Hatályos állapot
Közlönyállapot
1960.04.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1960. évi 10. törvényerejű rendelet

részleges közkegyelem gyakorlásáról és a közbiztonsági őrizet megszüntetéséről

Állami és társadalmi rendünk további megerősödése lehetővé teszi, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa felszabadulásunk 15. évfordulója alkalmából részleges közkegyelmet gyakoroljon. Nincs szükség az ellenforradalmat követően átmenetileg bevezetett közbiztonsági őrizet intézményének további fenntartására sem.
Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa a következőket rendeli:

1. §
(1) Kegyelemben részesülnek azok, akiket a bíróság 1957. május 1-je előtt elkövetett állam ellenes bűncselekmény (BHÖ. I-III. fejezet) miatt e törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt jogerősen hat évet meg nem haladó szabadságvesztés-büntetésre ítélt; a velük szemben kiszabott büntetés még le nem töltött részének végrehajtását az Elnöki Tanács három évi próbaidőre feltételesen felfüggeszti.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján kegyelemben részesült személyt a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtható szabadságvesztés-büntetésre ítélik, a bíróság elrendeli a felfüggesztett büntetés végrehajtását.
2. §   Kegyelemben részesülnek azok is, akiket a bíróság háborús vagy népellenes bűncselekmény (BHÖ. 81-94. pont) miatt 1952. december 31-e előtt jogerősen határozott ideig vagy életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítélt, feltéve, hogy a büntetésből tíz évet már kitöltöttek.
3. §   A kegyelem kiterjed az e törvényerejű rendelet hatálybalépése, előtt jogerősen egy évet meg nem haladó szabadságvesztés-büntetésre ítélt olyan anyákra is, akiknek tíz évesnél fiatalabb gyermekük van.
4. §   Kegyelemben részesülnek azok is, akiket a bíróság e törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt jogerősen javító-nevelő munkára ítélt.
5. §   A közbiztonsági őrizet intézménye megszűnik.
6. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott kegyelem nem terjed ki azokra, akiket a bíróság az állam belső vagy külső biztonsága ellen elkövetett bűncselekmény (BHÖ. I-II. fejezet) mellett emberölésben (BHÖ. 349-352. pont), rablásban (BHÖ. 433-437. pont), a társadalmi tulajdonban különösen nagy kárt okozó cselekményben (BHÖ. 232. pont), illetőleg társadalmi tulajdonban levő vagyontárgy szándékos felgyújtásában, felrobbantásában vagy elrablásában (BHÖ. 233. pont) is bűnösnek mondott ki.
(2) Az 1., illetőleg a 3. §-ban meghatározott kegyelem nem terjed ki azokra sem, akiket a bíróság
a) e törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt öt éven belül társadalmi tulajdon vagy az állampolgárok javai ellen szándékosan elkövetett bűntett miatt előzőleg már egy ízben, illetőleg
b) e törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt tíz éven belül - ide nem értve a BHÖ. 269. pontjának a), b) és f) alpontjaiban foglalt közellátási bűntetteket - bármilyen bűncselekmény miatt megelőzően legalább már három ízben végrehajtható szabadságvesztés-büntetésre ítélt.
(3) Az 1., illetőleg a 3. §-ban meghatározott kegyelem nem terjed ki továbbá azokra sem, akik végrehajtható szabadságvesztés-büntetésük alól az 1953. évi 11. törvényerejű rendelet, illetőleg az 1959. évi 12. törvényerejű rendelet alapján közkegyelemben, vagy akik 1953. július 26. és e törvényerejű rendelet hatálybalépésének napja közötti időben végrehajtható szabadságvesztés-büntetésük alól egyéni kegyelemben részesültek.
7. §   A részleges közkegyelem nem terjed ki az 1950. évi II. törvény 30. §-ának 3-6. pontjában felsorolt fő- és mellékbüntetésekre, valamint a bűnügyi költség viselésére.
8. §   Az 1-4. § alapján kegyelemben részesülő elítéltek e törvényerejű rendelet alapján nem mentesülnek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól és nem tekinthetők büntetlen előéletűeknek.
9. §   Kizáró ok hiányában kegyelemben részesülnek azok az elítéltek is, akikkel szemben a bíróság összbüntetést alkalmazott, feltéve, hogy azt olyan bűncselekmények miatt szabták ki, amelyekre e törvényerejű rendelet alapján a közkegyelem kiterjed.
10. §   Ezt a törvényerejű rendeletet a katonai bíróság által elítélt személyekre is alkalmazni kell.
11. §
(1) A tanácsi vb. igazgatási osztály, a rendőrkapitányság, illetőleg a tűzrendészeti hatóság által szabálysértés miatt e törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt kiszabott, de végre nem hajtott pénzbírságot, valamint a pénzbírság megfizetésének elmulasztása miatt előírt elzárást törölni kell.
(2) A törlés nem terjed ki az elkobzásra és az eljárási költség viselésére.
12. §
(1) E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; hatálybalépésével hatályukat vesztik az 1956. évi 31. törvényerejű rendelet, az 1957. évi 1. törvényerejű rendelet és az 1957. évi 41. törvényerejű rendelet.
(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az igazságügyminiszter gondoskodik.
(3) A szabálysértési eljárásra vonatkozó kegyelmi rendelkezések végrehajtásáról a 11. §-ban említett szabálysértési hatóság legfelső felügyeletét ellátó szerv gondoskodik, a közbiztonsági őrizet megszüntetésével kapcsolatos rendelkezést pedig 1960. június 30-ig a belügyminiszter hajtja végre.
  • A jogszabály 1960. április 1-jén jelent meg a Magyar Közlöny 27. számában.