Hatályos állapot
Közlönyállapot
2004.06.22. - 2004.06.26.
2004.06.27. - 2005.10.31.
2005.11.01. - 2007.02.14.
2007.02.15. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2007.12.28.
2007.12.29. - 2010.03.05.
2010.03.06. - 2010.04.09.
2010.04.10. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.12.16.
2011.12.17. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az oktatási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §   E rendelet hatálya kiterjed
a) az akkreditáció iránt kérelmet előterjesztő, továbbá az intézmény-, illetőleg program-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező felnőttképzést folytató intézményekre,
b) a Felnőttképzési Akkreditáló Testületre (a továbbiakban: FAT),
c) a Nemzeti Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NFI), valamint
d) az akkreditációs eljárásban és az akkreditált intézmények és programok ellenőrzésében közreműködő szakértőkre.

az intézmény-akkreditáció követelményrendszere

2. §   Intézmény-akkreditációt - az Fktv.-ben, valamint a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott feltételek fennállása esetén - az a felnőttképzést folytató intézmény kaphat, amely
a) felnőttképzési tevékenységet rendszeresen folytat,
b) felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt,
c) biztosítja a rendszeres képzés folytatásához, továbbá a felnőttképzési szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
d) tervezi, fejleszti és értékeli tevékenységét,
e) intézményirányítási és döntési folyamatai szabályozottak,
f) a tevékenységéről nyújtandó tájékoztatás, valamint a képzési programok lebonyolítása érdekében vevőszolgálatot és panaszkezelési rendszert működtet.
3. §   Rendszeresen végzett képzési tevékenységen a kérelmező intézménynek az Fktv. 29. §-ának 12. pontja szerinti tevékenysége értendő.
4. §
(1) A kérelmező intézménynek a képzéshez kapcsolódóan felnőttképzési szolgáltatásokat kell nyújtania és ezt dokumentálnia kell. Ilyen szolgáltatások különösen a következők:
a) a már megszerzett kompetencia felmérése, értékelése és figyelembevétele,
b) a pályaorientációs és korrekciós tanácsadás,
c) az egyén képzési szükségleteinek felmérése és a képzési tanácsadás,
d) az elhelyezkedési tanácsadás,
e) egyéni vagy csoportos álláskeresési tanácsadás.
(2) Az akkreditációt kérelmező intézménynek a felnőttképzési szolgáltatások közül az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatáson túl legalább egy szolgáltatást nyújtania kell.
5. §
(1) A kérelmező intézménynél képzési tevékenységért felelős vezetőként, valamint oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel, illetve gyakorlati idővel rendelkezik.
(2) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállását, valamint az l. számú mellékletben meghatározott végzettséget az arra vonatkozó dokumentum másolatával igazolni, a gyakorlati időről pedig nyilatkoztatni kell.
(3) A kérelmező intézmény képzési helyszíneinek - a képzés jellegétől függően - meg kell felelnie az 1. számú mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek. Képzési helyszínen a felnőttképzési tevékenység folytatására alkalmas székhely, telephely és az ezekhez kapcsolódó, rendszeresen rendelkezésre álló helyiségek értendők.
(4) Fogyatékos felnőttek képzése esetén az intézménynek biztosítania kell a képzés célcsoportjának megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.
6. §
(1) A képzési tevékenység tervezése érdekében a kérelmező intézménynek rendelkeznie kell
a) képzési tervvel és a képzési tervben megjelölt képzési programmal, valamint
b) olyan humánerőforrás-tervvel, amely tartalmazza az oktatók kiválasztására, rendelkezésre állására, valamint továbbképzésére vonatkozó szabályokat.
