Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.06.09. - 2015.08.31.
2015.09.01. - 2015.09.01.
2015.09.02. - 2015.11.26.
2015.11.27. - 2021.12.29.
2021.12.30. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában, valamint 7. és 24. pontjában,
a 11. §, a 13. § (2) bekezdése és a 14. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 12. § (1)-(6), (8) és (9) bekezdése, valamint a 14. § a) és e) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,
a 12. § (7) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 13. § (1) bekezdése tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában,
a 13. § (3) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 13. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,
a 14. § b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,
a 14. § c) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §
(1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.
(2) E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.
(2) E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) a 3. § (7) bekezdésében, valamint az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.
(3) E rendelet az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati képzési területen folytatott képzésekre
a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,
b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet]
meghatározott eltéréssel terjed ki.
(3) E rendelet az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási tevékenységre
a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,
b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet]
meghatározott eltéréssel terjed ki.

2. A felsőoktatási képesítési jegyzék

2. §
(1) A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, melyeken az 1-3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit - a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően - az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet [a továbbiakban: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet], a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet], valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.
(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.
(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.
(4) A 3. melléklet - a tanárképzés kivételével - tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét. A tanárképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét külön rendelet tartalmazza.
(5) A 4. melléklet tartalmazza a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzéseinek jegyzékét.
(6) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének megfelelően a közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól szóló 1/2015. (I. 14.) MvM rendelet tartalmazza.

3. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség, valamint alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének közös szabályai

3. §
(1) A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) benyújtja a 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, valamint - a 4. § (2) bekezdés d) pont da)-dc) alpontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés d) pont da)-dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített - a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.
(2) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási intézmény beszerzi a létesítési dokumentum részét képező további dokumentumokat, véleményeket, majd a létesítési dokumentumot a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be.
(3) Ha a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, az alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét a miniszter kezdeményezi, akkor a képzési és kimeneti követelményekre javaslatot kér a Felsőoktatási Tervezési Testülettől. A kidolgozott képzési és kimeneti követelmények megküldésével a miniszter felhívja az oktatási hivatalt a létesítési dokumentum részét képező további dokumentumok, vélemények beszerzésére.
(4) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körűen tartalmazza-e a 4. § (2) bekezdése, illetve a 6. § (2) szerinti tartalmakat, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel. Hiánytalan létesítési dokumentum esetén, a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a kiegészítési felhívásban meghatározott határidő elteltével - a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével - a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.
(4) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körűen tartalmazza-e a 4. § (2) bekezdése, illetve a 6. § (2) bekezdése szerinti tartalmakat, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel. Hiánytalan létesítési dokumentum esetén, a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a kiegészítési felhívásban meghatározott határidő elteltével - a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével - a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.
(5) A felsőoktatási képesítési jegyzékbe új felsőoktatási szakképzés, alapképzési szak, mesterképzési szak, illetve szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények kidolgozását követően vehető fel. A szakképzés, alapképzési szak, mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek a miniszter rendeletében történő kihirdetésére a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételt követően kerülhet sor.
(6) Új felsőoktatási szakképzésnek és szakképzettségnek, valamint új alapképzési szaknak és szakképzettségnek az 1. és a 2. mellékletben foglalt jegyzékbe való felvételét megelőzően a miniszter teljes körűen felülvizsgálja az adott képzési terület képzési szerkezetét. A felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel kezdeményezéséről a miniszter a létesítési dokumentumban foglaltak mérlegelése alapján hoz döntést.
(7) A hitéleti képzések létesítési eljárásában - e rendelet szabályaitól eltérően - a felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalnak benyújtja a fenntartója előzetes hozzájárulását, a képzési és kimeneti követelményeket és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét.

4. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése

4. §
(1) Felsőoktatási szakképzés és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, gazdálkodó szervezet felsőoktatási intézménnyel együttműködve vagy a miniszter kezdeményezheti.
(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:
a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;
b) a felsőoktatási szakképzésnek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti formában és tartalommal - az MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban - kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit;
c) a felsőoktatási szakképzés képzési terület szerinti besorolási javaslatát;
d) a felsőoktatási szakképzés létesítésének indokolását, különösen
da) a munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,
db) a felsőoktatási szakképzés célját, a képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök megnevezését, a szakképzettséggel ellátható tevékenységi kört, a munkaterület leírását,
dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében az Országos Képesítési Jegyzékbe felvett képesítések szakmacsoporti rendszerének bemutatását,
dd) a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény;
e) a felsőoktatási szakképzés várható foglalkoztatási területén működő szakmai szervezetek és a munkaadók, az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvételéről, valamint a képzési és kimeneti követelményekről, az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeiről;
f) az országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai kamara véleményét;
g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5. § (1) bekezdése szerinti véleményét;
h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 5. § (2) bekezdése szerinti véleményét.
5. §
(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek.
(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvétele.

5. Alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése

6. §
(1) Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti.
(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:
a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;
b) az alapképzési vagy mesterképzési szak - MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott - képzési és kimeneti követelményeit;
c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;
d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen
da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,
db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,
dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,
dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,
de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét,
df) pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a szak és a szakképzettség, valamint a képzési és kimeneti követelmény és az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás köznevelés rendszerében való szükségességének, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjának bemutatását;
e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;
f) a szakképzettség várható foglalkoztatási területén illetékes országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai kamara véleményét;
g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 7. § (1) bekezdése szerinti véleményét;
h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 7. § (2) bekezdése szerinti véleményét;
i) az alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.
7. §
(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy
a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,
b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények - az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.
(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.
8. §
(1) Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó eljárás szerint kell lefolytatni.
(2) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzésének létesítése esetén a 6. § (2) bekezdés d) pont da), de), df) alpontját, e), f) és h) pontját nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

9. §   Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
10. §
(1) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat - folyamatos képzésben - végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: [link:8610l2gz3x1kxomq4|20150901]289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet[/link]], a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, illetve a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.
(2) Azon szakiránynak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor önálló szakként a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.
(3) Azon szaknak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott önálló szakirányként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.
(4) Azon szak, felsőoktatási szakképzés indítását, amelynek megnevezése a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet], valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szak, felsőoktatási szakképzés megnevezéséhez képest az 5. melléklet szerint megváltozott, és amely e rendelet hatálybalépésekor korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.
(5) A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatályba lépésekor a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak és gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.
(6) Az agrármérnöki osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor
a) a mezőgazdasági mérnöki vagy az állattenyésztő mérnöki vagy a növénytermesztő mérnöki vagy a környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak és
b) az agrármérnöki mesterképzési szak
a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.
(7) Az építész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére - a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor
a) az építészmérnöki vagy az építőművészet alapképzési szak és
b) az ingatlanfejlesztő építészmérnöki vagy a szerkezettervező építészmérnöki vagy a tervező építészmérnöki vagy az urbanista építészmérnöki vagy a forma- és vizuális környezettervező mérnöki vagy a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak
a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.
(8) A (2)-(7) bekezdésben szabályozottak szerinti képzésindítás nyilvántartásba vételének kezdeményezésére legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kerülhet sor.
(9) Az (5)-(6) bekezdés szerinti osztatlan képzésben az alapképzési szakon szerzett krediteket a kreditbeszámítás általános szabályai szerint kell beszámítani.
(10) Az e rendelet hatálybalépését követően kiadott, az 1-3. mellékletben nem szereplő szakképzettséget igazoló oklevélben
a) az Nftv. 15. § (2) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 5-ös,
b) az Nftv. 15. § (3) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 6-os,
c) az Nftv. 15. § (4) és (5) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 7-es szintjére kell besorolni.
12. §
(1) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Alapfokozat és szakképzettség birtokában tanári szakképzettség az 1. mellékletben meghatározott tanárszakokon osztatlan tanárképzésben szerezhető. A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeretek részeként az alapképzési ismeretekből az annak megfelelő tanári szakon legalább 100 kreditet kell elismerni. Az alapképzésben a második tanári szakhoz megszerzett differenciált szakmai ismereteket - az annak megfelelő második tanári szakképzettséghez - 50 kredit beszámításával kell elismerni.”
(2) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szakmai tanárszakon osztott képzésben a képzési idő 5 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 150 kredit. A képzésben összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit és a képzési idő 4 félév, ha az előzetesen megszerzett munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat időtartama 2 félév helyett lehet 1 félév.”
(3) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésben, főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanárszak képzési ideje 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 60 kredit, két tanárszakon a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Egyetemi szintű, mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben - a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint - a képzési idő legfeljebb 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma legfeljebb 120 kredit. Tanító szakképzettség birtokában, ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret 100 kredit, akkor a képzési idő 4 félév és a megszerzendő kreditek száma 120 kredit. Ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret 130 kredit, akkor a képzési idő 5 félév és a megszerzendő kreditek száma 150 kredit.”
(4) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján meghatározott tanárképzési mesterszakon az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelmények szerint szerezhető szakképzettség.”
(5) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási intézmény akkor jogosult - a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelettel megállapított - 1. melléklet szerinti tanárszakok indítása nyilvántartásba vételének kezdeményezésére, ha az adott közismereti tanárszakok, szakirányok indítását osztatlan képzésben - függetlenül annak általános iskolai vagy középiskolai irányultságára -, az adott szakmai tanárszakok, szakirányok indítását osztott képzésben az Oktatási Hivatal 2015. szeptember 1-jét megelőzően már nyilvántartásba vette.”
(6) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti e rendeletben meghatározott osztott képzésben - a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelettel megállapított - 1. mellékletben felsorolt tanárszaknak megfelelő tanári mesterszakon 2017 szeptemberében indulhat először új évfolyam.”
(7) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 5. § (5) bekezdése szerinti képzésben az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, a portugál nyelv és kultúra tanára és az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvismeret, a romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) tanárszakra történő felvétel feltétele romani vagy beás nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.”
(8) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(9) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
a) 5. § (3) bekezdésében a „képzésben is szerezhető” szövegrész helyébe a „képzésben szerezhető meg”,
b) 6. § (8) bekezdésében az „- a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint -” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet szerint”
szöveg lép.
13. §
(1) A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet Mellékletében a „289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti jogi és igazgatási területen” szövegrész helyébe a „felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti jogi képzési területen” szöveg lép.
(2) A 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében a „felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletet” szövegrész helyébe a „felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletet” szöveg lép.
(3) A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében” szövegrész helyébe a „felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében” szöveg lép.
(4) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében a „felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete” szövegrész helyébe a „felsőfokú végzettséggel és a felsőoktatási alap- és mesterképzésről szóló jogszabályok” szöveg lép.
14. §   Hatályát veszti
b) a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az „a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti” szövegrész,
c) a felsőoktatási szakképzésnek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
ca) 2. §-a,
cb) 10. §-a és az azt megelőző, a „Felsőoktatási szakképzés szakjegyzékbe történő felvétele” alcím címe,
cc) 11. §-át megelőző, a „Felsőoktatási szakképzés indítása felsőoktatási intézményben” alcím címe,
cd) 20. § (3) és (6) bekezdése,
d) a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
dc) 20/A. § (4) bekezdése,
e) a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
ea) 5. § (4) bekezdésében az „is” szövegrész,
eb) 6. § (5) bekezdésében a „legalább” szövegrész,
ec) 7. § (1) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész,
ed) 9. § (1) és (2) bekezdése,

