Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.06.30. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.07.01.
2015.07.02. - 2015.07.04.
2015.07.05. - 2015.07.05.
2015.07.06. - 2016.06.30.
2016.07.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §   Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet” szöveg lép.

2. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §
(1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Egylakásos „C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú lakóépület az (1) bekezdés b) pontja szerinti vásárlása, vagy (1) bekezdés c) pontja szerinti bővítése esetén a családok otthonteremtési kedvezményének igényléséhez, a hitelintézet részére az igénylőnek csatolni kell a lakóépület fekvése szerinti építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy 2013. január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e.”
(2) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha
az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának)
bb) a tulajdonában lévő lakása bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte, vagy az építésügyi hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette, vagy”
(3) Nem lép hatályba a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (1b) bekezdése.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. §   Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 11/A. § (1) bekezdésében az „1. § (2) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében” szöveg,
b) 60. § (5) bekezdés a) pontjában a „székhelyét, az Épkiv. 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,” szövegrész helyébe a „székhelyét,” szöveg,
c) 60. § (5) bekezdés b) pontjában a „helyrajzi számát,” szövegrész helyébe a „helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,” szöveg,
d) 60. § (9) bekezdés b) pontjában a „helyrajzi számát,” szövegrész helyébe a „helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,” szöveg,
e) 6. melléklet II. és III. táblázat címében az „1. § (2) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „1. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében” szöveg

4. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. §
(1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek:
sajátos építmények műszaki tervezési terület)
ca) közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás részszakterület, közúti építmények tervezési részszakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, hajózási építmények tervezési részszakterület, hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület,”
(2) Az R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felelős műszaki vezetői szakterület műemléki részszakterületén 5 év szakmai gyakorlati időként a műemléken teljesített vagy azzal összefüggő és az (1) bekezdés b)-c), f)-i) pontjának megfelelő tartalmú tevékenység idejét kell igazolni azzal, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek együttesen legfeljebb 3 évet tehetnek ki.”
(3) Az R. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) „Műemlékek területén gyakorlott” címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, belsőépítész tervező, építési műszaki ellenőr és energetikai tanúsító kérheti, aki a saját szakterületén műemléki védelem alatt álló építmény vonatkozásában három év gyakorlatot igazol.”
(4) Az R. 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/A. § Műemlék épület esetén az energetikai tanúsítónak az R1. szerinti energetikai minőségtanúsítvány javaslattételének kidolgozásához szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület jogosultsággal bíró szakértőt vagy „műemlékek területén gyakorlott” címmel rendelkező szakmagyakorlót kell bevonnia, ha az energetikai tanúsító nem rendelkezik a „műemlékek területén gyakorlott” címmel.”
(5) Az R. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § Műemlék építmény esetén a 2015. április 1. előtt
a) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységet irányító MV-É szakterületen bejegyzett felelős műszaki vezető jogosult műemléken felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére, a kivitelezési szerződés teljesítéséig;
b) megkötött szerződéssel rendelkező SZÉSZ szakterületen bejegyzett építésügyi műszaki szakértő jogosult műemléken építésügyi műszaki szakértői tevékenység végzésére, a szerződés teljesítéséig.”
(6) Az R. a következő 51. §-sal egészül ki:
„51. § A 2014. január 1-jét megelőzően közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót az 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat szerinti sajátos műszaki tervezési terület KÉ-VK, KÉ-VV, KÉ-KK, KÉ-LK, vagy a KÉ-HK tervezési részszakterületére hivatalból át kell sorolni az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül.”
(7) Az R.
a) 47. § (8) bekezdésében a „szakterületen és közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal,” szövegrész helyébe a „szakterületen,” szöveg,
b) 1. melléklet IV. pont 1. részében foglalt táblázat E:4 mezőjében az „5 év műemléken műszaki szakértő irányítása mellett” szövegrész helyébe az „5 év” szöveg
(8) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(9) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. §   A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében a „hatályban lévő” szövegrész helyébe „hatályban lévő, vagy a (3) bekezdés szerint elfogadott” szöveg lép.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §
(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.
(2) Az 1. alcím, a 2. § (1) és (2) bekezdése és az 5. alcím 2015. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. és a 4. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 168/2015. (VI. 30.) KORM. RENDELETHEZ

Az R. 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat 6-24. sora helyébe sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

  (A) (B) (C) (D) (E) (F)
(1.) (Szakmagyakorlási
terület megnevezése)
(Szakterület/
részszakterület
megnevezése)
(Szakterület/
részszakterü-
let jelölése)
(Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni) (Képesítési minimum követelmény és az ezzel egyenértékű szakképzettség) (Szakmai
gyak. idő)
           
