Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.06.12. - 2015.06.12.
2015.06.13. - 2015.06.30.
2015.07.01. - 2015.07.01.
2015.07.02. - 2015.12.11.
2015.12.12. - 2016.06.13.
2016.06.14. - 2020.02.14.
2020.02.15. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 11. § (1) bekezdése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § (3) bekezdése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központból (a továbbiakban: KLIK)
a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében meghatározott köznevelési intézmény, többcélú intézmény és
b) az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény, annak tagintézménye vagy intézményegysége az abban meghatározottak szerint
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kiválással érintett köznevelési intézmény] - az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából - kiválik, és a kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapít.
(2) A kiválással érintett köznevelési intézmény esetében az átalakítás időpontja utáni időszakra áthúzódó kötelezettséget a KLIK 2015. június 15-éig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) egyetértésével vállalhat. A KLIK az átalakítás időpontjáig a költségvetési kiadási előirányzatainak a kiválással érintett köznevelési intézményekre jutó arányos része terhére - az európai uniós forrásból megvalósuló beruházások kivételével - beruházást, felújítást érintően új kötelezettséget nem vállalhat, a kiválással érintett köznevelési intézményeket érintő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével létesíthet vagy szüntethet meg.
(3) Az átalakítás időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a KLIK-et illetik meg, illetve terhelik.
(3) Az átalakítás időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig a KLIK-et illetik meg, illetve terhelik. A kiválással érintett köznevelési intézmény esetében a hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projekteket érintő követelések és kötelezettségek tekintetében a 7. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az oktatásért felelős miniszter a KLIK alapító okiratának e § szerinti átalakításával összefüggő módosításáról 2015. június 19-éig gondoskodik. E határnap eredménytelen eltelte esetén a kincstár a KLIK átalakítását az R. és e rendelet alapján az átalakítás időpontjával hivatalból jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.
(5) Az Oktatási Hivatal a szakképzési centrumot új OM azonosítóval veszi nyilvántartásba. Ha a kiválás a köznevelési intézmény tagintézményét vagy intézményegységét érinti, a KLIK szervezeti egységeként továbbműködő köznevelési intézmény OM azonosítója nem változik.
2. §   A KLIK 1. § szerinti átalakítására és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2015. július 1-jével kerül sor.
3. §   Az 1. § szerinti átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum. A kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a munkavégzésre irányuló, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti jogviszonyok tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH a KLIK jogutódja.
4. §
(1) A KLIK foglalkoztatotti állományából
a) a kiválással érintett köznevelési intézményben pedagógus munkakörben, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben és a gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben foglalkoztatottak - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint kerülnek a szakképzési centrum,
b) a kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat
ba) a KLIK központi szervében ellátó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 58. §-a szerint kerülnek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az NSZFH,
bb) a KLIK területi szervében ellátó személyek a Kttv. 72. §-a szerint kerülnek a szakképzési centrum állományába.
(2) Ha az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény kiválással érintett tagintézményében vagy intézményegységében pedagógus munkakörben vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy munkaköre a kiválással nem érintett tagintézmény vagy intézményegység nem szakképzéssel összefüggő alapfeladatának ellátására is kiterjed, a KLIK foglalkoztatotti állományából a szakképzési centrum állományába történő átvételére az 5. § (2) bekezdése szerinti megállapodás ilyen rendelkezése alapján kerül sor.
5. §
(1) A közfeladat átvételével kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám-átcsoportosításról, a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása, valamint a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az 1. melléklet szerinti átadás-átvételi megállapodást kell kötni. A megállapodás 1. melléklet szerinti tartalmától a felek egyező akarattal eltérhetnek.
(2) A megállapodás alapjául szolgáló átadás-átvételi eljárást a KLIK és - a szakképzési centrumok helyett eljárva - az NSZFH folytatja le. A megállapodást 2015. július 1-jei hatállyal a KLIK, - a szakképzési centrum nevében és képviseletében eljárva - az NSZFH, az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter írja alá.
(3) Az átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan a KLIK a 2015. június 30-i állapotnak megfelelően az NSZFH-nak átadja a kiválással érintett köznevelési intézménnyel és az átvételre kerülő közfeladattal kapcsolatosan
a) a kiválással érintett köznevelési intézményre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat,
b) a kötelezettségvállalásokra és a vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra állományra, informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait,
c) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, valamint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatban keletkezett további iratokat,
d) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett személyi- és tanügyi dokumentumokat, valamint
e) a szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben a 2015/2016. tanévre a KLIK-re megállapított keretszámokat a 2. mellékletben meghatározott keretszámok kivételével.
(4) A megállapodásban kell rendezni az átalakítás időpontjával le nem zárható követelések és kötelezettségek elszámolásának módját.
6. §
(1) Az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény tagintézményének vagy intézményegységének kiválása esetén a feladatellátást szolgáló ingatlan, illetve ingatlanrész KLIK és a szakképzési centrum közötti használatának
a) teljes megosztására kerül sor, ha a többcélú intézmény két vagy több ingatlannal, két vagy több bejárattal vagy külön feladat-ellátási helyekkel rendelkezik, vagy
b) - az a) pontban meghatározott megosztási lehetőség hiányában - az ingatlan megosztására kerül sor akként, hogy a nevelőtestületek működése külön helyiségben biztosított legyen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megosztás során, ha annak műszaki akadálya nincs, a közműrendszereket is szét kell választani.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti használatmegosztás esetén a többcélú intézmény működtetésének kötelezettsége és költsége az azt használó fenntartót terheli. Ha az R. 4. mellékletében meghatározott többcélú intézmény vagy annak kiválással érintett tagintézményének vagy intézményegységének működtetője az átalakítás és a közfeladat átvételének időpontjában települési önkormányzat, a többcélú intézmény működtetésének költsége a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-a szerint terheli a települési önkormányzatot.
(4) Az ingatlan használatának az (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes megosztása hiányában a működtetési kötelezettség és költség viselése tekintetében az NSZFH és a KLIK megállapodása irányadó.
7. §
(1) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott olyan projektek átadás-átvételéről, amelynek kedvezményezettje a KLIK, az átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni.
(1) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek) tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás folyósítását követő napon a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép. Az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum általi teljesítéséről a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni.
(2) Az átvételre kerülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép. A támogató a támogatási szerződés módosításáról annak jogszabályban meghatározottak szerinti kezdeményezésétől számított 20 napon belül gondoskodik.
(2) Az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a KLIK vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat.
(3) A KLIK a projekt átvételével egyidejűleg az NSZFH részére átadja az általa igényelt, a támogató felé el nem számolt és számlákkal le nem fedett támogatási előleget.
(3) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott, az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép.
(4) Az átadás-átvételi megállapodás hatálybalépéséig az átvételre kerülő projektben vállalt kötelezettségeket a KLIK teljesíti.
(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében a támogató a szerződésmódosítások végrehajtásáról a szakképzési centrum kezdeményezésétől számított húsz napon belül intézkedik.
8. §
(1) Az átadás-átvételi megállapodás alapjául szolgáló, leltárban meghatározott, települési önkormányzat tulajdonában álló mindazon ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezeléséről, illetve ingyenes használatáról, amely a kiválással érintett köznevelési intézmény közfeladat ellátását biztosítja, az NSZFH a tulajdonos települési önkormányzattal megállapodást köt.
(2) A vagyonkezelői szerződésben, illetve a használati szerződésben az ingatlan és ingó vagyonelemeket a 2015. június 30-i állapot szerint kell feltüntetni. Az ingó vagyonelem e § szerinti fizikai mozgatása kizárólag az ingó vagyonelem azonosító adatainak és az új használati helynek a megjelölésével történhet.
9. §
(1) A KLIK-ből az R. 3. mellékletében meghatározott köznevelési intézmény - az ellátott köznevelési feladat más szervezeti formában történő hatékony ellátása céljából - 2016. július 1-jével kiválik, és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrumba olvad be.
(2) A KLIK R. 3. melléklete szerinti átalakítására az 1. § (2)-(5) bekezdését, a 3. §-t, a 4. § (1) és (3) bekezdését, az 5. §-t és a 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy
a) az átalakításra és az ahhoz kapcsolódó közfeladat átvételére 2016. július 1-jével kerül sor,
b) az e rendeletben meghatározott határnapnak azt a napot kell tekinteni, amely számánál fogva a 2016. év azonos hónap szerinti azonos naptári napjának felel meg, ha pedig ez a nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapot,
c) az átadás-átvételi eljárást a KLIK és a szakképzési centrum folytatja le.
10. §
(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 11-13. § 2015. július 1-jén lép hatályba.
14. §
(1) E rendeletnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. § (2) bekezdésével megállapított 7. §-át az átvételre kerülő projektek elszámolására, lezárására - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kell alkalmazni.
(2) Ha az átvételre kerülő projektek szakképzési centrum részére történő átadása a Módr. hatálybalépése előtt megtörtént, az átvételre kerülő projektek elszámolására, lezárására a 7. § 2015. július 1-jén hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A hazai, illetve az európai uniós forrásból megvalósuló projektek tekintetében az 1. § (2) bekezdés első mondatát, a hazai forrásból megvalósuló projektek tekintetében az 1. § (2) bekezdés második mondatát nem kell alkalmazni.
11. §
(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki)
c) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények - ide nem értve a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolákat és többcélú intézményeket - fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.”
(2) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. szerinti fenntartói jogokat és kötelezettségeket.”
(3) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A miniszter a szakképzési centrum felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § g) és h) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök és a szakképzési centrum tevékenysége pénzügyi ellenőrzésének középirányító szervként történő gyakorlását a Hivatalra átruházhatja.
(2) A szakképzési centrum főigazgatója felett a Hivatal főigazgatója gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.”
(5) Az R. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(6) Az R. 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
12. §
(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) és (6) bekezdésében a „működő” szövegrész helyébe a „működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő” szöveg lép.
(2) Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében a „maradnak,” szövegrész helyébe a „maradnak, kivéve azokat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító feladatellátási helyeket, amelyekre vonatkozóan a 2014. vagy a 2015. évben az oktatásért felelős miniszter a fenntartói jog átadására vonatkozó döntést hozott,” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat „Az intézmény megnevezése” oszlopának 246. sorában a „Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” szövegrész helyébe a „Szakközépiskola és Kollégium” szöveg,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat „Az intézmény megnevezése” oszlopának 480. sorában a „Vay Ádám Körúti Telephelye” szövegrész helyébe a „Hengersori Telephelye” szöveg,
d) 1. mellékletében foglalt táblázat „Az intézmény megnevezése” oszlopának 481. sorában a „Hengersori Telephelye” szövegrész helyébe a „Vay Ádám Körúti Telephelye” szöveg,
e) 4. mellékletében foglalt táblázat „Az intézmény megnevezése” oszlopának 89. és 201. sorában a „Szakközépiskola” szövegrész helyébe a „Szakképző Iskola” szöveg,
f) 4. mellékletében foglalt táblázat „Feladatellátási hely címe” oszlopának 89. sorában az „Acélgyári út 73.” szövegrész helyébe az „Arany János út 12.” szöveg,
g) 4. mellékletében foglalt táblázat „Feladatellátási hely címe” oszlopának 201. sorában az „Arany János út 12.” szövegrész helyébe az „Acélgyári út 73.” szöveg,
h) 4. mellékletében foglalt táblázat „Fenntartó 2015. július 1-jétől” oszlopának 186. sorában az „NGM” szövegrész helyébe az „NGM/KLIK” szöveg,
i) 4. mellékletében foglalt táblázat „Fenntartó 2015. július 1-jétől” oszlopának 79. sorában a „KLIK” szövegrész helyébe az „NGM” szöveg
13. §
(1) Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontjában a „mint a szakképző intézmények fenntartója,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 4. § (6) és (8) bekezdése, valamint 7. § (3a) és (3b) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az R. 4. mellékletében foglalt táblázat 159-163. sora.