1. MELLÉKLET A 139/2015. (VI. 9.) KORM. RENDELETHEZ

A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

  A B C D E F G
1. Képzési terület Képzési terület angol
nyelvű megnevezése
Felsőoktatási szakképzés Felsőoktatási szakképzés
angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség Felsőoktatási szakképzésben
szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése
EKKR és
MKKR
szint
2. Agrár Agricultural Science ménesgazda felsőoktatási szakképzés Stud farming ménesgazda Stud-Farmer 5
3.     mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés Agricultural Assistant felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens Agricultural Engineer Assistant 5
4.     szőlész-borász felsőoktatási szakképzés Viticulture and Enology felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens Viticulture and Enology
Engineer Assistant
5
5. Informatika Computer Science and Information Technology gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Business Information
Technology
felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens Business Information
Technologist Assistant
5
6.     mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés Information Technology
Engineer
1. felsőfokú hálózati mérnökinformatikus- asszisztens
2. felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus- asszisztens
3. felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens
1. Network Information
Technology Engineer Assistant
2. System Administrator
Engineer Assistant
3. Telecommunication Technology Assistant
5
7.     programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés Software Information
Technology
1. felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens
2. felsőfokú multimédia programtervező informatikus-asszistens
1. Generative Software Information Technology Assistant
2. Multimedia Software Information Technology Assistant
5
8. Jogi Legal Science jogi felsőoktatási szakképzés Law felsőfokú jogi asszisztens Paralegal 5
9. Gazdaság-
tudományok
Economic Science gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés Business Administration and Management felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens Business Administration
Assistant
5
10.     kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés Commerce and Marketing 1. felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
3. felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika
szakirányon
1. Economist Assistant in
Commerce
2. Economist Assistant in
Marketing Communication
3. Economist Assistant in
Logistics
5
11.     pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Account 1. felsőfokú államháztartási közgazdász- asszisztens
2. felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens
3. felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
4. felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens
1. Public Finance Economist
Assistant
2. Nonprofit Finance and
Accounting Economist Assistant
3. Banking Economist Assistant
4. Economist Assistant
Specialized in Enterpreneurship
5
12.     turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering 1. felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon
1. Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism
2. Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering
5
13. Orvos- és egészség-
tudomány
Medical and Health Science orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés Medical Diagnostic Analyst felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens Medical Diagnostic Assistant 5
14. Művészet Arts gyártásszervező felsőoktatási szakképzés Production Assistant felsőfokú gyártásszervező asszisztens Production Assistant 5
15.     képzőművészeti felsőoktatási szakképzés Fine Art Theory 1. felsőfokú képzőművész-asszisztens könyvműves szakirányon
2. felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves és műtárgyvédő szakirányon
1. Typographic-assistant
2. Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection
5
16.     színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés Stage Directing Assistant felsőfokú színházi rendezőasszisztens Stage Directing Assistant 5
17.     televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés Television Production felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens Television Production Assistant 5
18. Műszaki Engineering Science műszaki felsőoktatási szakképzés Engineer Assistant műszaki mérnökasszisztens Technical Engineer Assistant 5

