Hatályos állapot
Közlönyállapot
2011.05.10. - 2011.05.14.
2011.05.15. - 2011.05.15.
2011.05.16. - 2012.02.22.
2012.02.23. - 2013.01.01.
2013.01.02. - 2013.02.26.
2013.02.27. - 2015.01.20.
2015.01.21. - 2015.05.10.
2015.05.11. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §   Ez a rendelet állapítja meg
a) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő, valamint betölteni kívánó személyek alapképzésére, alapvizsgáztatására, időszakos oktatására és időszakos vizsgáztatására, a vasúti járművezetői gyakorlatra,
b) a vasútszakmai oktatók (a továbbiakban: oktatók) képzésére, vizsgáztatására, és továbbképzésére,
c) a vizsgabiztosok kinevezésére és továbbképzésére
vonatkozó szabályokat, valamint
d) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatköröket és munkaköröket.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. §   E rendelet alkalmazásában
1. alapképzés: az 1. mellékletben meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátására irányuló munkakör betöltésére alkalmas személyt önálló munkavégzésre felkészítő, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, szervezett, a rendeletben meghatározott vizsgával záruló képzés;
2. időszakos oktatás: az 1. mellékletben meghatározott munkakör betöltéséhez, feladatkör ellátásához szükséges, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ismeretek szinten tartása, és új ismeretek elsajátítása céljából, a 2. mellékletben meghatározott időtartamban és gyakorisággal szervezett elméleti és gyakorlati oktatás;
3. üzemvezetői munkakörök: a működési engedéllyel, vasútbiztonsági engedéllyel és vasútbiztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező vasúti társaságoknál, az 1. mellékletben meghatározott feladatkört ellátó vasútüzem-vezető, sikló üzemvezető, függőpálya üzemvezető, sífelvonó üzemvezető, mozgólépcső üzemvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók;
3. üzemvezetői munkakörök: vasúti társaságoknál az 1. mellékletben meghatározott feladatkört ellátó vasútüzem-vezető, sikló üzemvezető, függőpálya üzemvezető, sífelvonó üzemvezető, mozgólépcső üzemvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók;
4. vasúti járművezetői gyakorlat: a vasúti járművezetői tevékenység önálló végzéséhez szükséges, a sikeres alapvizsga után a 3. mellékletben meghatározott gyakorlat teljesítése más vasúti járművezető kísérete mellett;
5. vasúti pályahálózat ismeret: a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges ismeretek, amelynek része a vonal- és állomásismeret;
6. vasútszakmai oktató: az alapképzésben vagy az időszakos oktatáson a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket oktató személy;
7. vizsgabizottság: a vasúti vizsgaközpont által kijelölt vizsgabiztosokból álló testület;
8. vizsgabiztos: a közlekedési hatóság által névjegyzékbe vett, a vasúti vizsgaközpont által kijelölt vizsgáztató, aki az alap- és időszakos vizsgáztatást végzi.
8. vizsgabiztos: a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) által névjegyzékbe vett, a vasúti vizsgaközpont által kijelölt vizsgáztató, aki az alap- és időszakos vizsgáztatást végzi;
9. felügyelet alatti munkavégzés: a kiképzett vagy kiképzés alatt álló munkavállalónak az önálló munkavégzésre történő beosztása előtt az erre kijelölt, gyakorlati oktatást végző vasútszakmai oktató felügyeletében történő foglalkoztatása, amelynek célja a képzés során szerzett ismeretek, valamint a helyi ismeretek készségszintű elsajátítása;
10. gyakorlati képzés: az elméleti képzés mellett vagy azt követő képzés, amely az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatását, megértését és alkalmazását segíti elő üzemi vagy kísérleti szimulációs körülmények között.
11. országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezető: az a vasúti járművezető, aki normál vagy széles nyomtávú országos, térségi vasúti pályahálózaton közlekedik;
12. pályahálózat lényeges jellemzői: a nyomvonal, a jelző- és biztosítóberendezések, az energiaellátás, a vasúti távközlő berendezések, szolgálati helyek, valamint a vágánykapcsolatok.
13. eltérés alapvizsga: a megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó alapképzést követő vizsga;
14. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet;
15. képzési központ: az alapképzés végzésére jogosult olyan szervezet, amelynek a hatóság tanfolyamok szervezését engedélyezte.

3. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök

3. §
(1) E rendelet alkalmazásában a vasúti közlekedés biztonságával összefüggőnek az 1. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkakörök minősülnek. Az alapképzéssel betölthető munkaköröket az 1. mellékletben szereplő elnevezéssel kell a munkaszerződésben megjelölni.
(1) E rendelet alkalmazásában a vasúti közlekedés biztonságával összefüggőnek az 1. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkakörök minősülnek. Az alapképzéssel betölthető munkakörök munkaköri leírásában az 1. mellékletben szereplő feladatköröknek megfelelő tevékenységeket szerepeltetni kell.
(1) E rendelet alkalmazásában a vasúti közlekedés biztonságával összefüggőnek az 1. mellékletben meghatározott feladatkörök ellátására irányuló munkakörök minősülnek. Az alapképzéssel betölthető munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaköri leírásában az 1. mellékletben szereplő feladatköröknek megfelelő tevékenységeket szerepeltetni kell.
(2) A 3. melléklet tartalmazza a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges alapképzéseket.

II. FEJEZET
AZ ALAPKÉPZÉS RENDSZERE

4. A képzési engedély és az egyszerűsített képzési engedély

4. §
(1) Az alapképzési engedély (a továbbiakban: képzési engedély) iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. mellékletben meghatározott dokumentumokat.
(1) Alapképzés végzésére e rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítő, a hatóság által kiadott képzési engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult. Az alapképzési engedély (a továbbiakban: képzési engedély) iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. mellékletben meghatározott dokumentumokat.
(2) Képzési engedélyt az kaphat, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy
a) az általa szervezett képzés oktatója e rendeletben előírt személyi feltételnek megfelel és biztosítani tudja a 10. § (2) bekezdése szerinti tárgyi feltételeket,
b) a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepel, és
c) a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által kiadott intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.
c) a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által kiadott intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.
c) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.
(2) Képzési engedélyt az a gazdálkodó szervezet kaphat, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy
a) az általa szervezett képzés oktatója e rendeletben előírt személyi feltételnek megfelel és biztosítani tudja a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket,
b) a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységei között szerepel a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás.
(2a) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó kérelmező a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl képzési engedélyt akkor kaphat, ha:
a) igazolja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtására megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmazzanak;
b) nyilatkozik, hogy biztosítja az egyes tanfolyamok esetében a képzés meghirdetett létszámának megfelelően a képzésben részt vevők által igényelt szálláshelyet;
c) biztosítja, hogy a felügyelet alatti vezetési gyakorlatot érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, érvényes tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik. Amennyiben az oktató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a képzés gyakorlati részén jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek;
d) igazolja, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek;
e) nyilatkozatban vállalja, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartása érdekében.
(2b) Amennyiben a kérelmező országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság, az érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (2a) bekezdés a) és d) pontja szerinti igazolási kötelezettségének.
(3) A képzési engedélyben fel kell tüntetni
a) az alapképzéssel megszerezhető képesítés megnevezését és
b) a tárgyi feltételek biztosításának megfelelően a képzés helyét.
(4) Amennyiben a kérelemben, vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő adatokban változás áll be, az alapképzés végzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: képzőszervezet) három napon belül köteles a változásról a vasúti közlekedési hatóságot (a továbbiakban: hatóság) tájékoztatni.
(4) Ha a kérelemben vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő adatokban változás áll be, az alapképzés végzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: képzőszervezet) tizenöt napon belül köteles a változásról a hatóságot tájékoztatni.
(5) A képzési engedélyt a hatóság 4 évre adja ki.
(6) A képzőszervezet minden év március 31-ig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és - statisztikai adatok közlésével - annak eredményességéről.
5. §
(1) Az a vasúti társaság, amely a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, és amelyet a 24. § (1) bekezdése szerint időszakos oktatás végzésére a hatóság nyilvántartásba vett, egyszerűsített képzési engedély alapján jogosult alapképzést nyújtani. A vasúti járművezető képzés tekintetében egyszerűsített képzési engedély kizárólag a típusismeret gyakorlati képzésére, valamint a vasúti pályahálózat ismeret képzésére adható.
(1) Egyszerűsített engedélyt kaphat az a vasúti társaság, amely a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel, és amelyet a 24. § (1) bekezdése szerint időszakos oktatás végzésére a hatóság nyilvántartásba vett. A vasúti társaság az egyszerűsített képzési engedély alapján jogosult alapképzést nyújtani. A vasúti járművezető képzés tekintetében egyszerűsített képzési engedély kizárólag a típusismeret, valamint a vonal- és állomásismeret képzésére adható.
(1) Egyszerűsített engedélyt kaphat az a vasúti társaság, amely a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel, és amelyet a 24. § (1) bekezdése szerint időszakos oktatás végzésére a hatóság nyilvántartásba vett. A vasúti társaság az egyszerűsített képzési engedély alapján jogosult alapképzést nyújtani. A vasúti járművezető képzés tekintetében egyszerűsített képzési engedély kizárólag a típusismeret, valamint a vonal- és állomásismeret képzésére adható.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaságnak a szervezete kialakítása során biztosítania kell, hogy a képzésben részt vevő oktatók feladatukat a munkavállalói feladatkörüktől teljesen függetlenül, befolyásmentesen tudják ellátni.
(2) A vasúti társaság által nyújtott alapképzésen csak a vasúti társaság munkavállalói vehetnek részt. A képzésben részt vevők száma nem haladhatja meg évente
a) képzési helyenként és képzésenként a 12 főt és
a) képzési helyenként és képzésenként a 25 főt és
b) az egyszerűsített képzési engedély időbeli hatályának időtartama alatt az 1. mellékletében meghatározott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók 25%-át, de legfeljebb 60 főt.
(3) Az egyszerűsített képzési engedélyre, és az annak alapján folytatott alapképzésre e fejezet rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3a) Az egyszerűsített képzési engedély alapján a vasúti társaság a vasúti járművezetői munkakör betöltéséhez szükséges alapvizsgával rendelkező munkavállalói részére további típus-, vonal- és állomásismeret alapképzést nyújthat. Ebben az esetben a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott korlátozásokat nem kell alkalmazni.
(4) Az egyszerűsített képzési engedélyt a vasúti társaság kérelmére a hatóság 1 évre adja ki.
(4) Az egyszerűsített képzési engedélyt a vasúti társaság kérelmére a hatóság 5 évre adja ki.
5/A. §
(1) A hatóság a képzési engedélyt vagy az egyszerűsített képzési engedélyt visszavonja, ha a képzőszervezet 180 napon belül három esetben a vizsgázót (vizsgázókat) a vizsgára bejelentette, de a 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételek nem teljesülnek.
(2) Ha a hatóság a képzőszervezet képzési vagy egyszerűsített képzési engedélyét visszavonja, a hatóság hivatalból visszavonja a szervezet regisztrációját is.

5. Az alapképzés témakörei, a képzési program

6. §
(1) Az egyes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítés megszerzésére irányuló alapképzésen, az alapképzés tárgyát képező témaköröket a 3. melléklet állapítja meg.
(2) Az alapképzéshez a képzőszervezet a vasúti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) által az egységes vizsgakövetelmények és képzési programok biztosítása érdekében meghatározott képzési programot alkalmazza.
(2) Az alapképzéshez a képzőszervezet a vasúti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) által az egységes vizsgakövetelmények biztosítása érdekében meghatározott képzési programot alkalmazza.
(3) Ha az adott alapképzésre a vizsgaközpont nem határozott meg képzési programot, a képzőszervezet az általa meghatározott és a vizsgaközpont által jóváhagyott képzési programot alkalmazza.
(3) Ha az adott alapképzésre a vizsgaközpont nem határozott meg képzési programot, a képzőszervezet az általa meghatározott és a vizsgaközpont által jóváhagyott képzési programot alkalmazza. A vonal- és állomásismereti képzési programok jóváhagyásához a pályahálózat működtetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a képzési program a valós állapotoknak megfelelő adatokat tartalmazza. A pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a képzőszervezet a képzési programot évente felülvizsgálja, és az időközben bekövetkezett változásokat figyelembe véve aktualizálja. A módosítás alkalmazásához a vizsgaközpont jóváhagyása szükséges.
(4a) A képzési programot felül kell vizsgálni és aktualizálni kell, ha a pályahálózat lényeges jellemzői, vagy a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos, a vasúti pályahálózat-működtető által megállapított, a vasúti közlekedési hatóság által a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 30. § (6) bekezdése és 36/H. § (4) bekezdése szerint jóváhagyott szabályok (a továbbiakban: vasútbiztonsági szabályok) megváltoznak.
(4a) A képzési programot felül kell vizsgálni és aktualizálni kell, ha a pályahálózat lényeges jellemzői, vagy a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos, a vasúti pályahálózat-működtető által megállapított, a hatóság által a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 30. § (6) bekezdése és 36/H. § (4) bekezdése szerint jóváhagyott szabályok (a továbbiakban: vasútbiztonsági szabályok) megváltoznak.
(4b) Az újonnan kiadott, jóváhagyott vagy módosított képzési programokat (a továbbiakban: új képzési program) a vizsgaközpont a hatóságnak megküldi.
(5) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésére vonatkozó képzési programnak teljesítenie kell a 6. mellékletben meghatározott képzési célokat és követelményeket.
(6) A vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges vasúti pályahálózat vonal- és állomásismeretre vonatkozó képzési programot az adott pályahálózat működtetőjének egyetértésével bármely vasúti társaság, a vasúti járművekre vonatkozó jármű típusismeretre vonatkozó képzési programot az adott járművet üzemeltető vasúti társaság nyújtja be a vizsgaközpontnak. A képzési program tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakon felül a vizsgatémaköröket és a vizsgatémakörök ellenőrző kérdéseit.

6. A képzés módszertana

7. §   A képzési program kialakítására a következő elvek figyelembevételével kerül sor:
a) a képzési programban kell az elméleti és a gyakorlati képzés arányait meghatározni, amely során megfelelő egyensúlyt kell biztosítani az elméleti képzés, valamint a gyakorlati képzés között;
b) a képzésben, a képzés témakörének megfelelően egyaránt alkalmazhatók a hagyományos és a multimédiás oktatási eszközök;
c) az üzemeltetési szabályok, jelzési szituációk oktatásánál a szóbeli közlés mellett törekedni kell a téma bemutatására, a képzés során az ismeretek elsajátításának folyamatos mérésére elfogadott az interaktív számítógépes ellenőrzés;
d) a járművezetők képzése során ajánlott, de nem kötelező szimulációs berendezések használata, különösen a szokatlan munkakörülmények és ritkán alkalmazott szabályok oktatásánál, valamint olyan eseményekkel (rendkívüli események, vészhelyzet stb.) kapcsolatos gyakorlati oktatás során, amelyeket munkavégzés közben nem lehet bemutatni; az útvonalismeret elsajátítását illetően, a 3. melléklet Járművezető alapképzés táblázataiban meghatározott, más járművezető felügyelete mellett történő vezetési gyakorlaton felül képzési módszerként felhasználhatók az útvonalat a vezetőfülke szemszögéből bemutató videófelvételek.

7. A vasútszakmai oktatók

8. §
(1) Az oktatói névjegyzékbe való felvételét az kérheti, aki
a) vasútszakmai oktatói vizsgával,
a) egy évnél nem régebbi vasútszakmai oktatói vizsgával,
b) felsőfokú végzettséggel,
c) a képzés tartalmának megfelelő felsőfokú szakmai, vagy képesítő vizsgával, és
d) legalább 3 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
(1) Az oktatói névjegyzékbe való felvételét az kérheti, aki
a) egy évnél nem régebbi vasútszakmai oktatói vizsgával,
b) felsőfokú végzettséggel,
c) a képzés tartalmának megfelelő felsőfokú szakmai, alap- vagy képesítő vizsgával, és
d) legalább 3 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően a csak gyakorlati képzést végző oktató középiskolai végzettséggel is kérheti az oktatói nyilvántartásba való felvételét, amennyiben a vasútforgalmi vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlata legalább 5 év.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően a csak gyakorlati képzést végző oktató középiskolai vagy érettségi végzettséggel is kérheti az oktatói nyilvántartásba való felvételét, amennyiben a vasútforgalmi vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlata legalább 5 év.
(2) Az (1) bekezdés b) és d) pontjától eltérően
a) a csak gyakorlati képzést végző oktató érettségi végzettséggel,
b) a saját célú vasúti pályahálózaton és a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton csak gyakorlati képzést végző oktató középfokú végzettséggel,
c) a saját célú vasúti pályahálózaton és a keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton elméleti képzést végző oktató érettségi végzettséggel
is kérheti az oktatói nyilvántartásba való felvételét, ha a vasútforgalmi vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlata legalább 5 év.
(3) A 3. melléklet Járművezető alapképzés című táblázatai szerinti járművezetői gyakorlat során a kíséretet a munkáltató javaslata alapján, a hatóság által külön nyilvántartásba vett, legalább 5 év gyakorlattal rendelkező járművezető láthatja el.
(3) A 3. melléklet Járművezető alapképzés című táblázatai szerinti járművezetői gyakorlat során a kíséretet a munkáltató által külön nyilvántartásba vett, legalább 5 év gyakorlattal rendelkező járművezető láthatja el.
(3) A 3. melléklet „V. Járművezető alapképzés” cím „5. Járművezetői gyakorlat” táblázat „Munkamódszer-átadás” című képzés során az előírt járművezetői kíséretet a munkáltató által külön nyilvántartásba vett, legalább 5 év gyakorlattal rendelkező járművezető láthatja el.
(4) Az alapképzés oktatóit a képzőszervezet a hatósági névjegyzékből választja ki, és bízza meg a képzés elvégzésére.
(4) Az alapképzés oktatóit a képzőszervezet a hatósági névjegyzékből választja ki, és bízza meg a képzés elvégzésére. Az oktató a végzettségének, vagy érvényes alapvizsgáinak megfelelő témakörökben oktathat.
(5) A hatóság 30 napon belül törli a névjegyzékből azt az oktatót, aki a 9. § (2) bekezdése szerinti képzésen a tárgyév december 31-éig nem vesz részt.
(5) A hatóság 30 napon belül törli a névjegyzékből azt az oktatót,
a) aki a 9. § (2) bekezdése szerinti képzésen a tárgyév december 31-éig nem vesz részt, valamint
b) aki - a vasútszakmai oktatói alapvizsga kivételével - nem rendelkezik érvényes alapvizsgával és a műszaki témakörök oktatására külön végzettséggel nem rendelkezik.
(6) A vizsgaközpont által a hatóság részére kiállított, a vasútszakmai oktatói vizsgáról szóló igazolás tartalmazza a 8. § (1) bekezdés b)-d) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott követelmények igazolását is.
(6) Vasúti járművezetők esetében a felügyelet alatti vezetési gyakorlatra a 4. § (2a) bekezdés c) pontját is alkalmazni kell.
(7) Vasúti járművezetők esetében a felügyelet alatti vezetési gyakorlatra a 4. § (2a) bekezdés c) pontját is alkalmazni kell.
9. §
(1) Az oktatók és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottak képzésének szakmai irányítását és vizsgáztatását a vizsgaközpont végzi.
(1) Az oktatók és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottak képzésének szakmai irányítását, alap- és időszakos vizsgáztatását a vizsgaközpont végzi.
(2) Az oktatónak és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottaknak a vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal részt kell vennie. A 8. § (3) bekezdése szerinti kíséretet ellátó vasúti járművezető időszakos képzése az éves időszakos oktatási időkeretén felül történik.
(2) Az oktatónak és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottaknak a vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal - a nyilvántartásba vétel évét kivéve - részt kell vennie. A 8. § (3) bekezdése szerinti kíséretet ellátó vasúti járművezető időszakos képzése az éves időszakos oktatási időkeretén felül történik.
(2) Az oktatónak és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottaknak a vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal - a nyilvántartásba vétel évét kivéve - részt kell vennie. A 8. § (3) bekezdése szerinti kíséretet ellátó vasúti járművezető, valamint az üzemvezetői munkakörben foglalkoztatottak időszakos képzése az éves időszakos oktatási időkeretén felül történik.
(3) Az oktatók képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos előírásokat a 3. melléklet tartalmazza. Az oktatókra és az üzemvezetői munkakörökben foglalkoztatottakra vonatkozó képzési programot a vizsgaközpont készíti el, és a hatóság hagyja jóvá.

