Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.06.30. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.07.01.
2015.07.02. - 2016.06.30.
2016.07.01. - 2016.07.01.
2016.07.02. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában, 175. § (3) bekezdés b) és d) pontjában,
az 1. § (13) bekezdése tekintetében a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában,
a 2. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (1) bekezdés f) pontjában és a 175. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §
(1) A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4a. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó,”
(2) Az R1. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés szerinti ügyfél-regisztráció elektronikus úton is megtehető
a) természetes személy ügyfél esetében, ha rendelkezik ügyfélkapuval,
b) gazdálkodó szervezet és egyéb nem természetes személy esetében, ha az önálló képviseletre jogosult képviselője rendelkezik ügyfélkapuval,
és ügyfélkapu segítségével azonosítja magát.”
(3) Az R1. 103. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az első rendelkezés az ügyintézési rendelkezések nyilvántartásának felületén elektronikus úton is megtehető
a) természetes személy ügyfél esetében, ha rendelkezik ügyfélkapuval,
b) gazdálkodó szervezet és egyéb nem természetes személy esetében, ha az önálló képviseletre jogosult képviselője rendelkezik ügyfélkapuval,
és ügyfélkapu segítségével azonosítja magát.”
(4) Az R1. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107. § Papír alapú ügyintézés esetén az elektronikus űrlapon adott meghatalmazásról a SZEÜSZ szolgáltató az ügyfél vagy meghatalmazottja kérelmére az eljáró hatóság számára a meghatalmazás érvényességének az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt, a rendelkezési nyilvántartásban történő lekérdezése céljából képi formátumú elektronikus, valamint papír alapú hiteles vagy nem hiteles másolat készítését biztosítja. A papír alapú másolaton a meghatalmazás nyilvántartási azonosítóját is fel kell tüntetni.”
(5) Az R1. 123. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott azonosítás és ellenőrzés sikeressége esetén a regisztrációt végző szerv átveszi az igénylő természetes személyazonosító adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek nyilvántartásából, illetve a központi idegenrendészeti nyilvántartásból, és rögzíti az igénylő állampolgárságát, választott felhasználói nevét és elektronikus levelezési címét a regisztrációs adatbázisban. A (4) bekezdésben meghatározott esetben a regisztrációt végző személy - sikeres azonosítást követően - a természetes személyazonosító adatokat, az állampolgárságot, a felhasználói nevet és az elektronikus levelezési címet rögzíti a regisztrációs adatbázisban. Ha a regisztráció során törvényes képviselő jár el, a regisztrációt végző rögzíti a törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa vagy a törvényes képviseleti jogosultságát igazoló határozat számát.”
(6) Az R1. 126. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú önállóan is jogosult ügyfélkapu nyitására.”
(7) Az R1. a következő 129/A. §-sal egészül ki:
„129/A. § Az ügyfélkapuhoz tartozó elektronikus levelezési cím érvényességét a felhasználónak kell biztosítania. A felhasználó felel azért, hogy az elektronikus levelezési cím létező és pontos legyen.”
(8) Az R1. 133. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„133. § (1) Az ügyfélkapu megszűnik
a) a felhasználó a regisztrációs szervnél személyesen vagy írásban előterjesztett kérelmére;
b) a szolgáltató által biztosított elérési felületen a felhasználó által kezdeményezett megszüntetési eljárás alapján;
c) az ügyfélkapu-regisztrációs adatbázis adatkezelőjéhez a felhasználó által postai úton benyújtott megszüntetési kérelemre, valamint
d) a felhasználó halála esetén a 135. § (1) és (2) bekezdése szerint.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint kezdeményezett ügyfélkapu megszüntetést a regisztrációs szerv, illetve az ügyfél-regisztrációs adatbázis adatkezelője haladéktalanul végrehajtja.
(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti kérelem esetén annak beérkezését követően az ügyfél-regisztrációs adatbázis adatkezelője tájékoztatást kér a szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy az érintett személy ügyfélkapus elektronikus tárhelyén található-e adat, és
a) amennyiben az elektronikus tárhely üres, az ügyfél-regisztrációs adatbázis adatkezelője a válasz beérkezésétől számított 5 napon belül megszünteti az ügyfélkaput, és erről a felhasználót írásban tájékoztatja;
b) amennyiben a tárhely nem üres, az ügyfél-regisztrációs adatbázis adatkezelője haladéktalanul figyelmeztető üzenetet küld postai úton a felhasználó címére, melyben 21 napos határidővel kéri a tárhely kiürítését. E határidő leteltével megszünteti az ügyfélkaput.