2. MELLÉKLET A 139/2015. (VI. 9.) KORM. RENDELETHEZ

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

  A B C D E F G
1. Képzési Terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Alapképzési szak Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű megnevezése
EKKR
és MKKR szint
2. Agrár Agricultural Science élelmiszermérnöki Food Engineering élelmiszermérnök Food Engineer 6
3.     földmérő és földrendező mérnöki Land Surveying and Land
Management Engineering
földmérő és földrendező mérnök Land Surveying and Land
Management Engineer
6
4.     kertészmérnöki Horticultural Engineering kertészmérnök Horticultural Engineer 6
5.     lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki Equine Horse Breeding, Equestrian Sport Manager lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök Horse Breeding, Equestrian
Sport Manager
6
6.     mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mechanical Engineer in the
Agriculture and Food Industry
6
7.     mezőgazdasági mérnöki Agricultural Engineering mezőgazdasági mérnök Agricultural Engineer 6
8.     mezőgazdasági szakoktató Agriculture Instruction mezőgazdasági szakoktató Agricultural Instructor Specialized in Agriculture 6
9.     szőlész-borász mérnöki Viticulture and Oenology Engineering szőlész-borász mérnök Engineer of Viticulture and Oenology 6
10.     tájrendező és kertépítő mérnöki Landscape Management and Garden Construction Engineering tájrendező-kertépítő mérnök Landscape and Garden Engineer 6
11.     természetvédelmi mérnöki Nature Conservation
Engineering
természetvédelmi mérnök Nature Conservation Engineer 6
12.     vadgazda mérnöki Wildlife Management
Engineering
vadgazda mérnök Wildlife Management Engineer 6
13.     vidékfejlesztési agrármérnöki Rural Development
Engineering
vidékfejlesztési agrármérnök Rural Development Engineer 6
14. Bölcsészet-
tudomány
Arts and Humanities anglisztika English and American Studies anglisztika alapszakos bölcsész Philologist in English and American Studies 6
15.     germanisztika German Studies 1. germanisztika, német alapszakos bölcsész
2. germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész
3. germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész
4. germanisztika, skandinavisztika alapszakos bölcsész
1. Philologist in German
Studies, Specialized in German
2. Philologist in German Studies, Specialized in German as Ethnic Minority Studies
3. Philologist in German Studies, Specialized in Netherlandistic Studies
4. Philologist in German Studies, Specialized in Scandinavian Studies
6
16.     keleti nyelvek és kultúrák Oriental Languages and
Cultures
1. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, altajisztika szakirányon
2. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, arab szakirányon
3. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, hebraisztika szakirányon
4. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
indológia szakirányon
5. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, iranisztika szakirányon
6. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
japán szakirányon
7. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon
8. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, koreai szakirányon
9. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon
10. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon
11. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, török szakirányon
12. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, újgörög szakirányon
1. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Altaic Studies)
2. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Arabian Studies)
3. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Hebrew Studies)
4. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Indology Studies)
5. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Iranian Studies)
6. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Japanese Studies)
7. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Chinese Studies)
8. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Korean Studies)
9. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Mongolian Studies)
10. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Tibetan Studies)
11. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Turkish Studies)
12. Philologist in Eastern Languages and Cultures (Modern Greek Studies)
6
17.     közösségszervezés Community Coordination 1. kulturális közösségszervező
2. ifjúsági közösségszervező
3. humánfejlesztő
1. Cultural Community
Coordinator
2. Youth Community
Coordinator
3. Human Developer
6
18.     magyar Hungarian magyar alapszakos bölcsész Expert in Hungarian 6
19.     néprajz Ethnography néprajz alapszakos bölcsész Ethnographer 6
20.     ókori nyelvek és kultúrák Ancient Languages and
Cultures
1. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, asszíriológia szakirányon
2. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, egyiptológia szakirányon
3. ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, klasszika-filológia szakirányon
1. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Assyriology)
2. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Egyptology)
3. Philologist in Ancient Languages and Cultures (Classic Philology)
6
21.     pedagógia Pedagogy pedagógia alapszakos bölcsész Philologist in Pedagogy 6
22.     pszichológia Psychology viselkedéselemező Human Behaviour Analyst 6
23.     régészet Archeology régészet alapszakos bölcsész Philologist in Archaeology 6
24.     romanisztika Romance Philology 1. romanisztika, francia alapszakos bölcsész
2. romanisztika, olasz alapszakos bölcsész
3. romanisztika, portugál alapszakos bölcsész
4. romanisztika, román alapszakos bölcsész
5. romanisztika, román nemzetiségi alapszakos bölcsész
6. romanisztika, spanyol alapszakos bölcsész
1. Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies;
2. Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies;
3. Philologist in Romanistics, Specialized in Portuguese Studies;
4. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian Studies;
5. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian as Ethnic Minority Studies;
6. Philologist in Romanistics, Specialized in Spanish Studies
6
25.     romológia Roma Studies romológus Romologist 6
26.     szabad bölcsészet Liberal Arts alapszakos szabad bölcsész Philologist 6
27.     szlavisztika Slavonic Studies 1. szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész
2. szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész
3. szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész
4. szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész
5. szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
6. szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész
7. szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész
8. szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész
9. szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész
10. szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész
11. szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész
12. szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész
13. szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész
14. szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész
1. Slavonic Studies, Philologist in
Russian Studies;
2. Slavonic Studies, Philologist in
Bulgarian Studies;
3. Slavonic Studies, Philologist in
Czech Studies;
4. Slavonic Studies, Philologist in
Polish Studies;
5. Slavonic Studies, Philologist in
Croatian Studies;
6. Slavonic Studies, Philologist in Croatian as Ethnic Minority Studies;
7. Slavonic Studies, Philologist in
Serbian Studies;
8. Slavonic Studies, Philologist in Serbian as Ethnic Minority Studies;
9. Slavonic Studies, Philologist in
Slovakian Studies;
10. Slavonic Studies, Philologist in Slovakian as Ethnic Minority Studies;
11. Slavonic Studies Slavistics, Philologist in Slovenian Studies;
12. Slavonic Studies, Philologist in Slovenian as Ethnic Minority Studies;
13. Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian Studies;
14. Slavonic Studies, Philologist
in Ukrainian as Ethnic Minority
Studies
6
28.     történelem History történelem alapszakos bölcsész Philologist in History 6
29. Társadalom-
tudomány
Social Science informatikus könyvtáros Library and Information Science informatikus könyvtáros Librarian and Information
Scientist
6
30.     kommunikáció és médiatudomány Communication and Media Science kommunikátor Expert in Communication 6
31.     nemzetközi tanulmányok International Relations nemzetközi kapcsolatok szakértő International Relations Expert 6
32.     politikatudományok Political Science politológus Political Scientist 6
33.     szociális munka Social Work szociális munkás Social Worker 6
34.     szociálpedagógia Social Pedagogy szociálpedagógus Social Pedagogue 6
35.     szociológia Sociology szociológia alapszakos szakelőadó Sociologist 6
36. Informatika Computer Science and Information Technology gazdaságinformatikus Business Informatics gazdaságinformatikus Business Informatics Engineer 6
37.     mérnökinformatikus Computer Science
Engineering
mérnökinformatikus Computer Science Engineer 6
38.     programtervező informatikus Computer Science programtervező informatikus Computer Scientist 6
39. Jogi Legal Science igazságügyi igazgatási Judicial Administration igazságügyi szervező Judicial Administration Manager 6
40.     munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási Employment Relations and Social Insurance Administration munkaügyi és társadalombiztosítási szakember Employment Relations and Social Insurance Expert 6
41. Gazdaság-
tudományok
Economic Science alkalmazott közgazdaságtan Applied Economics közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon Economist in Applied Economics 6
42.     emberi erőforrások Human Resources közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Economist in Human Resource Management 6
43.     gazdálkodási és menedzsment Business Administration and Management közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Economist in Business Administration and Management 6
44.     kereskedelem és marketing Commerce and Marketing közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon Economist in Commerce and Marketing 6
45.     nemzetközi gazdálkodás International Business Economics közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon Economist in International Business 6
46.     pénzügy és számvitel Finance and Accounting közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon Economist in Finance and Accounting 6
47.     turizmus-vendéglátás Tourism and Catering közgazdász turizmus--vendéglátás alapképzési szakon Economist in Tourism and Catering 6
48.     üzleti szakoktató Vocational Instruction üzleti szakoktató Vocational Instructor in Business 6
49. Műszaki Engineering Science anyagmérnöki Materials Engineering anyagmérnök Materials Engineer 6
50.     biomérnöki Biochemical Engineering biomérnök Biochemical Engineer 6
51.     biztonságtechnikai mérnöki Safety Engineering biztonságtechnikai mérnöki Safety Technology Engineer 6
52.     energetikai mérnöki Energy Engineering energetikai mérnök Energy Engineer 6
53.     építészmérnöki Architectural Engineering építészmérnök Architectural Engineer 6
54.     építőmérnöki Civil Engineering építőmérnök Civil Engineering 6
55.     faipari mérnöki Timber Industry Engineering faipari mérnök Timber Industry Engineer 6
56.     gépészmérnöki Mechanical Engineering gépészmérnök Mechanical Engineer 6
57.     hivatásos repülőgép-vezetői Professional Pilot hivatásos pilóta Professional Pilot 6
58.     ipari termék- és formatervező mérnöki Industrial Design Engineering ipari termék- és formatervező mérnök Industrial Design Engineer 6
59.     járműmérnöki Vehicle Engineering járműmérnök Vehicle Engineer 6
60.     könnyűipari mérnöki Light Industrial Engineering könnyűipari mérnök Light Industry Engineer 6
61.     környezetmérnöki Environmental Engineering környezetmérnök Environmental Engineer 6
62.     közlekedésmérnöki Transportation Engineering közlekedésmérnök Transportation Engineer 6
63.     logisztikai mérnöki Logistics Engineering logisztikai mérnök Logistics Engineer 6
64.     mechatronikai mérnöki Mechatronical Engineering mechatronikai mérnök Mechatronical Engineer 6
65.     molekuláris bionika mérnöki Molecular Bionics Engineering molekuláris bionikus mérnök Molecular Bionics Engineer 6
66.     műszaki földtudományi Earth Science Engineering földtudományi mérnök Earth Science Engineer 6
67.     műszaki menedzser Technical Management műszaki menedzser Technical Manager 6
68.     műszaki szakoktató Vocational Technical
Instruction
műszaki szakoktató Vocational Technical Instructor 6
69.     vegyészmérnöki Chemical Engineering vegyészmérnök Chemical Engineer 6
70.     villamosmérnöki Electrical Engineering villamosmérnök Electrical Engineer 6
71.     vízügyi üzemeltetési mérnöki Water Operation Engineering vízügyi üzemeltetési mérnök Water Operation Engineer 6
72. Orvos- és egészség-
tudomány
Health Science ápolás és betegellátás Nursing and Patient Care 1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő
1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife
6
73.     egészségügyi gondozás és prevenció Health Care and Disease
Prevention
1. népegészségügyi ellenőr
2. védőnő
3. dentálhigiénikus
1. Public Health Supervisor,
2. Health Visitor,
3. Dental Hygienest
6
74.     egészségügyi szervező Health Care Management egészségügyi szervező Health Care Manager 6
75.     orvosi diagnosztikai analitikus Medical Diagnostic Imaging
Analysis
orvosi diagnosztikai analitikus Medical Diagnostic Imaging Analyst 6
76. Pedagógusképzés Teacher Training csecsemő- és kisgyermeknevelő Infant and Early Childhood
Education
csecsemő- és kisgyermeknevelő Infant and Early Childhood Educator 6
77.     gyógypedagógia Special Needs Education 1. gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
2. gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
3. gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
4. gyógypedagógus, logopédia szakirányon
5. gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
6. gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
7. gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
8. gyógypedagógus, autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon
1. Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)
2. Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment)
3. Special Needs Educator and
Therapist (Visual Impairment)
4. Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)
5. Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)
6. Special Needs Educator and Therapist (Physical Disabilities)
7. Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)
8. Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)
6
78.     konduktor Conductive Education konduktor Conductive Teacher 6
79.     óvodapedagógus Pre-School Teaching 1. óvodapedagógus;
2. nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány- roma képzési irányultságot]
1. Pre-School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Pre-School Teacher
6
80.     tanító Primary School Teaching 1. tanító
2. nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]
1. Primary School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School Teacher
6
81. Sporttudomány Sport Science edző Physical Training szakedző (megjelölve a sportágat) Physical Trainer 6
82.     sport- és rekreációszervezés Sport - and Recreation 1. rekreációszervező és egészségfejlesztő
2. sportszervező
1. Recreation Management and Health Promotion
2. Sports management
6
83. Természet-
tudomány
Natural Science biológia Biology biológus Biologist 6
84.     fizika Physics fizikus Physicist 6
85.     földrajz Geography geográfus Geographer 6
86.     földtudományi Earth Sciences földtudományi kutató Earth Scientist 6
87.     kémia Chemistry vegyész Chemist 6
88.     környezettan Environmental Studies alkalmazott környezetkutató Expert in Applied
Environmental Studies
6
89.     matematika Mathematics matematikus Mathematician 6
90. Művészet Arts alkotóművészet és muzikológia Musical Creative Arts and
Musicology
1. zeneszerző
2. jazz-zeneszerző
3. muzikológus
4. zeneteoretikus
5. zenei asszisztens
6. elektronikus zenei médiaasszisztens
7. alkalmazott zeneszerző
1. Composer
2. Jazz Composer
3. Musicologist
4. Music Theoretician
5. Music Assistant
6. Electronic Music Assistant
7. Composer of Applied Music
6
91.     animáció Animation animációs tervező Animator 6
92.     designkultúra Designculture designelemző Designculture Specialist 6
93.     előadó-művészet Performance 1. klasszikus zongora előadóművész
2. klasszikus orgona előadóművész
3. klasszikus csembaló előadóművész
4. klasszikus harmonika előadóművész
5. klasszikus hárfa előadóművész
6. klasszikus gitár előadóművész
7. klasszikus lant előadóművész
8. klasszikus cimbalom előadóművész
9. klasszikus hegedű előadóművész
10. klasszikus mélyhegedű előadóművész
11. klasszikus gordonka előadóművész
12. klasszikus gordon előadóművész
13. klasszikus furulya előadóművész
14. klasszikus fuvola előadóművész
15. klasszikus oboa előadóművész
16. klasszikus klarinét előadóművész
17. klasszikus szaxofon előadóművész
18. klasszikus fagott előadóművész
19. klasszikus kürt előadóművész
20. klasszikus trombita előadóművész
21. klasszikus tuba előadóművész
22. klasszikus harsona előadóművész
23. klasszikus ütőhangszeres előadóművész
24. klasszikus ének előadóművész
25. jazz-zongora előadóművész
26. jazzgitár előadóművész
27. jazzbasszusgitár előadóművész
28. jazzbőgő előadóművész
29. jazzszaxofon előadóművész
30. jazztrombita előadóművész
31. jazzharsona előadóművész
32. jazzdob előadóművész
33. jazzének előadóművész
34. zenekar- és kórusvezető előadóművész
35. egyházzene-orgona előadóművész
36. egyházzene-kórusvezető előadóművész
37. népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló- ütőgardon) előadóművész
38. népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő)
előadóművész
39. népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató)
előadóművész
40. népi cimbalom előadóművész
41. népi ének előadóművész
1. Classical Instrumental Music
Performer (Piano)
2. Classical Instrumental Music
Performer (Organ)
3. Classical Instrumental Music
Performer (Harpsichord)
4. Classical Instrumental Music
Performer (Accordion)
5. Classical Instrumental Music
Performer (Harp)
6. Classical Instrumental Music
Performer (Guitar)
7. Classical Instrumental Music
Performer (Lute)
8. Classical Instrumental Music Performer (Cimbalom / Dulcimer)
9. Classical Instrumental Music
Performer (Violin)
10. Classical Instrumental
Music Performer (Viola)
11. Classical Instrumental
Music Performer (Cello)
12. Classical Instrumental
Music Performer (Double Bass)
13. Classical Instrumental
Music Performer (Recorder)
14. Classical Instrumental
Music Performer (Flute)
15. Classical Instrumental
Music Performer (Oboe)
16. Classical Instrumental
Music Performer (Clarinet)
17. Classical Instrumental
Music Performer (Saxophone)
18. Classical Instrumental
Music Performer (Bassoon)
19. Classical Instrumental
Music Performer (Horn)
20. Classical Instrumental
Music Performer (Trumpet)
21. Classical Instrumental
Music Performer (Trombone)
22. Classical Instrumental
Music Performer (Tuba)
23. Classical Instrumental
Music Performer (Percussion)
24. Classical Music Singer
25. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Piano)
6
            26. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Guitar)
27. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Bass Guitar)
28. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Double Bass)
29. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Saxophone)
30. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Trumpet)
31. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Trombone)
32. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Drums)
33. Jazz Music Singer
34. Orchestral and Choral
Conductor
35. Church Music Performer
(Organ)
36. Church Music Performer
(Choral Conducting)
37. Folk Music Performer on Bowed Strings (Violin- Viola/Double Bass-Cello- Gardon [Percussion Cello])
38. Folk Music Performer on Plucked Strings (Zither- Tambura-Koboz [Historical Hungarian Lute] /Rotary Lute [Hurdy-gurdy])
39. Folk Music Performer on Wind Instruments (Recorder- Bagpipe/Clarinet-Tarogato [Hungarian Folk Clarinet])
40. Folk Music Performer on
Cimbalom
41. Folk Song Performer
 