8. Az alapképzés tárgyi feltételei

10. §
(1) Az alapképzéshez a képzőszervezet biztosítja a felnőttképzést folytató intézmények intézmény-akkreditációjára vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott tárgyi feltételeket.
(1) Az alapképzéshez a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket a képzőszervezet biztosítja.
(2) A képzési program alapján a gyakorlati képzéshez biztosítani kell a képzés szakterületének megfelelő eszközöket, berendezéseket, alkalmas járműveket, vasúti járművek javítását végző helyet, tanműhelyt, vasúti pályát és szolgálati helyiséget vagy azok használati lehetőségét.
(2) Az 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek a képzési engedély kiadásakor és az adott alapképzés tartama alatt rendelkezésre kell állniuk.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek a képzési engedély kiadásakor és az adott alapképzés tartama alatt rendelkezésre kell állniuk.

9. Az alapképzés megkezdése

11. §
(1) A képzőszervezet akkor kezdheti el az alapképzést, ha
a) rendelkezik az alapképzés céljául kitűzött munkakörre vonatkozó képzési programmal,
b) az alapképzés következő adatait
ba) a képzés és a képzéssel betölthető munkakör 3. melléklet szerinti megnevezését,
bb) a képzés helyszínét,
bc) a képzés megkezdésének és befejezésének időpontját, a képzési napok megjelölésével
bd) a képzésen részt vevőknek a szálláshely biztosítására vonatkozó igények teljesítésére vonatkozó tájékoztatást
legkésőbb az alapképzés megkezdését megelőző hetedik napig a vizsgaközpontnak bejelentette.
(2) A képzőszervezet a képzés szünetelését köteles a vizsgaközpontnak bejelenteni.
(3) A vizsgaközpont az általa engedélyezett képzési program végrehajtását ellenőrizheti.

10. Az alapképzésben részt vevőkkel szemben támasztott követelmények

12. §
(1) Alapképzésben az vehet részt, aki - az alapképzéssel betölthető munkakörre vonatkozóan - a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) Az alapképzés - életkorra, iskolai végzettségre, szakismeretekre, előzetes gyakorlatra vonatkozó - részvételi előfeltételeit a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök tekintetében a 3. melléklet határozza meg.
(3) Az alapképzés elméleti tantárgyainak oktatásán való részvétel alól a képzésben részt vevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont mentesítést adhat, ha a vasúti társaság igazolja, hogy a képzésben részt vevő felkészüléséhez e rendelet feltételeinek megfelelő oktató közreműködésével a szükséges konzultációs lehetőség biztosított.
(3) Az alapképzés elméleti tantárgyainak oktatásán való részvétel alól az állami felsőfokú végzettséggel rendelkező képzésben részt vevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont mentesítést adhat, ha a vasúti társaság igazolja, hogy a képzésben részt vevő felkészüléséhez a szükséges konzultációs lehetőség biztosított.
(4) Nem köteles részt venni az oktatáson, akit az adott elméleti tárgyból a 18. § (3) bekezdése alapján felmentés illet meg az alapvizsga alól.
(4) Nem köteles részt venni az oktatáson, akit az adott elméleti tárgyból a 18. § (3) bekezdése alapján felmentés illet meg az alapvizsga egyes tárgyai alól.
(4a) Ha egy új képzési program teljes egészében tartalmazza a pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó korábbi képzési programot, akkor a vizsgaközpont felmentést adhat az új képzési program tantárgyainak oktatásán való részvétel alól annak a munkavállalónak, aki érvényes vizsgával rendelkezik a korábbi képzési program ismeretanyagából.
(5) A mentesítés, vagy a felmentés iránti kérelmet az alapképzésre való jelentkezéssel egyidejűleg, a képzés indítását megelőzően kell előterjeszteni.
(6) Az alapképzésben a képzésben részt vevő - amennyiben nem kapott a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint mentesítést vagy felmentést - köteles részt venni, és a hiányzásokat pótolni. A hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a képzésben részt vevő igazoltan nem pótolja, vagy annak mértéke meghaladja a képzési program óraszámának 30%-át, vagy a 100 órát, a képzést nem folytathatja és vizsgát csak az alapképzés megismétlése után tehet.
(6) Az alapképzésben a képzésben részt vevő - amennyiben nem kapott a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint mentesítést vagy felmentést - köteles részt venni, és a hiányzásokat pótolni. A hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a képzésben részt vevő igazoltan nem pótolja, vagy annak mértéke meghaladja a képzési modul óraszámának 30%-át, a képzést nem folytathatja és vizsgát csak a képzési modul megismétlése után tehet.
(6) Az alapképzésben a képzésben résztvevő - amennyiben nem kapott a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint mentesítést vagy felmentést - köteles részt venni, és a képzési idő - modulrendszerű képzéseknél modulonként - 5%-át meghaladó hiányzásokat pótolni. A hiányzás elméleti ismereteknél konzultációval, gyakorlati ismereteknél a képzési programban előírt gyakorlat elvégzésével pótolható. Ha a hiányzást a képzésben résztvevő igazoltan nem pótolja, vagy annak mértéke meghaladja a képzési modul óraszámának 30%-át, a képzést nem folytathatja és vizsgát csak a képzési modul megismétlése után tehet.
(7) Az alapképzésen való részvétel alól az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a 9. számú mellékletben felsorolt OKJ bizonyítvánnyal rendelkező képzésben résztvevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont mentesítést ad.

III. FEJEZET
AZ ALAPVIZSGÁZTATÁS RENDSZERE

11. A vizsgatémakörök és vizsgatételek meghatározása

13. §
(1) Az alapvizsga témaköreit és a vizsgatevékenységeket a 3. melléklet tartalmazza. Az alapvizsga témakörei a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő, az 1. melléklet szerinti feladatkörökre vonatkozó ismeretekre korlátozódnak.
(2) A vizsgaközpont határozza meg - munkakörönként, a képzési programokban rögzített ellenőrző kérdések, feladatok alapján - a vizsgatételeket, valamint az alapvizsga lebonyolításának módját.
(3) A vizsgatételek, vizsgakérdések, vizsgafeladatok összeállítása és a technikai, technológiai változásoknak megfelelő aktualizálása a hatóság irányításával és a képzőszervezetek javaslatainak figyelembevételével a vizsgaközpont feladata.
(4) A vizsgaközpont a kinevezésüket követően, de legkésőbb 3 nappal a vizsgát megelőzően tájékoztatja a vizsgabiztosokat az alapvizsga témaköreiről, a vizsgatételekről és vizsgafeladatokról.
(5) A vasúti vizsgaközpont az alap- és időszakos vizsgára is kiterjedően Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) készít, amelyet a hatálybalépése előtt legkésőbb 15 nappal korábban a honlapján közzétesz. A vizsgaszabályzatot a közlekedésért felelős miniszter hagyja jóvá.
(6) A rendelet 3. mellékletében meghatározott alapképzések vizsgáztatásához a vizsgatételek, vizsgakérdések, vizsgafeladatok összeállításához a szükséges utasításokat, kiegészítő utasításokat, végrehajtási utasításokat, segédkönyveket, illetve a kapcsolódó szabályozásokat, rendelkezéseket, kezelési szabályzatokat (távközlő-, biztosítóberendezés) és azok módosításait az utasítás kezelője, felelőse köteles a vizsgaközpont részére legkésőbb 30 nappal a jóváhagyást követően megküldeni. A vasúti járművek üzemeltetési leírásait és azok módosításait a jármű üzemeltetője a járművet érintő típusismereti képzéseket megelőző legkésőbb 30. napig magyar nyelven elkészíti és a vizsgaközpontnak megküldi.

12. A vizsgabiztosok kinevezése

14. §
(1) A vizsgabiztosokat a hatóság a vizsgaközpont javaslata alapján nevezi ki.
(2) A vizsgabiztos kinevezésének feltételei:
a) felsőfokú végzettség,
b) legalább 5 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő műszaki szakmai gyakorlat,
c) legalább 2 év igazolt vasúti oktatói gyakorlat.
c) legalább 2 év igazolt vasútszakmai oktatói gyakorlat,
d) a vizsgaközpont által szervezett, a vizsga lebonyolításának módjáról szóló felkészítő elvégzéséről szóló igazolás.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően, a vizsga tárgyának megfelelő, egyes berendezések kezelési ismereteire, valamint járművezetésre vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztos kinevezésének feltétele:
a) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 5 év szakirányú gyakorlat és
b) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 3 év szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem szükséges vasúti oktatói gyakorlat az egyes berendezések kezelési ismereteire, valamint járművezetésre típusismereti, továbbá vonal- és állomásismereti vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztos kinevezésénél, amennyiben
a) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 5 év szakirányú gyakorlattal és
b) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 3 év szakmai irányítási és szakmai felügyeleti gyakorlattal
rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően nem szükséges vasútszakmai oktatói gyakorlat az egyes berendezések kezelési ismereteire, valamint járművezetésre típusismereti, továbbá vonal- és állomásismereti vonatkozó vizsgáztatást végző vizsgabiztos kinevezésénél, amennyiben
a) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 5 év szakirányú gyakorlattal és
b) a vizsga tárgyának megfelelő legalább 3 év szakmai irányítási és szakmai felügyeleti gyakorlattal
rendelkezik.
(4) A hatóság 30 napon belül visszavonja a vizsgabiztosi kinevezést, ha a vizsgabiztos a 15. § (3) bekezdése szerinti továbbképzésen a tárgyév december 31-ig nem vesz részt.
(5) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők gyakorlati vizsgáztatását végző vizsgabiztos kinevezésének a (2) bekezdésben meghatározottakon túli további feltételei:
a) a vizsgabiztos a hatóság által rendszeresített, 7. melléklet szerint nyilatkozik, hogy a vizsgákat az egyenlő bánásmód követelménye szerint fogja lebonyolítani,
b) a vizsga tárgyával kapcsolatos legalább 4 év szakmai gyakorlat megléte, amelyet a kérelem benyújtási határidejét megelőző legfeljebb ötéves időtartamon belül szerzett meg és a kérelem benyújtásakor hat hónapnál nem régebbi,
c) a vizsgabiztos vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
d) nyilatkozik arról, hogy ismeri a vasúti járművezetők tanúsítási rendszerét.
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti gyakorlat időtartamába beszámít a vasúti járművezetői igazolvánnyal és tanúsítvánnyal végzett olyan vezető beosztású munkavállalói időszak, amelynek során vasúti járművezetők közvetlen irányítását látta el, valamint a kérelem tárgyának megfelelő oktatói, vizsgabiztosi tapasztalat ideje.
(7) A hatósághoz benyújtásra kerülő, vizsgabiztosi kinevezés iránti kérelemhez csatolni kell a vizsgaközpont (1) bekezdés szerinti javaslatát, amely tartalmazza a (2) bekezdés d) pontja szerinti felkészítő elvégzéséről szóló igazolást, valamint az igazgatási-szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

13. A vizsgabiztosok kijelölése, a vizsgabizottság

15. §
(1) A vizsgán - a 3. mellékletben meghatározottak szerint - a vizsgázó, valamint a hatóság által kinevezett vizsgabiztos vagy vizsgabizottság vehet részt. A hatóság képviselője a vizsgán megfigyelőként jelen lehet.
(1) A vizsgán - a 3. mellékletben meghatározottak szerint - a vizsgázó, valamint a hatóság által kinevezett vizsgabiztos vagy vizsgabizottság vehet részt. A hatóság képviselője, valamint - szakmai vizsgálat esetében - a Közlekedésbiztonsági Szervezet képviselője a vizsgán megfigyelőként jelen lehet.
(1) A vizsgán - a 3. mellékletben meghatározottak szerint - a vizsgázó, valamint a vizsgaközpont által a vizsgára kijelölt vizsgabiztos vagy vizsgabizottság vehet részt.
(2) A vizsgán részt vevő vizsgabiztost vagy a vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaközpont jelöli ki. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az, aki a vizsgára felkészítő képzésben oktatott vagy a 12. § (3) bekezdés alapján konzultációt biztosított a vizsgázó részére.
(2) A vizsgán - a vizsga rendjének zavarása nélkül - megfigyelőként jelen lehet
a) a hatóság képviselője,
b) a Közlekedésbiztonsági Szervezet képviselője, valamint
c) a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén a vizsgaközponttal a vizsgát megelőző két munkanappal közölt bejelentés alapján a képzőszervezet vagy regisztrált szervezet egy képviselője.
(3) A vizsgabiztosoknak évente legalább egy alkalommal a vizsgaközpont által szervezett továbbképzésen kell részt venniük.
(3) A vizsgabiztosoknak évente - a kinevezés évét kivéve - legalább egy alkalommal a vizsgaközpont által szervezett továbbképzésen kell részt venniük.
(3) A vizsgán részt vevő vizsgabiztost vagy a vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaközpont jelöli ki. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az
a) aki a vizsgára felkészítő képzésben oktatott,
b) aki a 12. § (3) bekezdés alapján konzultációt biztosított a vizsgázó részére,
c) aki az országos vasúti pályahálózaton foglalkoztatott munkavállaló esetén a vizsgázó közvetlen szakmai vezetője,
d) aki a vizsgázó közvetlenül a szakmai felügyelete alá tartozó munkavállalója,
e) aki a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója,
f) akitől más okból nem várható el a vizsgázó pártatlan értékelése.
A vizsgabizottság tagja a tudomásszerzést követően az összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul bejelenteni a vizsgaközpontnak, amelyre tekintettel a vizsgaközpont új tagot jelöl ki.
(4) Amennyiben a vizsga több vasúti szakterület ismereteire is kiterjed, a 2. melléklet a szakterületek - így különösen forgalmi, műszaki szakterület - arányának megfelelően tartalmazza a vizsgabizottság létszámát és összetételét.
(4) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők alapvizsgáztatására - a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti vizsga esetén - a vasúti vizsgaközpont csak olyan vizsgabiztost jelölhet ki, aki a tanúsítványa adatai szerint rendelkezik az adott pályahálózatra, vagy járműtípusra vonatkozó ismerettel.
(5) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető járművezetők vonaton szervezett gyakorlati vizsgáinak lefolytatására a vizsgabiztosnak vasúti járművezetői igazolvánnyal, és az adott vonalra és járműtípusra vonatkozó tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a vizsgáztató nem rendelkezik tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a vizsgán jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek.
(5) A vizsgabiztosoknak évente - a kinevezés évét kivéve - legalább egy alkalommal a vizsgaközpont által szervezett továbbképzésen kell részt venniük.
(6) Amennyiben a vizsga több vasúti szakterület ismereteire is kiterjed, a 2. melléklet a szakterületek - így különösen forgalmi, műszaki szakterület - arányának megfelelően tartalmazza a vizsgabizottság létszámát és összetételét.
(7) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető járművezetők vonaton szervezett gyakorlati vizsgáinak lefolytatására a vizsgabiztosnak vasúti járművezetői igazolvánnyal, és az adott vonalra és járműtípusra vonatkozó tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a vizsgáztató nem rendelkezik tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a vizsgán jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek.

14. Az alapvizsga előkészítése, lebonyolítása

16. §   Az alapvizsga előkészítése és a gyakorlati vizsga tárgyi feltételeinek biztosítása a képzőszervezet feladata.
17. §
(1) Az alapvizsgát az alapképzés utolsó napját követő tizennégy napon belül kell megkezdeni. Az egyes vizsgatevékenységek között legfeljebb két nap telhet el. Ettől eltérő vizsgaidőpontot a vizsgaközpont állapíthat meg.
(2) Amennyiben a képzési program szerint a gyakorlati képzés az elméleti résztől elkülönülten történik, az alapvizsgát az elméleti képzés befejezését követő 6 hónapon belül kell megkezdeni.
(3) A vizsgák előkészítése és lebonyolítása során az adott vizsgára vonatkozó vizsgatételeket, vizsgakérdéseket, vizsgafeladatokat bizalmasan kell kezelni annak érdekében, hogy azok a vizsgát megelőzően ne juthassanak a vizsgázók tudomására.
(4) A vizsgák helyéről és idejéről a vizsgaközpont a hatóságot legalább 3 nappal a vizsgát megelőzően értesíti.
(5) Nem minősül sikertelennek az a vizsga, amelyről a vizsgázó távol maradt és a távolmaradásának okát a munkáltatója három munkanapon belül a vizsgaközpont felé igazolja.

15. A képzésben részt vevő alapvizsgára bocsátásának feltételei

18. §
(1) A képzésben részt vevő akkor bocsátható alapvizsgára, ha a képzőszervezet őt a vizsgaközpontnak vizsgára bejelentette.
(1) A képzésben részt vevő akkor bocsátható alapvizsgára, ha a képzőszervezet őt a vizsgaközpontnak vizsgára bejelentette és a vizsga díját megfizette.
(1) A képzésben résztvevő akkor bocsátható alapvizsgára, ha a képzőszervezet őt a vizsgaközpontnak vizsgára bejelentette és a vizsga díját megfizette.
(2) A képzőszervezet akkor jelenti be a képzésben részt vevőt vizsgára, ha a képzésben részt vevő:
a) hiányzása nem haladta meg a 12. § (6) bekezdésben előírt mértéket és
b) a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét teljesítette.
(2) Az alapképzést követő első alapvizsga esetében a képzőszervezet a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig a vizsgázók névsoráról és adatairól szóló (a vizsgabejelentő adattartalmával megegyező) tájékoztatót küld a vizsgaközpontnak. Ezt követően a képzőszervezet a vizsgabejelentéseket a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 2. munkanapig megküldi a vizsgaközpontnak. Tájékoztató hiányában a vizsgabejelentésnek a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig kell beérkeznie a vizsgaközpontba, a vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapon belül vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető.
(3) A képzésben részt vevőt az alapvizsgán abból a tantárgyból felmentés illeti meg, amelyből
a) az alapvizsgát megelőző egy éven belül sikeres vizsgát tett, vagy
b) egy évnél régebben sikeres vizsgát tett, és az időszakos oktatásokon igazoltan részt vett, valamint érvényes időszakos vizsgával rendelkezik.
(3) A képzőszervezet akkor jelenti be a képzésben résztvevőt vizsgára, ha a képzésben résztvevő:
a) hiányzása nem haladta meg a 12. § (6) bekezdésben előírt mértéket,
b) a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét teljesítette,
c) megfelelt a 12. §-ban meghatározott képzésben részvétel feltételeinek, és
d) az előírt számonkérések és gyakorlatok követelményeit teljesítette.
(4) Az alapvizsga egyes tárgyai alóli felmentésre való jogosultságot a vizsgaközpont állapítja meg.
(4) Az alapvizsga egyes részei alóli felmentésre való jogosultságot a vizsgaközpont állapítja meg.
(5) Az alapvizsga alól mentesítés nem adható.
(6) A képzésben részt vevő indokolt esetben az alapvizsga halasztását kérheti. A halasztás iránti kérelmet a vizsgaközpont akkor fogadja el, ha a képzésben részt vevő rajta kívülálló okból kéri a halasztást. Az engedélyezett halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg.
(6) A képzésben résztvevő indokolt esetben az alapvizsga halasztását kérheti. A halasztás iránti kérelmet a vizsgaközpont akkor fogadja el, ha a képzésben résztvevő rajta kívülálló okból kéri a halasztást. Az engedélyezett halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg.