1. MELLÉKLET A 146/2015. (VI. 12.) KORM. RENDELETHEZ

Megállapodás
az állami fenntartású köznevelési intézményeknek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és szakképző centrumok közötti átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek átadásáról, megosztásáról és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozásáról

amely létrejött
egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye:
képviseli:
törzsszáma: adószáma:
bankszámlaszáma:
ÁHT azonosítója:
statisztikai számjele:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó),
másrészről a(z) ... nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:
ÁHT azonosítója:
statisztikai számjele:
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő),
harmadrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhelye:
képviseli:
törzsszáma:
adószáma:
mint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányító szerve (a továbbiakban: Átadó fejezet),
negyedrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium
székhelye: képviseli: törzsszáma: adószáma:
mint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányító szerve (a továbbiakban: Átvevő fejezet)


- a továbbiakban együtt: „Felek” - között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

I. bevezető rendelkezések

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján Átadó szervezetéből kiváló köznevelési intézményekből (a továbbiakban: köznevelési intézmények) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerinti szakképzési centrumokat alapít a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint.
2. A szakképzési centrumok fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el 2015. július 1-jétől. A szakképzési centrumok a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 2015. július 1-jével lépnek be.
3. E megállapodás célja az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges eljárási keretek meghatározása a köznevelési intézmények szakképzési feladatai ellátásának zökkenőmentes biztosítása érdekében.
4. E megállapodást Átvevő mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv annak a szakképzési centrumnak a nevében eljárva köti, amelyet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a köznevelési intézmény kiválásával alapít.
5. Az átadás-átvételnek a köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő feladatokat és ahhoz kapcsolódó gazdasági, ügyviteli és műszaki feladatokat a KLIK központi szervében ellátó, a KLIK foglalkoztatotti állományából a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába kerülő személyekkel összefüggő része tekintetében Átvevőnek az Átvevő fejezetet, a KLIK foglalkoztatotti állományából az Átvevő állományába kerülő személyekkel összefüggő része tekintetében az Átvevőt kell tekinteni.