94.     építőművészet Architectural Art építőművész Architectural Artist 6
95.     formatervezés Industrial and Product Design formatervező Industrial and Product
Designer
6
96.     fotográfia Photography fotográfus tervező Photographer 6
97.     képzőművészet-elmélet Fine Art Theory képzőművészeti elemző Fine Art Theoretician 6
98.     koreográfus Choreography koreográfus Choreographer 6
99.     látványtervezés Visual Design látványtervező General Set Designer 6
100.     média design Media Design média designer Media Designer 6
101.     mozgókép Motion Picture Studies 1. mozgókép szakos film- és televíziórendező
2. mozgókép szakos vágó
3. mozgókép szakos hangmester
4. gyártásszervező,
5. kameraman
6. dramaturg
1. Motion Picture Director
2. Motion Picture Editor
3. Motion Picture Sound Director
4. Producer
5. Cameraman
6. Dramaturg
6
102.     táncművész Dance táncművész Dancer 6
103.     táncos és próbavezető Dance and Rehearsal
Coaching
táncos és próbavezető Dancer and Coach 6
104.     tárgyalkotás Object Design 1. kerámiatervezés
2. üvegtervezés
3. fémművesség
1. Ceramic Designer
2. Glass Designer
3. Metal Designer
6
105.     televíziós műsorkészítő Television Production televíziós műsorkészítő Television Production Expert 6
106.     tervezőgrafika Graphic Design tervezőgrafikus Graphic Designer 6
107.     textiltervezés Textile Design textiltervező Textile Designer 6
108. Művészet
közvetítés
Art Education drámainstruktor Drama Instruction drámainstruktor Drama Instructor 6
109.     képalkotás Visual Representation 1. képalkotás alapszakos festő/grafikus
2. mozgóképkultúra- és médiaszakember
1. Visual Representation Artist
2. Film and Media Specialist
6
110.     környezetkultúra Environmental Design környezettervező szakember Environmental Designer 6
111.     kézműves tárgykultúra Craftsmanship kézműves tárgykultúra szakember Craftsman Artist 6
112.     zenekultúra Musical Culture zenekultúra szakember Musical Culture Expert 6