(2) A képzési tevékenység megvalósításának tanúsítása érdekében a kérelmező intézménynek rendelkeznie kell
a) a képzésről és a felnőttképzési szolgáltatásról szóló tájékoztatóval,
b) jelentkezési lappal,
c) a képzésbe való bekapcsolódás feltételeinek vizsgálatát igazoló dokumentációval,
d) felnőttképzési szerződéssel,
e) a képzésen való részvétel követésére alkalmas nyilvántartással,
f) a képzés lebonyolításának - az oktatók beosztását is tartalmazó - ütemtervével,
g) a képzés lezárásának dokumentációival.
(3) A kérelmező intézménynek rendelkeznie kell a képzés minőségét döntően befolyásoló alábbi folyamatleírásokkal:
a) a képzési és értékelési folyamat leírása,
b) a már megszerzett kompetenciák felmérésének és beszámításának folyamatleírása,
c) a vevőszolgálat és a panaszkezelési folyamat leírása.
7. §
(1) A kérelmező intézmény irányítási és döntési folyamatainak szabályozottnak kell lennie. Az intézményirányítási és döntési folyamatok szabályozottságát különösen az alábbi dokumentumok tanúsítják:
a) a minőségügyi stratégiát, célokat megfogalmazó dokumentum,
b) a felnőttképzési tevékenység fő folyamatait leíró dokumentum,
c) a képzési folyamatok értékelésére, ellenőrzésére és folyamatos fejlesztésére vonatkozó dokumentum.
(2) A kérelmező intézménynek rendelkeznie kell
a) az intézmény szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott és nyilvánosságra hozott olyan minőségpolitikával, amely
aa) összhangban áll az intézmény képzési céljaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával,
ab) megfogalmazza a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényei kielégítésének szükségességét és módját,
ac) kifejezi az intézmény elkötelezettségét a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt,
ad) utal az évenkénti felülvizsgálat, illetve aktualizálás szükségességére,
b) a tárgyévre szóló, a szakmai tanácsadó testület által - az éves képzési tervvel egyidejűleg - jóváhagyott, az előző évi értékelés tapasztalatain alapuló olyan minőségcélokkal, amelyek
ba) kiterjednek a képzéssel kapcsolatos minden lényeges funkcióra és a képzésszervezésben érintett valamennyi szervezeti egységre, illetve személyre,
bb) az érintettek számára közérthetőek,
bc) összhangban vannak az intézmény minőségpolitikájával,
bd) igazodnak az intézmény felnőttképzési és szolgáltató tevékenységéhez, a jogszabályi és szakmai követelményekhez, a belső előírásokhoz,
be) mérhetőek, tartalmaznak sikerkritériumokat és alkalmasak az objektív értékelésre,
bf) megvalósításához az intézmény vezetése határidőt, felelősöket és erőforrásokat rendelt.
(3) Az intézménynek rendelkeznie kell a működési folyamatait meghatározó, dokumentált, bevezetett és fenntartható, a szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott olyan minőségirányítási rendszerrel, amely
a) kijelöli azokat a folyamatokat, melyek a képzésben részt vevő felnőttek elvárásainak megfelelnek és az intézmény minőségpolitikájával összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek, ideértve a képzéssel kapcsolatos dokumentumok, szerződések, tananyagok és taneszközök kezelésére vonatkozó eljárásokat, valamint a képzéshez szükséges egészséges és biztonságos, a mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosító környezet megteremtését is,
b) meghatározza az a) pont szerinti folyamatok sorrendjét és kölcsönhatásait,
c) megszabja az a) pont szerinti folyamatok hatékony működéséhez, figyelemmel kíséréséhez és éves felülvizsgálatához szükséges erőforrásokat, illetve megoldásokat,
d) megállapítja azokat a tevékenységeket, melyek a tervezett eredmények eléréséhez, valamint a folyamatok és az intézmény szervezetének folyamatos fejlesztéséhez szükségesek, különös tekintettel a képzés minőségét döntően befolyásoló munkatársak és oktatók felkészültségének javítására,
