Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.06.30. - 2015.06.30.
2015.07.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. §
(1) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/B. §-a szerinti, 2015. július-november hónapra számfejtésre kerülő kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan egy összegben
a) a helyi önkormányzat,
b) a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 9. melléklet IV. pontja alapján állami támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó), és
c) a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv
részére [az a)-c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: fenntartó].
(2) A fenntartó a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlékra jogosult.
(3) A fenntartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.
(4) Nem nyújtható támogatás a kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 6. számú mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
(5) A támogatás kizárólag a 2015. évi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett kiegészítő pótlékra, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

2. A helyi önkormányzatok támogatása

2. §
(1) A központi költségvetés előleget biztosít a helyi önkormányzat részére a 2015. augusztus-december hónapokban fizetendő kiegészítő pótlékhoz és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Az előleg egy hónapra jutó mértéke a 2015. július hónapra ténylegesen számfejtett kiegészítő pótlék összegének 127%-a.
(2) A kincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) 2015. július 29-éig - önkormányzatonkénti bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal - a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére az (1) bekezdés szerinti előleg mértékéről.
(3) A miniszter helyi önkormányzatonkénti bontásban adatot szolgáltat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előleg 5 hónapra jutó mértékéről.
(4) A kincstár az előleg összegét - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2015. augusztus 3-ai utalványozása alapján - egy összegben folyósítja.
3. §
(1) A támogatás felhasználásának határideje 2015. december 31. A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról e fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.
(2) Az igazgatóság az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével felülvizsgálja.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő határnapig fel nem használt, vagy nem a célnak megfelelően felhasznált támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A helyi önkormányzat a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét, a helyi önkormányzat a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

3. A nem állami szociális fenntartók támogatása

4. §
(1) A kincstárnak a nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság)
a) a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlékhoz (a továbbiakban: ágazati pótlék) nyújtott támogatás összegét megállapító határozatában foglalt mutatószámok és
b) a 2. melléklet szerinti összeg
alapulvételével, 2015. augusztus 10-éig hivatalból határozatot hoz a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2015. évi támogatásról.
(2) Ha a nem állami szociális fenntartónak az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásra való jogosultsága év közben keletkezik, az igazgatóság a kiegészítő pótlék, valamint az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról egy határozatban dönt.
(3) Ha az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan a nem állami szociális fenntartó pótigényt vagy lemondást nyújt be, az igazgatóság a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összegét is hivatalból módosítja.
5. §
(1) Az igazgatóság a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján összesített támogatási igényét 2015. július 31-éig küldi meg a miniszter részére.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben igényelt támogatást 2015. augusztus 5-éig utalja át az igazgatóságnak.
(3) Az igazgatóság a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatást 2015. augusztus 10-éig, a 4. § (1) bekezdése szerinti határozatban megjelölt és a nem állami szociális fenntartó nevére szóló - magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett - fizetési számlára folyósítja.
(4) A támogatás folyósítására - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 14-16. §-át kell alkalmazni.
6. §
(1) A nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére az Átr. 17-26. §-ában foglaltakat kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) A nem állami szociális fenntartó a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét, a fenntartó a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 166/2015. (VI. 30.) KORM. RENDELETHEZ

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ
a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatási előleg utalványozásához

Megye kódja / sorszám:     /        
neve:  
Önkormányzat Az előleg 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértéke
Sor-
szám
KSH kódja PIR szám Neve  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Megye összesen:      
..............................., ...... év .............hó ....... nap
P. H.
  ...................................
igazgató

2. MELLÉKLET A 166/2015. (VI. 30.) KORM. RENDELETHEZ

A 2015. augusztus és december között fizetendő kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

FOKOZAT A B C D E F G H I J
1 - - - - 4 740 36 190 30 690 43 046 30 046 0
2 - - - - 6 427 35 386 29 711 42 222 29 307 0
3 - - - 767 8 114 34 415 28 553 41 399 26 794 0
4 - - - 1 902 9 802 33 583 27 533 40 575 23 215 0
5 - - - 4 633 12 533 34 821 28 583 42 777 21 242 0
6 - 343 209 6 320 14 220 33 988 27 563 40 659 16 244 0
7 262 826 683 8 007 15 907 33 155 26 543 37 203 11 851 0
8 387 1 850 1 650 9 695 17 595 31 713 23 935 34 352 8 062 0
9 2 087 3 891 3 691 12 739 20 639 32 341 22 129 37 856 12 758 0
10 3 088 6 136 5 936 15 261 23 161 29 316 18 486 36 821 12 916 0
11 4 175 8 381 8 181 17 888 25 788 26 290 14 843 37 080 13 073 0
12 5 350 10 626 10 426 20 618 27 921 23 265 11 200 37 340 13 230 0
13 7 313 14 498 14 298 24 915 29 547 25 486 12 804 42 139 16 506 0
14 9 118 18 086 17 886 28 898 30 416 27 045 13 745 44 335 17 180 0
  • A jogszabály 2015. június 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 94. számában.
  • hatályba lépett 2015. július 1-jén.