3. MELLÉKLET A 139/2015. (VI. 9.) KORM. RENDELETHEZ

Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

  A B C D E F G H
1. Képzési terület Képzési terület angol nyelvű megnevezése Mesterképzési szak Osztatlan szak Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése Szakképzettség Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése EKKR és MKKR szint
2. Agrár Agricultural Science   állatorvosi Veterinary Medicine okleveles állatorvos doktor Veterinary Surgeon 7
3.       agrármérnöki Agricultural Engineering okleveles agrármérnök Agricultural Engineer 7
4.     állattenyésztő mérnöki   Animal Husbandry Engineering okleveles állattenyésztő mérnök Animal Husbandry Engineer 7
5.     élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki   Food Safety and Quality Engineering okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök Food Safety and Quality Engineer 7
6.     élelmiszermérnöki   Food Science and Technology
Engineering
okleveles élelmiszermérnök Food Science and Technology Engineer 7
7.       erdőmérnöki Forestry Engineering okleveles erdőmérnök Forestry Engineer 7
8.     kertészmérnöki   Horticultural Engineering okleveles kertészmérnök Horticultural Engineer 7
9.     környezet-
gazdálkodási agrármérnöki
  Agricultural Environmental Management
Engineering
okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök Agricultural Environmental Management Engineer 7
10.     mezőgazdasági biotechnológus   Agricultural Biotechnology okleveles mezőgazdasági biotechnológus Agricultural Biotechnologist 7
11.     mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki   Mechanical Engineering in the
Agriculture and Food Industry
okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök Mechanical Engineer in Agriculture and Food Industry 7
12.     mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki   Agricultural Water Management
Engineering
okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki Agricultural Water Management Engineer 7
13.     növényorvosi   Plant Protection okleveles növényorvos Plant Protection Engineer 7
14.     növénytermesztő mérnöki   Crop Production Engineering okleveles növénytermesztő mérnök Crop Production Engineer 7
15.     ökológiai gazdálkodási
mérnöki
  Master’s Degree in Organic Farming okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök Organic Farming Engineer 7
16.     szőlész-borász mérnöki   Viticulture and Oenology Engineering okleveles szőlész-borász mérnök Viticulture and Oenology Engineer 7
17.     tájépítész mérnöki   Landscape Architecture okleveles tájépítész mérnök Landscape Architect 7
18.     takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki   Animal Nutrition and Feed Safety
Engineering
okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök Animal Nutrition and Feed Safety Engineer 7
19.     természetvédelmi mérnöki   Nature Conservation Engineering okleveles természetvédelmi mérnök Nature Conservation Engineer 7
20.     vadgazda mérnöki   Wildlife Management Engineering okleveles vadgazda mérnök Wildlife Management Engineer 7
21.     vidékfejlesztési agrármérnöki   Rural Development Engineering okleveles vidékfejlesztő agrármérnök Rural Development Engineer 7
22. Bölcsészet-
tudomány
Arts and Humanities afrikanisztika   African Studies okleveles afrikanisztika szakos bölcsész Philologist in African Studies 7
23.     alkalmazott nyelvészet   Applied Linguistics okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész Applied Linguist 7
24.     altajisztika   Altaic Studies okleveles altajisztika szakos bölcsész Altaicist 7
25.     amerikanisztika   American Studies okleveles amerikanisztika szakos bölcsész Philologist in American Studies 7
26.     andragógia   Andragogy okleveles andragógus Andragogue 7
27.     anglisztika   English Studies okleveles anglisztika szakos bölcsész Philologist in English Studies 7
28.     angol nyelvoktató   Instructor of English as a foreign langauage okleveles angol nyelvoktató bölcsész Instructor of English as a foreign langauage 7
29.     arabisztika   Arabic Studies okleveles arabisztika szakos bölcsész Philologist in Arabic Studies 7
30.     asszíriológia   Assyriology okleveles asszíriológia szakos bölcsész Assyriologist 7
31.     Balkán-tanulmányok   Balkan Studies okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész Philologist in Balkan Studies 7
32.     beszédtudomány   Speech Science okleveles beszédtudomány szakos bölcsész Philologist in Speech Science 7
33.     bizantológia   Byzantine Studies okleveles bizantológia szakos bölcsész Philologist in Byzantine Studies 7
34.     bolgár nyelv és irodalom   Bulgarian Language and Literature okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Bulgarian Language and Literature 7
35.     buddhizmus tanulmányok   Buddhist Studies okleveles buddhizmus szakos bölcsész Philologist in Buddhist Studies 7
36.     cseh nyelv és irodalom   Czech Language and Literature okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Czech Language and Literature 7
37.     egyiptológia   Egyptology okleveles egyiptológia szakos bölcsész Egyptologist 7
38.     elméleti nyelvészet   Theoretical Linguistics okleveles elméleti nyelvész Philologist in Theoretical Linguistics 7
39.     emberi erőforrás tanácsadó   Human Resource Counselling okleveles emberi erőforrás tanácsadó Human Resource Counsellor 7
40.     esztétika   Aesthetics okleveles esztétika szakos bölcsész Aesthetician 7
41.     etika   Ethics okleveles etika szakos bölcsész Expert in Ethics 7
42.     filmtudomány   Film Studies okleveles filmtudomány szakos bölcsész Expert in Film Studies 7
43.     filozófia   Philosophy okleveles filozófia szakos bölcsész Philosopher 7
44.     finnugrisztika   Finno-Ugric Studies okleveles finnugrisztika szakos bölcsész Philologist in Finno-Ugric Studies 7
45.     fordító és tolmács   Translation and Interpreting okleveles fordító és tolmács Translator and Interpreter 7
46.     francia nyelv, irodalom és kultúra   French Language, Literature and Culture okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in French Language, Literature and Culture 7
47.     hebraisztika   Hebrew Studies okleveles hebraisztika szakos bölcsész Expert in Hebrew Studies 7
48.     horvát nyelv és irodalom   Croatian Language and Literature okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Croatian Language and Literature 7
49.     hungarológia   Hungarian Studies hungarológia szakos bölcsész Hungarologist 7
50.     indológia   Indology okleveles indológia szakos bölcsész Indologist 7
51.     iranisztika   Iranian Studies okleveles iranisztika szakos bölcsész Expert in Iranian Studies 7
52.     irodalom- és kultúratudomány   Literary and Cultural Studies okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész Philologist of Literary and Cultural Studies 7
53.     iszlám tanulmányok   Islamic Studies okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész Expert in Islamic Studies 7
54.     japanológia   Japanese Studies okleveles japanológia szakos bölcsész Philologist in Japanese Studies 7
55.     klasszika-filológia   Classical Philology okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész Classical Philologist 7
56.     koreanisztika   Korean Studies okleveles koreanisztika szakos bölcsész Expert in Korean Studies 7
57.     Közép-Európa tanulmányok   Central European Studies okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész Central European Studies
Expert
7
58.     kulturális mediáció   Cultural Mediation okleveles kulturális mediátor Culture Mediator 7
59.     kulturális örökség tanulmányok   Cultural Heritage Studies okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember Specialist of Cultural Heritage
Studies
7
60.     Latin-Amerika tanulmányok   Latin American Studies okleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos bölcsész Expert in Latin American Studies 7
61.     lengyel nyelv és irodalom   Polish Language and Literature okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Polish Language and Literature 7
62.     levéltár   Archival Science okleveles levéltáros Archivist 7
63.     logika és tudományelmélet   Logic and Theory of Science okleveles logika és tudományelmélet szakos bölcsész Expert in Logic and Theory of
Science
7
64.     magyar nyelv és irodalom   Hungarian Language and Literature
Studies
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Hungarian Language and Literature 7
65.     mentálhigiénés családtudományi és családterápiás   Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy okleveles mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember Expert in Mental Health- oriented Family Studies and Family Therapy 7
66.     mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő   mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember Expert in Mental Health in Relations and Community Development 7
67.     mongolisztika   Mongolian Studies okleveles mongolisztika szakos bölcsész Philologist in Mongolian Studies 7
68.     művészettörténet   Art History okleveles művészettörténész Art Historian 7
69.     néderlandisztika   Dutch Language and Culture Studies okleveles néderlandisztika szakos bölcsész Philologist of Dutch Language and Culture 7
70.     német nemzetiségi nyelv és irodalom   Language and Literature of German as a Minority Language okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist of German as a Minority Language 7
71.     német nyelv, irodalom és kultúra   German Language, Literature and Culture okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in German Language, Literature and Culture 7
72.     néprajz   Ethnology and Folkloristics okleveles néprajz mesterszakos bölcsész Ethnologist and Folklorist 7
73.     neveléstudományi   Educational Science okleveles neveléstudomány szakos bölcsész Educational Scientist 7
74.     olasz nyelv, irodalom és kultúra   Italian Language, Literature and Culture okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Italian Language, Literature and Culture 7
75.     orosz nyelv és irodalom   Russian Language and Literature okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Russian Language and Literature 7
76.     portugál nyelv, irodalom és kultúra   Portuguese Language, Literature and Culture okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Portuguese Language, Literature and Culture 7
77.     pszichológia   Psychology okleveles pszichológus Psychologist 7
78.     régészet   Archaeology okleveles régész Archaeologist 7
79.     román nyelv, irodalom és kultúra   Romanian Language, Literature and
Culture
okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Romanian Language, Literature and Culture 7
80.     romológia   Roma Studies okleveles romológus Romologist 7
81.     ruszisztika   Russistic Studies okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember Philologist in Russistics 7
82.     sinológia   Chinese Studies okleveles sinológia szakos bölcsész Philologist in Chinese Studies 7
83.     skandinavisztika   Scandinavian Studies oklevélben szereplő megjelölése: okleveles skandinavisztika szakos bölcsész Philologist in Scandinavian Languages and Literature 7
84.     spanyol nyelv, irodalom és kultúra   Spanish Language, Literature and
Culture
okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist in Spanish Language, Literature and Culture 7
85.     szemiotika   Semiotics okleveles szemiotika szakos bölcsész Semiotician 7
86.     szerb nyelv és irodalom   Serbian Language and Literature okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Serbian Language and Literature 7
87.     színháztudomány   Theatre Studies okleveles színháztudomány szakos bölcsész okleveles Theatre Studies Expert 7
88.     szlavisztika   Slavic Studies okleveles szlavisztika szakos bölcsész Philologist in Slavic Studies 7
89.     szlovák nyelv és irodalom   Slovakian Language and Literature okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Slovakian Language and Literature 7
90.     szlovén nyelv és irodalom   Slovenian Language and Literature okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Slovenian Language and Literature 7
91.     társadalmi befogadás tanulmányok   Social Integration okleveles társadalmi befogadás tanácsadó Social Integration Counsellor 7
92.     tibetológia   Tibetan Studies okleveles tibetológia szakos bölcsész Philologist in Tibetan Studies 7
93.     történelem   History okleveles történész Historian 7
94.     történeti muzeológia   Historical Museology okleveles történeti muzeológus Historical Museology 7
95.     turkológia   Turkic Studies okleveles turkológia szakos bölcsész Philologist in Turkic Studies 7
96.     újgörög nyelv, irodalom és kultúra   Modern Greek Language, Literature and
Culture
okleveles újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész Philologist Modern Greek Language, Literature and Culture 7
97.     ukrán nyelv és irodalom   Ukrainian Language and Literature okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész Philologist in Ukrainian Language and Literature 7
98.     vallástörténet   History of Religion okleveles vallástörténész Expert in History of Religion 7
99.     vallástudomány   Religious Studies okleveles vallástudomány szakos bölcsész Expert in Religious Studies 7
100. Társadalom-
tudomány
Social Science egészségpolitika, tervezés és finanszírozás   Health Care Policy, Planning and
Financing
okleveles egészségpolitikai szakértő Expert in Health Care Policy, Planning and Financing 7
101.     humánökológia   Human Ecology okleveles humánökolgógia szakember Expert in Human Ecology 7
102.     Kelet-Ázsia tanulmányok   East Asian Studies okleveles Kelet-Ázsia elemző Expert in East Asian Studies 7
103.     kisebbségpolitika   Ethnic and Minority Policy okleveles kisebbségpolitikai szakember Ethnic and Minority Policy Expert 7
104.     kommunikáció- és médiatudomány   Communication and Media Studies okleveles kommunikáció- és médiaszakértő Communications and Media Studies Expert 7
105.     könyvtártudomány   Library Science okleveles informatikus könyvtáros Librarian and Information Scientist 7
106.     közösségi és civil tanulmányok   Community and Civil Development
Studies
okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember Expert in Community and Civil Development Studies 7
107.     kulturális antropológia   Cultural Anthropology okleveles kulturális antropológus Cultural Anthropologist 7
108.     nemzetközi tanulmányok   International Relations okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző International Relations Expert 7
109.     politikatudomány   Political Science okleveles politológus Political Scientist 7
110.     survey statisztika   Survey Statistics okleveles survey statisztikus Survey Statistician 7
111.     szociális munka   Social Work okleveles szociális munkás Social Worker 7
112.     szociálpedagógia   Social Pedagogy okleveles szociálpedagógus Social Pedagogue 7
113.     szociálpolitika   Social Policy okleveles szociálpolitikus Social Policy Expert 7
114.     szociológia   Sociology okleveles szociológus Sociologist 7
115.     társadalmi nemek tanulmánya   Gender Studies okleveles, társadalmi nemek tanulmányának kutatója Gender Studies Expert 7
116. Informatika Computer Science and Information Technology gazdaságinformatikus   Business Informatics okleveles gazdaságinformatikus Business Informatics Engineer 7
117.     mérnökinformatikus   Computer Science Engineering okleveles mérnökinformatikus Computer Science Engineer 7
118.     orvosi biotechnológia   Medical Biotechnology okleveles orvosi biotechnológus Medical Biotechnologist 7
119.     programtervező informatikus   Computer Science okleveles programtervező informatikus Computer Scientist 7
120. Jogi Legal Science európai és nemzetközi üzleti jog   European and International Business Law európai és nemzetközi üzleti mesterjogász European and International
Business Lawyer
7
121.       jogász Law okleveles jogász Jurist 7
122.     kodifikátor   Legal Regulation in Public