e) tartalmazza azokat az eszközöket és módszereket, melyek garantálják a kialakított folyamatok és az intézmény szervezetének állandó javítását, az esetleges hibák megállapítását és azok előfordulásának megelőzését,
f) meghatározza azokat a legfontosabb - különösen a képzés tartalmára, tárgyi feltételeire, az alkalmazott oktatási módszerekre, az oktatók munkájára, a szervezés módjára, a résztvevők ellenőrzésére és a követelmények teljesítésének módjára vonatkozó - információterületeket, melyekről az intézménynek folyamatosan visszajelzéseket kell gyűjtenie a képzésben részt vevő felnőttek elégedettségének vizsgálata és folyamatos javítása érdekében,
g) egyértelműen rögzíti a képzésben részt vevő felnőttekkel, az intézmény partnereivel kialakított kommunikáció és kapcsolattartás rendjét, formáját, különös tekintettel a körültekintő ügyfélkapcsolatokra, illetve a visszacsatolások kezelésére és feldolgozására,
h) kijelöli az annak működtetéséért és fejlesztéséért felelős, valamint a szükséges kompetenciákkal rendelkező személyt.
8. §
(1) A kérelmező intézménynek rendelkeznie kell az éves működésének értékelésére vonatkozó, a szakmai tanácsadó testülete által jóváhagyott olyan önértékelési rendszerrel, amely az önértékelés területeit és módszereit foglalja magában.
(2) Az önértékelésnek ki kell terjednie a kérelmező intézmény jellemző tulajdonságaira, adottságaira, így különösen
a) a vezetés szerepére a minőségi kultúra fejlesztésében,
b) az emberi erőforrások menedzselésére,
c) az intézmény stratégiájának meghatározására és megvalósítására,
d) a partnerkapcsolatokra és a partneri igények figyelembevételének módjára,
e) a teljes folyamatszabályozásra.
(3) Az önértékelésnek - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - ki kell terjednie a képzési tevékenység elemzésére, a kérelmező intézmény által elért eredményekre, így különösen
a) az intézmény szakmai és civil közéletben kifejtett tevékenységének bemutatására,
b) a képzésben részt vevők képzést értékelő véleményének bemutatására a tanfolyam szervezéséről, a tananyag minősítéséről, az előadók, az oktatók értékeléséről, a felnőttképzési szolgáltatásokról, az előzetes tudásszint méréséről, illetve az ennek lehetőségéről való intézményi tájékoztatásról, a tárgyi feltételek megfelelőségéről,
c) az intézmény alkalmazottainak és az oktatóknak az intézményről és a képzésben nyújtott teljesítményéről alkotott véleményére,
d) az intézmény képzési tevékenységének kulcsfontosságú eredményeire, illetve mutatóira.
(4) Az önértékelés módszerét a kérelmező intézmény saját maga határozza meg. Az intézménynek a módszer kiválasztásánál arra kell törekednie, hogy az a tényszerűség mellett tegye lehetővé az intézmény tevékenységének, elért eredményeinek legteljesebb bemutatását, használatával megállapítható legyen az intézmény erőssége, kijelölhetőek legyenek a fejlesztést igénylő területek.
9. §
(1) A képzés iránt érdeklődő, illetve a képzésben részt vevő személyek érdekében a kérelmező intézmény olyan vevőszolgálatot működtet, amely biztosítja
a) a személyes megkeresés és a telefonon történő elérés lehetőségét, illetve
b) távoktatás esetén a megfelelő kapcsolattartást (levél, e-mail, honlap).
(2) A kérelmező intézménynek rendelkeznie kell panaszkezelési szabályzattal. Erről a képzés megkezdése előtt a képzésben részt vevőket tájékoztatni kell, és ezt számukra hozzáférhetővé kell tenni.
(3) A kérelmező intézménynek a képzésben részt vevők által bejelentett panaszok kivizsgálásának eredményéről, illetve a megtett intézkedésekről nyilvántartást kell vezetnie.

