-ben meghatározott fogalom;
13. újságot árusító üzlet: az az 50 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmada újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány értékesítéséből származik;
14. üzlet: kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá bármely olyan állandó vagy ideiglenes értékesítési hely, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ideértve a mozgóboltot is;
15. vásár: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
16. vendéglátás: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
17. virágot árusító üzlet: az a 150 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmada vágott virág (vágott zöld), illetve cserepes dísznövény értékesítéséből származik.

3. A vasárnapi munkavégzés tilalmáról

3. §   Üzlet - törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel -
a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.
3. §   Az üzlet - törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel -
a) kiskereskedelmi napokon 4 óra 30 perc és 22 óra között tarthat nyitva,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.
4. §
(1) A 3. §-tól eltérően az üzletek
a) adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra,
a) adventi vasárnapokon 4 óra 30 perc és 22 óra,
b) december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá
b) december 24-én és december 31-én 4 óra 30 perc és 12 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra
c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 4 óra 30 perc és 22 óra
között nyitva tarthatnak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adventre, illetve c) pontja szerinti egy vasárnapra vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont előtt bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a bejelentett időpontokról nyilvántartást vezet.
(3) Ha december 24-e vasárnapra esik, abban az esetben az üzletek az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyitvatartási időben tarthatnak nyitva.
(4) Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény által lehetővé tett nyitvatartási időben lehet folytatni. Mindazokat a vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül beléptek az üzletbe, a nyitvatartási időn túl - legfeljebb további fél órán belül - ki lehet szolgálni.

4. Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira nézve

5. §
(1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet
a) kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra
között nyitva tarthat.
(1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően a kizárólag pékárut, illetve tejterméket értékesítő üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.
(2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat.
(2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.
(3) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően a sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.
(4) Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira - különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire - tekintettel az üzletek nyitva tartására az e törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.
6. §   Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

5. A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzése

7. §
(1) Az e törvényben foglalt rendelkezések megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. Az e törvényben foglalt, a nyitvatartási időre, az általános zárvatartási időszakra és az az alóli kivételekre vonatkozó előírások a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
(2) Az e törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírtak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben írt jogkövetkezmények bármelyikének alkalmazása mellett - köteles
a) az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,
b) a második jogsértés esetén 30 napra,
c) a harmadik jogsértés esetén 90 napra,
d) bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra
az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.
(3) Az újságot árusító üzletben, valamint a virágot árusító üzletben tevékenységet folytató köteles a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására hitelt érdemlően igazolni, hogy az árbevételre vonatkozó e törvényben meghatározott követelményeknek - az ellenőrzés kezdő napját megelőző éves időszak átlagában - megfelel.
(4) Arról, hogy az üzletben kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy a 6. §-ban foglaltaknak megfelel, a kereskedő az ellenőrzéskor köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában nyilatkozni, amelyet - kétség esetén - a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően - de legalább közokiratba foglalt nyilatkozattal - igazolni.
(5) A kereskedelmi hatóság a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésére tájékoztatást ad az üzlet üzemeltetőjének a 4. § (2) bekezdése szerinti bejelentéseiről.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §   Felhatalmazást kap a kormány, hogy az adott település (településrész) sajátosságaira - különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire - tekintettel az üzletek 3. §-tól eltérő nyitva tartása engedélyezésének részletes feltételrendszerét és a mérlegelés szempontjait, továbbá az eljárás részletes szabályait rendeletben megállapítsa.
9. §   Ez a törvény 2015. március 15-én lép hatályba.
10. §
(1) A Kertv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével - a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint e törvény keretei között - a kereskedő állapítja meg.”
(2) Hatályát veszti a Kertv. 6. § (3) bekezdése.
(3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A települési önkormányzat képviselő-testülete (Budapesten a kerületi önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése) - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt feltételei további korlátozását, valamint
b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.”
(4) A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében - a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását - korlátozhatja akkor is, ha az üzlet a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet rendelkezései alapján nyitva tarthat. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárvatartási időszakot rendelhet el.”
(5) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.”
11. §   Az Mt. 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjelleggel,
c) a megszakítás nélkül,
d) a több műszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegű munkakörben,
f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történő munkavégzés során,
i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál, valamint
j) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény keretei között
foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.”
  • A jogszabály 2014. december 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 186. számában.
  • hatályba lépett 2015. március 15-én.
2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lépett hatályba. 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lépett hatályba.A szakasz 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. május 9-én lépett hatályba. 2015. május 9-én lépett hatályba. 2015. május 9-én lépett hatályba. 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lépett hatályba. 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lépett hatályba. 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 9-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. május 9-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. május 9-én lépett hatályba.A szakasz 2015. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. március 16-án lett hatályon kívül helyezve.