Administration
okleveles kodifikátor Legal Expert in Regulation 7
123.     kriminológia   Criminology okleveles kriminológus Criminologist 7
124.     munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási   Employment Relations and Social
Security Administration
okleveles munkaügyi és társadalombiztosítási szakember Employment Relations and
Social Security Expert
7
125.     összehasonlító állam- és jogtudományok   Comparative Law összehasonlító jogi mesterjogász Comparative Law 7
126. Gazdaság-
tudományok
Economic
Science
biztosítási és pénzügyi matematika   Actuarial and Financial Mathematics okleveles biztosítási és pénzügyi
matematikus-közgazdász
Actuarial and Financial
Mathematician-Economist
7
127.     ellátásilánc-menedzsment   Supply Chain Management okleveles ellátásilánc menedzser Supply Chain Manager 7
128.       gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés Economic and Financial Mathematical
Analysis
okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés szakon Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis 7
129.     közgazdálkodás és közpolitika   Public Policy and Management okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon Economist in Public Policy and
Management
7
130.     közgazdasági elemző   Economic Analysis okleveles közgazdasági elemző Economic Analyst 7
131.     marketing   Marketing okleveles közgazdász marketing szakon Economist in Marketing 7
132.     Master of Business Administration (MBA)   Master of Business Administration (MBA) okleveles közgazdász MBA szakon Economist 7
133.     nemzetközi gazdaság és gazdálkodás   International Economy and Business okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon Economist in International
Economy and Business
7
134.     pénzügy   Finance okleveles közgazdász pénzügy szakon Economist in Finance 7
135.     regionális és környezeti gazdaságtan   Regional and Environmental Economic
Studies
okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon Economist in Regional and Environmental Economic Studies 7
136.     sportközgazdász   Sport Economist okleveles sportközgazdász Sport Economics 7
137.     számvitel   Accountancy okleveles közgazdász számvitel szakon Economist in Accountancy 7
138.     turizmus-menedzsment   Tourism Management okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon Economist in Tourism and
Management
7
139.     vállalkozásfejlesztés   Business Development okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon Economist in Business
Development
7
140.     vezetés és szervezés   Management and Leadership okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon Economist in Management and
Leadership
7
141. Műszaki Engineering Science anyagmérnöki   Materials Engineering okleveles anyagmérnök Materials Engineer 7
142.     bánya- és geotechnika mérnöki   Mining and Geotechnical Engineering okleveles bánya és geotechnika mérnök Mining and Geotechnical Engineer 7
143.     biomérnöki   Biochemical Engineering okleveles biomérnök Biochemical Engineer 7
144.     biztonságtechnikai mérnöki   Safety Engineering okleveles biztonságtechnikai mérnök Safety Engineer 7
145.     egészségügyi mérnöki   Biomedical Engineering okleveles egészségügyi mérnök Biomedical Engineer 7
146.     energetikai mérnöki   Energy Engineering okleveles energetikai mérnök Energy Engineer 7
147.     építész   Architect okleveles építész Architect 7
148.       építészmérnöki Architecture okleveles építészmérnök Architect 7
149.     épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki   Building Service and Process Engineering okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Building Service and Process
Engineer
7
150.     faipari mérnöki   Timber Industry Engineering okleveles faipari mérnök Timber Industry Engineer 7
151.     földmérő- és térinformatikai mérnöki   Land Surveying and Geographical
Information Systems Engineering
okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök Land Surveying and Geoinformatical Engineer 7
152.     földtudományi mérnöki   Earth Sciences Engineering okleveles földtudományi mérnök Earth Sciences Engineer 7
153.     gépészeti modellezés   Mechanical Engineering Modelling okleveles gépészeti modellező mérnök Mechanical Modelling Engineer 7
154.     gépészmérnöki   Mechanical Engineering okleveles gépészmérnök Mechanical Engineer 7
155.     gyógyszervegyész-
mérnöki
  Pharmaceutical Engineering okleveles gyógyszervegyész-mérnök Pharmaceutical Engineer 7
156.     hidrogeológus mérnöki   Hydrogeological Engineering okleveles hidrogeológus mérnök Hydrogeological Engineer 7
157.     info-bionika mérnöki   Info-Bionics Engineering okleveles info-bionikus mérnök Info-Bionics Engineer 7
158.     infrastruktúra-építőmérnöki   Infrastructural Engineering okleveles infrastruktúra-építőmérnök Infrastructural Engineer 7
159.     ipari terméktervező mérnöki   Industrial Design Engineering okleveles ipari terméktervező mérnök Industrial Design Engineer 7
160.     járműmérnöki   Vehicle Engineering okleveles járműmérnök Vehicle Engineer 7
161.     kohómérnöki   Metallurgical Engineering okleveles kohómérnök Metallurgical Engineer 7
162.     könnyűipari mérnöki   Light Industrial Engineering okleveles könnyűipari mérnök Light Industry Engineer 7
163.     környezetmérnöki   Environmental Engineering okleveles környezetmérnök Environmental Engineer 7
164.     közlekedésmérnöki   Transportation Engineering okleveles közlekedésmérnök Transportation Engineer 7
165.     létesítménymérnöki   Construction Engineering okleveles létesítménymérnök Construction Engineer 7
166.     logisztikai mérnöki   Logistics Engineering okleveles logisztikai mérnök Logistics Engineer 7
167.     mechatronikai mérnöki   Mechatronical Engineering okleveles mechatronikai mérnök Mechatronical Engineer 7
168.     műanyag- és száltechnológiai mérnöki   Polymer and Fibre Technology
Engineering
okleveles műanyag- és száltechnológiai mérnök Polymer and Textile Technology
Engineer
7
169.     műszaki menedzser   Engineering Management okleveles műszaki menedzser Engineering Manager 7
170.     olaj- és gázmérnöki   Oil and Gas Engineering okleveles olaj- és gázmérnök Oil and Natural Gas Engineer 7
171.     olajmérnöki   Petroleum Engineering okleveles olajmérnök Petroleum Engineer 7
172.     szerkezet-építőmérnöki   Structural Engineering okleveles szerkezet-építőmérnök Structural Engineer 7
173.     szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki   Petroleum Geoengineering okleveles szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök Petroleum Geoengineer 7
174.     településmérnöki   Urban Systems Engineering okleveles településmérnök Urban Systems Engineer 7
175.     védelmi vezetéstechnikai rendszertervező   Defence C3 Systems Management okleveles védelmi vezetéstechnikai rendszertervező Defence C3 Systems Manager 7
176.     vegyészmérnöki   Chemical Engineering okleveles vegyészmérnök Chemical Engineer 7
177.     villamosmérnöki   Electrical Engineering okleveles villamosmérnök Electrical Engineer 7
178. Orvos- és egészség-
tudomány
Medical and Health Science   általános orvos Medicine okleveles orvosdoktor Doctor of Medicine 7
179.     ápolás   Nursing okleveles ápoló Nurse 7
180.     egészségpszichológia   Health Psychology okleveles egészségpszichológus Health Psychologist 7
181.     egészségügyi menedzser   Health Care Management okleveles egészségügyi menedzser Health Care Manager 7
182.     egészségügyi szociális munka   Social Work in Health Care okleveles egészségügyi szociális munkás Social Worker in Health Care 7
183.     fizioterápia   Physiotherapy okleveles fizioterapeuta Physiotherapist 7
184.       fogorvos Dentistry okleveles fogorvos doktor Dentist (D.M.D. - doctor medicinae dentariae) 7
185.       gyógyszerész Pharmacy okleveles gyógyszerész Pharmacist (Pharm. D - doctor pharmaciae) 7
186.     klinikai laboratóriumi kutató   Clinical Laboratory Sciences okleveles klinikai laboratóriumi kutató Clinical Laboratory Scientist 7
187.     komplex rehabilitáció   Complex Rehabilitation okleveles rehabilitációs szakember Rehabilitationist 7
188.     népegészségügyi   Public Health okleveles népegészségügyi szakember Expert in Public Health 7
189.     radiográfia   Radiography okleveles radiográfus Radiographer 7
190.     táplálkozástudományi   Nutritional Sciences okleveles táplálkozástudományi szakember Nutritionist 7
191. Pedagógus-
képzés
Teacher Training gyógypedagógia   Special Needs Education okleveles gyógypedagógus Special Needs Educator 7
192.     tanár tanár Teacher (külön kormányrendelet szerint) 7
193. Sporttudomány Sport Science humánkineziológia   Human Kinesiology okleveles humánkineziológus Human Kinesiologist 7
194.     rekreáció   Recreation okleveles rekreáció irányító Recreation Expert 7
195.     sportmenedzser   Sports Management okleveles sportmenedzser Sports Manager 7
196.     szakedző   Sports Coaching okleveles szakedző (a sportág megjelölésével) Sports Coach specialized in
(Name of Sport)
7
197. Természet-
tudomány
Natural Science alkalmazott matematikus   Applied Mathematics okleveles alkalmazott matematikus Applied Mathematician 7
198.     anyagtudomány   Materials Science okleveles anyagkutató Materials Scientist 7
199.     biológus   Biology okleveles biológus Biologist 7
200.     biotechnológia   Biotechnology okleveles biotechnológus Biotechnologist 7
201.     csillagász   Astronomy okleveles csillagász Astronomer 7
202.     fizikus   Physics okleveles fizikus Phyisicist 7
203.     földtudomány   Earth Sciences okleveles földtudományi kutató Earth Scientist 7
204.     geofizikus   Geophysics okleveles geofizikus Geophysics 7
205.     geográfus   Geography okleveles geográfus Geographer 7
206.     geológus   Geology okleveles geológus Geologist 7
207.     hidrobiológus   Hydrobiology okleveles hidrobiológus Hydrobiologist 7
208.     környezettudomány   Environmental Science okleveles környezetkutató Environmental Researcher 7
209.     matematikus   Mathematics okleveles matematikus Mathematician 7
210.     meteorológus   Meteorology okleveles meteorológus Meteorologist 7
211.     molekuláris biológia   Molecular Biology okleveles molekuláris biológus Molecular Biologist 7
212.     számítógépes és kognitív idegtudomány   Computational and Cognitive
Neuroscience
okleveles számítógépes és kognitív tudományi kutató Computational and Cognitive
Scientist
7
213.     térképész   Cartography okleveles térképész Cartographer 7
214.     vegyész   Chemistry okleveles vegyész Chemist 7
215. Művészet Arts animáció   Animation Design okleveles animációs tervezőművész Animation Designer 7
216.     design- és művészet-
menedzsment
  Art and Design Management okleveles design- és művészetmenedzser Art and Design Manager 7
217.     designelmélet   Design Theory okleveles design- és művészet teoretikus Expert in Design Theory 7
218.     divat- és textiltervezés   Fashion and Textile Design okleveles divat- és textiltervező művész Fashion and Textile Designer 7
219.     dokumentumfilm-
rendező művész
  Documentary Film Directing okleveles dokumentumfilm-rendező művész Documentum Film Director 7
220.     egyházzene-művész (egyházzene orgonaművész, egyházzene kóruskarnagy szakirányok)   Sacred Music 1. okleveles egyházzene-kóruskarnagy
2. okleveles egyházzene-orgonaművész
1. Sacred Musician (Choral
Conducting)
2. Sacred Musician (Organist)
7
221.     építőművész   Architectural Design okleveles építőművész Architectural Designer 7
222.     fémművesség   Metal Design okleveles fémműves tervező művész Metal Designer 7
223.       festőművész Painting okleveles festőművész Painter 7
224.     film- és televízió producer   Film and Television Production okleveles film- és televízió producer Film and Television Producer 7
225.     filmoperatőr   Cinematography okleveles filmoperatőr Cinematographer 7
226.     filmrendező   Film Directing okleveles filmrendező Film Director 7
227.     formatervező művész   Design okleveles formatervező művész Designer 7
228.     fotográfia   Photography okleveles fotográfustervező művész Photographer 7
229.       grafikusművész Graphic Arts okleveles grafikusművész Graphic Artist 7
230.       intermédia-művész Intermedia Art okleveles médiaművész Intermedia Artist 7
231.     karmester (zenekari karmester, fúvós zenekari karnagy szakirányok)   Conducting 1. okleveles zenekari karmester-művész
2. okleveles fúvószenekari karnagy-művész
1. Orchestra Conductor
2. Wind Band Conductor
7
232.     kerámiatervezés   Ceramics Design okleveles kerámiatervező művész Ceramics Designer 7
233.     klasszikus énekművész (operaének, oratórium- és dalének szakirányok)   Classical Singing 1. okleveles operaének-művész
2. okleveles oratórium- és dalénekművész
1. Opera Singer
2. Oratorio and Song
Performer
7
234.     klasszikus hangszerművész   Classical Musical Instrumental
Performance
1. okleveles zongoraművész
2. okleveles zongorakísérő-korrepetitor
3. okleveles orgonaművész
4. okleveles csembalóművész
5. okleveles hárfaművész
6. okleveles gitárművész
7. okleveles cimbalomművész
8. okleveles harmonikaművész
9. okleveles hegedűművész
10. okleveles mélyhegedűművész
11. okleveles gordonkaművész
12. okleveles gordonművész
13. okleveles fuvolaművész
14. okleveles klarinétművész
15. okleveles szaxofonművész
16. okleveles oboaművész
17. okleveles fagottművész
18. okleveles kürtművész
19. okleveles trombitaművész
20. okleveles harsonaművész
21. okleveles tubaművész
22. okleveles ütőhangszerművész
1. Pianist
2. Piano Accompanist and
Repetitor
3. Organist
4. Harpsichord player
5. Harpist
6. Guitarist
7. Cimbalom/Dulcimer player
8. Accordion player
9. Violinist
10. Violist
11. Cellist
12. Double Bassist
13. Flautist
14. Clarinetist
15. Saxophonist
16. Oboist
17. Bassoonist
18. Horn Player
19. Trumpeter
20. Trombonist
21. Tubist
22. Percussionist
7
235.     klasszikusbalett-művész   Classical Ballet okleveles klasszikusbalett-művész Classical Ballet Artist 7
236.     Kodály-zenepedagógia   Kodály Music Pedagogy okleveles Kodály-zenepedagógiai szakértő Expert in Kodály Music Pedagog 7
237.     koreográfus   Choreography okleveles koreográfus Choreographer 7
238.     kortárstánc művész   Contemporary Dance okleveles kortárstánc művész Contemporary Dance Artist 7
239.     kóruskarnagy   Choral Conducting okleveles kóruskarnagy művész Choral Conductor 7
240.     látványtervező művész   Production Design okleveles látványtervező művész Production Designer 7
241.     média design   Media Design okleveles médiatervező művész Media Designer 7
242.     muzikológus   Musicology okleveles muzikológus Musicologist 7
243.     néptáncművész   Hungarian Folk Dance okleveles néptáncművész Hungarian Folk Dance Artist 7
244.     régi-zene hangszerművész   Early Music Instrumental Performance 1. okleveles régi-zene művész (csembaló)
2. okleveles régi-zene művész (fortepiano)
3. okleveles régi-zene művész (barokk hegedű)
1. Early Music Performer
(Harpsichord)
2. Early Music Performer
(Fortepiano)
7
            4. okleveles régi-zene művész (viola da gamba)
5. okleveles régi-zene művész (barokk gordonka)
6. okleveles régi-zene művész (blockflöte)
7. okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)
8. okleveles régi-zene művész (barokk oboa)
9. okleveles régi-zene művész (barokk fagott)
10. okleveles régi-zene művész (cornetto)
11. okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)
12. okleveles régi-zene művész (natúrkürt)
13. okleveles régi-zene művész (barokk harsona)
14. okleveles régi-zene művész (lant)
3. Early Music Performer
(Baroque Violin)
4. Early Music Performer
(Viola da Gamba)
5. Early Music Performer
(Baroque Cello)
6. Early Music Performer
(Recorder)
7. Early Music Performer
(Baroque Flute)
8. Early Music Performer
(Baroque Oboe)
9. Early Music Performer
(Baroque Bassoon)
10. Early Music Performer
(Cornett)
11. Early Music Performer
(Natural Trumpet)
12. Early Music Performer
(Natural Horn)
13. Early Music Performer
(Baroque Trombone)
14. Early Music Performer
(Lute)
 