az intézmény-akkreditáció megtagadása, visszavonása

10. §
(1) Nem adható intézmény-akkreditáció, ha
a) annak az Fktv.-ben, a kormányrendeletben és e rendeletben meghatározott feltételei nem állnak fenn,
b) a kérelmező intézmény a képzési tevékenység folytatásától eltiltó intézkedés hatálya alatt áll (5 év),
c) a FAT az intézmény-akkreditációs tanúsítványt a kérelem beadását megelőző 4 évben visszavonta,
d) a kérelmező intézménynek az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása van, vagy csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt áll.
(2) Az intézmény-akkreditáció visszavonásának van helye, ha
a) az intézmény az Fktv., illetve a kormányrendelet szabályainak megsértésével folytatja tevékenységét,
b) a munkaügyi központ az intézményt a képzési tevékenységétől eltiltotta [Fktv. 10. § (3) bek.],
c) az e rendeletben előírt akkreditációs követelmények nem teljesülnek,
d) az intézmény az akkreditáció feltételeit nem érintő adataiban bekövetkezett változás ellenére nem kezdeményezi az egyszerűsített akkreditációs eljárás lefolytatását,
e) azt az intézmény maga kérelmezi,
f) az intézményt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásából törölték.

a feltételes intézmény-akkreditáció

11. §
(1) Feltételes intézmény-akkreditáció - elsősorban a fogyatékos felnőttek, a halmozottan hátrányos helyzetű személyek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek képzését vállaló intézmény részére - legfeljebb 1 év időtartamra abban az esetben adható, ha a kérelmező intézmény képzési és felnőttképzési szolgáltató tevékenysége, valamint működése megfelel az Fktv.-ben, a kormányrendeletben, valamint e rendelet 3-6. §-ában, 9. §-ában és e § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.
(2) A kérelmező intézménynek a kormányrendelet 13. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott intézkedési terve tartalmazza
a) a képzésben részt vevő felnőttek célcsoportjának bemutatását, különös tekintettel a fogyatékos felnőttekre, a halmozottan hátrányos helyzetű személyekre, valamint a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyekre (munkakör, foglalkozás, iskolai végzettség stb.),
b) a konkrét igényekre épülő, a foglalkoztathatóság elősegítését és az életminőség javítását szolgáló képzési célokat,
c) a kormányrendelet 11. §-a (1) bekezdésének db) és dd) alpontjai alapján meghatározott rendszerek elkészítésének ütemezését,
d) a c) pont szerinti célok elérését szolgáló feladatok meghatározását,
e) a szükséges erőforrások, az időtartam, a felelősök megjelölését, az elvárt eredményt s annak mérési, illetve értékelési módját.
(3) A FAT a feltételes intézmény-akkreditációs tanúsítvány érvényességi ideje alatt ellenőrizheti az intézkedési terv megvalósulását. Ha az intézmény az intézkedési tervben meghatározott feladatokat a terv szerinti határidőre nem teljesíti, illetve azok haladási ütemében - az egész intézkedési terv eredményes végrehajtását veszélyeztető módon - késedelembe esett, a FAT a feltételes intézmény-akkreditációs tanúsítványt visszavonhatja.
(4) A feltételes intézmény-akkreditáció érvényességének lejártát követően kiadott intézmény-akkreditációs tanúsítvány érvényességi idejét úgy kell megállapítani, hogy az a feltételes intézmény-akkreditáció érvényességi idejével együtt nem haladhatja meg a 4 évet.
(5) Az intézmény-akkreditációhoz fűződő kedvezmények a feltételes intézmény-akkreditációval rendelkező intézményt az erre vonatkozó tanúsítvány kiállításának napjától illetik meg.

egyszerűsített intézmény-akkreditáció

12. §   Az intézménynek 60 napon belül egyszerűsített eljárás lefolytatását kell kezdeményeznie az adataiban bekövetkezett olyan változás esetén, amely az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket nem érinti. Ilyen adatváltozás lehet különösen
a) az intézmény nevének változása,
b) az intézmény felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számának változása,
c) az intézmény cégformájának változása.