16. Az alapvizsgáztatás rendje és a vizsga értékelése

19. §
(1) Az alapvizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia a személyazonosságának igazolása érdekében a személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolványt, valamint nyilatkoznia kell, hogy nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt.
(2) Az alapvizsga lehet csak szóbeli, csak írásbeli vagy összetett. Az összetett vizsga írásbeli, szóbeli és - a 3. mellékletben meghatározott esetekben - gyakorlati vizsgatevékenységből áll. Az egyes vizsgák vizsgatevékenységeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyes vizsgatevékenységek és a vizsgafeladatok értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel történik.
(4) Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára „nem felelt meg” minősítést kap.
(5) Szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg. A vizsgabiztos (a vizsgabizottság elnöke) az írásbeli vizsga eredményét a vizsgázóval a szóbeli vizsga előtt szóban közli. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli megtekintésére.
(5) Összetett vizsga esetében a szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg. A vizsgabiztos (a vizsgabizottság elnöke) az írásbeli vizsga eredményét a vizsgázóval a szóbeli vizsga előtt szóban közli. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli megtekintésére.
(5) Összetett vizsga esetében a szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsga után kezdhető meg. A vizsgabiztosnak az írásbeli vizsga eredményét a szóbeli vizsgát megelőzően haladéktalanul a képzőszervezet képviselőjével írásban kell közölnie. A képzőszervezet a vizsgázót az írásbeli vizsga eredményéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti. A vizsgabiztos (a vizsgabizottság elnöke) az írásbeli vizsga eredményét a vizsgázóval a szóbeli vizsga előtt szóban közli. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli vizsga megtekintésére.
(6) Gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres elméleti vizsgatevékenység után kezdhető meg. Vasúti járművezetési gyakorlati vizsgatevékenységen az a képzésben részt vevő vehet részt, aki a gyakorlati vizsga során használt vasúti pályahálózatra érvényes, sikeres vasúti pályahálózati ismereti vizsgával, és az adott járműre vonatkozó járműismereti modul elméleti és gyakorlati vizsgatémaköreiből sikeres vizsgával rendelkezik.
(6) Összetett vizsga esetében a gyakorlati vizsgatevékenység csak sikeres elméleti vizsgatevékenység után kezdhető meg. Vasúti járművezetési gyakorlati vizsgatevékenységen az a képzésben részt vevő vehet részt, aki a gyakorlati vizsga során használt vasúti pályahálózatra érvényes, sikeres vasúti pályahálózati ismereti vizsgával, és az adott járműre vonatkozó járműismereti modul elméleti és gyakorlati vizsgatémaköreiből sikeres vizsgával rendelkezik.
(7) Az alapvizsgát „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. „Nem felelt meg” minősítést kap az a vizsgázó, aki egy vagy több vizsgatevékenységből „nem felelt meg” minősítést kapott.

17. A képzésben részt vevő alapvizsgájának felfüggesztése vagy eltiltása az alapvizsgától

20. §
(1) A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a képzésben részt vevő vizsgáztatását felfüggeszti, és a képzésben részt vevőt az alapvizsgától legalább egy év, de legfeljebb két év időtartamra eltiltja, ha a képzésben részt vevő
a) a természetes személyazonosító adatait illetően a vizsgabizottságot (vizsgabiztost) megtévesztette, vagy azt megkísérelte,
b) a vizsgabizottság (vizsgabiztos) döntését jogtalan előny adásával vagy erre vonatkozó ígéretével befolyásolni törekedett.
(2) A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgázó vizsgáztatását felfüggeszti, és a vizsgázót az alapvizsgától legalább egy, de legfeljebb hat hónap időtartamra eltiltja, ha a vizsgázó
a) a vizsgán szeszes italtól vagy más, bódító hatású anyagtól vagy szertől befolyásolt állapotban jelent meg,
b) a vizsgán meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte,
c) a vizsga rendjét zavarta.
(3) Az egy év és ennél hosszabb időre történő felfüggesztés esetén a képzésben részt vevő további alapvizsgára akkor bocsátható, ha az alapképzésben ismételten részt vesz és a 18. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek. Ebben az esetben az alapképzésben való részvétel alól mentesítés nem adható.
(3) Az egy év és ennél hosszabb időre történő felfüggesztés esetén a képzésben részt vevő további alapvizsgára akkor bocsátható, ha az alapképzésben ismételten részt vesz és a 18. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek. Ebben az esetben az alapképzésben való részvétel alól mentesítés nem adható.

18. Sikertelen alapvizsga esetében követendő eljárás

21. §
(1) Aki az alapvizsga elméleti részén egy a 3. mellékletben meghatározott vizsgatevékenységből nem felelt meg, az adott vizsgatevékenységből javítóvizsgát tehet.
(2) Aki a gyakorlati vizsgatevékenységen nem felelt meg, javítóvizsgát tehet.
(3) Sikertelen alapvizsgának kell tekinteni azt is, ha a képzésben részt vevő az elméleti vagy gyakorlati vizsgáról igazolatlanul távol maradt.
(4) A képzésben részt vevő javítóvizsgát legfeljebb három alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított tizenöt nap elteltével, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított három hónapon belül tehet.
(4) A képzésben részt vevő javítóvizsgát legfeljebb két alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított tizenöt nap elteltével, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított három hónapon belül tehet.
(4) A képzésben részt vevő javítóvizsgát legfeljebb két alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított tizedik munkanapot követően, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított három hónapon belül tehet.
(5) Amennyiben a képzésben részt vevő a javítóvizsgán (vizsgákon) nem felelt meg, vagy e vizsgákról igazolatlanul távolmaradt, vagy a (4) bekezdésben meghatározott időszakon belül nem jelentkezett vizsgára, további alapvizsgára csak akkor bocsátható, ha az alapképzésben ismételten részt vesz. Ebben az esetben, az alapképzésben való részvétel alól mentesítés nem adható.
(5) Amennyiben a képzésben részt vevő a javítóvizsgán (vizsgákon) nem felelt meg, vagy e vizsgákról igazolatlanul távolmaradt, vagy a (4) bekezdésben meghatározott időszakon belül nem jelentkezett vizsgára, további alapvizsgára csak akkor bocsátható, ha az alapképzésben a képzésnek abból a részéből (elméleti képzési rész, gyakorlati képzési rész), amelyből sikertelen vizsgát tett ismételten részt vesz. Ebben az esetben, az alapképzésben való részvétel alól mentesítés nem adható.

19. Az alapvizsga érvényessége

22. §
(1) Az alapvizsga - a (2)-(3) bekezdésben, valamint a 27. § (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a sikeres vizsgát követően legfeljebb három évig jogosít az adott alapvizsgának megfelelő munkakör betöltésére. Az alapvizsga érvényességét az időszakos vizsga további három évvel hosszabbítja meg.
(1) Az alapvizsga - a (2)-(3) bekezdésben, valamint a 27. § (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a sikeres vizsgát követően legfeljebb három évig jogosít az adott alapvizsgának megfelelő munkakör betöltésére. Az alapvizsga érvényességét a sikeres időszakos vizsga további három évvel hosszabbítja meg.
(2) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ellenőrző tevékenységet, vagy szakmai felügyeleti munkakört ellátó munkavállaló, valamint az oktató és a vizsgabiztos alapvizsgája ellenőrző, szakmai felügyeleti, oktatói vagy vizsgabiztosi tevékenységének ellátása időtartama alatt folyamatosan érvényes marad.
(2) A vizsgabiztosok alapvizsgája e tevékenységének időtartama alatt folyamatosan érvényes marad.
(2) A vizsgabiztosok alapvizsgája érvényes marad, amíg a vizsgabiztos a vizsgabiztosi névjegyzékben szerepel. Az oktatók vasútszakmai oktatói alapvizsgája mindaddig érvényes marad, amíg az oktató az oktatói névjegyzékben szerepel.
(3) Amennyiben a hatóság vagy a vasúti társaság az ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, vagy a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállaló ismereteinek hiányát állapítja meg, a hatóság a munkavállalót az ellenőrzés, vagy a vizsgálat megállapításaira tekintettel soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.
(3) Amennyiben a hatóság vagy a vasúti társaság az ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, vagy a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállalónak az adott munkakör ellátásához szükséges ismereteinek hiányát állapítja meg, a hatóság a munkavállalót az ellenőrzés, vagy a vizsgálat megállapításaira tekintettel soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.
(3) Amennyiben a balesetvizsgáló szerv az ajánlásában vagy azonnali intézkedésében, továbbá a hatóság, a vasúti társaság, vagy annak biztonsági szervezete az ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, vagy a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállalónak az adott munkakör ellátásához szükséges ismereteinek hiányát állapítja meg, a hatóság a munkavállalót az ellenőrzés, vagy a vizsgálat megállapításaira tekintettel soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.
(3a) Amennyiben a hatóság által soron kívüli időszakos vizsgára kötelezett munkavállaló a vizsgáztatás során sikertelen vizsgát tesz, a munkakört ismételten csak akkor töltheti be, ha sikeres alapvizsgát tett. Alapvizsgára a munkavállaló csak akkor bocsátható, ha a sikertelen vizsgatevékenységre vonatkozóan az alapképzésben részt vett. Ebben az esetben a vizsgatevékenységre vonatkozó alapképzés alól mentesség nem adható.
(4) A soron kívüli időszakos vizsgára kötelezés az alapvizsga érvényességét felfüggeszti.

IV. FEJEZET
AZ IDŐSZAKOS OKTATÁSOK RENDSZERE

20. Időszakos oktatáson való részvételre kötelezett munkavállalók

23. §
(1) A 2. mellékletben meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátásával járó munkaköröket betöltő személyek - az ott meghatározott minimális időkeretben és gyakorisággal - időszakos oktatásokon való részvételre kötelezettek. A munkáltató a 2. mellékletben meghatározott időkeretnél magasabb óraszámot, illetve gyakoriságot írhat elő munkavállalói részére.
(1) A 2. mellékletben meghatározott, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátásával járó munkaköröket betöltő személyek - az ott meghatározott minimális időkeretben és gyakorisággal - időszakos oktatásokon való részvételre kötelezettek. A munkáltató a 2. mellékletben meghatározott időkeretnél magasabb óraszámot, illetve gyakoriságot írhat elő munkavállalói részére. A vasútszakmai oktató a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő más munkakörére vonatkozó időszakos oktatáson történő részvételi kötelezettségénél az általa - az oktatási ütemtervben előírt témakörökben - tartott időszakos oktatásokat is be kell számítani.
(2) A 2. mellékletben meghatározottakon túl, a vasúti járművezetői munkakörben foglalkoztatottak számára:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélők számára a nyelvtudásra vonatkozó vizsgát legalább háromévente, vagy egy évet meghaladó távollét esetében,
b) a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó vizsgát legalább háromévente, vagy egy évet meghaladó távollét esetében,
c) a járműismeretre vonatkozó vizsgát legalább háromévente
kell megismételni.
(2) A 2. mellékletben meghatározottakon túl, az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetői munkakörben foglalkoztatottak számára:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélők számára a nyelvtudásra vonatkozó vizsgát legalább háromévente, vagy egy évet meghaladó távollét esetében,
b) a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó vizsgát legalább háromévente, vagy egy évet meghaladó távollét esetében,
c) a járműismeretre vonatkozó vizsgát legalább háromévente
kell megismételni.

21. Oktatásszervezési regisztráció

24. §
(1) Időszakos oktatás szervezésére, végzésére vonatkozó nyilvántartásba vétel (a továbbiakban: regisztráció) iránti kérelmet
a) a képzőszervezet, vagy
b) az adott munkakörben munkavállalókat foglalkoztató, és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti belső képzés ellátásához szükséges egyszerűsített felnőttképzési nyilvántartásban szereplő vasúti társaság nyújthat be.
(1) Időszakos oktatás szervezésére, végzésére vonatkozó nyilvántartásba vétel (a továbbiakban: regisztráció) iránti kérelmet nyújthat be
a) a képzőszervezet, vagy
b) az adott munkakörben munkavállalókat foglalkoztató vasúti társaság, amelynek gazdasági tevékenységei között a máshová nem sorolt (Mns) egyéb oktatás szerepel.
(2) A regisztráció feltétele annak igazolása, hogy a képzőszervezet, vagy a vasúti társaság a tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja.
(2) A regisztráció feltétele, hogy a képzőszervezet, vagy a vasúti társaság nyilatkozik arról, hogy a tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja.
(2) A regisztráció feltétele, hogy a képzőszervezet, vagy a vasúti társaság nyilatkozik arról, hogy a 8. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja.
(2a) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetői munkaköröket oktató képzőszervezetek és vasúti társaságok esetében a regisztráció feltétele továbbá, hogy a kérelmező:
a) igazolja, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e rendeletben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtására megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmazzanak;
b) igazolja, hogy a gyakorlati képzést vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik;
c) igazolja, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek;
d) nyilatkozik arról, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében.
(2b) Amennyiben a kérelmező országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság, az érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély nyilvántartási számának közlésével is eleget tehet a (2a) bekezdés a) és c) pontja szerinti igazolási kötelezettségének.
(3) A képzőszervezet, vagy a vasúti társaság a regisztráció iránti kérelemben nyilatkozik a hatóság részére, hogy az időszakos oktatáshoz, annak megtartására alkalmas helyiséget biztosítani tudja, amelyben
a) az előírt időszakos oktatás tárgyköreinek megfelelő oktatástechnikai eszközök és berendezések rendelkezésre állnak, és
b) valamennyi munkavállaló és közreműködő számára megfelelő ülőhely és jegyzetelésre alkalmas bútorzat rendelkezésre áll.
(3) A képzőszervezet vagy a vasúti társaság a regisztráció iránti kérelemben nyilatkozik a hatóság részére, hogy az időszakos oktatáshoz a 8. mellékletben meghatározott feltételeket biztosítani tudja.
(4) Több helyszínen végzett időszakos oktatás esetében valamennyi helyszínt külön-külön kell regisztrálni.
(5) A hatóság az időszakos oktatást végző képzőszervezetet, vagy a vasúti társaságot 4 éves határozott időtartamra regisztrálja. A határozott időtartam lejárta esetén időszakos oktatás csak ismételt regisztrációt követően végezhető.
(6) A regisztrált szerv minden év március 31-ig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és - statisztikai adatok közlésével - annak eredményességéről.

22. A regisztráció felfüggesztése, visszavonása

25. §
(1) Amennyiben a hatóság az általa regisztrált képzőszervezet, vagy vasúti társaság (a továbbiakban együtt: regisztrált szervezet) regisztrációját a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint visszavonta, az érintett képzőszervezet, illetve a vasúti társaság regisztráció iránti kérelmet legkorábban ezt követő 6 hónap eltelte után nyújthat be.
(2) Amennyiben a hatóság
a) képzőszervezet regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a felfüggesztés időtartamáról, valamint a visszavonásról értesíti a megbízó vasúti társaságot; a képzőszervezetet időszakos oktatással megbízó vasúti társaság az értesítés kézhezvételének időpontjától számított 30 napon belül köteles a hatóságot tájékoztatni, hogy a munkavállalói időszakos oktatásával melyik regisztrált szervezetet bízza meg;
b) vasúti társaság regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a vasúti társaság a felfüggesztés - amennyiben az a 30 napot meghaladja -, valamint a visszavonás időpontjától számított 30 napon belül köteles a hatóságot tájékoztatni, hogy a munkavállalói időszakos oktatásával melyik regisztrált szervezetet bízza meg.
(3) Amennyiben a hatóság a regisztrált szervezet regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a hatóság hivatalból felfüggeszti vagy visszavonja a szervezet egyszerűsített képzési engedélyét is.
(3) Amennyiben a hatóság a regisztrált szervezet regisztrációját felfüggeszti vagy visszavonja, a hatóság hivatalból felfüggeszti vagy visszavonja a szervezet képzési, illetve egyszerűsített képzési engedélyét is.
(4) A hatóság a regisztrációt felfüggeszti vagy visszavonja, ha a regisztrált szervezet a vizsgázót (vizsgázókat) a vizsgára bejelentette, de a 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételei nem teljesülnek.

23. Oktatási ütemterv

26. §
(1) Az időszakos oktatások ütemezésére és a szakmai tartalom tervezésére a regisztrált szervezet éves oktatási ütemtervet készít. Az oktatási ütemterv tartalmazza az időszakos oktatásokat munkakörönkénti bontásban, az oktatások helyét, időpontját, az oktatandó ismereteket, időtartamát, a pótoktatások helyét és idejét, az alapvizsgák figyelembevételével az érintett munkaköröket, valamint a vizsgaközponttal előzetesen egyeztetett időszakos vizsgaidőpontokat és a vizsgázók tervezett létszámát.
(2) Az oktatási ütemtervet a regisztrált szervezet a tárgyévet megelőző év december 15-éig, míg annak módosítását a hatálybalépést megelőző hónap 15. napjáig megküldi a hatóságnak és a vizsgaközpontnak.
(2) Az oktatási ütemtervet a regisztrált szervezet a tárgyévet megelőző év december 15-éig, míg annak módosítását a hatálybalépést megelőző hónap 25. napjáig megküldi a hatóságnak és a vizsgaközpontnak.
(2) Az oktatási ütemtervet a regisztrált szervezet a tárgyévet megelőző év december 15-éig, míg annak módosítását a hatálybalépést megelőző ötödik munkanapig megküldi a hatóságnak és a vizsgaközpontnak.
(3) Az időszakos oktatásokon a szokatlan munkakörülmények és ritkán alkalmazott szabályok, valamint rendkívüli események és vészhelyzetek oktatásánál a vasúti vizsgaközpont - az éves időszakos oktatási időkeret meghatározott mértékében - szimulációs berendezés (szimulátor) alkalmazását kötelezővé teheti.

24. Az oktatások mulasztásának következménye és pótlásának lehetősége

27. §
(1) Az időszakos oktatást, és a pótoktatást is elmulasztó munkavállaló munkakörében nem foglalkoztatható. Az oktatás pótlására a munkáltató köteles lehetőséget biztosítani a munkavállaló részére. A pótoktatást az időszakos oktatás befejezésétől számított 30 napon belül kell kitűzni. Az elmulasztott oktatás pótlására fordított időtartamnak meg kell egyezni a mulasztott órák számával.
(2) Az adott munkakörből az alapvizsgák 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meghaladó távollét esetében az időszakos oktatást legalább három éves oktatási időkeretnek megfelelő óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tenni.
(2) Az adott munkakörből az alapvizsgák 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meghaladó, de az öt évet el nem érő távollét esetében az időszakos oktatást legalább három éves oktatási időkeretnek megfelelő óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tenni. Ha a távollét az öt évet eléri vagy meghaladja, a munkavállalónak alapképzésben kell részt vennie, valamint alapvizsgát kell tennie.
(2) Az adott munkakörből az alapvizsgák 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meghaladó, de a hat évet el nem érő távollét esetében az időszakos oktatást legalább három éves oktatási időkeretnek megfelelő óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tenni. Ha a távollét a hat évet eléri vagy meghaladja, a munkavállalónak alapképzésben kell részt vennie, valamint alapvizsgát kell tennie.
(3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározottnál nagyobb pótlási időkeret alkalmazását, illetve az alapképzés ismételt elvégzését is előírhatja.

V. FEJEZET
AZ IDŐSZAKOS VIZSGÁZTATÁSOK RENDSZERE

25. Az időszakos vizsga előkészítése, lebonyolítása

28. §
(1) Az időszakos vizsga szervezésére a regisztrált szervezet jogosult.
(2) A vizsga előkészítése, szervezése a regisztrált szervezet, a vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése a vizsgaközpont feladata. Az időszakos vizsgát a munkavállalók vizsgáinak érvényességi idején belül kell megszervezni.

26. A vizsgabiztosok kijelölése

29. §   Az időszakos vizsgán részt vevő vizsgabiztos kijelölésére a 15. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
29. §
(1) Az időszakos vizsgán részt vevő vizsgabiztos kijelölésére a 15. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(1) Az időszakos vizsgán részt vevő vizsgabiztos kijelölésére és a vizsgán jelenlévőkre a 15. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A vasúti járművezetői munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók időszakos vizsgáztatást ellátó vizsgáztatókra a 14. §-ban foglaltakat is alkalmazni kell.
(3) Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők
a) szóbeli és írásbeli időszakos vizsgáztatására - a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti vizsga esetén - vizsgabiztosnak,
b) tesztrendszerű időszakos vizsgáztatására - a vasúti járművezetői tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pályahálózat vonal-, állomásismeret és jármű típusismereti vizsga esetén - a vizsgát előkészítő, a vizsgakérdéseket, a vizsgafeladatokat és azok megoldókulcsait ellenőrző személynek
a vasúti vizsgaközpont csak olyan személyt jelölhet ki, aki a tanúsítványa adatai szerint rendelkezik az adott pályahálózatra, vagy járműtípusra vonatkozó ismerettel.