245.       restaurátor-művész Art Restoration okleveles restaurátorművész Art Restorer 7
246.       színházi dramaturg Theatre Script Editing okleveles színházi dramaturg Theatre Script Editor 7
247.       színházrendező Stage Directing okleveles színházrendező Stage Director 7
248.       színművész Acting okleveles színművész Actor/Actress 7
249.       szobrászművész Sculpture okleveles szobrászművész Sculptor 7
250.     tájépítész és kertművész   Landscape Design and Garden Art okleveles tájépítész Landscape Designer 7
251.     televíziós műsorkészítő művész   Television Production Arts okleveles televíziós műsorkészítő művész Expert in Television Production
Arts
7
252.     tervezőgrafika   Graphic Design okleveles tervezőgrafikus művész Graphic Designer 7
253.     zeneszerző   Music Composition okleveles zeneszerző Composer 7
254.     zeneteoretikus   Music Theory okleveles zeneteoreitikus Music Theorist 7

4. MELLÉKLET A 139/2015. (VI. 9.) KORM. RENDELETHEZ

Magyar és külföldi intézmények közös képzéseinek jegyzéke

  A B C D E F G
1. Képzési terület Study Field in English Szak Programme in English Szakképzettség Qualifications Obtainable
in Master Programme in
English
EKKR és
MKKR
szint
2. Agrár Agricultural Science fenntartható takarmányozás Sustainable Animal Nutrition and Feeding okleveles fenntartható takarmányozási agrármérnök Sustainable Animal Nutrition
Agricultural Engineer
7
3. Társadalom- tudomány Social Science környezetpolitika és menedzsment Environmental Sciences
Policy and Management
okleveles környezetpolitika és menedzsment szakember Expert in Environmental Sciences Policy and Management 7
4. Társadalom- tudomány Social Science közpolitika Public Policy okleveles nemzetközi közpolitikai szakember Expert in International Public
Policy
7
5. Társadalom- tudomány Social Science összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok Comparative Local Development Studies okleveles helyi fejlesztő Local Development Expert 7
6. Társadalom- tudomány Social Science szociális munka és szociális gazdaság Social Work and Social
Economics
okleveles szociális gazdaság szakember Expert in Social Economics 7