az akkreditált intézmény kötelezettségei

13. §
(1) Az akkreditált felnőttképzést folytató intézményt az akkreditációval összefüggésben az alábbi kötelezettségek terhelik:
a) az akkreditáció érvényességi időtartama alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően kell működnie,
b) a tevékenységéről közreadott tájékoztatókban, valamint a tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációkban fel kell tüntetnie az akkreditációs lajstromszámát,
c) a tanúsítvány adataiban bekövetkezett változásokról tájékoztatnia kell a képzésben érdekelt partnereket.
(2) Az akkreditált felnőttképzést folytató intézménynek a tárgyévi képzési terv jóváhagyását megelőzően évente önértékelést kell végeznie.
14. §
(1) Az Fktv. 12. §-ának (6) bekezdése szerinti bejelentésre indult intézmény-akkreditációs eljárásban kiadott akkreditáció érvényességi ideje a más törvény alapján kiadott akkreditáció érvényességi idejét nem haladhatja meg, de legfeljebb 4 évre szólhat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti akkreditációval rendelkező intézményt a 13. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek értelemszerűen terhelik.

a program-akkreditáció követelményrendszere

15. §
(1) A program-akkreditáció célja annak tanúsítása, hogy a képzési program megfelel a képzési célnak, a megvalósíthatóság kritériumának, valamint a pedagógiai, andragógiai követelményeknek.
(2) A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkor akkreditálható, ha
a) annak az Fktv.-ben, valamint a kormányrendeletben meghatározott feltételei fennállnak,
b) megnevezése pontos, egyértelmű és azonos a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezéssel,
c) a képzés célja egyértelműen meghatározott,
d) a képzés módszere megfelel a célcsoport jellemzőinek, a képzés céljának,
e) a képzés személyi és tárgyi feltételeivel, a választott módszerrel a képzési program megvalósítható az adott célcsoportban, az adott időtartam alatt,
f) a képzés egységeinél/moduljainál megfogalmazott részcélok a képzési program céljainak megvalósítását biztosítják,
g) a képzési program meghatározza a bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembevételének módját és a képzési folyamat részletes leírását,
h) a képzés során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia alkalmas a követelmények teljesítésére,
i) a képzés során alkalmazott értékelési rendszer alkalmas a követelmények teljesítésének mérésére,
j) a program lehetőséget biztosít a képzés céljától, célcsoportjától függően az előzetesen megszerzett tudás elismerésére,
k) a képzés egységeinek, moduljainak egymásra épülése azok tartalma alapján alkalmas az adott ismeret, készség, képesség, kompetencia elsajátítására,
l) a résztvevők által hozzáférhető módon biztosítja a képzés céljának eléréséhez szükséges tananyagokat, segédanyagokat, segédeszközöket, ajánlott és kötelező irodalmat,
m) meghatározza a képzés sikeres elvégzését igazoló okirat kiadásának feltételeit,
n) a program tartalmazza a képzés résztvevőinek elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárásának, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának leírását.
(3) A FAT által akkreditált képzési program más felnőttképzési intézmény által történő megvalósítása esetén program-akkreditáció akkor adható, ha
a) a kérelmező intézmény igazoltan rendelkezik az akkreditált program felhasználási jogával, továbbá
b) a kérelmező intézménynél a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
16. §
(1) Nem adható program-akkreditáció, ha az intézményt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásából törölték.
(2) Vissza kell vonni a program-akkreditációt, ha
a) azt az intézmény saját maga kéri,
b) a képzési program megvalósítása nem az e rendelet szerinti követelményeknek megfelelően történik,
c) a munkaügyi központ az intézményt képzési tevékenységétől eltiltja [Fktv. 10. § (3) bek.],
d) az intézmény képzési tevékenységét az Fktv., illetve a kormányrendelet szabályainak megsértésével folytatja,
e) az intézményt a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásából törölték.
17. §   Az Fktv. 19. §-ának (3) bekezdése szerinti bejelentésre indult program-akkreditációs eljárás során kiadott akkreditáció érvényességi ideje a más törvény alapján szerzett akkreditáció, illetve a hatósági jogkörben engedélyezett képzési program érvényességi idejét nem haladhatja meg, de legfeljebb 5 évre szólhat.