27. A munkavállaló bejelentése időszakos vizsgára

30. §
(1) A regisztrált szervezet az oktatási ütemtervben meghatározott időszakos vizsgáztatást megelőző hónap 15. napjáig a névsor csatolásával bejelenti a vizsgaközpontnak az időszakos vizsgára kötelezett munkavállalókat. A bejelentésben csak olyan munkavállalókat lehet feltüntetni, akik az időszakos oktatásokon, vagy a pótoktatásokon az előírt óraszámban részt vettek.
(1) A regisztrált szervezet az oktatási ütemtervben meghatározott időszakos vizsgáztatást megelőző hónap 15. napjáig a névsor csatolásával bejelenti a vizsgaközpontnak az időszakos vizsgára kötelezett munkavállalókat. A bejelentésben csak olyan munkavállalókat lehet feltüntetni, akik az időszakos oktatásokon, vagy a pótoktatásokon az előírt óraszámban részt vettek és a vizsgadíjuk megfizetésre került a vizsgaközpont részére.
(1) A regisztrált szervezet az oktatási ütemtervben meghatározott időszakos vizsgáztatást - az időszakos vizsgára kötelezett munkavállalókat - a tervezett vizsganapot megelőző 10. - javítóvizsga esetében 5. - munkanapig a vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelenti a vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapban - javítóvizsga esetén 4 munkanapban - vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások - javítóvizsga kivételével - a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető.
(2) Több alapvizsgával rendelkező munkavállaló időszakos vizsgáit ugyanarra a napra kell bejelenteni.
(2) A bejelentésben csak olyan munkavállalókat lehet feltüntetni, akik az időszakos oktatásokon, vagy a pótoktatásokon az előírt óraszámban részt vettek és a vizsgadíjuk megfizetésre került a vizsgaközpont részére, - soron kívüli időszakos vizsga kivételével - érvényes alapvizsgával rendelkeznek, soron kívüli időszakos vizsga esetén alapvizsgával korábban már rendelkeztek.
(3) Több alapvizsgával rendelkező munkavállaló időszakos vizsgáit ugyanarra a napra kell bejelenteni.
(4) Ha az alapvizsgák mennyisége indokolja, az időszakos vizsgákat a vizsgaközpont több napra jelölheti ki.
(5) Soron kívüli időszakos vizsgák bejelentésénél az (1)-(2) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

28. Az időszakos vizsga rendje, a sikertelen időszakos vizsga esetében követendő eljárás

31. §
(1) Az időszakos vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia a személyazonosságának igazolása érdekében a személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolványt, valamint nyilatkoznia kell, hogy nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt.
(1) Az időszakos vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak a személyazonosságának igazolása érdekében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt kell bemutatnia, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt.
(2) Az időszakos vizsga a vizsgaközpont előírásai alapján lehet írásbeli, szóbeli, tesztrendszerű (interaktív, vagy papíralapú), vagy gyakorlati (szimulációs berendezésen), vagy ezek kombinációi. A vizsgázó eredményét „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni.
(2) Az időszakos vizsga a vizsgaközpont előírásai alapján lehet írásbeli, szóbeli, tesztrendszerű (interaktív vagy papíralapú), vagy gyakorlati (szimulációs berendezésen), vagy ezek kombinációi. A vizsgázó eredményét „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. A vasúti vizsgaközpont az üzemeltetési szabályok alkalmazásának és a vészhelyzetekben nyújtott teljesítmények vizsgájához szimulációs berendezés (szimulátor) használatát is előírhatja.
(2) Az időszakos vizsgán résztvevő felfüggesztésére és eltiltására az időszakos vizsgától a 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2a) Az időszakos vizsga az alapvizsga érvényességét meghosszabbítja.
(3) Sikertelen időszakos vizsga vagy a vizsga elmulasztása esetén a munkavállaló a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavállaló a sikertelen, vagy az elmulasztott vizsga napjától számított 7. nap után, de - az alapvizsga 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meg nem haladó időben - legfeljebb hat hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.
(3) A munkavállaló sikertelen időszakos vizsga esetében a vizsgához kötött tevékenységet nem végezheti, a vizsga elmulasztása esetén a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható.
(3) A munkavállaló sikertelen időszakos vizsga esetében a vizsgához kötött tevékenységet nem végezheti, a vizsga elmulasztása esetén a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható. A munkavállaló a sikertelen, vagy az elmulasztott vizsga napjától számított 7. nap után, de - az alapvizsga 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meg nem haladó időben - legfeljebb hat hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.
(3) Az időszakos vizsga a vizsgaközpont előírásai alapján lehet írásbeli, szóbeli, tesztrendszerű (interaktív vagy papíralapú), vagy gyakorlati (szimulációs berendezésen), vagy ezek kombinációi. A vizsgázó eredményét „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. A vasúti vizsgaközpont az üzemeltetési szabályok alkalmazásának és a vészhelyzetekben nyújtott teljesítmények vizsgájához szimulációs berendezés (szimulátor) használatát is előírhatja.
(4) A munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie, ha a (3) bekezdésben előírt időben sikertelen javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta.
(4) Az időszakos vizsga az alapvizsga érvényességét meghosszabbítja.
(5) A munkavállaló sikertelen időszakos vizsga esetében a vizsgához kötött tevékenységet nem végezheti, a vizsga igazolatlan elmulasztása esetén a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható. A munkavállaló a sikertelen, vagy az igazolatlanul elmulasztott vizsga napjától számított 5. munkanap után, de - az alapvizsga 22. § (1) bekezdésben meghatározott érvényességét meg nem haladó időben - legfeljebb hat hónapon belül pótolhatja az igazolatlanul elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.
(6) A munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie, ha a (5) bekezdésben előírt időben sikertelen javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta. A munkavállaló a sikertelen, vagy az elmulasztott soron kívüli vizsga napjától számított 10. munkanap után, legfeljebb három hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.
(7) Amennyiben a munkavállaló a (6) bekezdésben előírt időben sikertelen javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta, a munkakört ismételten csak akkor töltheti be, ha sikeres alapvizsgát tett. Alapvizsgára a munkavállaló csak akkor bocsátható, ha az alapképzésben részt vett. Ebben az esetben az alapképzés alól mentesség nem adható.
(8) Nem minősül sikertelennek az a vizsga, amelyről a vizsgázó távol maradt és a távolmaradásának okát a munkáltatója három munkanapon belül a vizsgaközpont felé igazolja.

VI. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

29. A képzések és a vizsgák okmányai

32. §
(1) Az alapképzések és az időszakos oktatások okmányainak kötelező adatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A hatóság és a vizsgaközpont az (1) bekezdés szerinti okmányok tekintetében kötelezően alkalmazandó formanyomtatványt rendszeresíthet.
(2) A hatóság és a vizsgaközpont az (1) bekezdés szerinti okmányok tekintetében kötelezően alkalmazandó formanyomtatványt, vagy a vizsgaközpont - a hatóság egyetértésével - az adatokat kódolt formában tartalmazó, a hatósági ellenőrzésre alkalmas kártyaformátumú igazolványt is rendszeresíthet.
(3) Az alapképzésre jelentkezéskor a jelentkezőről az 5. melléklet szerinti adattartalommal a képzőszervezet képzési jelentkezési lapot tölt ki.
(4) A képzőszervezetnek a képzés indításakor képzési naplót kell nyitni és azt a képzés tartama alatt, folyamatosan vezetni kell.
(5) A képzőszervezetnek a vasúti járművezetők gyakorlati képzéséről a képzésben részt vevőkről résztvevőnként naplót kell nyitni és azt a képzés tartama alatt, folyamatosan vezetni kell.
(6) A regisztrált szervezetnek az időszakos oktatásokról, az oktatás ismeretanyagáról, valamint az azon részt vevő munkavállalókról oktatási naplót kell vezetni. Az időszakos oktatásokon való részvételről, valamennyi munkavállalóról külön adatlapot kell vezetni.
33. §
(1) Az alapvizsgára való jelentkezéskor és az alapvizsga eredményének igazolására vizsgalapot kell használni. Az alapvizsgáról hárompéldányos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát a vizsgaközpont, egy másolati példányát a képzőszervezet, továbbá egy másolati példányát, a vizsgázót alkalmazó vasúti társaság 5 évig köteles megőrizni. A vizsgadolgozatokat a vizsgahelyen 5 évig kell megőrizni.
(1) Az alapvizsgára való jelentkezéskor - a vizsgaszabályzatban meghatározott esetekben - alapvizsga bejelentőt kell használni. Az alapvizsgáról - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - hárompéldányos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát a vizsgaközpont, egy másolati példányát a képzőszervezet, továbbá egy másolati példányát a vizsgázót alkalmazó vasúti társaság 50 évig köteles megőrizni. A vizsgadolgozatokat a vizsgaközpont 6 évig köteles megőrizni.
(2) Az időszakos vizsgáról hárompéldányos vizsgajegyzőkönyvet kell készíteni. Annak eredeti példányát a vizsgaközpont, egy másolati példányát a regisztrált szervezet őrzi, egy másolati példányát a vizsgaközpont a vizsgázót alkalmazó vasúti társaságnak megküldi. A vizsgajegyzőkönyv a következő eredményesen teljesített időszakos vizsga után selejtezhető.
(2) Az időszakos vizsgáról négypéldányos vizsgajegyzőkönyvet kell készíteni. Annak eredeti példányát a vizsgaközpont, egy másolati példányát a regisztrált szervezet, egy másolati példányát a vizsgázó őrzi, egy másolati példányát a vizsgaközpont a vizsgázót alkalmazó vasúti társaságnak megküldi. A vizsgajegyzőkönyv a következő eredményesen teljesített időszakos vizsga után selejtezhető.
(2) Amennyiben a képzőszervezet azonos a vizsgázót alkalmazó vasúti társasággal, az alapvizsgáról kétpéldányos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek eredeti példányát a vizsgaközpont, másolati példányát a képzést végző vasúti társaság köteles megőrizni.
(3) Az alapvizsgát és időszakos vizsgát tett munkavállalók nyilvántartása a vizsgaközpont adatszolgáltatása alapján a hatóság és az alkalmazó vasúti társaság feladata. A vizsgázók, valamint az alap- és időszakos vizsgák adatait tartalmazó nyilvántartások (anyakönyvek) nem selejtezhetők.
(3) Az időszakos vizsgáról négypéldányos vizsgajegyzőkönyvet kell készíteni. Annak eredeti példányát a vizsgaközpont, egy másolati példányát a regisztrált szervezet, egy másolati példányát a vizsgázó őrzi, egy másolati példányát a vizsgaközpont a vizsgázót alkalmazó vasúti társaságnak megküldi. Az időszakos vizsgáról szóló vizsgajegyzőkönyv a következő eredményesen teljesített időszakos vizsga után selejtezhető.
(4) Az alapvizsgát és időszakos vizsgát tett munkavállalók nyilvántartása a vizsgaközpont adatszolgáltatása alapján a hatóság és az alkalmazó vasúti társaság feladata. A vizsgázók, valamint az alap- és időszakos vizsgák adatait tartalmazó nyilvántartások (anyakönyvek) nem selejtezhetők.
(5) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakör vonatkozásában létesített új munkaviszony esetén az új foglalkoztató vasúti társaság - a munkavállaló hozzájárulásával - jogosult a munkavállaló képzettségének, képesítéseinek, tapasztalatának és szakmai alkalmasságának bizonyítékául szolgáló összes okmányra, amelyeket a foglalkoztatásnál figyelembe vesz.
34. §
(1) Az alapvizsga eredményéről a hatóság a vizsgázó részére igazolást, valamint - ha a vasúti járművezetői engedélyről és vasúti járművezetői tanúsítványról szóló miniszteri rendelet szerint szükséges - vasúti járművezetői engedélyt állít ki. Az időszakos vizsga eredményét a vizsgaközpont a munkavállaló részére rendszeresített igazoláson jegyzi elő. A kiállított igazolásról a hatóság, az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont írásban tájékoztatja a képző-, vagy regisztrált szervezetet.
(1) Az alapvizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság hatósági bizonyítványt vagy hatósági igazolványt állít ki. Az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont a munkavállaló részére vizsgaigazolást állít ki. A kiállított vizsgaigazolásról és az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont írásban tájékoztatja a képző-, vagy regisztrált szervezetet. Az időszakos vizsgáról szóló vizsgaigazolást a vizsgázó köteles magánál tartani és a hatóság felszólítására felmutatni.
(1) A sikeres alapvizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság - ha a vasúti járművezetői engedélyről és vasúti járművezetői tanúsítványról szóló miniszteri rendelet szerint szükséges - hatósági igazolványt állít ki. Az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgajegyzőkönyvet állít ki. A kiállított alapvizsga igazolásról és az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont írásban tájékoztatja a képző-, vagy regisztrált szervezetet. Az alap- és időszakos vizsgáról szóló igazolásokat a munkavállaló köteles magánál tartani és a hatóság felszólítására felmutatni.
(1) A sikeres alapvizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság - ha a vasúti járművezetői engedélyről és vasúti járművezetői tanúsítványról szóló rendelet szerint szükséges - hatósági igazolványt állít ki. Az időszakos vizsga eredményéről a vizsgaközpont a vizsgázó részére vizsgajegyzőkönyvet állít ki. Az alapvizsgáról és az utolsó időszakos vizsgáról szóló igazolásokat a munkavállaló köteles magánál tartani és a hatóság felszólítására felmutatni.
(1a) A vizsgaközpont kérelemre a névváltozás folytán, valamint az elveszett, a megrongálódott, vagy egyéb okból használhatatlanná vált vizsgaigazolásról, illetve vizsgajegyzőkönyvről másodlatot állít ki.
(2) A hatóság kérelemre
a) a betelt, az elveszett, a megrongálódott, a névváltozás folytán vagy egyéb okból használhatatlanná vált hatósági igazolás helyett új igazolást állít ki, vagy
b) közúti vasútijármű vezetői okmány pótlása esetén vizsgaigazolást ad.
(3) Amennyiben a bíróság jogerős ítéletével a munkavállalót 2 évet nem meghaladó időtartamú letöltendő szabadságvesztésre ítélte, vagy 2 évet nem meghaladó időtartamra foglalkozásától, illetve járművezetéstől eltiltotta, a hatóság az igazolást a bíróság jogerős ítéletében meghatározott időtartamra visszavonja, az időtartam lejártát követően a munkavállaló kérelmére az igazolást a munkavállalónak visszaadja.
(3) Amennyiben a bíróság jogerős ítéletével a munkavállalót 2 évet nem meghaladó időtartamú letöltendő szabadságvesztésre ítélte, vagy 2 évet nem meghaladó időtartamra foglalkozásától, vagy járművezetéstől eltiltotta, a hatóság az igazolás vagy a vizsgajegyzőkönyv hatályát felfüggeszti, az igazolást, vagy a vizsgajegyzőkönyvet a bíróság jogerős ítéletében meghatározott időtartamra bevonja, az időtartam lejártát követően a munkavállaló kérelmére az igazolást, vagy a vizsgajegyzőkönyvet a munkavállalónak visszaadja, a felfüggesztést megszünteti.
(4) Ha a bíróság a munkavállalót 2 évet meghaladó időtartamra, letöltendő szabadságvesztésre ítélte, vagy foglalkozástól, illetve járművezetéstől 2 évet meghaladó időtartamra eltiltotta, a munkavállalónak új alapvizsgát kell tennie. Új hatósági igazolás csak a sikeres vizsgát követően állítható ki.

30. A honosítás

35. §
(1) A külföldön szerzett vasúti képesítés honosításáról - az érdekelt személy kérelmére - a hatóság dönt.
(2) A honosítást az a személy kérheti, aki vasúti közlekedési helyzetekben rendelkezik a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerinti nyelvi ismerettel a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásaiban meghatározottak szerint. A nem magyar állampolgár kérelmező magyar nyelv ismeretének szintjét a hatóság által megbízott akkreditált szervezet bírálja el.
(2) A nem magyar állampolgár kérelmező magyar nyelv ismeretének szintjét az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására jogosult akkreditált vizsgaközpont bírálja el.
(3) A honosításhoz szükséges benyújtandó dokumentumok megegyeznek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben meghatározott dokumentumokkal.

30/A. Az alapképzésre és alapvizsgákra vonatkozó eltérő szabályok új, vagy átalakított vasúti pálya, új vasúti jármű vagy a vasútbiztonsági szabályok megváltozása esetén