II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

6. E megállapodás tárgya az Átadó által fenntartott köznevelési intézmények szakképzési és ahhoz kapcsolódó köznevelési feladatellátásához, fenntartásához, működtetéséhez kapcsolódó létszám és vagyon átadása és átvétele, az ezekkel összefüggő jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átruházása és a Kormánynak az átvételre kerülő közfeladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítására vonatkozó döntésének megalapozása.
7. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás keretében közölt adatok a jogok és kötelezettségek, szerződés-, kötelezettség- és követelésállomány, a munkavégzés feltételeit biztosító eszközök, valamint a létszám tekintetében a 2015. június 30-i fennálló tényleges állapotot tükrözik.
8. A jogutódlás keretében történő eszköz- és vagyonátadásra térítésmentesen kerül sor. A Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel a szervezeti integrációra és jogutódlásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és alapítói döntésekkel összhangban történik.

III. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

9. A köznevelési intézmények meghatározása*
Sor-
szám
OM
azonosító
Köznevelési intézmény
neve
Feladat-ellátási hely
neve
Feladat-ellátási
hely címe
         
         
         
* A táblázat a köznevelési intézmények számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A köznevelési intézmények száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges.

IV. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL TARTALMA

10. Létszám átadása
10.1. A köznevelési intézmények átadásra kerülő összes létszáma: ... fő,
ebből pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám: ... fő,
nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám: ... fő,
ebből betöltött álláshelyek száma: ... db.
Átadó központi szervéből és területi szervéből átadásra kerülő összes létszám ... fő,
ebből betöltött álláshelyek száma: ... db.
Az átadásra kerülő létszámot az 1. melléklet tartalmazza.
10.2. Az Átadó
− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak személyi anyagait, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági ellenőrzés során készített szakvéleményeket,
− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát érintő alapvető adatok, illetményelemek kimutatását,
− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak foglalkoztatotti jogviszonyához kapcsolódó egyéb adatok (így különösen tanulmányi szerződés, munkáltatói kölcsön, cafetéria, költségtérítések, illetményelőlegek, célfeladat meghatározások, nyugdíjas továbbfoglalkozás) kimutatását, valamint
− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakkal szemben folyamatban lévő, az Átadó felé fennálló tartozások behajtása érdekében indult peres- és nem peres, illetve a hivatali kötelezettség megszegése miatt indult büntető, peres eljárások, fegyelmi és kártérítési ügyek felsorolását
2015. július 8-áig jegyzőkönyv felvétele mellett adja át.
10.3. Az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült személyek tekintetében az Átadóval megkötött szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Átvevő az átadásra kerülő, munkáltatói kölcsönben részesült személyek foglalkoztatotti jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése esetén e tényről annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül értesíti az Átadót.
10.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogutódlással kapcsolatban a jogszabályok által a munkáltatóra rótt tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget tesznek. Ehhez kapcsolódóan a Felek egyezően rögzítik különösen, hogy a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottak 2015. június havi, 2015. július 5-éig esedékes illetményének és járulékainak számfejtéséről az Átadó gondoskodik, továbbá intézkedik annak kifizetéséről.
11. Források átadása
11.1. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése alapján a Kormány egyedi határozatával összesen ... ezer Ft, azaz ... forint költségvetési kiadási előirányzat és támogatási előirányzat tartós átcsoportosítására kerül sor a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ cím (ÁHT-T:) terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím (ÁHT-T:), 6. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal cím (ÁHT-T:), .... Szakképzési centrumok cím (ÁHT-T:) javára a következők szerint:
      ezer forint
Megnevezés 2015. év Szintrehozás
(2016. év)
Összesen
K1 Személyi juttatások      
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      
K3 Dologi kiadások      
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai      
K5 Egyéb működési célú kiadások      
K6 Beruházások      
K7 Felújítások      
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások      
Kiadások összesen      
B816 Központi, irányító szervi támogatás      
Létszám      
11.2. Az átadásra kerülő előirányzatok kimutatását a 2. melléklet tartalmazza, azzal, hogy
− a szakképzési centrum, az Átvevő, illetve az Átvevő fejezet állományába kerülő foglalkoztatottakat megillető rendszeres személyi juttatások előirányzata a tényleges besorolás és kinevezés szerinti illetmények alapján kerül meghatározásra,
− a be nem töltött álláshelyek esetében a személyi juttatások a betöltött álláshelyek személyi juttatásainak átlagaként kerülnek meghatározásra,
− a betöltött álláshelyek esetében az átadásra kerülő cafetéria-keret dolgozónként a már felhasznált (az Átadó által kifizetett), illetve a még felhasználásra váró keretrész elkülönítésével kerül meghatározásra (a még felhasználásra váró keretrészre vonatkozó előirányzat a 2015. évben, a már felhasznált keretrészre vonatkozó előirányzat a 2016. évi szintrehozás során kerül átadásra),
− rehabilitációs hozzájárulás esetében az átadásra kerülő létszám, illetve az ezen létszám rehabilitációs hozzájárulás alól mentesített része alapján egyedileg kerül kalkulálásra és átadásra,
− a jubileumi jutalomra jogosultak részére az eredeti előirányzat tényleges jogosultság szerint kerül átadásra,
− a dologi előirányzatok átadása a helyi üzemeltetési adottságoknak megfelelően kimutatott egy főre jutó dologi kiadásokkal összhangban történik,
− a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatainak átadása köznevelési intézményenkénti részletezettségben és feladatonkénti bontásban történik.
11.3. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére átadásra kerülő bevételek összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet Átadó e megállapodás aláírását követő 30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára. A bevételek tételenkénti bemutatását köznevelési intézményenként a 3. melléklet tartalmazza.
11.4. A Felek rögzítik, hogy az átvételre kerülő közfeladatok ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére átadásra kerülő kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege ... ezer Ft, azaz ... forint, amelyet az Átadó e megállapodás aláírását követő 30 napon belül átutal a(z) ... fizetési számlára. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételenkénti bemutatását köznevelési intézményenként a 3. melléklet tartalmazza.
11.5. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az Átvevőt megillető, e megállapodás aláírását követően befolyt bevételt negyedévente átutalja a(z) ... fizetési számlára.
12. Ingatlan vagyon átadása
12.1. Az átadásra kerülő ingatlanokat, azok alaprajzát, helyiséglistáit a 4. melléklet tartalmazza, amelyhez az Átadó csatolja az átadásra kerülő ingatlanok 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjait.
12.2. Az átadásra kerülő,
− az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos szerződések módosítása céljából az Átvevő 2015. július 16-ig tárgyalást kezdeményez a tulajdonosi joggyakorlóval,
− nem az állam tulajdonában lévő ingatlanok vagyonkezelésével, használatával kapcsolatos szerződéseket az Átadó 2015. június 30-i hatállyal felmondja, és az Átvevő 2015. július 16-ig új szerződés megkötését kezdeményezi a tulajdonosi joggyakorlóval.
12.3. Az átadásra kerülő ingatlanok működtetésével összefüggő jogviszonyok tekintetében bekövetkező alanyváltozást az Átadó és az Átvevő közös nyilatkozatban jelenti be az érintett szerződő félnek legkésőbb 2015. július 31-ig.
12.4. Az Átadó és az Átvevő az átadás-átvételben érintett ingatlanok közüzemi mérőóráinak állását az ingatlan átadás-átvételének napján az Átadó és az Átvevő meghatalmazottjai közösen olvassák le és jegyzőkönyv felvételével dokumentálják.
12.5. Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő, az állam tulajdonában lévő ingatlanok per-, teher- és igénymentesek, azokat zálogjog, biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal - ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot - nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában akadályozná vagy korlátozná.
13. Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadása
13.1. Az Átadó a köznevelési intézmény működtetéséhez, a tanulók oktatás-neveléséhez szükséges, leltári számon vagy más egyedi azonosító számon nyilvántartott ingó vagyont (így különösen informatikai, multifunkcionális tárgyi eszköz, iskolai bútor, taneszköz, gépjármű) és vagyoni értékű jogot 2015. június 30-i fordulónappal, a fordulónapi nyilvántartási értéken, az 5. melléklet szerint átadja az Átvevőnek.
13.2. Az Átadó és az Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a köznevelési intézményi alapfeladatok ellátásához szükséges informatikai hálózatok zavartalan működésének biztosítása céljából legkésőbb 2015. július 31-ig intézkednek
− az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételéről,
− az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,
− az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételéről.
13.3. Az Átvevő kijelenti, hogy legkésőbb 2015. július 31-ig intézkedik az átadásra kerülő informatikai és telekommunikációs szolgáltatási szerződések, különösen a vezetékes- és mobiltelefon előfizetések átvételéről. Az Átvevő vállalja, hogy az érintett előfizetésekkel kapcsolatos, az átadás-átvétel napjától felmerült mindennemű költséget az Átadó részére megtéríti az előfizetési szerződés módosításáig.
13.4. Az ingó vagyon és a vagyoni értékű jog átadásával kapcsolatos feladatok megszervezéséről az Átadó és az Átvevő együttesen, egyeztetve gondoskodnak. Az átadás-átvételről a 2015. június 30-i állapotnak megfelelő adatok alapján tételes jegyzőkönyv készül a 6. melléklet szerint.
13.5. Az Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő ingó vagyon per-, teher- és igénymentes, azt zálogjog, biztosíték nem terheli, annak tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási joggal vagy más olyan joggal - ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen jogcímen biztosító jogosultságot - nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában akadályozná, korlátozná.
14. Kötelezettségvállalások, kötelezettségek és követelések átadása
14.1. Az Átadó a köznevelési intézmények tekintetében a 2015. június 30-án hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről, kötelezettségekről, továbbá követelésekről szóló tételes, és szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatást a 7. melléklet szerint az Átvevőnek átadja.
14.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Átadó a 8. melléklet szerinti tételes kimutatást készít a 2015. június 30-át követő teljesítési időszakra vonatkozó, az Átadó által a működőképesség fenntartása érdekében megelőlegezett kiadások köréről, megtérítésük módjáról, valamint a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendőkről.
14.3. A 14.1-14.2. pont szerinti kimutatásokat alátámasztó bizonylatok, kapcsolódó iratanyagok másolati példányának átadása külön jegyzőkönyv alapján történik.
15. Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek átadása
15.1. Az Átadó a köznevelési intézményeket érintő projektek listáját az Átvevőnek átadja a következők szerint
− e megállapodás aláírásával egyidejűleg az Átadó az Átvevő részére a köznevelési intézményenkénti részletezettségben teljes körű adatszolgáltatást nyújt a 9. melléklet szerint a projektek előrehaladásáról, továbbá a projektekkel kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról,
− e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átadó az Átvevő részére a projektek dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
15.2. A Felek rögzítik, hogy a köznevelési intézményeket érintő projekt tekintetében az Átadó jogutódja az Átvevő.
15.3. Az Átadó e szerződéssel meghatalmazza az Átvevőt, hogy a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos eljárásban a nevében és képviseletében eljárjon.
16. A vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló tételes átadás, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket**
Vitatott, adott esetben per
vagy más vitarendezési
eljárás tárgyává tett kérdés
Bírósági ügyszám Álláspont kifejtése Perbeli képviseletet
ellátó megnevezése
       