az intézmény- és program-akkreditációs eljárás közös szabályai

18. §
(1) Az intézmény- és program-akkreditáció iránti kérelmet, illetve a más törvény felhatalmazása alapján kiadott intézmény-akkreditáció, valamint a más törvény felhatalmazása alapján akkreditált vagy hatósági jogkörben engedélyezett képzési program elismerése iránti bejelentést [Fktv. 12. § (6) bek., 19. § (3) bek.] az e rendeletben előírt mellékletekkel együtt az NFI-nél három gépi adathordozón és három nyomtatott példányban kell előterjeszteni,
(2) Ha a gépi adathordozó tartalma eltér a nyomtatott formában előterjesztett dokumentumok tartalmától, az eljárás során a nyomtatott formában előterjesztett dokumentumokat kell figyelembe venni.
19. §
(1) Az NFI döntés-előkészítő jogkörében eljárva
a) a kérelem, illetve bejelentés előterjesztésétől számított 5 napon belül formai szempontból megvizsgálja a kérelmet, illetve a bejelentést és annak mellékleteit, és szükség esetén 30 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt,
b) a formai ellenőrzés befejezésétől számított 3 munkanapon belül javaslatot tesz a FAT elnökének a közreműködő szakértő(k) személyére, illetve a szakértői bizottság tagjaira,
c) a szakértői vélemény átvételét követően az ügy iratait a FAT-hoz történő benyújtásra előkészíti és legalább 8 nappal a testületi ülés előtt megküldi a FAT részére.
(2) A kérelemnek, illetve a bejelentésnek és mellékleteinek formai vizsgálata arra irányul, hogy a kérelmező intézmény az e rendeletben előírt példányszámban és formanyomtatványon terjesztette-e elő a kérelmet, illetve a bejelentést, valamint a kérelemhez, bejelentéshez csatolta-e az e rendeletben meghatározott mellékleteket.
20. §
(1) A FAT elnöke az NFI javaslata alapján a javaslat átvételétől számított 5 napon belül kirendeli a szakértő(ke)t, illetve a szakértői bizottság tagjait.
(2) A szakértő(k), illetve a szakértői bizottság szakvéleményének elkészítése érdekében
a) megvizsgálja a benyújtott dokumentumok szakmai megalapozottságát és koherenciáját,
b) ellenőrzi a dokumentumban foglaltak és az akkreditáció alapjául szolgáló követelmények összhangját,
c) a kormányrendeletben, illetve e rendeletben meghatározott esetekben helyszíni szemlét tart, amelynek során megvizsgálja
ca) a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát, továbbá
cb) azt, hogy az intézmény rendelkezik-e akkreditációs követelményrendszerben meghatározott feltételekkel, valamint
cc) azt, hogy az intézmény gyakorlata követi-e az írásban rögzített terveket, előírásokat, szabályozásokat,
cd) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok meglétét és tartalmi megfelelőségét.
(3) Helyszíni szemle esetén a szakértői bizottság vezetője a szemle időpontjáról - a kirendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 3 napon belül és legalább 8 nappal a helyszíni szemle előtt - a kérelmező intézményt írásban értesíti.
(4) A szakértő(k), illetve a szakértői bizottság - az írásba foglalt és valamennyi tagja által aláírt - szakvéleményt a kirendelés kézhezvételétől számított 20 napon belül megküldi az NFI-nek. A kérelmező intézmény a szakértői véleményt megtekintheti, arra vonatkozóan nyilatkozatot tehet.
21. §
(1) A FAT a kérelmező intézmény számára határidő kitűzésével lehetőséget biztosíthat a saját vizsgálata, illetve a helyszíni szemle során észlelt hiányosságok pótlására. A hiánypótlásra megállapított határidő az elintézési határidőt nem érinti.
(2) Indokolt esetben a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott dokumentumok vizsgálatára további szakértő rendelhető ki.
22. §
(1) A FAT az akkreditáció iránti kérelemről, illetve az Fktv. 12. §-ának (6) bekezdése és 19. §-ának (3) bekezdése szerinti bejelentés tárgyában - az NFI által döntésre előkészített ügy iratai alapján - testületi ülésén határoz.
(2) A FAT a kérelemnek, illetve a bejelentésnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg az akkreditációra vonatkozóan tanúsítványt állít ki.