35/A. §
(1) Új vasúti pálya építése esetén a műszaki átadás-átvételt követően a pályavasúti társaság köteles az új vonalra vonatkozó előképzési programot kidolgozni és azt közzétenni, valamint a vasúti társaságokat és a hatóságot erről értesíteni. A pályavasúti társaság az előképzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi.
(1) Új vasúti pálya építése esetén a műszaki átadás-átvételt követően a pályahálózat-működtető köteles az új vonalra vonatkozó előképzési programot kidolgozni és azt közzétenni, valamint a vasúti társaságokat és a hatóságot erről értesíteni. A pályahálózat-működtető az előképzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi.
(2) A vasúti társaságok, amelynek munkavállalói számára az új vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezik a vizsgabiztosok és vasútszakmai oktatók részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ehhez a képzéshez nem szükséges képzési engedély vagy egyszerűsített képzési engedély. A képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató is megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van.
(3) A képzést követően a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett munkavállalókat a vasúti társaság, vagy képzőszerv a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga egy évig érvényes.
(4) A vasúti társaság, vagy képzőszerv által szervezett elővizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztos szerepelhet, aki a képzésen maga is részt vett.
(5) A vasúti járművezetői gyakorlatot az új pályán úgy is lehet teljesíteni, hogy a vasúti járművön nincs olyan vasútszakmai oktató, vagy vasúti járművezető, aki rendelkezik az adott vasúti pályahálózatra vonatkozó érvényes vasúti járművezetői tanúsítvánnyal. A vasúti járművezetői gyakorlat megtörténhet építési forgalom, korlátozott szolgáltatási szintű forgalmi körülmények, vagy üzemi próba alatt is, a vasúti pálya használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését megelőzően. Az előírt gyakorlat megszerzését követően a vasúti vizsgabiztos és vasútszakmai oktató kérheti a munkáltatójától, hogy a vasúti pálya hálózat ismeretet a vasúti járművezetői tanúsítványba bevezesse.
(6) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló az új pályahálózaton a pályahálózat ismereti vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható.
(7) Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását követően szervezhető. Az elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a vonalismereti képzésen történő részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.
35/B. §
(1) Vasúti pálya átalakítása esetén a műszaki átadás-átvételt megelőzően a pályavasúti társaság köteles az átalakított vonalra vonatkozó előképzési programot kidolgozni és azt közzétenni, valamint a vasúti társaságokat és a hatóságot erről értesíteni. A pályavasúti társaság az előképzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi. Az előképzés elméleti képzés. A pályavasúti társaság által készített előképzési programnak tartalmaznia kell a pálya - átalakítást követő - lényeges jellemzőit, továbbá az érvényes útvonalkönyv és a menetrendi segédkönyv módosítását.
(2) A vasúti társaságok, amelynek munkavállalói számára az átalakított vasúti pályahálózat ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezik a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és a munkavállalók részére a vasúti pályahálózat ismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ehhez a képzéshez nem szükséges képzési engedély vagy egyszerűsített képzési engedély. A képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat ismereti, vagy forgalmi képesítése van.
(3) A vasúti társaság által szervezett képzésen azok a munkavállalók, vasútszakmai oktatók és vizsgabiztosok vehetnek részt, akiknek az adott vasúti pályára - az átalakítás előtti állapotra - van érvényes vasúti pályahálózat-ismereti vizsgája.
(4) A képzést követően - a műszaki átadás-átvételt megelőzően - a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett vizsgabiztosokat, vasútszakmai oktatókat és munkavállalókat a vasúti társaság a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga egy évig érvényes.
(4) A képzést követően - a műszaki átadás-átvételt megelőzően - a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti pályahálózat ismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett vizsgabiztosokat, vasútszakmai oktatókat és munkavállalókat a vasúti társaság a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti pályahálózat ismereti elővizsga egy évig érvényes. Sikeres elővizsga nem ismételhető. A vasúti társaság elővizsgákat a műszaki átadás-átvételt követően legfeljebb 180 napig szervezhet.
(5) A vasúti társaság által szervezett elővizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztos szerepelhet, aki a képzésen maga is részt vett.
(6) A vasútszakmai oktató az átalakított vonalra vonatkozó ismereteket a sikeres elővizsgát követően oktathatja alapképzésen és időszakos oktatásokon, ha a 8. §-ban meghatározottaknak eleget tesz. Az a vizsgabiztos, aki az elővizsgán vizsgabiztosként vett részt, vagy sikeres elővizsgát tett, az adott vonalra vonatkozó ismeretekből vizsgáztathatja járművezetőket.
(7) Az átalakított pályán a műszaki átadás-átvételt követően csak az átalakított vonalra vonatkozóan sikeres elővizsgát szerzett járművezető vezethet vasúti járművet.
(8) Amennyiben a használatbavételi eljárás során a pálya lényeges jellemzői megváltoznak, a használatbavételi eljárást megelőzően az (1)-(7) bekezdés műszaki átadás-átvételre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(9) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló az átalakított vasúti pályahálózaton a pályahálózat ismereti vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható.
(10) Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását követően szervezhető. Az elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a vonalismereti képzésen történő részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.
35/C. §
(1) Új vasúti jármű előzetes típusengedélyezését, vagy átalakítási engedélyezését követően, vagy olyan történelmi és muzeális vasúti jármű esetén, amely nem különleges menetre vonatkozó üzembehelyezési engedéllyel vesz részt a vasúti forgalomban, a vasúti járművet üzemeltető vasúti társaság előzetes képzési programot készít a vasúti járműre vonatkozóan. A vasúti járművet üzemeltető vasúti társaság az előzetes képzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi és erről a hatóságot értesíti.
(1) Az üzembentartó által üzemeltetni kívánt, üzemeltetett új vasúti jármű előzetes típusengedélyezését, típusengedélyezését vagy már meglévő jármű típusengedélyezését, vagy átalakítási engedélyezését követően és az üzembehelyezési engedélyt megelőzően, vagy olyan történelmi és muzeális vasúti jármű esetén, amely nem különleges menetre vonatkozó üzembehelyezési engedéllyel vesz részt a vasúti forgalomban, a vasúti jármű üzembentartója magyar nyelvű előzetes képzési programot készít a vasúti járműre vonatkozóan. A vasúti jármű üzembentartója az előzetes képzési programot tájékoztatásul a vizsgaközpontnak megküldi és erről a hatóságot értesíti.
(2) A vasúti járművet üzemeltető vasúti társaság az előzetes képzési program alapján megszervezik a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és más vasúti járművön gyakorlatot szerzett vasúti járművezetők részére a vasúti járműismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ezen a képzésen részt vevők száma a 30 főt nem haladhatja meg. Ehhez a képzéshez nem szükséges képzési engedély vagy egyszerűsített képzési engedély. A képzés megtartásához nem szükséges vasútszakmai oktató.
(2) A vasúti jármű üzembentartója az előzetes képzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, vasútszakmai oktatók és más vasúti járművön gyakorlatot szerzett vasúti járművezetők részére a vasúti járműismeretre vonatkozó elméleti képzést. Ezen a képzésen résztvevők száma a 30 főt nem haladhatja meg. A képzés megszervezéséhez nem szükséges képzési vagy egyszerűsített képzési engedély. A képzés megtartásához nem szükséges vasútszakmai oktató.
(3) A képzést követően a vasúti társaság saját hatáskörében szervez vasúti járműismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett munkavállalókat a vasúti társaság, vagy képzőszerv a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti járműismereti elővizsga egy évig érvényes.
(3) A képzést követően a vasúti jármű üzembentartója saját hatáskörében szervez vasúti járműismereti elővizsgát, és ad ki elővizsga-igazolást a sikeres vizsgázóknak. A sikeres elővizsgát tett munkavállalókat a vasúti jármű üzembentartója, vagy a képzőszerv a vizsgaközpontnak és a hatóságnak bejelenti. A vasúti társaság által szervezett vasúti járműismereti elővizsga egy évig érvényes. Sikeres elővizsga nem ismételhető. A vasúti társaság elővizsgákat legfeljebb egy évig szervezhet.
(4) A vasúti társaság által szervezett elővizsgán vizsgáztatóként eljárhat olyan személy is, aki nem került a hatóság részéről vizsgabiztosként kinevezésre. Az alapvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
(4) A vasúti jármű üzembentartója által szervezett elővizsgán vizsgáztatóként eljárhat olyan személy is, aki nem került a hatóság részéről vizsgabiztosként kinevezésre. Az alapvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
(5) A próbafutáson részt vevő vasútszakmai oktatók és gyakorlati járművezető oktató mentesül a típusismereti oktatás alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.
(5) Az elővizsgát követő alapvizsga csak a vizsgához kapcsolódó képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását követően szervezhető. A próbafutáson résztvevő elővizsgával rendelkező munkavállaló mentesül a típusismereti képzésen történő részvételi kötelezettség alól és e nélkül bejelenthető alapvizsgára.
(6) A jelen §-ban meghatározott értesítési és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállaló a vasúti pályahálózaton nem jogosult az új vasúti jármű közlekedtetésére.
35/D. §
(1) Amennyiben a vasútbiztonsági szabályok megváltoznak, a pályavasúti társaság köteles az új képzési program alapján megkezdeni azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek a biztonsági szabályok változása a munkakörükre vonatkozó képzési programban meghatározott ismeretanyag változását eredményezi, és a biztonsági szabályok ismerete a munkavégzés feltétele.
(1) Amennyiben a vasútbiztonsági szabályok megváltoznak, a pályahálózat működtető vagy a vasúti társaság köteles az új képzési program alapján megkezdeni azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek a biztonsági szabályok változása a munkakörükre vonatkozó képzési programban meghatározott ismeretanyag változását eredményezi, és a biztonsági szabályok ismerete a munkavégzés feltétele.
(2) A megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó képzést olyan vasútszakmai oktató is megtarthatja, aki a módosítást megelőzően rendelkezett az adott biztonsági szabályzatra vonatkozóan vasútszakmai oktatói képesítéssel.
(2) A megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó képzést olyan vasútszakmai oktató is megtarthatja, aki a módosítást megelőzően rendelkezett az adott biztonsági szabályzatra vonatkozóan képesítéssel.
(3) A megváltozott biztonsági szabályokra vonatkozó vizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztos szerepelhet, aki a módosítást megelőzően vizsgáztatott az adott biztonsági szabályzat ismeretanyagából.
(3) Az eltérés alapvizsgán vizsgabiztosként olyan, már vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztos szerepelhet, aki a módosítást megelőzően vizsgáztatott az adott biztonsági szabályzat ismeretanyagából.
(4) E vizsga érvényessége megegyezik az alapvizsga érvényességével.
(4) Az alapvizsga érvényességét a hozzá kapcsolódó eltérés alapvizsga nem hosszabbítja meg.
(5) A megváltozott biztonsági szabályok alkalmazásának feltétele, hogy legalább annyi munkavállaló sikeres vizsgát tegyen, amennyi elegendő ahhoz, hogy egy munkavégzési helyen és munkakörben legalább háromnapi folyamatos szolgálatot képesek legyenek ellátni.

30/B. Egyeztetési eljárás

35/E. §
(1) A vizsgaközpont képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatosan meghozott döntéseivel kapcsolatban - írásban - egyeztetési eljárás kezdeményezhető a döntés meghozatalától számított 5 napon belül.
(2) Egyeztetést kezdeményezhet:
a) a képzésben résztvevő személy,
b) a képzőszervezet,
c) a regisztrált szervezet,
d) a vizsgázó,
e) a vizsgázó munkáltatója.
(3) A vizsgaközpont az egyeztetés eredményéről írásban értesíti az egyeztetést kezdeményezőt.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatálybalépés

36. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet az 1. melléklet I/1.-I/106. sorszám alatti, a II.1./1.-II.1./44. sorszám alatti, a II.2.1./1-II.2.1./32. sorszám alatti, a II.2.2./1-II.2.2./43. sorszám alatti, a II.2.3./1-II.2.3./35. sorszám alatti, a II.2.4./1.-II.2.4./32. sorszám alatti, a II.2.5./1.-II.2.5/6. sorszám alatti, valamint a II/1. sorszám alatti munkakörök tekintetében 2013. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet az 1. melléklet I/1.-I/106. sorszám alatti, a II.1./1.-II.1./44. sorszám alatti, a II.2.1./1-II.2.1./32. sorszám alatti, a II.2.2./1-II.2.2./43. sorszám alatti, a II.2.3./1-II.2.3./35. sorszám alatti, a II.2.4./1.-II.2.4./32. sorszám alatti, a II.2.5./1.-II.2.5/6. sorszám alatti, valamint a III/1. sorszám alatti munkakörök tekintetében 2013. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

37. §
(1) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység végzésére vonatkozó szakvizsga, időszakos vizsga és hatósági vizsga érvényességét e rendelet nem érinti, azok az eredeti érvényességi idejük alatt jogosítanak az adott tevékenység végzésére.
(1) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység végzésére vonatkozó szakvizsga, alapvizsga, időszakos vizsga és hatósági vizsga érvényességét e rendelet nem érinti, azok az eredeti érvényességi idejük alatt jogosítanak az adott tevékenység végzésére.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes vasútszakmai tanfolyam-szervezési engedély 2011. december 31-ig érvényes, amely időpontig az engedéllyel rendelkező szervezet az időszakos oktatást és az időszakos vizsga szervezését is végezheti.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes vasútszakmai tanfolyam-szervezési engedély 2012. július 1-jéig érvényes, amely időpontig az engedéllyel rendelkező szervezet az időszakos oktatást és az időszakos vizsga szervezését is végezheti.
(2) Az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2015. (V. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését követően a 6. melléklet követelményeit az országos pályahálózaton közlekedő vasúti járművezetői alapképzés képzési programjában 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzést, időszakos oktatást végző oktatók, valamint alap- és időszakos vizsgáztatást végző vizsgabiztosok tevékenységüket az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint 2011. december 31-ig folytathatják.
(3) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzést, időszakos oktatást végző oktatók, valamint alap- és időszakos vizsgáztatást végző vizsgabiztosok tevékenységüket az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint 2012. július 1-jéig folytathatják.
(3) A Módr1. 23. §-ában meghatározott, a vizsgabiztosok kijelölésére vonatkozó rendelkezéseket 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
(4) Azon oktatókra és vizsgabiztosokra, akik e rendelet hatálybalépésekor legalább 10 éves - helyi vasúti pályahálózattal kapcsolatos tevékenység esetében legalább 5 éves - oktatói, illetve vizsgabiztosi gyakorlattal rendelkeznek, és e tevékenységüket e rendelet hatálybalépésekor is végzik, a 8. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 14. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket a (3) bekezdésben meghatározott időponton túl sem kell alkalmazni.
(4) Azon oktatókra és vizsgabiztosokra, akik e rendelet hatálybalépésekor legalább 5 éves oktatói, illetve vizsgabiztosi gyakorlattal rendelkeznek, és e tevékenységüket e rendelet hatálybalépésekor is végzik, a 8. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 14. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéseket a (3) bekezdésben meghatározott időponton túl sem kell alkalmazni.
(5) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően a hatóság által jóváhagyott, a 7. mellékletben felsorolt, vasúti járművezető képzésre vonatkozó tantervekés útmutatók 2011. december 31-ig alkalmazhatóak.
(5) A vasúti vizsgaközpont a Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet a Módr1. hatálybalépését követő 90 napon belül köteles jóváhagyásra benyújtani.
(6) Azon országos vasúti pályahálózaton vasúti járművet vezető vasúti járművezetők továbbképzésére, akik e rendelet hatálybalépésekor járművezetésre jogosító, hatóság által kibocsátott okmánnyal rendelkeznek, nem vonatkozik a 3. melléklet 2. pontjában, a képzésben való részvétel feltételeként előírt középiskolai végzettség abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépésétől számított 5 éven belül vizsgát tesz.
(7) A vasúti társaság az e rendelet hatálybalépésekor érvényes alapvizsgák, szakvizsgák, időszakos vizsgák jegyzőkönyveit és mellékleteit e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül átadja a vizsgaközpontnak.
(7) A vasúti társaság a 2013. január 1-jétől az e rendelet hatálya alá tartozó, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 5/2013. (II. 12.) NFM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet2) hatálybalépésekor érvényes alapvizsgák, szakvizsgák, időszakos vizsgák jegyzőkönyveit és mellékleteit a módosító rendelet2 hatálybalépését követő 6 hónapon belül átadja a vizsgaközpontnak és az adatokat a 32. § (2) bekezdés szerinti formanyomtatványra rávezeti.
(8) A hatóság a vizsgabiztosok névjegyzését e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül átadja a vizsgaközpontnak. A vizsgaközpont a vizsgabiztosokat, vizsgabizottságot e névjegyzékből 2011. december 31-ig jelölheti ki.
(8) A hatóság a vizsgabiztosok névjegyzékét e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül átadja a vizsgaközpontnak. A vizsgaközpont a vizsgabiztosokat, vizsgabizottságot e névjegyzékből 2012. július 1-jéig jelölheti ki.
(8) A rendelet 3. mellékletében meghatározott alapképzések vizsgáztatásához a vizsgatételek, vizsgakérdések, vizsgafeladatok összeállításához a szükséges utasításokat, kiegészítő utasításokat, végrehajtási utasításokat, segédkönyveket, illetve a kapcsolódó szabályozásokat, rendelkezéseket, kezelési szabályzatokat (távközlő-, biztosítóberendezés) és azok módosításait az utasítás kezelője, felelőse, a vasúti járművek magyar nyelvű üzemeltetési leírásait és azok módosításait a jármű üzemben tartója a Módr1. hatálybalépését követő 3 hónapon belül elkészítteti és átadja a vizsgaközpontnak.
(9) A vasúti járművezető képzését, időszakos oktatását végző gyakorlati oktatók tevékenységüket 2012. június 30-ig folytathatják vasútszakmai oktatói vizsga nélkül.
(9) A Módr1. hatálybalépésekor érvényes egyszerűsített képzési engedélyek érvényességi ideje a képzési engedély kiadásának napjától számított 5 évre módosul.
(10) Azon, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ellenőrző tevékenységet vagy szakmai felügyeleti munkakört ellátó munkavállalónak, valamint oktatónak, aki a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 10/2012. (II. 15.) NFM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépését megelőzően az időszakos vizsga alól mentesült, 2012. december 31-ig érvényes alapvizsgával kell rendelkeznie.
(10) Azon, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő ellenőrző tevékenységet vagy szakmai felügyeleti munkakört ellátó munkavállalónak, valamint oktatónak, aki a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 10/2012. (II. 15.) NFM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépését megelőzően az időszakos vizsga alól mentesült, 2012. december 31-ig érvényes alapvizsgával kell rendelkeznie, majd a 22. § (1) bekezdésben előírtakat kell alkalmazni a hatálybalépést követően indult és megismételt eljárásokban.
(11) E rendeletnek a módosító rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(12) A 3. melléklet alkalmazása szempontjából a műszaki és forgalmi elméleti vasútszakmai oktatók elméleti vasútszakmai oktatónak, a műszaki és forgalmi gyakorlati vasútszakmai oktatók gyakorlati vasútszakmai oktatónak minősülnek.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. §   Ez a rendelet - a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel, továbbá annak 88. § (1) bekezdés g) pontja, valamint 88. § (2) bekezdés 2. és 26. pontja alapján kiadott rendelettel együtt
a) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (3) bekezdésének, 11. cikk (4) bekezdésének, 13. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés d), e) és i) pontjának, 20. cikk (2) bekezdésének, 23. cikk (1)-(3) és (5)-(8) bekezdésének, 25. cikkének, 30. cikkének, és 37. cikk 3. és 4. pontjának, valamint a III-VII. mellékletének való megfelelést,
b) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „forgalmi szolgálati és forgalomirányítási” alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2006. augusztus 11-i 2006/920/EK bizottsági határozat melléklet 4.6. pontjának, valamint J és L mellékletének a végrehajtását
szolgálja.
38. §
(1) Ez a rendelet - a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel, továbbá annak 88. § (1) bekezdés g) pontja, valamint 88. § (2) bekezdés 2. és 26. pontja alapján kiadott rendelettel együtt -
a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (3) bekezdésének, 11. cikk (4) bekezdésének, 13. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés d), e) és i) pontjának, 20. cikk (2) bekezdésének, 23. cikk (1)-(3) és (5)-(8) bekezdésének, 25. cikkének, 30. cikkének és 37. cikk 3. és 4. pontjának, valamint a III-VII. mellékletének
való megfelelést szolgálja.
(1) Ez a rendelet
a) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének, 3. cikk l) pontjának, 11. cikk (4) bekezdésének, 13. cikkének, 16. cikk (2) bekezdésének, 19. cikk (1) bekezdés d), e) és i) pontjának, 20. cikk (2) bekezdésének, 23. cikk (1)-(3) és (5)-(8) bekezdésének, 25. cikkének, 30. cikkének és 37. cikk 3. és 4. pontjának, a III-VII. mellékletének, valamint a VI. melléklet 8. pontjának,
c) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 2014/82/EU bizottsági irányelv 1. cikk 2. és 3. pontjának való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet - a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel, továbbá annak 88. § (1) bekezdés g) pontja, valamint 88. § (2) bekezdés 2. és 26. pontja alapján kiadott rendelettel együtt - a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2011. május 12-i 2011/314/EU bizottsági határozat melléklet 4.6. pontjának, valamint J és L függelékének a végrehajtását szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a) - a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel, továbbá annak 88. § (1) bekezdés g) pontja, valamint 88. § (2) bekezdés 2. és 26. pontja alapján kiadott rendelettel együtt - a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2011. május 12-i 2011/314/EU bizottsági határozat melléklet 4.6. pontjának, valamint J és L függelékének, valamint
b) - a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt - a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetők képzésében részt vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételekről szóló, 2011. november 22-i 2011/765/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetők képzésében részt vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételekről szóló, 2011. november 22-i 2011/765/EU bizottsági határozat,
b) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat I. melléklet 4.6. pontjának, valamint J és L függelékének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

34. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

39. §
(1) Hatályát veszti
a) a vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet, valamint
b) a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú mellékletében foglalt Országos Vasúti Szabályzat „A. Általános Rendelkezések” című fejezetének 7. pontja és II. Függeléke.
(2) A sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet 2013. január 1-jén veszti hatályát.