       
       
** A táblázat a perek vagy más vitarendezési eljárások számának megfelelően sorok beszúrásával bővítendő. A perek vagy más vitarendezési eljárások száma függvényében a táblázat a megállapodás mellékleteként is elhelyezhető, ebben az esetben itt erre utalni szükséges.
16.1. Az Átadó e megállapodás aláírásával egyidejűleg átadja az Átvevő részére a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás dokumentációját, amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
17. A bélyegzők, irattári anyagok és egyéb okiratok átadása
17.1. Az Átadó az általa használt és nyilvántartott bélyegzők beazonosításra alkalmas lenyomatát és a bélyegző használatára jogosult megnevezését tartalmazó listát a 10. melléklet szerint csatolja. Az Átadó legkésőbb 2015. július 1-jével bevonja és megszünteti a vonatkozó bélyegzők kincstári használatát.
17.2. A fenntartási és működtetési feladatokkal összefüggő egyéb, az átadás-átvétellel érintett ügyek iratait az Átadó 2015. július 31-ig jegyzőkönyvbe foglalva átadja Átvevőnek.
17.3. Az Átadó e megállapodással egyidejűleg átadja az Átvevőnek a köznevelési intézményekhez kapcsolódó alapító okiratok, szabályzatok, hatósági engedélyek eredeti, annak hiányában hitelesített másolati példányát, valamint kimutatást a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó vagy azt elősegítő alapítványok nevéről, céljáról, kuratórium tagjainak nevéről és elérhetőségéről.

V. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE

18. A Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést írásban postai úton (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy kézbesítő személy vagy elektronikus levelezés (e-mail), illetve telefax útján kell megküldeni a másik fél címére. Az értesítések és üzenetet tartalmazó írott jegyzék akkor tekinthető átadottnak, amikor azokat az adott címre szabályosan kézbesítették, elektronikus üzenet esetén az olvasási visszaigazolást a küldő fél visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja.
19. A Felek - e megállapodásban foglaltak végrehajtására - kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntés előkészítéséről.
  Átadó által kijelölt kapcsolattartó Átvevő által kijelölt kapcsolattartó Átadó fejezet által
kijelölt kapcsolattartó
Átvevő fejezet által
kijelölt kapcsolattartó
Neve:        
Beosztása:        
Elérhetősége:        
20. A Felek a kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változást haladéktalanul - de legfeljebb 72 órán belül - írásban bejelentik. A kapcsolattartó személyét érintő változások - a Felek kölcsönös és hivatalos tájékoztatásán kívül - nem teszik szükségessé e megállapodás módosítását.

Vi. záró rendelkezések

21. A Felek kijelentik, hogy e megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.
22. A Felek vállalják, hogy e megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról folyamatosan írásban tájékoztatják egymást, és haladéktalanul írásban jelzik a megállapodásban foglaltakra kiható minden lényeges körülményt, tényt, adatot.
23. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e megállapodásban nem szabályozott, illetve a későbbiekben felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik egyeztetés útján rendezni és megállapodásukat jegyzőkönyvben rögzítik. Felek megállapodnak továbbá, hogy a jövőben egymás munkáját segítik, a feladatok megoldásában együttműködnek.
24. A Felek e megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Átadó e megállapodás aláírásával tanúsítja, hogy az abban közölt tények, adatok, információk valósak és teljes körűek.
25. A Felek rögzítik, hogy e megállapodás kizárólag írásban módosítható.
26. E megállapodás ... eredeti példányban készült, ... számozott mellékletet tartalmaz, és ... számozott oldalból áll, amelyből ... példány az Átadót, ... példány az Átvevőt, ... példány az Átadó fejezetet, ... példány az Átvevő fejezetet illet meg. Felek megállapodnak, hogy a mellékletekből ... (...) példány papír alapon, a fennmaradó ... (...) példány elektronikus úton (CD, DVD) kerül kiállításra. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a papír alapú és a digitalizált formában rögzített mellékletek tartalmában előforduló eltérések esetében a papír alapú mellékletek tartalma az irányadó.
...................................., 2015. ..................

................................................... ...................................................
Átadó Átvevő
   
Szakmai szempontból ellenjegyzem: Szakmai szempontból ellenjegyzem:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
   
Kelt: Kelt:
   
Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
   
Kelt: Kelt:
   
Jogi ellenjegyző: Jogi ellenjegyző:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
   
Kelt: Kelt:
   
................................................... ...................................................
Átadó fejezet Átvevő fejezet
   
Szakmai szempontból ellenjegyzem: Szakmai szempontból ellenjegyzem:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
   
Kelt: Kelt:
   
Pénzügyi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
   
Kelt: Kelt:
   
Jogi ellenjegyző: Jogi ellenjegyző:
Név: Név:
Aláírás: Aláírás:
   
Kelt: Kelt:
A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:

1. Az átadásra kerülő létszám és foglalkoztatottak adatai
2. Az átadásra kerülő előirányzatok részletes kimutatása
3. Az átadásra kerülő bevételek és kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletes kimutatása
4. Az Átadó vagyonkezelésében vagy használatában lévő, valamint az Átadó által bérelt ingatlanok, illetve ingatlanrészek adatai
5. A leltári számmal vagy más beazonosítóval ellátott ingó vagyon és vagyoni értékű jogok adatai
6. Ingó vagyon és vagyoni értékű jogok átadás-átvételi jegyzőkönyve
7. Kimutatás a kötelezettségvállalásokról, kötelezettségekről és követelésekről
8. Az átadás-átvétel kapcsán a működőképesség fenntartása érdekében szükséges pénzügyi és technikai feltételek bemutatása
9. Hazai és európai uniós társfinanszírozású projektek részletes kimutatása
10. Bélyegző nyilvántartás
11. Az átadás-átvételről 2015. június 30-i kiértékelt leltáradatok alapján készített tételes jegyzőkönyv

2. MELLÉKLET A 146/2015. (VI. 12.) KORM. RENDELETHEZ

Az iskolai rendszerű szakképzésben a korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok keretszámai a KLIK fenntartásában maradó szakképző intézmények tekintetében