az intézmény-akkreditációra vonatkozó eljárási szabályok

23. §
(1) Az intézmény-akkreditáció iránti kérelmet a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell
a) az intézmény létesítéséről rendelkező okirat másolatát,
b) az intézmény képviseletére jogosult aláírási címpéldányának másolatát,
c) a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába vételéről szóló okirat másolatát,
d) a szakmai tanácsadó testület összetételét és működését igazoló iratokat,
e) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó, a szakmai tanácsadó testület által jóváhagyott képzési tervet, illetve az október 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén a tárgyévi és a következő naptári évre vonatkozó képzési tervet,
f) a képzési terv szakmai tanácsadó testület által történő jóváhagyásának dokumentumát,
g) az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolását (a teljesített banki igazolás másolata, postai feladóvevény másolata),
h) a képzési tevékenységért felelős személy szakmai önéletrajzát, mely magában foglalja a felnőttképzési gyakorlat bemutatását is,
i) a 3-9. §-okban meghatározott követelményeknek való megfelelést tanúsító dokumentumokat,
j) az intézmény tevékenységének ismertetését a 2. számú melléklet II. pontjában meghatározottak szerint,
k) a képzési tevékenységért felelős vezetőnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértők, az NFI és a FAT által történő kezeléséhez hozzájárulnak.
(2) A más törvény felhatalmazása alapján akkreditált intézménynek az akkreditáció FAT által történő elismerése érdekében benyújtott bejelentését [Fktv. 12. § (6) bek.] a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjesztenie. A bejelentéshez mellékelni kell a más törvény alapján kiadott intézmény-akkreditációt tanúsító okirat másolatát.
24. §
(1) A FAT vizsgálata a kérelemre indult intézmény-akkreditációs eljárás során arra irányul, hogy a kérelmező intézmény tevékenysége megfelel-e az Fktv.-ben, a kormányrendeletben, valamint e rendelet 3-9. §-ában foglaltaknak.
(2) A bejelentésre indult intézmény-akkreditációs eljárás során a FAT azt vizsgálja, hogy az intézmény rendelkezik-e a más törvény alapján kiadott intézmény-akkreditációt tanúsító okirattal. Ebben az eljárásban a FAT a kormányrendelet és e rendelet szerinti akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül hozza meg határozatát.
(3) Az akkreditáció érvényességi idejének lejárta miatt előterjesztett, az akkreditáció újbóli megadására irányuló kérelmet a kormányrendeletben és e rendeletben meghatározott követelményrendszer és eljárás szabályai szerint kell elbírálni.
25. §
(1) Ha az intézmény az akkreditáció megadását követően létesített telephelye vonatkozásában az akkreditáció kiterjesztését kéri, a kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a telephelynek a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásába vételét igazoló dokumentum másolatát,
b) az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolását (a teljesített banki igazolás másolata, postai feladóvevény másolata),
c) a kérelem benyújtásakor érvényes, a szakmai tanácsadó testület által jóváhagyott, aktualizált, a telephelyre is kiterjedő képzési tervet,
d) a képzési terv szakmai tanácsadó testület által történő jóváhagyásának dokumentumát,
e) a megvalósított képzési programokhoz és felnőttképzési szolgáltatásokhoz rendelkezésre álló feltételek ismertetését a 4. számú melléklet II. pontjában meghatározottak szerint,
f) a képzési tevékenységért felelős vezetőnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértők, az NFI és a FAT által történő kezeléséhez hozzájárulnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemre indult eljárás lefolytatására a 18-22. § rendelkezései megfelelően irányadóak. Az eljárás során a FAT - az 1. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével - azt vizsgálja, hogy az intézmény rendelkezik-e a megvalósítandó képzéshez szükséges feltételekkel. Ha a FAT a kérelemnek helyt ad, az új intézmény-akkreditációs tanúsítvány kiállítása az akkreditáció érvényességi időtartamát nem érinti.

