Hatályos állapot
Közlönyállapot
2015.05.27. - 2015.05.31.
2015.06.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §   E rendeletet - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108/A. § szerint mellőzhető versenyeztetés esetén a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréjének (a továbbiakban: csereügylet) fővárosi vagy megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) általi jóváhagyására irányuló eljárásban (a továbbiakban: eljárás) kell alkalmazni.
2. §
(1) Az eljárás kérelemre indul, az eljárást a helyi önkormányzat kezdeményezi.
(2) A csereügylet jóváhagyásáról a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatal dönt. Amennyiben a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg arról, hogy a kérelmet melyik helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtják be.
3. §
(1) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését, amely tartalmazza a polgármester felhatalmazását a csereszerződés aláírására, valamint a csereügylet jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését arról, hogy a csereügylet megkötése mely kötelező feladat ellátását vagy gazdasági érdek érvényesülését biztosítja,
c) társasági részesedés, illetve ingatlanok cseréje esetén - a (2) bekezdés a) pont szerinti eset kivételével - a szerződő felek által aláírt csereszerződést,
d) amennyiben a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek döntését arról, hogy a kérelmet melyik helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtják be.
(2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek esetében a kérelemhez mellékelni kell:
a) a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyását tartalmazó csereszerződést, vagy
b) a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyását nem igénylő csereszerződés esetében igazolást arról, hogy a szerződés hatályosságához nem szükséges a hatósági jóváhagyása.
(3) Ha a szerződésből nem állapítható meg, hogy az értékarányosság fennáll-e, annak igazolása érdekében a kérelemhez mellékelni kell:
a) az egyes vagyontárgyak értékét igazoló szakértői véleményt,
b) önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a vagyonkataszter nyilvántartás kivonatát, vagy
c) a felek által beterjesztett egyéb bizonyítékokat.
(4) Ha a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre az (1) bekezdésben foglalt mellékleteket önkormányzatonként egy-egy példányban kell benyújtani. A csereszerződést legalább eggyel több, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges példányban kell benyújtani.
4. §   A kormányhivatal a csereügylet jóváhagyására vonatkozó kérelem elbírálása során vizsgálja, hogy a csereügylet megfelel-e az Mötv. 108/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.
5. §
(1) A csereügylet jóváhagyásról a kormányhivatal egyszerűsített határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg a csereszerződés valamennyi példányát záradékkal látja el.
(2) A jóváhagyó záradéknak tartalmaznia kell a kormányhivatal
a) megnevezését,
b) jóváhagyásáról szóló határozata számát,
c) csereügylet jóváhagyására történő utalást,
d) tájékoztatását, hogy a jóváhagyás nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket,
e) hatáskörét megállapító jogszabályra történő utalást,
f) döntéshozatala helyét és idejét,
g) hatásköre gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, aláírását és
h) bélyegzőlenyomatát.
6. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
  • A jogszabály 2015. május 27-én jelent meg a Magyar Közlöny 72. számában.
  • hatályba lépett 2015. június 1-jén.