  A B C
1 Megye, főváros Szakképesítés megnevezése (száma), Ágazat megnevezése (száma) Keretszám
2 Bács-Kiskun Dekoratőr (54-211-01) 29
3 Bács-Kiskun Grafikus (54-211-04) 6
4 Bács-Kiskun Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29
5 Bács-Kiskun Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
6 Bács-Kiskun Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
7 Baranya Díszítő festő (55-211-03) 29
8 Baranya Festő (54-211-03) 29
9 Baranya Grafikus (54-211-04) 29
10 Baranya Képző- és iparművészet (V) 30
11 Baranya Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 29
12 Baranya Kerámiaműves (54-211-05) 29
13 Baranya Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
14 Baranya Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 58
15 Baranya Ötvös, fémműves (54-211-06) 29
16 Baranya Szobrász (54-211-07) 29
17 Baranya Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29
18 Baranya Textilműves (54-211-08) 29
19 Baranya Aranyműves (55-211-01) 29
20 Békés Bőrdíszműves (34-542-01) 20
21 Békés Díszítő festő (55-211-03) 29
22 Békés Divat- és stílustervező (54-211-02) 29
23 Békés Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
24 Békés Festő (54-211-03) 29
25 Békés Grafikus (54-211-04) 20
26 Békés Informatika (XIII) 22
27 Békés Informatikai rendszergazda (54-481-04) 14
28 Békés Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 29
29 Békés Kerámiaműves (54-211-05) 29
30 Békés Kiadványszerkesztő (54-213-02) 20
31 Békés Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
32 Békés Közgazdaság (XXIV) 11
33 Békés Lakberendező (55-211-06) 20
34 Békés Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
35 Békés Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 14
36 Békés Színész II. (55-212-01) 20
37 Békés Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 20
38 Békés Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08) 29
39 Békés Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 58
40 Békés Textilműves (54-211-08) 20
41 Borsod-Abaúj-Zemplén Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
42 Borsod-Abaúj-Zemplén Eladó (34-341-01) 28
43 Borsod-Abaúj-Zemplén Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29
44 Borsod-Abaúj-Zemplén Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
45 Borsod-Abaúj-Zemplén Közgazdaság (XXIV) 14
46 Borsod-Abaúj-Zemplén Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
47 Borsod-Abaúj-Zemplén Pincér (34-811-03) 14
48 Borsod-Abaúj-Zemplén Szakács (34-811-04) 14
49 Borsod-Abaúj-Zemplén Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 28
50 Budapest Artista (54-212-01) 20
51 Budapest Dekoratőr (54-211-01) 22
52 Budapest Díszítő festő (55-211-03) 29
53 Budapest Díszlettervező (55-211-04) 29
54 Budapest Divat- és stílustervező (54-211-02) 58
55 Budapest Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
56 Budapest Festő (54-211-03) 29
57 Budapest Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 58
58 Budapest Grafikus (54-211-04) 58
59 Budapest Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) 58
60 Budapest Irodai asszisztens (54-346-01) 28
61 Budapest Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 58
62 Budapest Jelmeztervező (55-211-05) 12
63 Budapest Képző- és iparművészet (V) 205
64 Budapest Kerámiaműves (54-211-05) 34
65 Budapest Kereskedelem (XXVI) 68
66 Budapest Kiadványszerkesztő (54-213-02) 22
67 Budapest Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 93
68 Budapest Közgazdaság (XXIV) 34
69 Budapest Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 28
70 Budapest Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
71 Budapest Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 58
72 Budapest Ötvös, fémműves (54-211-06) 58
73 Budapest Színész II. (55-212-01) 28
74 Budapest Szobrász (54-211-07) 29
75 Budapest Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29
76 Budapest Textilműves (54-211-08) 58
77 Budapest Ügyvitel (XXV) 30
78 Budapest Üvegműves (54-211-09) 58
79 Csongrád Dekoratőr (54-211-01) 29
80 Csongrád Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
81 Csongrád Festő (54-211-03) 29
82 Csongrád Grafikus (54-211-04) 29
83 Csongrád Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02) 29
84 Csongrád Kerámiaműves (54-211-05) 29
85 Csongrád Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
86 Csongrád Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 58
87 Csongrád Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07) 29
88 Csongrád Szobrász (54-211-07) 29
89 Fejér Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
90 Fejér Festő (54-211-03) 29
91 Fejér Grafikus (54-211-04) 29
92 Fejér Kerámiaműves (54-211-05) 29
93 Fejér Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
94 Fejér Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 16
95 Fejér Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
96 Fejér Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
97 Fejér Textilműves (54-211-08) 29
98 Győr-Moson-Sopron CAD-CAM informatikus (54-481-01) 13
99 Győr-Moson-Sopron Díszítő festő (55-211-03) 20
100 Győr-Moson-Sopron Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
101 Győr-Moson-Sopron Festő (54-211-03) 15
102 Győr-Moson-Sopron Festő (54-211-03) 20
103 Győr-Moson-Sopron Grafikus (54-211-04) 15
104 Győr-Moson-Sopron Informatika (XIII) 38
105 Győr-Moson-Sopron Informatikai rendszergazda (54-481-04) 13
106 Győr-Moson-Sopron Irodai asszisztens (54-346-01) 13
107 Győr-Moson-Sopron Képző- és iparművészet (V) 29
108 Győr-Moson-Sopron Kereskedelem (XXVI) 18
109 Győr-Moson-Sopron Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29
110 Győr-Moson-Sopron Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 58
111 Győr-Moson-Sopron Közgazdaság (XXIV) 18
112 Győr-Moson-Sopron Logisztikai ügyintéző (54-345-01) 13
113 Győr-Moson-Sopron Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 87
114 Győr-Moson-Sopron Ötvös, fémműves (54-211-06) 29
115 Győr-Moson-Sopron Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 12
116 Győr-Moson-Sopron Sport (XXXVII) 34
117 Győr-Moson-Sopron Szobrász (54-211-07) 20
118 Győr-Moson-Sopron Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29
119 Győr-Moson-Sopron Textilműves (54-211-08) 29
120 Győr-Moson-Sopron Üvegműves (54-211-09) 20
121 Győr-Moson-Sopron Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 14
122 Hajdú-Bihar Aranyműves (55-211-01) 29
123 Hajdú-Bihar Dekoratőr (54-211-01) 29
124 Hajdú-Bihar Díszítő festő (55-211-03) 29
125 Hajdú-Bihar Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
126 Hajdú-Bihar Festő (54-211-03) 29
127 Hajdú-Bihar Grafikus (54-211-04) 58
128 Hajdú-Bihar Gyakorló ápoló (52-723-01) 64
129 Hajdú-Bihar Hang-, film és színháztechnika (VI) 34
130 Hajdú-Bihar Képző- és iparművészet (V) 58
131 Hajdú-Bihar Kerámiaműves (54-211-05) 29
132 Hajdú-Bihar Kiadványszerkesztő (54-213-02) 10
133 Hajdú-Bihar Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 35
134 Hajdú-Bihar Korrektor (55-213-03) 29
135 Hajdú-Bihar Közgazdaság (XXIV) 34
136 Hajdú-Bihar Lakberendező (55-211-06) 29
137 Hajdú-Bihar Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29
138 Hajdú-Bihar Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 20
139 Hajdú-Bihar Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
140 Hajdú-Bihar Ötvös, fémműves (54-211-06) 58
141 Hajdú-Bihar Szobrász (54-211-07) 29
142 Hajdú-Bihar Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 24
143 Hajdú-Bihar Textilműves (54-211-08) 29
144 Hajdú-Bihar Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02) 34
145 Heves Egészségügyi asszisztens (54-720-01) 28
146 Heves Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 87
147 Jász-Nagykun-Szolnok Divat- és stílustervező (54-211-02) 29
148 Jász-Nagykun-Szolnok Informatika (XIII) 17
149 Jász-Nagykun-Szolnok Közgazdaság (XXIV) 17
150 Jász-Nagykun-Szolnok Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02) 14
151 Jász-Nagykun-Szolnok Szociális asszisztens (54-762-02) 14
152 Komárom-Esztergom Grafikus (54-211-04) 28
153 Nógrád Kereskedelem (XXVI) 28
154 Nógrád Postai üzleti ügyintéző (54-841-09) 12
155 Nógrád Szakács (34-811-04) 12
156 Pest Divat- és stílustervező (54-211-02) 29
157 Pest Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) 29
158 Pest Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 29
159 Pest Informatika (XIII) 34
160 Pest Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29
161 Pest Kerámiaműves (54-211-05) 58
162 Pest Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29
163 Pest Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
164 Pest Közgazdaság (XXIV) 104
165 Pest Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29
166 Pest Műszaki informatikus (54-481-05) 12
167 Pest Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 58
168 Pest Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 58
169 Pest Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01) 39
170 Pest Színész II. (55-212-01) 29
171 Pest Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 29
172 Pest Ügyvitel (XXV) 22
173 Pest Ügyviteli titkár (54-346-02) 12
174 Pest Vegyipari technikus (54-524-02) 12
175 Pest Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 12
176 Pest Vendéglátóipar (XXVII) 20
177 Somogy Dekoratőr (54-211-01) 29
178 Somogy Divat- és stílustervező (54-211-02) 29
179 Somogy Festő (54-211-03) 29
180 Somogy Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) 29
181 Somogy Grafikus (54-211-04) 29
182 Somogy Kerámiaműves (54-211-05) 29
183 Somogy Kiadványszerkesztő (54-213-02) 29
184 Somogy Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29
185 Somogy Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
186 Somogy Szobrász (54-211-07) 29
187 Somogy Textilműves (54-211-08) 29
188 Szabolcs-Szatmár-Bereg Aranyműves (55-211-01) 29
189 Szabolcs-Szatmár-Bereg Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) 29
190 Szabolcs-Szatmár-Bereg Díszítő festő (55-211-03) 29
191 Szabolcs-Szatmár-Bereg Díszlettervező (55-211-04) 29
192 Szabolcs-Szatmár-Bereg Divat- és stílustervező (54-211-02) 20
193 Szabolcs-Szatmár-Bereg Festő (54-211-03) 29
194 Szabolcs-Szatmár-Bereg Grafikus (54-211-04) 8
195 Szabolcs-Szatmár-Bereg Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29
196 Szabolcs-Szatmár-Bereg Képző- és iparművészet (V) 58
197 Szabolcs-Szatmár-Bereg Kerámiaműves (54-211-05) 29
198 Szabolcs-Szatmár-Bereg Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
199 Szabolcs-Szatmár-Bereg Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
200 Szabolcs-Szatmár-Bereg Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
201 Szabolcs-Szatmár-Bereg Ötvös, fémműves (54-211-06) 29
202 Szabolcs-Szatmár-Bereg Pincér (34-811-03) 12
203 Szabolcs-Szatmár-Bereg Szakács (34-811-04) 12
204 Szabolcs-Szatmár-Bereg Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02) 10
205 Szabolcs-Szatmár-Bereg Szobrász (54-211-07) 29
206 Szabolcs-Szatmár-Bereg Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09) 35
207 Szabolcs-Szatmár-Bereg Textilműves (54-211-08) 29
208 Szabolcs-Szatmár-Bereg Üvegműves (54-211-09) 29
209 Vas Aranyműves (55-211-01) 29
210 Vas Cukrász (34-811-01) 16
211 Vas Festő (54-211-03) 29
212 Vas Grafikus (54-211-04) 29
213 Vas Hang-, film és színháztechnika (VI) 29
214 Vas Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04) 29
215 Vas Képző- és iparművészet (V) 29
216 Vas Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
217 Vas Lakberendező (55-211-06) 29
218 Vas Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03) 29
219 Vas Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
220 Vas Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06) 29
221 Vas Ötvös, fémműves (54-211-06) 29
222 Vas Pincér (34-811-03) 24
223 Vas Szakács (34-811-04) 32
224 Vas Szobrász (54-211-07) 29
225 Vas Textilműves (54-211-08) 29
226 Vas Turisztika (XXVIII) 16
227 Vas Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03) 16
228 Vas Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01) 16
229 Vas Vendéglátóipar (XXVII) 16
230 Veszprém Díszítő festő (55-211-03) 29
231 Veszprém Festő (54-211-03) 29
232 Veszprém Grafikus (54-211-04) 29
233 Veszprém Képző- és iparművészet (V) 28
234 Veszprém Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05) 29
235 Veszprém Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01) 29
236 Veszprém Üvegműves (54-211-09) 29
237 Zala Szakács (34-811-04) 12