5. MELLÉKLET A 139/2015. (VI. 9.) KORM. RENDELETHEZ

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott, e rendelettel megváltoztatott elnevezésű alap- és mesterképzési szakok, illetve felsőoktatási szakképzések jegyzéke

  A B
1. A 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szakok, felsőoktatási szakképzések E rendelettel megváltoztatott
elnevezésű szakok, felsőoktatási szakképzések
2. mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés
3. orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés
4. szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés szőlész-borász felsőoktatási szakképzés
5. alkalmazott látványtervezés alapképzési szak látványtervezés alapképzési szak
6. design- és művészetelmélet alapképzési szak designkultúra alapképzési szak
7. ének-zene alapképzési szak zenekultúra alapképzési szak
8. gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak
9. had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak
10. orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak
11. politológia alapképzési szak politikatudományok alapképzési szak
12. testnevelő-edző alapképzési szak edző alapképzési szak
13. buddhizmus mesterképzési szak buddhizmus tanulmányok mesterképzési szak
14. erkölcstan- és etikatanár etikatanár
15. filmoperatőr művész mesterképzési szak filmoperatőr mesterképzési szak
16. filmrendező művész mesterképzési szak filmrendező mesterképzési szak
17. informatikus könyvtáros mesterképzési szak könyvtártudomány mesterképzési szak
18. interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak
19. kognitív tanulmányok mesterképzési szak számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szak
20. logisztikai menedzsment mesterképzési szak ellátásilánc menedzsment mesterképzési szak

6. MELLÉKLET A 139/2015. (VI. 9.) KORM. RENDELETHEZ

1. melléklet a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelethez
TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK JEGYZÉKE
1. Közismereti tanárszakok
 AB
1.műveltségi területtanárszak
2.magyar nyelv és irodalommagyartanár1 (általános iskolai)
3. magyartanár1 (középiskolai)
4. magyar mint idegen nyelv tanára3
5.idegen nyelvekangol nyelv és kultúra tanáradn0 1 (általános iskolai)
6. angol nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
7. német nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
8. német nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
9. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
10. német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
11. bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára2
12. finn nyelv és kultúra tanára3
13. francia nyelv és kultúra tanára2
14. holland nyelv és kultúra tanára2
15. horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára2
16. japán nyelv és kultúra tanára2
17. latin nyelv és kultúra tanára2
18. lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára2
19. kínai nyelv és kultúra tanára2
20. olasz nyelv és kultúra tanára2
21. orosz nyelv és kultúra tanára2
22. portugál nyelv és kultúra tanára2
23. román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára2
24. romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)2
25. spanyol nyelv és kultúra tanára2
26. szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára2
27. szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára2
28. szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára2
29. újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára2
30. ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára2
31.matematikamatematikatanár1 (általános iskolai)
32. dn0 matematikatanár1 (középiskolai)
33.ember és társadalomtörténelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (általános iskolai)
34. dn0 történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (középiskolai)
35. dn0 filozófiatanár3
36. dn0 etikatanár2
37. dn0 hon- és népismerettanár2
38. dn0 könyvtárostanár2
39. dn0 közösségi művelődés tanár2
40.ember és természetbiológiatanár1 (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)
41. dn0 biológiatanár1 (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)
42. dn0 kémiatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)
43. dn0 kémiatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)
44. dn0 fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)
45. dn0 fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)
46. dn0 természetismeret-környezettan tanár2 (természettudományi gyakorlatok)
47.földünk-környezetünkföldrajztanár1 (általános iskolai)
48. dn0 földrajztanár1 (középiskolai)
49.informatikainformatikatanár1 (általános iskolai)
50. dn0 informatikatanár1 (középiskolai)
51.művészetekének-zene tanár2
52. dn0 népzene- és népikultúra-tanár2
53. dn0 média-, mozgókép- és kommunikációtanár2
54. dn0 rajz- és vizuáliskultúra-tanár2
55. művészettörténet-tanár3
56. dn0 dráma- és színházismeret-tanár2
57.testnevelés és sporttestnevelő tanár1 (általános iskolai)
58. dn0 testnevelő tanár1 (középiskolai)
59. dn0 gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár2
60.életvitel és gyakorlattechnika-, életvitel- és gyakorlat-tanár2
A közismereti tanárszakok párosítási feltételei
1/ A tanárszakok egymással és a 2/ szakokkal is párosíthatók osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó, tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos képzésben.
2/ A tanárszak csak az 1/ tanárszakokkal párosítható osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos képzésben. Az ének-zene tanár, a népzene- és népikultúra-tanár, a rajz- és vizuáliskultúra-tanár, a média-, mozgókép- és kommunikációtanár, a dráma- és színházismeret-tanár szakok egymással is párosíthatók. A gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak csak a testnevelő tanár szakkal párosítható.
3/ A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben és felsőfokú -- főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú - végzettség és tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető.
2. Szakmai tanárszakok
 AB
1.szakmai területtanárszak
2.műszakimérnöktanár (szakirányok: gépészet-mechatronika, elektrotechnika-elektronika, informatika, bio-vegyipar, építő-építészet, könnyűipar, faipar, nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, polgári és biztonságvédelem,
műszaki-gazdasági)
3.közgazdaságiközgazdásztanár (szakirányok: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási ismeretek)
4.agráragrármérnöktanár (szakirányok: mezőgazdaság, mezőgazdasági gépész, élelmiszer, erdészet- és vadgazdálkodás, földmérés, kertészet- és parképítés)
5.gyógypedagógiagyógypedagógia-tanár
6.zeneművészet1zenetanár (szakirányok: zongoratanár, orgonatanár, csembalótanár, hárfatanár, gitártanár, lanttanár, harmonikatanár, cimbalomtanár, hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár, gordontanár, fuvolatanár, furulyatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagott-tanár, kürttanár, trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, magánénektanár, jazz-zongoratanár, jazzgitártanár, jazzbasszusgitár-tanár, jazzbőgőtanár, jazzszaxofontanár, jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár, jazzénektanár,
jazz-zeneszerzéstanár, zeneismeret-tanár, egyházzenetanár, ének-zene tanár.)
7. zeneművésztanár (szakirányok: zongoraművésztanár, zongorakísérő-korrepetítor tanár, csembalóművész-tanár, orgonaművész-tanár, hárfaművésztanár, gitárművésztanár, cimbalomművész-tanár, harmonikaművész-tanár, hegedűművész-
tanár, mélyhegedűművész- tanár, gordonkaművész-tanár, gordonművésztanár, fuvolaművész-tanár, oboaművész-tanár, klarinétművész-tanár, szaxofonművész-tanár, fagottművésztanár, kürtművésztanár, trombitaművész-tanár, harsonaművész-tanár, tubaművésztanár, ütőhangszerművész a tanár, énekművésztanár, régizene csembalóművész-tanár, régizene blockflöteművész-tanár, népi hegedűművész-tanár, népi brácsaművész- tanár, népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/tamburabőgőművész-tanár, népi furulyaművész-tanár, népi klarinét-/tárogatóművész-tanár, népi dudaművésztanár, népi cimbalomművész-tanár, tamburaművész-tanár, népi citera-koboz-tekerőművész-
tanár, népi harmonikaművész-tanár, népi énekművész-tanár, népzeneelmélet-tanár, egyházzeneművész- tanár (egyházzene-kóruskarnagy, egyházzene-orgonaművész) zeneszerzőtanár, muzikológus-tanár, zeneelmélet-tanár, kóruskarnagyművész-tanár, ének-zene művésztanár)
8.táncművészettánctanár (szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc, tánctörténet és -elmélet)
9. táncművésztanár (szakirány: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc)
10.ipar-, építő-, film- és videoművészet, multimédiadesign- és vizuálisművészet-tanár
11.képzőművészetképzőművésztanár
12.színház- és filmművészetszínházművészeti tanár
13. filmművészeti tanár
14.egészségügyegészségügyi tanár
15.neveléstudománypedagógiatanár2
A szakmai, művészeti tanárszakok (szakirányok) párosítási feltételei
1/ Zenetanár szakon osztatlan kétszakos képzésben a zeneismeret-tanár szakirány az ének-zene tanár szakiránnyal párosítható. Zeneművésztanár szakon kétszakos osztatlan képzésben a kóruskarnagyművész-tanár az ének-zene művésztanár vagy a zeneelmélet-tanár szakirányokkal, a zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene művésztanár vagy a kóruskarnagyművész-tanár szakirányokkal, az egyházzeneművész-tanár szakirány az ének-zene művésztanár szakiránnyal, a népi hangszeres-tanár szakirány a népi ének szakiránnyal, a népi hangszeres-tanár és a népi ének szakirányok a népzeneelmélet-tanár szakiránnyal, továbbá a népi hangszeres szakirányok egymással párosíthatók.
2/ A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető.
3. Hitéleti tanárszak
 AB
1.szakmai területtanárszak
2.hitoktatási területhittanár-nevelőtanár1
A hittanár-nevelőtanár szak párosítási feltételei
1/ A hittanár-nevelőtanár szak párosítható közismereti tanárszakkal.”


  • A jogszabály 2015. június 9-én jelent meg a Magyar Közlöny 79. számában.
  • hatályba lépett 2015. szeptember 1-jén.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2021. december 30-án.
A bekezdés 2015. november 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. november 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. november 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. november 27-én lett hatályon kívül helyezve. 2015. november 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. november 27-én lépett hatályba. 2015. november 27-én lépett hatályba. 2015. november 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. november 27-én lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. november 27-én lépett hatályba.A bekezdés 2015. november 27-én lépett hatályba.A szakasz 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve. 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2015. szeptember 2-án lett hatályon kívül helyezve.