1. MELLÉKLET A 19/2011. (V. 10.) NFM RENDELETHEZ

A rendelet alkalmazásakor figyelembe veendő munkakörök, feladatkörök és munkaköri csoportok

I. ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ, TÉRSÉGI ÉS SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi csomóponti vezető  
2. Állomásfőnök I-III. Állomási technológiák készítése, a közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
3. Forgalmi koordinátor  
4. Forgalmi üzemmérnök  
5. Forgalmi technológus  
6. Térfőnök  
7. Ügyeletes tiszt (forgalmi)  
8. Vasútüzem vezető Saját célú, turista, valamint térségi keskenynyomközű vasúti pályahálózaton a vasúti közlekedés szervezése, irányítása.
8. Vasútüzem vezető A vasúti közlekedési tevékenység szakmai irányításának ellátása
9. Hálózati fő-üzemirányító A vasúti pályahálózaton a vonatközlekedés hálózati, illetve területi lebonyolításának irányítása, felügyelete.
Összefogja az operatív vonatforgalmi tervezést, mellyel biztosítja a hálózaton és a területeken történő optimális kapacitás kihasználást, felügyeli a vonatok fontossági sorrendjének betartását.
Kapcsolatot tart, információt cserél a szomszédos vasutakkal a határforgalomban közlekedő valamennyi ki- és belépő vonatról.
10. Tervező főirányító  
11. Területi fő-üzemirányító  
12. Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító  
13. Különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója  
14. Forgalmi vonalirányító A vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több rendelkezési szakaszon. A központi, távkezelt forgalomirányításra berendezett vonalakon a forgalom lebonyolításának irányítása.
15. Központi forgalomirányító (a továbbiakban: KÖFI irányító)  
16. Központi forgalom-ellenőrző
irányító (a továbbiakban: KÖFE irányító)
 
17. Mellékvonali forgalomirányító (a továbbiakban: MEFI irányító) Mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalon a vonatközlekedés tervezése, szabályozása, felügyelete egy vagy több rendelkezési szakaszon.
18. Mellékvonali rádiós
forgalomirányító
(a továbbiakban: MERÁFI irányító)
 
19. Forgalmi szolgálattevő
(főrendelkező, rendelkező, jelenlétes forgalmi szolgálattevő)
Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és kijelölt szolgálati helyen.
19. Forgalmi szolgálattevő (főrendelkező, rendelkező, jelenlétes forgalmi szolgálattevő, Gyermekvasúti állomásfőnök) Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítása állomáson és kijelölt szolgálati helyen.
20. Külső forgalmi szolgálattevő  
21. Naplózó forgalmi szolgálattevő Állomásokon vasúti szolgálati okmányok és nyilvántartások vezetése.
22. Állomáskezelő Megálló-rakodóhelyen, rakodóhelyen szükség esetén forgalmi tevékenység ellátása, a szolgálati hely feladataitól függően.
23. Vonatfel- és átvevő Vonatfel- és átvétel végzése, érkező, továbbá induló vonatok okmányainak elkészítése.
24. Kocsimester (forgalmi) Tolatási műveletek szervezése, helyszínen történő irányítása és ellenőrzése. A tolatásvezető a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható. A gurítási technológia irányítása, a gurítás vezetése (létesített berendezésekkel és jelzőkkel).
25. Gurításvezető  
26. Tolatásvezető  
27. Vonali tolatásvezető A sajátcélú vasúti pályahálózaton és a csomóponti kiszolgálást végző vonatoknál, továbbá a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során forgalmi tevékenység végzése.
A szükségessé váló tolatási mozgások lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.
27. Vonali tolatásvezető, vonatvezető A sajátcélú és keskeny nyomközű vasúti pályahálózaton és a csomóponti kiszolgálást végző vonatoknál, továbbá a munkavonatoknál a vonatok közlekedése során forgalmi tevékenység végzése. A szükségessé váló tolatási mozgások lebonyolítása során a tolatásvezetői teendők ellátása.
28. Vonali kocsirendező Nem személyszállító vonatnál - a kocsirendezői feladatokon túl - szükség esetén tolatás közben fék-kezelése, figyelő szolgálat és fedezési feladatok végezése.
29. Kocsirendező A tolatás-, illetve gurításvezető irányítása alatt a tolatásban (gurításban) részt vevő, kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-, mozgató-, megállító stb.) ellátása.
30. Saruzó  
31. Fékező  
31. Fékező, vonatfékező mozgató-, megállító stb.) ellátása, kézi vagy vegyes fékezéssel közlekedő vonatok sebességének tartása és megállásának elősegítése.
30. Saruzó (gurításban) részt vevő, kocsirendezői feladatok (járműkapcsoló-,
29. Kocsirendező A tolatás-, illetve gurításvezető irányítása alatt a tolatásban
32. Vezető váltókezelő A helyszíni, vagy központi állítású, valamint gurítódombi berendezéshez tartozó váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.
33. Váltókezelő  
33. Váltókezelő (Gyermekvasúti vezető váltókezelő) A helyszíni, vagy központi állítású, valamint gurítódombi berendezéshez tartozó váltók állítása, ellenőrzése, őrzése, továbbá a helyi viszonyoktól függően esetleg gondozása, egyes helyeken a helyhez kötött jelzők kezelése, szükség esetén sorompókezelés és a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazása megbízással.
34. Vágányfék-kezelő Gépesített gurítódomb vágányfékjeinek kezelése a gurításra kerülő egységeknél.
35. Pilóta Vonal-, illetve állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség teljesítése a vontatójármű vezetője mellett.
36. Térközőr Nyíltvonali szolgálati helyen közlekedés szabályozásában való részvétel, térközjelző kezelése, elő- és visszajelentés adása, nyugtázása.
37. Vonatjelentő-őr  
38. Útsorompókezelő Az útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése, meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
39. Jelzőőr  
39/A. Gyermekvasúti vonatvezető A Gyermekvasúton közlekedő vonatok közlekedése során forgalmi tevékenység végzése. A vonatnál szolgálatot teljesítő vonatkísérők forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője, szükség esetén tolatást vezet. A fékpróbát megtartja. Figyelő szolgálatot lát el, végzi az induló vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását.
39/B. Gyermekvasúti vezető jegyvizsgáló A Gyermekvasúton közlekedő vonatok közlekedése során - a kereskedelmi tevékenység végzésén kívül - szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat is ellát.
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
40. TEB vezetőmérnök A vasúti pálya - felső-vezeték, biztosítóberendezés, távközlő-berendezés - műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
41. TEB szakaszmérnök  
42. Technológiai rendszerszakértő  
43. Távközlőmester (beosztott távközlőmester)  
44. Területi távközlő diszpécser A biztosítóberendezések, felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.
45. Erősáramú mester (erősáramú beosztott mester)  
46. Erősáramú művezető  
47. Elektrikus, Elektrikus diszpécser  
48. Felsővezeték szerelő  
49. Felsővezeték szerelő különleges
körülmények között (nagy
magasságban, 25 kV feszültség
közelében)
 
50. Biztosítóberendezési vonalellenőr  
51. Blokkmester (beosztott blokkmester)  
52. Biztosítóberendezési művezető  
53. Biztosító berendezési műszerész  
54. Biztosítóberendezési lakatos  
55. Területi biztosítóberendezési diszpécser  
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
56. Vezetőmérnök A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.
57. Szakaszmérnök  
58. Főpályamester  
59. Pályamester  
60. Vonalkezelő  
61. Technikus  
62. Diszpécser  
63. Vasúti munkavezető A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés (gyalogbejárás, hídvizsgálat) során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
64. Előmunkás  
65. Vonalgondozó  
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
66. Személyszállítási főirányító A hálózaton vagy annak egy meghatározott területén közlekedő- és a csomópontokon a személyszállító vonatok irányítási felügyelete, és az üzemirányító szolgálattal történő koordinációs feladatok ellátása.
67. Személyszállítási üzemeltetési vezető  
68. Személyszállítási technológus  
69. Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője.
A forgalmi helyzettől függően jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására.
Szükség esetén tolatást vezet. Meghatározott esetekben végzi az induló vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását, valamint figyelő szolgálatot lát el.
69. Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi), vonatvezető Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő forgalmi szempontból rendelkezésre jogosult vezetője.
A forgalmi helyzettől függően jogosult és kötelezhető a fékpróba megtartására.
Szükség esetén tolatást vezet. Meghatározott esetekben végzi az induló vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását, valamint figyelő szolgálatot lát el.
70. Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) A jegyvizsgáló személyszállító vonaton - a kereskedelmi tevékenységén kívül - szükség esetén fékezési, figyelési és fedezési feladatokat végez.
71. Vonatkezelő-levelező, kirakó Árukezelés és/vagy levélkezelés.
72. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
73. Mozgólépcső-üzemvezető  
Áruszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
74. Árutovábbítási üzemirányító Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében dönt, és intézkedik a hálózatot, illetve a régiót érintő többlet tehervonatok bevezetéséről, valamint a közlekedésre bevezetett tehervonatok lemondásáról. Árutovábbítási szempontból elkészíti, és/vagy jóváhagyja a hatáskörébe tartozó vonatforgalom-, kiszolgáló tehervonatok-, valamint kiszolgáló menetek tervezését és azok módosítását. Elegytorlódás esetén hálózati, illetve régió szinten prioritási szempontokat határoz meg a tehervonatok továbbításának sorrendjére, a pályahálózat működtetővel konzultálva kerülő útirányt jelöl ki. Figyelemmel kíséri a Tehervonati Közlekedési Rend, a szolgáltatások teljesítését. Rendkívüli események bekövetkezése esetén egyeztető és koordinációs tevékenységet végez. Közvetlenül a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő rendelkezést pályavasúti dolgozó felé nem ad.
75. Árufuvarozási főnök Árufuvarozási feladatköre mellett a felügyelete alá tartozó munkavállalók vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatainak szervezése, irányítása és ellenőrzése.
76. Állomási operatív koordinátor (árufuvarozás) Árufuvarozási feladatköre mellett a rakodóhelyek kiszolgálásával kapcsolatos feladatok ellátása, a pályavasúti és a vontatási munkavállalókkal a vonatok közlekedtetéséhez szükséges tevékenységek koordinálása.
77. Raktárnok Árufuvarozási feladatköre mellett a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység ellátása, a kocsik raksúlyváltójának kezelése, tengelyterhelés ellenőrzése, járműmegfutamodás elleni védekezés és kocsik kezelésére vonatkozó bárcák alkalmazása.
78. Szállítmánykísérő A küldemény kísérése.
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
79. Kocsivizsgálati vezető Vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.
80. Kocsivizsgálati vezetőmérnök, reszortos  
81. Kocsivizsgáló Az érkező, induló vonatoknál a vasúti kocsik vizsgálata. Teherkocsik megrakás előtti, és kirakás utáni vizsgálata.
Határállomáson a vasúti kocsik átadási, illetve átvételi eljárásban való részvétel.
Az induló vonatok fékpróbája, a fékberendezéseinek és villamos fűtőberendezéseinek ellenőrzése és biztonságos üzemeltetése.
82. Féklakatos  
83. Tengelyátszerelő  
84. Villamos-fűtési lakatos (szerelő)  
85. Művezető (kocsivizsgáló) A kocsivizsgálói tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése.
86. Járműfenntartási vezető Vontató és vontatott járművek fenntartásának szervezése, irányítása és koordinálása.
87. Járműfenntartási vezetőmérnök  
88. Gépészeti diszpécser Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetén az egész területre vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
89. Vontatási telepi rendező A vontatási telep járműmozgásának szervezése és irányítása.
90. Vontatási telepi váltókezelő  
91. Árutovábbítási vontatási irányító Az árutovábbító vasúti társaság igényeinek függvényében, hálózati és területi operatív irányítás mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál koordinálja a munkavégzést, együttműködve a vasútvállalatokkal, kárhely parancsnokkal.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét. A hatáskörébe tartozó területen irányítja, és szükség szerint vezényli a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.
92. Hálózati, árufuvarozási vontatási fői rányitó, irányító A hálózat operatív irányítása mozdonyszolgálati ügyekben.
A rendkívüli helyzetek elhárításánál közreműködik.
Intézkedik a közlekedési zavarok, elegytorlódások feloldásához szükséges gépészeti erőforrások átcsoportosítására, meghatározza a mozdony- és személyzeti fordulóktól való eltérés rendjét.
A hatáskörébe tartozó területen operatívan irányítja, a rendelkezésre álló vontatójárműveket és személyzetet.
Rendkívüli események bekövetkezésekor a vasúti közlekedés operatív irányítási szervezeteinek bevonásával rendelkezik a mozdony- és személyzetfordulók operatív megváltoztatására, a megfelelő segélynyújtó elhárító egységek riasztására és a pályavasúti üzemirányító szolgálattal együtt biztosítja a helyszínre történő közlekedtetésüket és az érintett vasúti társaság területi vezetőinek értesítését.
93. Területi vontatási szolgáltatási központ vezető  
94. Vontatási szolgáltatási telephelyvezető  
95. Vontatási technológus  
96. Területi vontatási főirányító  
97. Területi vontatási vezető Vontatás-szolgáltatási tevékenység szervezése, irányítása és koordinálása.
98. Vontatási-telep vezető  
99. Mozdonyfelvigyázó A kijelölt telephelyen a felügyelete alá tartozó vontatási utazószemélyzet irányítása, ellenőrzése, valamint a rendelkezésre álló eszközpark felügyelete a vontatási szolgáltatások biztosítására.
Az üzemmenetben bekövetkezett zavar esetén a területére vonatkozóan operatív intézkedések tétele annak érdekében, hogy a vonatközlekedés minél hamarabb tervszerű legyen.
100. Külsős mozdonyfelvigyázó  
101. Vontatási reszortos Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete.
102. Vontatási (gépészeti) vonalellenőr Vontatójárművek és vasútijármű vezetők felügyelete vonattovábbítás közben.
103. Vontatási vezetőmérnök Vontatás-szolgáltatási tevékenység szervezése irányítása és koordinálása.
104. Tolópad-vezető A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
105. Fordítókorong-kezelő A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
106. Vasúti járműves darukezelő Vasúti járművek rendkívüli esetben történő mozgatása daruval, vagy hidraulikus emelő berendezés kezelésével.
106.    
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
(normál- és széles nyomtávú járművek esetében)
107. Villamosmozdony-vezető Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.
A járművezetői teendők elvégzésén kívül - azoknál a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül közlekednek, illetve az árutovábbító vonatoknál - a vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője.
Vasútüzemi célú hálózaton a vontató-, valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése, sajátcélú vasúti pályahálózaton és az állomási Végrehajtási Utasításban rögzített vágányokon kiszolgálás és tolatás végzése.
108. Dízelmozdony-vezető  
109. Gőzmozdonyvezető  
110. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető  
111. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető  
112. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető  
113. Vasúti vágánygépkocsi-vezető  
114. Motoros-hajtány vezető  
115. Hajtányvezető  
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
(keskeny nyomtávú járművek esetében)
116. Villamosmozdony-vezető Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.
A járművezetői teendők elvégzésén kívül - azoknál a vonatoknál, amelyek vezető jegyvizsgáló nélkül közlekednek, illetve az árutovábbító vonatoknál - a vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője.
Vasútüzemi célú hálózaton a vontató-, valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése, sajátcélú vasúti pályahálózaton és az állomási Végrehajtási Utasításban rögzített vágányokon kiszolgálás és tolatás végzése.
117. Dízelmozdony-vezető  
118. Gőzmozdonyvezető  
119. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető  
120. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető  
121. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető  
122. Vasúti vágánygépkocsi-vezető  
123. Motoros-hajtány vezető  
124. Hajtányvezető  

II. ELŐVÁROSI ÉS HELYI VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT

II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi főmérnök A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
2. Üzemvezető  
3. Szakszolgálat-vezető  
4. Forgalmi csoportvezető  
5. Központi forgalomirányító (KÖFI) A központi forgalomirányításra berendezett vonalon a forgalom lebonyolításának egyszemélyi felelős irányítója. Rendelkezési joga kiterjed a forgalom lebonyolításában részt vevő valamennyi dolgozóra, továbbá a forgalom lebonyolítását közvetlenül érintő kérdésekben a társszolgálatokra is.
6. Üzemegységi diszpécser Az üzemegységi diszpécser az üzemegység beosztott dolgozóinak rendelkezésre jogosult szolgálati elöljárója.
Rendelkezési joga kiterjed a társszolgálatok felé is a közlekedés lebonyolítását érintő kérdésekben.
7. Forgalmi szolgálattevő,
Jelenlétes forgalmi szolgálattevő
Vonatközlekedés, továbbá a tolatás irányítója állomáson és kijelölt szolgálati helyen. Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseit a szolgálati helyeken, a nyílt pályán és a vonatokon valamennyi ott szolgálatot teljesítő dolgozó köteles tudomásul venni és végrehajtani.
8. Vezető jegyvizsgáló Személyszállító vonatnál szolgálatot végző vonatkísérők. A vonatkísérők rendelkezésre jogosult vezetője a vezető jegyvizsgáló. A vonat menete közben a részükre kijelölt kocsikban jegyvizsgálatot végeznek. Az utasításban meghatározott esetekben végzik a vonatok indítását.
9. Jegyvizsgáló  
10. Vonatvezető Személyszállító vonat kivételével a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.
11. Műszaki irányító Próbavonatok műszaki szempontból rendelkezésre jogosult felelős vezetője.
12. Naplózó Állomásokon szolgálati okmányokat vezető dolgozó.
13. Váltókezelő A helyszíni, vagy központi állítású váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával és az egyes állomásokon a helyhez kötött jelzők kezelésével is megbízott dolgozó, tekintet nélkül arra, hogy milyen elnevezésű szolgálati helyen végez szolgálatot.
14. Tolatásvezető A tolatásvezető a tolatási műveletet szervező, helyszínen irányító és ellenőrző dolgozó, a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.
15. Kocsirendező A tolatásvezető irányítása alatt - a járművezető kivételével - a tolatásban részt vevő dolgozó.
16. Térközőr Nyíltvonali szolgálati helyen közlekedést szabályozó dolgozó. A térközőr a vonatközlekedést térköz biztosítóberendezéssel, a vonatjelentő őr nem biztosított térközjelzőkkel és távbeszélőn adott közleményekkel szabályozza.
17. Vonatjelentő-őr  
18. Szükség-vonatjelentő őr Szükség-vonatjelentő őr a vonatközlekedést hordozható jelzőkkel, jelzőeszközökkel, távbeszélőn vagy rádiótelefonon adott közleményekkel szabályozza.
19. Sorompókezelő Az útátjáró biztosítására szolgáló berendezések kezelése meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
20. Jelzőőr  
21. Pilóta Vonal-, illetve állomásismeret alapján, figyelési kötelezettség teljesítése a vontatójármű vezetője mellett.
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök
22. Távközlőmester, műszerész A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
23. Távközlő diszpécser  
24. Energiadiszpécser A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
25. Energiaoperátor  
26. Elektrikus Pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.
27. Blokkmester (beosztott blokkmester) A vasúti biztosító-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.
28. Biztosító berendezési művezető  
29. Biztosító berendezési műszerész  
30. Biztosító berendezési lakatos  
31. Biztosítóberendezési diszpécser  
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
32. Szolgálatvezető A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.
33. Üzemvezető  
34. Pályamester  
35. Technikus  
36. Készenlétes  
37. Vasúti munkavezető A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
38. Vonalgondozó  
39. Előmunkás  
40. Művezető A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
41. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
42. Mozgólépcső-üzemvezető  
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
43. Tolópad-vezető A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
44. Fordítókorong-kezelő A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
45. Elővárosi vasútijármű vezető Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.
46. Villamosmozdony-vezető  
47. Dízelmozdony-vezető  
48. Gőzmozdonyvezető  
49. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető  
50. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető  
51. Vasúti vágánygépkocsi-vezető  
52. Motoros-hajtány vezető  
53. Hajtányvezető  
54. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető  

II.2. Helyi vasúti pályahálózat

II.2.1. Közúti villamos vasúti pályahálózat

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi főmérnök A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
2. Üzemvezető  
3. Szakszolgálat-vezető  
4. Forgalmi csoportvezető  
5. Forgalmi diszpécser A rendelkezésre álló technikai berendezések kezelésével irányítja és ellenőrzi a villamos járművek forgalmát. Biztosítja a menetrendszerinti és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, illetve irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.
6. Váltóőr, Tabulátorkezelő A helyszíni, vagy a távolról állítható váltók állításával, ellenőrzésével, őrzésével, továbbá a helyi viszonyokhoz mérten esetleg gondozásával is megbíznak.
7. Jelzőőr Az úton előzetes felhatalmazás alapján forgalmat irányít.
8. Vonatvezető Az árufuvarozást végző szerelvénynél - a járművezetést kivéve - felelős a helyszínen végzendő valamennyi feladat maradéktalan elvégzéséért, beleértve az áru átvételét, illetve átadásával kapcsolatos tevékenységeket is. A járműkísérők és a járművezetők felé rendelkezésre jogosult.
9. Kísérő A közúti forgalomban részt vevő szerelvényen a szükséges forgalmi feladatokat látja el.
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
10. Távközlőmester, műszerész A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
11. Távközlő diszpécser  
12. Energiadiszpécser A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
13. Energiaoperátor  
14. Elektrikus Pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.
14/A. Felsővezeték szerelő Felső vezetékek felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.
15. Blokkmester (beosztott blokkmester) A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.
16. Biztosítóberendezési művezető  
17. Biztosítóberendezési műszerész  
18. Biztosítóberendezési lakatos  
19. Biztosítóberendezési diszpécser  
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
20. Szolgálatvezető A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.
21. Üzemvezető  
22. Pályamester  
23. Technikus  
24. Készenlétes  
25. Vasúti munkavezető A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
26. Vonalgondozó  
27. Előmunkás  
27/A. Pályamunkás A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
28. Művezető A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
29. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
30. Mozgólépcső-üzemvezető  
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
31. Tolópad-vezető A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
32. Fordítókorong-kezelő A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
33. Közúti vasútijármű vezető  
34. Villamosmozdony-vezető  
35. Dízelmozdony-vezető  
36. Gőzmozdonyvezető  
37. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.
38. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető  
39. Vasúti vágánygépkocsi-vezető  
40. Motoros-hajtány vezető  
41. Hajtányvezető  
42. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető  