3. MELLÉKLET A 146/2015. (VI. 12.) KORM. RENDELETHEZ

3. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez
Az óvoda és a szakképzési centrum kivételével a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetők kötelező létszáma
 ABC
1Magasabb vezetői, vezetői megbízásFeltételLétszám
2intézményvezetőintézményenként1
3tagintézmény-vezetőtagintézményenként1
4intézményegység-vezetőszervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként1
5intézményvezető-helyettes50 gyermek, tanuló létszám alatt0
6intézményvezető-helyettes50-250 gyermek, tanuló1
7intézményvezető-helyettes250-750 gyermek, tanuló2
8intézményvezető-helyettes750-nél több gyermek, tanuló esetén3
9tagintézmény-, intézmény-
egységvezető-helyettes
intézményegységenként, tagintézményenként 250 gyermek, tanuló létszám alatt-
10tagintézmény-, intézmény-
egységvezető-helyettes
intézményegységenként, tagintézményenként 250-750 gyermek, tanuló1
11tagintézmény-, intézmény-
egységvezető-helyettes
intézményegységenként, tagintézményenként 750-nél több gyermek, tanuló2
12gyakorlati oktatásvezetőállami fenntartású szakképző iskolában, 200-nál több tanuló1
13gyakorlati oktatásvezetőállami fenntartású szakképző iskola tagintézményében, tagintézményenként 200-nál több tanuló1
A szakképzési centrum tagintézményében alkalmazott vezetők kötelező létszáma
 ABC
1Magasabb vezetői, vezetői megbízásFeltételLétszám
2intézményvezetőtagintézményenként1
3intézményvezető-helyettestagintézményenként 50 tanuló létszám alatt0
4intézményvezető-helyettestagintézményenként 50-250 tanuló1
5intézményvezető-helyettestagintézményenként 250-750 tanuló2
6intézményvezető-helyettestagintézményenként 750-nél több tanuló3
7gyakorlati oktatásvezetőtagintézményenként 200-nál több tanuló1
   


4. MELLÉKLET A 146/2015. (VI. 12.) KORM. RENDELETHEZ

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 202a. sorral egészül ki:


(Sor-
szám


Megye


Település


OM


Az intézmény megnevezése


Feladatellátási hely címe
Székhely (SZ)/ Tagintéz-
mény (TI)/ Telephely (TH)

Feladat-
ellátási hely KIR sorszáma

Fenntartó 2015. július 1-jétől)
„202a. Csongrád Szeged 201289 Szegedi Műszaki Középiskola Szeged-Tápéi
Telephelye
6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal utca 134. TH 006 NGM
               
2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 203a. sorral egészül ki:


(Sor-
szám


Megye


Település


OM


Az intézmény megnevezése


Feladatellátási hely címe
Székhely (SZ)/ Tagintéz-
mény (TI)/ Telephely (TH)

Feladat-
ellátási hely KIR sorszáma

Fenntartó 2015. július 1-jétől)
„203a. Csongrád Szeged 201289 Szegedi Műszaki Középiskola Csonka János
Tagintézményének Közép Fasori Telephelye
6726 Szeged, Közép fasor 27. TH 003 NGM
               
3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 512a. és 512b. sorral egészül ki:


(Sor-
szám


Megye


Település


OM


Az intézmény megnevezése


Feladatellátási hely címe
Székhely (SZ)/ Tagintéz-
mény (TI)/ Telephely (TH)

Feladat-
ellátási hely KIR sorszáma

Fenntartó 2015. július 1-jétől)
„512a. Vas Körmend 036745 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 9900 Körmend, Hrsz:0296/7 TH 005 NGM
512b. Vas Körmend 036745 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola 9900 Körmend Hrsz: 0296/8 TH 006 NGM
               