(4) A megszüntetésre kerülő ügyfélkapu tárhelyén tárolt adatokat a szolgáltató helyreállíthatatlan módon törli.”
(9) Az R1. 134. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„134. § Ha a regisztrációs adatbázis adatkezelője arról szerez tudomást, hogy a felhasználó elhalálozott, kezdeményezi a szolgáltatónál az elhunyt személy ügyfélkapujának tárhely vizsgálatát.”
(10) Az R1. 135. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„135. § (1) Amennyiben a szolgáltató a tárhely vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az elhalálozott ügyfélkapu felhasználó elektronikus tárhelyén nem található dokumentum, erről haladéktalanul értesíti a regisztrációs adatbázis adatkezelőjét, aki haladéktalanul gondoskodik az ügyfélkapu megszüntetéséről.
(2) Amennyiben a szolgáltató a tárhely vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy az elhunyt tárhelyén található dokumentum, a dokumentumok haladéktalan letárolását követően értesíti a regisztrációs adatbázis adatkezelőjét, aki az értesítés beérkezését követően haladéktalanul gondoskodik az ügyfélkapu megszüntetéséről.
(3) Az ügyfélkapu megszüntetésével egyidejűleg a regisztrációs adatbázis adatkezelője a dokumentumok átvételének módjáról és helyéről tájékoztatja a hagyatéki leltár felvételére hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot.
(4) Amennyiben az elhalálozás időpontjától számított 5 éven belül jelentkezik az örökös, a szolgáltató a személyazonosságának, valamint az öröklés tényének vagy öröklésre való jogosultságának ellenőrzését követően az örökössel egyeztetett módon, a költséghatékonyság figyelembevételével biztosítja az elhunyt ügyfélkapujának tárhelyén található dokumentumok átadását.
(5) Amennyiben az elhalálozás időpontjától számított 5 éven belül nem jelentkezik az örökös, a szolgáltató gondoskodik a korábban a tárhelyről letárolt dokumentumok helyreállíthatatlan módon való törléséről.”
(11) Az R1. 176. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésekor már meglévő ügyfélkapuval rendelkező személyek esetében vélelmezni kell, hogy az ügyfél a rendelkezési nyilvántartás tekintetében hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz. Az ügyfél-regisztrációs adatbázist kezelő szerv a Módr1. hatálybalépését követő 30 napon belül elektronikus úton értesíti az ügyfelet a vélelemről és arról, hogy ha az ügyfél más kapcsolattartási formára kíván áttérni, azt hogyan teheti meg.”
(12) Az R1.
a) 103. § (5) bekezdésében a „vagy más SZEÜSZ” szövegrész helyébe a „vagy - a központi azonosítási ügynök kivételével - más SZEÜSZ” szöveg,
b) 128. §-ában az „A szolgáltató” szövegrész helyébe az „Az ügyfélkapu-regisztrációs adatbázis adatkezelője” szöveg
(13) Hatályát veszti az R1. 30., 32. és 175. §-a.

2. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. §
(2) Az R2. 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervnél és)
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.”
(3)
(4) Az R2. 7/B. § (2) bekezdésében a „kormányablakoknál” szövegrész helyébe a „kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál” szöveg lép.
2. §
(1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél ügyintézési rendelkezést tehet az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervnél és
a) a kormányablakban,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatala illetékességi területén működő okmányirodában,
c) a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltatóhelyeken,
d) - az első ügyintézési rendelkezés kivételével - az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont keretében biztosított telefonos ügyfélszolgálaton.”
(2)
(3) Az R2. a következő 5/a. alcímmel egészül ki:
5/a. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője
7/B. § (1) Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása adatkezelőjeként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.”
(4)
(5) Hatályát veszti az R2. 3. § (3) bekezdése.

3. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. §   Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ügyintézési rendelkezésben tett, a rendelkezési nyilvántartásban elérhető meghatalmazásra az ügyfél és meghatalmazottja papír alapú ügyintézés esetén is hivatkozhat, a meghatalmazás nyilvántartási azonosítójának közlésével vagy a meghatalmazás képi formátumú elektronikus, valamint papír alapú hiteles vagy nem hiteles másolatának bemutatásával. Az eljáró hatóság a rendelkezési nyilvántartásra irányadó szabályok szerint a rendelkezési nyilvántartásban ellenőrzi a meghatalmazás érvényességét.”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § (2) és (4) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
  • A jogszabály 2015. június 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 94. számában.
  • hatályba lépett 2015. július 1-jén.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2016. július 2-án.
A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2016. július 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.