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat (Metró)

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi főmérnök A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
2. Üzemvezető  
3. Szakszolgálat-vezető  
4. Forgalmi csoportvezető  
5. Központi forgalmi menetirányító (KFM) A vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki a rendelkezésére álló technikai eszközök és berendezések segítségével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmának biztonságos és menetrendszerű lebonyolítását.
6. Központi forgalmi operátor A központi forgalmi menetirányító segítőjeként a jelző - és vasútbiztosító berendezés és egyéb technikai eszközök kezelését és azok ellenőrzését végzi. A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, de számlált kezelési műveleteket csak a központi forgalmi menetirányító rendelkezésére, illetve hozzájárulásával végezhet.
7. Központi forgalmi menetirányító megbízottja A rendkívüli esemény kiváltó okának elhárításában való közreműködés. Az elhárítással kapcsolatban rendelkezési joga van.
8. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) az állomások forgalmi jellegű távfelügyeleti feladatait látja el, a rendelkezésére álló technikai berendezésein keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.
9. Állomási forgalmi szolgálattevő Vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör esetén a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.
Távvezérelt üzem esetében az utasforgalom irányításával és ellenőrzésével is megbízható.
10. Járműtelepi forgalmi szolgálattevő Irányítja a szerelvények kocsiszínből forgalomba való ki- és beállását a menetrendi követelményeknek megfelelően.
A kocsiszíni tolatások lebonyolítása mellett biztosítja a szolgálati vonatok összeállítását, forgalomba állítását, a járműtelepi vágányhálózaton végzett összes tolatás összhangját. A járműtelepen a belső vasút-üzemvezető helyettese.
11. Járműtelepi forgalmi operátor A forgalmi szolgálattevő segítőjeként a jelző- és vasútbiztosító berendezés, valamint egyéb technikai eszközök kezelését végzi. A vasútbiztosító berendezés kezeléséért az operátor felelős, beszámlált kezelési műveleteket csak a forgalmi szolgálattevő rendelkezésére, illetve hozzájárulásával végezhet.
12. Tolatásvezető A vonalon közlekedő szolgálati vonat felelős vezetője, a járműtelepi tolatási mozgásokat a forgalmi szolgálattevő rendelkezései alapján irányítja.
13. Műszakvezető diszpécser Állomási dolgozók szolgálati elöljárója, rendkívüli esetben a Központi forgalmi menetirányító (KFM) megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására kirendelhető.
14. Állomási diszpécser A rendelkezésére álló technikai eszközök segítségével irányítja és ellenőrzi az állomás utasforgalmát, üzemelteti a felügyelete alá tartozó mozgólépcsőket.
15. Peronőr Az állomásokon utas irányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.
16. Jelzőőr Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
17. Távközlőmester, műszerész A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
18. Távközlő diszpécser  
19. Energiadiszpécser A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
20. Energiaoperátor  
21. Elektrikus Pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.
22. Blokkmester (beosztott blokkmester) A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.
23. Biztosítóberendezési művezető  
24. Biztosítóberendezési műszerész  
25. Biztosítóberendezési lakatos  
26. Biztosítóberendezési diszpécser  
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
27. Szolgálatvezető A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.
28. Üzemvezető  
29. Pályamester  
30. Vonalgondozó  
31. Technikus  
32. Készenlétes  
33. Vasúti munkavezető A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
34. Előmunkás  
35. Művezető A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.
36. Műszaki diszpécser Szervezi és irányítja a metróvonal tűzvédelmi- és épületgépészeti berendezéseinek felügyeletét, hibáinak elhárítását.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
37. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
38. Mozgólépcső-üzemvezető  
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
39. Kocsiszíni diszpécser A kocsiszíni diszpécser az utazóforgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.
A vonatszemélyzetek a kocsiszíni diszpécsernél jelentkeznek szolgálatra, a szolgálati beosztással kapcsolatban rendelkezési joga van. Szervezi a szükséges kocsiszíni tolatási mozgásokat, illetve a kocsiszíni ki- és beállások rendjét.
40. Járművezető instruktor Az utazó forgalmi dolgozók szolgálati elöljárója.
Ellenőrzi a vonatszemélyzetek munkáját, a motorkocsik műszaki állapotával kapcsolatos kérdésekben döntési és rendelkezési joga van. Rendkívüli esetben a központi forgalmi menetirányító megbízottjaként helyszíni feladatok ellátására kirendelhet.
41. Főinstruktor  
42. Tolópad-vezető A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
43. Fordítókorong-kezelő A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
44. Motorkocsi-vezető Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.
45. Villamosmozdony-vezető  
46. Dízelmozdony-vezető  
47. Gőzmozdonyvezető  
48. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető  
49. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető  
50. Vasúti vágánygépkocsi-vezető  
51. Motoros-hajtány vezető  
52. Hajtányvezető  
53. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető  
54. Motorkocsi-segédvezető Kétszemélyes üzemmódban a motorkocsivezetővel együtt felelős a szerelvény, illetve a vonat továbbításáért.

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi főmérnök A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
2. Üzemvezető  
3. Szakszolgálat-vezető  
4. Forgalmi csoportvezető  
5. Központi forgalmi menetirányító (KFM) A vonal forgalmának egyszemélyi felelős irányítója, aki a rendelkezésére álló technikai eszközök és berendezések segítségével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmának biztonságos és menetrendszerű lebonyolítását.
6. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) A központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) az állomások forgalmi jellegű távfelügyeleti feladatait látja el, a rendelkezésére álló technikai berendezésein keresztül. Ellenőrzi és irányítja az állomási diszpécserek munkáját, közvetlen felettese a központi forgalmi menetirányító.
7. Forgalmi szolgálattevő Forgalmi szolgálattevő vágánykapcsolatos állomásokon teljesít szolgálatot. Helyi üzem esetében kezeli a jelző- és vasútbiztosító berendezést, valamint átruházott jogkör esetén a kezelési körzetében irányítja a vonatforgalmat.
8. Műszakvezető diszpécser Műszakvezető diszpécser a térfelvigyázók és a járművezetők szolgálati elöljárója. A járművek műszaki állapotával kapcsolatban rendelkezési jog illeti meg.
9. Térfelvigyázó A térfelvigyázó a járműtelepen teljesít szolgálatot, a járművezetők szolgálati elöljárója, és a járműtelepi tolatási mozgások irányítója.
10. Tolatásvezető Tolatásvezető a tolatási mozgások irányításával megbízott dolgozó.
11. Peronőr Az állomásokon utasirányítói és ügyeletesi szolgálatot lát el.
12. Jelzőőr Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
13. Távközlőmester, műszerész A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
14. Távközlő diszpécser  
15. Energiadiszpécser A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
16. Energiaoperátor  
17. Elektrikus Pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.
18. Blokkmester (beosztott blokkmester) A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.
19. Biztosítóberendezési művezető  
20. Biztosítóberendezési műszerész  
21. Biztosítóberendezési lakatos  
22. Biztosítóberendezési diszpécser  
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
23. Szolgálatvezető A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása, illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.
24. Üzemvezető  
25. Pályamester  
26. Vonalgondozó  
27. Technikus  
28. Készenlétes  
29. Vasúti munkavezető A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések, aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
30. Előmunkás  
31. Művezető A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
32. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
33. Mozgólépcső-üzemvezető  
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
34. Tolópad-vezető A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
35. Fordítókorong-kezelő A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
36. Földalatti (MFAV) vasútijármű vezető Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.
37. Villamosmozdony-vezető  
38. Dízelmozdony-vezető  
39. Gőzmozdonyvezető  
40. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető  
41. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető  
42. Vasúti vágánygépkocsi-vezető  
43. Motoros-hajtány vezető  
44. Hajtányvezető  
45. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető  

II.2.4. Fogaskerekű vasút

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi főmérnök A közlekedés biztonságával összefüggő feladatok végrehajtásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, felügyelete.
2. Üzemvezető  
3. Szakszolgálat-vezető  
4. Forgalmi csoportvezető  
5. Forgalmi diszpécser A vonal forgalmának egyszemélyi felelős vezetője, a járművezetők szolgálati elöljárója, aki a rendelkezésére álló technikai berendezések kezelésével irányítja és ellenőrzi a vonatok forgalmát, a menetrendszerinti és balesetmentes közlekedés lebonyolítását. Rendkívüli esemény esetében valamennyi szolgálati ág felé közvetlenül érvényesíthető rendelkezési, illetve irányítói jog illeti meg a forgalom lebonyolítását érintő kérdésekben.
6. Művezető (Művezető megbízottja) Járműtelepi mozgások megszervezése és lebonyolítása.
7. Kapcsolást végző műszaki dolgozó A járművek össze- és szétkapcsolása.
8. Váltóállító A központi állítású váltók helyszíni állítása, ellenőrzése, őrzése.
9. Jelzőőr Meghatározott esetekben az útátjáró fedezése.
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
10. Távközlőmester, műszerész A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
11. Távközlő diszpécser  
12. Energiadiszpécser A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a szükséges áramköri módosítások meghatározása, kapcsolási műveletek elvégzése.
13. Energiaoperátor  
14. Elektrikus Pályán keletkezett - forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése, a pályán telepített villamos berendezések hibáinak közvetlen feltárása, ideiglenes, vagy végleges javítása, szakfelügyelet adása.
15. Blokkmester (beosztott blokkmester) A vasúti biztosítóberendezés (tabulátor) műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése. A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.
16. Biztosítóberendezési művezető  
17. Biztosítóberendezési műszerész  
18. Biztosítóberendezési lakatos  
19. Biztosítóberendezési diszpécser  
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
20. Szolgálatvezető A vasúti pálya műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A vasúti pálya építése, felújítása és karbantartása során a felügyeleti, diagnosztikai, hibaelhárítási tevékenységek koordinálása illetve végzése az előírásokban az egyes munkakörökre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a vasúti forgalom magas műszaki színvonalon történő lebonyolításának biztosítása érdekében.
21. Üzemvezető  
22. Pályamester  
23. Vonalgondozó  
24. Technikus  
25. Készenlétes  
26. Vasúti munkavezető A vasúti pályaszakaszon történő munkavégzés során a pálya és tartozékain (sín, kapcsolószer, kitérők, vágánykapcsolatok, hegesztések aljak, ágyazat) végzett tevékenységek megfelelő műszaki színvonalon történő elvégeztetése, illetve a hiányosságok feltárása, helyreállítása a zavartalan vasúti forgalom biztosítása érdekében.
27. Előmunkás  
28. Művezető A forgalom és feszültség alattinak tekintendő pályán keletkezett, forgalmat akadályozó üzemzavarok feltárása, megszüntetése. Az ismételt forgalomba helyezés műszaki feltételeinek helyszíni biztosítása, a munkálatok szakterületi irányítása.
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
29. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő A mozgólépcső üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
30. Mozgólépcső-üzemvezető  
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
31. Tolópad-vezető A tolópad üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
32. Fordítókorong-kezelő A fordítókorong üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása, a csörlő működtetése.
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
33. Fogaskerekű vasútijármű vezető Az alapvizsgájának megfelelő (vontatási nem, járműtípus, infrastruktúra), önjáró vasúti (motorkocsi, mozdony, munkagép), valamint közúti-vasúti (kétéltű) járművek vezetése.
34. Villamosmozdony-vezető  
35. Dízelmozdony-vezető  
36. Gőzmozdonyvezető  
37. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető  
38. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető  
39. Vasúti vágánygépkocsi-vezető  
40. Motoros-hajtány vezető  
41. Hajtányvezető  
42. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető  

II.2.5. Sikló-, függőpálya, sífelvonó

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
1. Siklókezelő A sikló üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
2. Sikló-üzemvezető  
3. Függőpálya-kezelő A függőpálya üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
4. Függőpálya-üzemvezető  
5. Sífelvonó-kezelő A sífelvonó üzemeltetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása.
6. Sífelvonó-üzemvezető  

III. EGYSÍNŰ FÜGGŐVASÚTI PÁLYA

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
1. Egysínű függővasúti-dízelmozdony vezető A mozdony üzemeltetése, vezetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása a föld alatti és a föld feletti pályahálózaton.

IV. VALAMENNYI PÁLYAHÁLÓZAT

Sor-
szám
Munkakör Feladatkör
1. Vasútszakmai oktató (vasúti műszaki-, vasúti forgalmi oktató) A képző szervezet, illetve vasúti társaság megbízásával az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és vizsgáztatási feladatai.

2. MELLÉKLET A 19/2011. (V. 10.) NFM RENDELETHEZ

Időszakos oktatásra, illetve időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje

I. ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ, TÉRSÉGI ÉS SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT

3. MELLÉKLET A 19/2011. (V. 10.) NFM RENDELETHEZ

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzések, a képzésben való részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a vizsgáztatás feltételei, a vizsgák megfeleltetése, a képzéssel betölthető munkakörök

A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos alapképzések

I. ORSZÁGOS, TÉRSÉGI, ILLETVE SAJÁTCÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT

      Oktatási idő megoszlása
(év/óra)
 
Sor-
szám
Munkakör Éves
oktatási
idő
(óra)
Forgalmi
ismeret
Közlekedés
biztonsági
és egyéb
ismeretek
Gyakoriság
(hónap)
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi csomóponti vezető 8 6 2 6
2. Állomásfőnök I-III. 8 6 2 6
3. Forgalmi koordinátor 8 6 2 6
4. Forgalmi üzemmérnök 8 6 2 6
5. Forgalmi technológus 8 6 2 6
6. Térfőnök 15 13 2 6
7. Ügyeletes tiszt (forgalmi) 15 13 2 6
8. Vasútüzem vezető 16 6 10 12
9. Hálózati fő-üzemirányító 15 13 2 6
10. Tervező főirányító 15 13 2 6
11. Területi fő-üzemirányító 15 13 2 6
12. Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító 15 13 2 6
13. Különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója 15 13 2 6
14. Forgalmi vonalirányító 15 13 2 6
15. KÖFI irányító 30 26 4 3
16. KÖFE irányító 30 26 4 3
17. MEFI irányító 30 26 4 3
18. MERÁFI irányító 30 26 4 3
19. Forgalmi szolgálattevő 30 26 4 3
19. Forgalmi szolgálattevő (Gyermekvasúti forgalmi állomásfőnök) 30 26 4 3
20. Külső forgalmi szolgálattevő 30 26 4 3
21. Naplózó forgalmi szolgálattevő 30 26 4 3
22. Állomáskezelő 30 26 4 3
23. Vonatfel- és átvevő 8 6 2 6
24. Kocsimester (forgalmi) 15 13 2 6
25. Gurításvezető 15 13 2 6
26. Tolatásvezető 15 13 2 6
27. Vonali tolatásvezető 15 13 2 6
28. Vonali kocsirendező 15 13 2 6
29. Kocsirendező 15 13 2 6
30. Saruzó 15 13 2 6
31. Fékező 15 13 2 6
32. Vezető váltókezelő 15 13 2 6
33. Váltókezelő 15 13 2 6
33. Váltókezelő (Gyermekvasúti vezető váltókezelő) 15 13 2 6
34. Vágányfék-kezelő 15 13 2 6
35. Pilóta 15 13 2 6
36. Térközőr 15 13 2 6
37. Vonatjelentő-őr 15 13 2 6
38. Útsorompókezelő 15 13 2 6
39. Jelzőőr 15 13 2 6
39/A. Gyermekvasúti vonatvezető 15 13 2 6
39/B. Gyermekvasúti vezető jegyvizsgáló 15 13 2 6
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
40. TEB vezetőmérnök 6 4 2 12
41. TEB szakaszmérnök 6 4 2 12
42. Technológiai rendszerszakértő 6 4 2 12
43. Távközlőmester
(beosztott távközlőmester)
6 4 2 12
44. Területi távközlő diszpécser 6 4 2 12
45. Erősáramú mester (erősáramú beosztott mester) 6 4 2 12
46. Erősáramú művezető 6 4 2 12
47. Elektrikus, elektrikus diszpécser 6 4 2 12
48. Felsővezeték szerelő 6 4 2 12
49. Felsővezeték szerelő különleges körülmények között 6 4 2 12
50. Biztosítóberendezési vonalellenőr 6 4 2 12
51. Blokkmester
(beosztott blokkmester)
6 4 2 12
52. Biztosítóberendezési művezető 6 4 2 12
53. Biztosítóberendezési műszerész 6 4 2 12
54. Biztosítóberendezési lakatos 6 4 2 12
55. Területi biztosítóberendezési-diszpécser 6 4 2 12
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
56. Vezetőmérnök 6 4 2 12
57. Szakaszmérnök 6 4 2 12
58. Főpályamester 6 4 2 12
59. Pályamester 6 4 2 12
60. Vonalkezelő 6 4 2 12
61. Technikus 6 4 2 12
62. Diszpécser 6 4 2 12
63. Vasúti munkavezető 15 13 2 6
64. Előmunkás 15 13 2 6
65. Vonalgondozó 15 13 2 6
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
66. Személyszállítási főirányító 15 13 2 6
67. Személyszállítási üzemeltetési vezető 8 6 2 6
68. Személyszállítási technológus 8 6 2 6
69. Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) 15 13 2 6
70. Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) 8 6 2 6
71. Vonatkezelő-levelező, kirakó 8 6 2 6
72. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő 8 4 4 6
73. Mozgólépcső üzemvezető 8 4 4 12
Áruszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
74. Árutovábbítási üzemirányító 6 4 2 12
75. Árufuvarozási főnök 6 4 2 12
76. Állomási operatív koordinátor
(árufuvarozás)
6 4 2 12
77. Raktárnok 6 4 2 12
78. Szállítmánykísérő 6 2 4 12
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
79. Kocsivizsgálati vezető 6 2 4 12
80. Kocsivizsgálati vezetőmérnök, reszortos 6 2 4 12
81. Kocsivizsgáló 20 4 16 3
82. Féklakatos 20 4 16 3
83. Tengelyátszerelő 8 4 4 3
84. Villamos-fűtési lakatos (szerelő) 8 4 4 6
85. Művezető (kocsivizsgáló) 8 2 6 6
86. Járműfenntartási vezető 6 2 4 12
87. Járműfenntartási vezetőmérnök 6 2 4 12
88. Gépészeti diszpécser 6 4 2 12
89. Vontatási telepi rendező 15 13 2 6
90. Vontatási telepi váltókezelő 15 13 2 6
91. Árutovábbítási vontatási irányító 15 13 2 6
92. Hálózati, árufuvarozási vontatási főirányító, irányító 12 6 6 6
93. Területi vontatási szolgáltatási központ vezető 6 3 3 12
94. Vontatási szolgáltatási telephelyvezető 6 3 3 12
95. Vontatási technológus 6 3 3 12
96. Területi vontatási főirányító 12 6 6 6
97. Területi vontatási vezető 6 3 3 12
98. Vontatási-telep vezető 6 3 3 12
99. Mozdonyfelvigyázó 12 6 6 6
100. Külsős mozdonyfelvigyázó 12 6 6 6
101. Vontatási reszortos 6 3 3 12
102. Vontatási (gépészeti) vonalellenőr 6 3 3 12
103. Vontatási vezetőmérnök 6 3 3 12
104. Tolópad-vezető 4 2 2 12
105. Fordítókorong-kezelő 4 2 2 12
106. Vasúti járműves darukezelő 12 6 6 6
 