5. MELLÉKLET A 146/2015. (VI. 12.) KORM. RENDELETHEZ

3. melléklet a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelethez
Speciális szakiskolai nevelés-oktatási feladatot is ellátó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és többcélú köznevelési intézmények, amelyekben szakképzés kizárólag a speciális szakiskolai nevelés-oktatás keretében folyik, 2016. június 30-áig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában maradnak - kivéve azokat a gyermekvédelmi szakellátást biztosító feladatellátási helyeket, amelyekre vonatkozóan 2014 vagy 2015 évben az EMMI miniszter fenntartói jog átadásra vonatkozó döntést hozott -, a speciális szakiskolai feladatellátás 2016. július 1-jével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába kerül
Sor-
szám
MegyeTelepülésOMAz intézmény megnevezéseSzékhely címeFenntartó
2015.július
1-jétől
A speciális-
szakiskolai
feladatellátás fenntartója
2016.július
1-jétől
1Bács-KiskunKalocsa038451Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény6300 Kalocsa, Tompa Mihály u.10-14.KLIKNGM
2Bács-KiskunDunavecse038458Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon6087 Dunavecse, Fő út 39.KLIKNGM
3Bács-KiskunBaja038450Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon6500 Baja, Barátság tér 18.KLIKNGM
4BaranyaKomló038441Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium7300 Komló, Tompa Mihály u. 14.KLIKNGM
5BaranyaMohács038442Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium7700 Mohács, Kórház u. 1-3.KLIKNGM
6BékésBékéscsaba028452Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola5600 Békéscsaba Vadháti út 3.KLIKNGM
7Borsod-Abaúj-
Zemplén
Girincs038477Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény3578 Girincs, Rákóczi utca 1.KLIKNGM
8BudapestBudapest038420Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.KLIKNGM
9BudapestBudapest038434Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.KLIKNGM
10BudapestBudapest038436Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény1223 Budapest, Kápolna utca 2-4.KLIKNGM
11BudapestBudapest038427Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium1142 Budapest, Rákospatak utca101.KLIKNGM
12BudapestBudapest038432SOFI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény1181 Budapest, Kondor Béla Sétány 4.KLIKNGM
13BudapestBudapest035077Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola1156 Budapest, Pattogós utca 6-8.KLIKNGM
14CsongrádHódmező- vásárhely038484Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.KLIKNGM
15FejérSzékes- fehérvár038491Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 6.KLIKNGM
16FejérSárbogárd038494Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény7000 Sárbogárd, József Attila utca20.KLIKNGM
17FejérBicske038493Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola2060 Bicske, Hősök tere 5/b.KLIKNGM
18FejérVelence038498Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon2481 Velence, Bárczi Gusztáv utca4-6.KLIKNGM
19FejérMór038490Fejér Megyei Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskola8060 Mór, Vértes utca 67.KLIKNGM
20Győr-Moson-
Sopron
Sopron038502Soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola9400 Sopron, Petőfi tér 3.KLIKNGM
21Győr-Moson-
Sopron
Sopron038503Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Fejlesztő Iskola, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium9400 Sopron, Brennbergi út 82.KLIKNGM
22Győr-Moson-
Sopron
Sopron038504Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium9400 Sopron, Tóth Antal utca 1.KLIKNGM
23Győr-Moson-
Sopron
Csorna038499Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola9300 Csorna, Erzsébet királyné utca 64.KLIKNGM
24HevesGyöngyös038523Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.KLIKNGM
25HevesEger038521Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium3300 Eger, Szalapart utca 81.KLIKNGM
26HevesHatvan038524Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola3000 Hatvan, Ratkó József út 10.KLIKNGM
27HevesEger031461Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium3300 Eger, Iskola út 3.KLIKNGM
28HevesHeves038525Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola3360 Heves, Hunyadi János utca 24.KLIKNGM
29Jász- Nagykun- SzolnokKisújszállás038402Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky utca 37.KLIKNGM
30Jász- Nagykun- SzolnokSzolnok038405Liget Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény5000 Szolnok, Liget utca 10.KLIKNGM
31Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaföldvár-
Homok
038406Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5.KLIKNGM
32Komárom-
Esztergom
Tatabánya101905Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 408.KLIKNGM
33Komárom-
Esztergom
Esztergom038526Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola2500 Esztergom, Dobogókői út29.KLIKNGM
34Komárom-
Esztergom
Tata038530Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon2890 Tata, Új út 21.KLIKNGM
35NógrádSalgótarján038535Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/AKLIKNGM
36PestGyömrő038549Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI2230 Gyömrő, Üllői út 26.KLIKNGM
37PestVác032652Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon2600 Vác, Március 15. tér 6.KLIKNGM
38PestGödöllő038541Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény2100 Gödöllő, Dobó Katica u. 2.KLIKNGM
39PestCegléd038539Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon2700 Cegléd, Buzogány u 23.KLIKNGM
40SomogyKaposvár038551Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kaposvár7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.KLIKNGM
41SomogySomogyvár038556Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon8698 Somogyvár, Kaposvári utca4.KLIKNGM
42Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Nyíregyháza038396Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.KLIKNGM
43Szabolcs-
Szatmár-Bereg
Nyírbátor038585Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.KLIKNGM
44TolnaSzekszárd101304Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény7100 Szekszárd, Bartina utca 21.KLIKNGM
45VasSzombat- hely200437Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola9700 Szombathely, Dózsa György utca 6.KLIKNGM
46VasKőszeg038562Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Leány Gyermekotthon, Fiú Gyermekotthon9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.KLIKNGM
47VasRum038566Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon9766 Rum, Kastély park 1.KLIKNGM
48VeszprémVeszprém038572Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény8200 Veszprém, Batthyány utca12.KLIKNGM
49VeszprémVárpalota038571Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény8100 Várpalota, Dankó utca 16/V.KLIKNGM
50VeszprémAjka038567Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény8400 Ajka, Verseny utca 18.KLIKNGM
51ZalaKeszthely038576Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény8360 Keszthely, Zöldmező utca 2.KLIKNGM
52ZalaLenti038577Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény8960 Lenti, Béke utca 71.KLIKNGM
53ZalaNagykanizsa200790Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 9.KLIKNGM
54ZalaZalaegerszeg038579Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 6.KLIKNGM
       


3-5. MELLÉKLET A 146/2015. (VI. 12.) KORM. RENDELETHEZ

3-5. MELLÉKLET A 146/2015. (VI. 12.) KORM. RENDELETHEZ

  • A jogszabály 2015. június 12-én jelent meg a Magyar Közlöny 80. számában.
  • hatályba lépett 2015. június 13-án.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2020. február 15-én.
A bekezdés 2015. december 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 12-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. december 12-én lépett hatályba.A szakasz 2016. június 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. június 14-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2016. június 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. június 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. június 14-én lett hatályon kívül helyezve. 2016. június 14-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. december 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 12-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. december 12-én lépett hatályba.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. július 2-án lépett hatályba.A szövegrész 2015. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.