6.   Közlekedési építmények tervezési szakterület részszakterület szerint részszakterület szerint  
7. Sajátos műszaki tervezési terület Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület KÉ-VA Országos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, városi közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is), sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése. okleveles közlekedés-
építőmérnök,

közlekedés-építőmérnök
3 év


5 év
7/A.   Közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület KÉ-VK Vasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése okleveles közlekedésmérnök,

közlekedésmérnök
3 év

5 év
7/B.   Közlekedési építmények tervezési szakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás, részszakterület KÉ-VV Vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energiatávvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök,

közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
gépészmérnök
3 év5 év
8.   Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület KÉ-K Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit - tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig. Valamennyi közút forgalom szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti erdészeti magánút tervezése. okleveles közlekedés-
építőmérnök,

közlekedés-építőmérnök
3 év


5 év
8/A.   Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület KÉ-KK Valamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése okleveles közlekedésmérnök,

közlekedésmérnök
3 év

5 év
9.   Közlekedési építmények tervezési szakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület KÉ-L Repülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése, létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely, repülőtéri tároló helyek tervezése. okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,

közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év5 év
9/A.   Közlekedési építmények tervezési szakterület légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület KÉ-LK Légi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának, a technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése. okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,

közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év


5 év
10.   Közlekedési építmények tervezési szakterület hajózási építmények tervezési részszakterület KÉ-HA Hajózási építmények tervezése. okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles közlekedésmérnök,

közlekedés-építőmérnök, közlekedésmérnök
3 év5 év
10/A.   Közlekedési építmények tervezési szakterület hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület KÉ-HK Hajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének tervezése okleveles közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,

közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év


5 év
11.   Hírközlési építmények tervezési szakterület HI részszakterület szerint részszakterület szerint  
12.   Hírközlési építmények tervezési szakterület vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület HI-V Vezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése. okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,

villamosmérnök,
mérnökinformatikus
3 év5 év
13.   Hírközlési építmények tervezési szakterület vezeték nélküli hírközlési építmények tervezési részszakterület HI-VN Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése. okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,

villamosmérnök,
mérnökinformatikus
3 év5 év
14.   Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület VZ részszakterület szerint részszakterület szerint  
15.   Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület VZ-TEL Települési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése. okleveles építőmérnök,

építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év

5 év
16.   Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület VZ-TER Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) tervezése. okleveles építőmérnök,

építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év

5 év
17.   Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részszakterület VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés. okleveles építőmérnök,

építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év

5 év
18.   Bányászati építmények tervezési szakterület B Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése. okleveles bánya- és geotechnika mérnök 3 év
19.   Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület GO Kőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése. okleveles gáz- és olajipari mérnök 3 év
20.   Energiaellátási építmények tervezési szakterület EN részszakterület szerint részszakterület szerint  
21.   Energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterület EN-HŐ Hőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése. okleveles szakirányú gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles energetikai mérnök,
3 év
22.   Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület EN-VI Villamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.
gépészmérnök, villamosmérnök,
energetikai mérnök,

5 év
23.   Energiaellátási építmények tervezési szakterület megújuló energia építmények tervezési részszakterület EN-ME Megújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros, fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.    
24.   Energiaellátási építmények tervezési szakterület atomenergia építmények tervezési részszakterület EN-A Atomenergia alkalmazására szolgáló építmények tervezése. okleveles szerkezet-
építőmérnök,
okleveles építészmérnök (tartószerkezeti kreditteljesítéssel)
7 év
           

2. MELLÉKLET A 168/2015. (VI. 30.) KORM. RENDELETHEZ

Az R. 2. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

  (A) (B) (C)
(1.) (Szakterület
megnevezése)
(Jelölése a
névjegyzékben)
(Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)
     
2. „C” kategória MV-Ép/C Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület nagyságig, 7,5 m építménymagasságig és 6,6 m falköz (oszlopköz) távolságig,
b) teherhordó és szakipari szerkezeteinek megváltoztatására nem irányuló (pl. karbantartás, felújítás) építési-szerelési munkák esetében korlátozás nélkül.
     

1-2. MELLÉKLET A 168/2015. (VI. 30.) KORM. RENDELETHEZ

1-2. MELLÉKLET A 168/2015. (VI. 30.) KORM. RENDELETHEZ

  • A jogszabály 2015. június 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 94. számában.
  • hatályba lépett 2015. június 30-án.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2016. július 1-jén.
A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 6-án lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 5-én lett hatályon kívül helyezve.