      Oktatási idő megoszlása (év/óra)  
Sorszám Munkakör Éves
oktatási
idő
(óra)
Jármű-
ismeret, műszaki-
és egyéb
ismeretek
Infrastruk-
túra ismeret
Gyakoriság
(hónap)
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök (normál és széles nyomtávú járművek esetében)
107. Villamosmozdony-vezető 30 10 20 3
108. Dízelmozdony-vezető 30 10 20 3
109. Gőzmozdonyvezető 30 10 20 3
110. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető 30 10 20 3
111. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető 30 10 20 3
112. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető 30 10 20 3
113. Vasúti vágánygépkocsi-vezető 30 10 20 3
114. Motoros-hajtány vezető 30 10 20 3
115. Hajtányvezető 30 10 20 3
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök (keskeny nyomtávú járművek esetében)
116. Villamosmozdony-vezető 20 10 10 3
117. Dízelmozdony-vezető 20 10 10 3
118. Gőzmozdonyvezető 20 10 10 3
119. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető 20 10 10 3
120. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető 20 10 10 3
121. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető 20 10 10 3
122. Vasúti vágánygépkocsi-vezető 20 10 10 3
123. Motoros-hajtány vezető 20 10 10 3
124. Hajtányvezető 20 10 10 3
19. Villamos-fűtési lakatos - Betöltött 18. életév
- Középfokú
végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
villamos felsővezetéki
berendezés ismeretek)
Elméleti: írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos, (forgalmi) - - Villamos-fűtési lakatos (szerelő)
      - Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő- és biztosítóberendezés ismeretek)        
18. Keskeny nyomtávolságú pályahálózaton vonatkísérő (Gyermekvasúti vonatkísérő) - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési Ismeretek
2. Forgalmi Ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
Elméleti: írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi) - - Vonatvezető (keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton)
- Fékező (keskeny
nyomtávolságú
pályahálózaton)
- Gyermekvasúti
vonatvezető
- Gyermekvasúti vezető
jegyvizsgáló
- Jelzőőr
17. Mozdonyfelvigyázó - Betöltött 20.
életév,
- Középiskolai
végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési Ismeretek.
2. Forgalmi Ismeretek.
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő
berendezés ismeretek)
Elméleti: írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi) - - Mozdonyfelvigyázó
- Külsős
mozdonyfelvigyázó
- Gépészeti diszpécser
16. Egyszerűsített forgalmi (gépészeti szolgáltatás) - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
- Szakterületnek megfelelő
szakirányú végzettség.
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (Villamos
felsővezetéki berendezés ismeretek)
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos,
(műszaki)
- Villamos-fűtési lakatos - 19. sorszám alatt felsorolt munkakörök,
- Járműfenntartási vezető,
- Járműfenntartási vezetőmérnök,
- Kocsivizsgálati vezető
- Kocsivizsgálati vezetőmérnök
15. Egyszerűsített forgalmi (árufuvarozási szolgáltatás) - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés
ismeretek)
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos
(a vizsga elnöke,
forgalmi),
1 fő vizsgabiztos,
(műszaki)
- - Raktárnok
- Árufuvarozási főnök
- Állomási operatív
koordinátor (árufuvarozás)
14. Kocsivizsgáló - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség vagy középfokú végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezeti ismeretek
2. Műszaki kocsi-üzemeltetési ismeretek
3. Jelzési ismeretek
4. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Járműszerkezeti
ismeretek
Gyakorlati: 1. Műszaki kocsiüzemeltetési ismeretek
Vizsgabizottság: 1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke, forgalmi), 1 fő vizsgabiztos (műszaki) - Villamos-fűtési lakatos - 19. sorszám alatt felsorolt munkakörök
- Kocsivizsgáló
- Féklakatos
- Művezető (kocsivizsgáló)
- Tengelyátszerelő
      ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek) - Általános ismeret a személyszállító járművekre        
13. Jegyvizsgáló - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi)   - Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi)
- vonatkezelő-levelező,
kirakó
12. Vezető jegyvizsgáló - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
- 3 hónap jegyvizsgálói gyakorlat
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi) - Jegyvizsgáló - Vezető jegyvizsgáló
(belföldi, nemzetközi)
- 13. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
11. Vasúti munkavezető - Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi)   - Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr
10. Egyszerűsített forgalmi (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés és pálya szakszolgálat) - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
- Szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek (villamos
felsővezetéki berendezés ismeretek)
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő berendezés ismeretek, biztosítóberendezés berendezés ismeretek - csak erősáramú és pálya szakszolgálat részére)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke, forgalmi),
1 fő vizsgabiztos (műszaki)
- Térközőr - 9. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- TEB Vezetőmérnök
- TEB szakaszmérnök
- Technológiai rendszerszakértő
- Biztosítóberendezési
vonalellenőr
- Távközlőmester (beosztott távközlőmester)
- Blokkmester (beosztott
blokkmester)
- Területi
biztosítóberendezési diszpécser
- Biztosítóberendezési
művezető
- Területi távközlő
diszpécser
- Erősáramú mester
(erősáramú beosztott mester)
- Erősáramú művezető
- Elektrikus, elektrikus
diszpécser
- Vezetőmérnök (pályás)
- Szakaszmérnök
(pályás)
- Főpályamester
- Pályamester
- Vonalkezelő
- Technikus
- Diszpécser (pályás)
      ismeretek
(biztosítóberendezés ismeretek - kivéve biztosítóberendezési műszerész, biztosítóberendezési lakatos - és távközlő berendezés ismeretek)
      25 kV feszültség közelében)
9. Térközőr - Betöltött 18 életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
- Biztosítóberendezési műszerész, biztosítóberendezési lakatos, felsővezeték szerelő részére: szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség.
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi)   - Útsorompókezelő
- Térközőr
- Vonatjelentő-őr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési
műszerész
- Biztosítóberendezési
lakatos
- Felsővezeték szerelő
- Felsővezeték szerelő
különleges
körülmények között
(nagy magasságban,
8. Váltókezelő - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő- és
biztosítóberendezés
ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi)   - Váltókezelő
- Vezető váltókezelő
- Gyermekvasúti vezető
váltókezelő
7. Kocsirendező - Betöltött 18. életév
- Alapfokú iskolai
végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-berendezés ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi)   - Vonali kocsirendező
- Kocsirendező
- Saruzó
- Fékező (tolatásnál,
gurításnál)
- Vágányfék kezelő
- Vontatási telepi
rendező
- Vontatási telepi
váltókezelő
- Szállítmánykísérő
6. Tolatásvezető - Betöltött 18. életév
- Középfokú végzettség
- 480 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
gurítódombi berendezés
ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi) - Kocsirendező - 7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Kocsimester (forgalmi)
- Tolatásvezető
- Gurításvezető
5. Vonali tolatásvezető - Betöltött 18. életév
- Középfokú végzettség
- 480 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés
ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-,
biztosítóberendezés és
gurítódombi berendezés
ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi) - Tolatásvezető
- Kocsirendező
- 6., 7. sorszám alatt
felsorolt munkakörök
- Vonali tolatásvezető
4. Vonat fel- és átvevő - Betöltött 18. életév
- Középfokú végzettség ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés
ismeretek (távközlő-
berendezés ismeretek)
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi) - - Vonat fel- és átvevő
3. Vasútüzem vezető - Általános forgalmi vizsga
- Biztosítóberendezés üzemeltetése esetén: Önállósító forgalmi vizsga.
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök
1. Üzemeltetési ismeretek
Kiegészítő témakörök
- Jogi ismeretek
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Üzemeltetési ismeretek
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos (forgalmi)
1 fő vizsgabiztos (műszaki)
- - Vasútüzem vezető
            - Egyszerűsített forgalmi
(árufuvarozási szolgáltatás)
- Egyszerűsített forgalmi
(gépészeti szolgáltatás)
- Mozdony
felvigyázó
- Keskeny nyomtávolságú pálya hálózaton vonatkísérő
(Gyermek vasúti
vonatkísérő)
- Villamosfűtési lakatos
- Forgalmi vonalirányító
- KÖFI irányító
- KÖFE irányító
- Forgalmi szolgálattevő
- Külső forgalmi
szolgálattevő
- Naplózó forgalmi
szolgálattevő
- MEFI irányító
- MERÁFI irányító
- Ügyeletes tiszt
(forgalmi)
- Gyermekvasúti
forgalmi állomásfőnök
2. Önállósító forgalmi - Általános forgalmi vizsga A vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő
témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek (160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés)
Kiegészítő témakörök:
- Pályavasúti berendezés ismeretek (biztosítóberendezés ismeretek)
Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
1 fő vizsgabiztos (forgalmi) - Általános forgalmi
- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Egyszerűsített forgalmi (távközlő, erősáramú, biztosítóberendezés és pálya szakszolgálat)
- Vasúti munkavezető
- Vezető jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19 sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Forgalmi csomóponti vezető
- Forgalmi koordinátor
- Állomásfőnök I-III.
- Térfőnök
- Hálózati fő-üzemirányító
- Tervező főirányító
- Területi fő-üzemirányító
- Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító
1. Általános forgalmi - Betöltött 18. életév
- Középiskolai végzettség
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Pályavasúti berendezés ismeretek (villamos felsővezetéki berendezés ismeretek)

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Pályavasúti berendezés ismeretek (távközlő-, és biztosítóberendezés ismeretek)
Elméleti: Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Írásbeli
1. Villamos felsővezetéki berendezés ismeretek
Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos (a vizsga elnöke, forgalmi),
1 fő vizsgabiztos
(műszaki)
- Vonat fel- és átvevő
- Vonali tolatásvezető
- Tolatásvezető
- Kocsirendező
- Váltókezelő
- Térközőr
- Egyszerűsített forgalmi (távközlő, erősáramú, biztosító-berendezés és pálya szakszolgálat)
- Vasúti munkavezető
- Vezető
jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló
- Egyszerűsített forgalmi (árufuvarozási szolgáltatás)
- Egyszerűsített forgalmi
(gépészeti szolgáltatás)
- Mozdonyfelvigyázó
- Villamos-fűtési lakatos
- Keskeny
nyomtávolságú pályahálózaton vonatkísérő (Gyermekvasúti vonatkísérő)
- 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 15., 16.,
17., 18., 19. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Forgalmi üzemmérnök
- Forgalmi technológus
- Különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója
- Személyszállítási főirányító
- Személyszállítási üzemeltetési vezető
- Személyszállítási technológus,
- Állomáskezelő
- Árutovábbítási üzemirányító
- Területi vonatatási szolgáltatási központvezető
- Vonatatási szolgáltatási telephelyvezető
- Területi vontatási vezető
- Vontatási-telepvezető
- Vontatási technológus
- Vontatási reszortos
- Vontatási (gépészeti) vonalellenőr
- Vontatási vezetőmérnök - Területi vontatási főirányító
- Hálózati árufuvarozási
vontatási főirányító, irányító
- Árutovábbítási vontatási irányító
Sor-
szám
Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése A képzésben való részvétel feltételei A képzés témakörei Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök Vizsgáztatásra jogosult A vizsga megfeleltetése Betölthető munkakörök megnevezése
A B C D E F G H
A képzések és a hatósági vizsgák megnevezése az infrastruktúra (utasításrendszer) feltüntetésével értelmezendő. Pl.: Általános forgalmi (MÁV Zrt. F.2. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) vizsga, vagy Tolatásvezető (Iparvágányok Szolgálati Utasítása és kapcsolódó szabályozások) képzés.
A vizsga megfeleltetése: a képzéshez (azonos infrastruktúrához) kapcsolódó érvényes (sikeres) hatósági vizsga megléte esetén, a vizsga megfeleltetésénél felsorolt hatósági alap- és időszakos vizsgá(ka)t külön nem kell tenni.
Időszakos vizsgán a jelen melléklet táblázataiban meghatározott vizsgabizottság helyett 1 fő vizsgabiztos is kijelölhető.


                         
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12
Áruszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök (kivéve országos pályahálózat)     12 6 12 6 12 6 12 6 12 6
1. melléklet 1-14; 23-39/B sorszámú munkakörök 12 6                    
1. melléklet 15-22. sorszámú munkakörök 30 3                    
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök (országos pályahálózat)                        
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök 30 3 30 3 12 6 12 6 12 6 12 6
  Éves okta-
tási idő (óra)
gya-
kori-
ság
(hó-
nap)
Éves okta-
tási idő (óra)
gya-
kori-
ság
(hó-
nap)
Éves okta-
tási idő (óra)
gya-
kori-
ság
(hó-
nap)
Éves okta-
tási idő (óra)
gya-
kori-
ság
(hó-
nap)
Éves okta-
tási idő (óra)
gya-
kori-
ság
(hó-
nap)
Éves okta-
tási idő (óra)
gya-
kori-
ság
(hó-
nap)
  Országos vasúti pályahálózat Térségi vasúti pályahálózat Saját célú vasúti pályahálózat Elővárosi vasúti pályahálózat Helyi vasúti pályahálózat Valamennyi keskeny nyomtávú pályahálózat

II. ELŐVÁROSI ÉS HELYI VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT

II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat

      Oktatási idő megoszlása
(év/óra)
 
Sor-
szám
Munkakör Éves
oktatási
idő
(óra)
Forgalmi
ismeret
Közlekedés
biztonsági
és egyéb
ismeretek
Gyakoriság
(hónap)
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi főmérnök 8 6 2 6
2. Üzemvezető 8 6 2 6
3. Szakszolgálat-vezető 8 6 2 6
4. Forgalmi csoportvezető 8 6 2 6
5. Központi forgalomirányító
(KÖFI)
30 26 4 3
6. Üzemegységi diszpécser 30 26 4 3
7. Forgalmi szolgálattevő, Jelenlétes forgalmi szolgálattevő 30 26 4 3
8. Vezető jegyvizsgáló 8 4 4 6
9. Jegyvizsgáló 8 4 4 6
10. Vonatvezető 15 13 2 6
11. Műszaki irányító 15 13 2 6
12. Naplózó 15 13 2 6
13. Váltókezelő 15 13 2 6
14. Tolatásvezető 15 13 2 6
15. Kocsirendező 15 13 2 6
16. Térközőr 15 13 2 6
17. Vonatjelentő-őr 15 13 2 6
18. Szükségvonat-jelentőőr 15 13 2 6
19. Sorompókezelő 15 13 2 6
20. Jelzőőr 15 13 2 6
21. Pilóta 15 13 2 6
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
22. Távközlőmester, műszerész 6 4 2 12
23. Távközlő diszpécser 6 4 2 12
24. Energiadiszpécser 6 4 2 12
25. Energiaoperátor 6 4 2 12
26. Elektrikus 6 4 2 12
27. Blokkmester
(beosztott blokkmester)
6 4 2 12
28. Biztosítóberendezési művezető 6 4 2 12
29. Biztosítóberendezési műszerész 6 4 2 12
30. Biztosítóberendezési lakatos 6 4 2 12
31. Biztosítóberendezési-diszpécser 6 4 2 12
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
32. Szolgálatvezető 6 4 2 12
33. Üzemvezető 6 4 2 12
34. Pályamester 6 4 2 12
35. Technikus 6 4 2 12
36. Készenlétes 6 4 2 12
37. Vasúti munkavezető 15 13 2 6
38. Vonalgondozó 6 4 2 12
39. Előmunkás 15 13 2 6
40. Művezető 15 13 2 6
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
41. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő 8 4 4 6
42. Mozgólépcső üzemvezető 8 4 4 12
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
43. Tolópad-vezető 4 2 2 12
44. Fordítókorong-kezelő 4 2 2 12
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
45. Elővárosi vasútijármű vezető 30 10 20 3
46. Villamosmozdony-vezető 30 10 20 3
47. Dízelmozdony-vezető 30 10 20 3
48. Gőzmozdonyvezető 30 10 20 3
49. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető 30 10 20 3
50. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető 30 10 20 3
51. Vasúti vágánygépkocsi-vezető 30 10 20 3
52. Motoros-hajtány vezető 30 10 20 3
53. Hajtányvezető 30 10 20 3
54. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető 30 10 20 3

II.2. Helyi vasúti pályahálózat

II.2.1. Közúti villamosvasúti pályahálózat

      Oktatási idő megoszlása (év/óra)  
Sorszám Munkakör Éves
oktatási
idő
(óra)
Forgalmi ismeret Közlekedés biztonsági és egyéb ismeretek Gyakoriság (hónap)
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi főmérnök 8 6 2 6
2. Üzemvezető 8 6 2 6
3. Szakszolgálat-vezető 8 6 2 6
4. Forgalmi csoportvezető 8 6 2 6
5. Forgalmi diszpécser 30 26 4 3
6. Váltóőr, Tabulátorkezelő 15 13 2 6
7. Jelzőőr 15 13 2 6
8. Vonatvezető 15 13 2 6
9. Kísérő 8 4 4 6
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
10. Távközlőmester, műszerész 6 4 2 12
11. Távközlő diszpécser 6 4 2 12
12. Energiadiszpécser 6 4 2 12
13. Energiaoperátor 6 4 2 12
14. Elektrikus 6 4 2 12
15. Blokkmester
(beosztott blokkmester)
6 4 2 12
16. Biztosítóberendezési művezető 6 4 2 12
17. Biztosítóberendezési műszerész 6 4 2 12
18. Biztosítóberendezési lakatos 6 4 2 12
19. Biztosítóberendezési-diszpécser 6 4 2 12
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
20. Szolgálatvezető 6 4 2 12
21. Üzemvezető 6 4 2 12
22. Pályamester 6 4 2 12
23. Technikus 6 4 2 12
24. Készenlétes 6 4 2 12
25. Vasúti munkavezető 15 13 2 6
26. Vonalgondozó 6 4 2 12
27. Előmunkás 15 13 2 6
28. Művezető 15 13 2 6
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
29. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő 8 4 4 6
30. Mozgólépcső üzemvezető 8 4 4 12
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
31. Tolópad-vezető 4 2 2 12
32. Fordítókorong-kezelő 4 2 2 12
Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök
33. Közúti vasútijármű vezető 30 10 20 3
34. Villamosmozdony-vezető 30 10 20 3
35. Dízelmozdony-vezető 30 10 20 3
36. Gőzmozdonyvezető 30 10 20 3
37. Gőzakkumulátoros-mozdony vezető 30 10 20 3
38. Saját géperejű vasúti munkagép-vezető 30 10 20 3
39. Vasúti vágánygépkocsi-vezető 30 10 20 3
40. Motoros-hajtány vezető 30 10 20 3
41. Hajtányvezető 30 10 20 3
42. Közúti-vasúti kétéltűjármű vezető 30 10 20 3

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat (Metró)

      Oktatási idő megoszlása (év/óra)  
Sorszám Munkakör Éves
oktatási idő
(óra)
Forgalmi ismeret Közlekedés-
biztonsági és egyéb
ismeretek
Gyakoriság
(hónap)
Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök
1. Forgalmi főmérnök 8 6 2 6
2. Üzemvezető 8 6 2 6
3. Szakszolgálat-vezető 8 6 2 6
4. Forgalmi csoportvezető 8 6 2 6
5. Központi forgalmi menetirányító (KFM) 30 26 4 3
6. Központi forgalmi operátor 30 26 4 3
7. Központi forgalmi menetirányító megbízottja 30 26 4 3
8. Központi utasforgalom-irányító diszpécser (KUD) 30 26 4 3
9. Állomási forgalmi szolgálattevő 30 26 4 3
10. Járműtelepi forgalmi szolgálattevő 30 26 4 3
11. Járműtelepi forgalmi operátor 30 26 4 3
12. Tolatásvezető 15 13 2 6
13. Műszakvezető diszpécser 8 4 4 6
14. Állomási diszpécser 15 13 2 6
15. Peronőr 8 4 4 6
16. Jelzőőr 15 13 2 6
Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök
17. Távközlőmester, műszerész 6 4 2 12
18. Távközlő diszpécser 6 4 2 12
19. Energiadiszpécser 6 4 2 12
20. Energiaoperátor 6 4 2 12
21. Elektrikus 6 4 2 12
22. Blokkmester (beosztott blokkmester) 6 4 2 12
23. Biztosítóberendezési művezető 6 4 2 12
24. Biztosítóberendezési műszerész 6 4 2 12
25. Biztosítóberendezési lakatos 6 4 2 12
26. Biztosítóberendezési-diszpécser 6 4 2 12
Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök
27. Szolgálatvezető 6 4 2 12
28. Üzemvezető 6 4 2 12
29. Pályamester 6 4 2 12
30. Vonalgondozó 6 4 2 12
31. Technikus 6 4 2 12
32. Készenlétes 6 4 2 12
33. Vasúti munkavezető 15 13 2 6
34. Előmunkás 15 13 2 6
35. Művezető 15 13 2 6
36. Műszaki diszpécser 15 13 2 6
Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök
37. Mozgólépcső (mozgójárda) kezelő 8 4 4 6
38. Mozgólépcső üzemvezető 8 4 4 12
Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök
39. Kocsiszíni diszpécser 15 13 2 6
40. Járművezető instruktor 15 13