a feltételes intézmény-akkreditációs eljárás

26. §
(1) A 18-24. §-okban foglalt rendelkezéseket a feltételes intézmény-akkreditációs eljárás esetén az e §-ban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A feltételes intézmény-akkreditáció iránti kérelmet a 18. § és a 23. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell előterjeszteni azzal az eltéréssel, hogy a kérelmező intézménynek a kérelemhez
a) legfeljebb l évre vonatkozó intézkedési tervet is csatolnia kell,
b) a minőségirányítási rendszerrel, valamint az önértékelési rendszerrel kapcsolatos dokumentumokat nem kell csatolnia.
(3) A feltételes intézmény-akkreditáció iránti kérelem esetén a kormányrendelet 13. §-a (l)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A FAT a feltételes intézmény-akkreditáció iránti kérelemnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg gondoskodik a 6. számú melléklet szerinti tanúsítvány kiállításáról. A tanúsítványban utalni kell a feltételes intézmény-akkreditáció tényére.
(5) Ha az intézmény - az intézkedési tervben meghatározott feladatok teljesülése alapján - a feltételes intézmény-akkreditáció érvényességi ideje alatt az intézmény-akkreditáció lefolytatását kéri, az NFI, illetve a FAT a kormányrendelet 13. §-ának (4)-(5) bekezdése, valamint e rendelet intézmény-akkreditációs eljárásra vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával jár el.
(6) A feltételes intézmény-akkreditáció érvényességi ideje meghosszabbításának nincs helye.

az egyszerűsített intézmény-akkreditációs eljárás

27. §
(1) Az egyszerűsített intézmény-akkreditáció iránti kérelmet a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a) az adatváltozást tanúsító iratot,
b) az egyszerűsített eljárási díj megfizetésének igazolását.
(2) Egyszerűsített intézmény-akkreditációs eljárás esetén a határozathozatalra és a tanúsítvány kiadására a kormányrendelet 14. §-ának (2) bekezdése irányadó.
28. §
(1) Amennyiben a kérelem egyszerűsített eljárás keretében nem bírálható el, a FAT határidő kitűzésével felhívhatja az intézményt az akkreditációs eljárás szerinti kérelem előterjesztésére, és a két eljárási díj közötti különbözet megfizetésére.
(2) Ha az intézmény az (1) bekezdés szerinti felhívásban foglaltaknak eleget tesz, a FAT az eljárást az akkreditációs eljárásra vonatkozó szabályok szerint folytatja le, egyébként az egyszerűsített eljárást megszünteti. Az egyszerűsített eljárás megszüntetése esetén az eljárási díj visszafizetésének helye nincs.
29. §   A FAT a kérelemnek - ideértve a feltételes, az egyszerűsített intézmény-akkreditáció, valamint az akkreditáció telephelyre történő kiterjesztése iránti kérelmet is -, illetve bejelentésnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg a 6. számú mellékletben meghatározott tartalmú intézmény-akkreditációs tanúsítványt állít ki.

a program-akkreditációs eljárásra vonatkozó eljárási szabályok

30. §
(1) A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott program akkreditációja iránti kérelmet a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon az NFI-hez kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell
a) az intézmény létesítéséről rendelkező okirat másolatát,
b) az intézmény képviseletére jogosult aláírási címpéldányának másolatát,
c) az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolatát,
d) a képzési program nyilvántartásba vételét tanúsító irat másolatát,
e) a képzési programot a 8. számú melléklet szerinti adatlapon,
f) az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolását,
g) a képzési tevékenységért felelős vezetőnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértők, az NFI és a FAT által történő kezeléséhez hozzájárulnak.
(2) A FAT által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató intézmény által történő megvalósítása érdekében előterjesztett akkreditációs kérelmet a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell
a) az intézmény létesítéséről rendelkező okirat másolatát,
b) az intézmény képviseletére jogosult aláírási címpéldányának másolatát,
c) az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolatát,
d) annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a kérelmező intézmény rendelkezik az akkreditált programnak a programot kidolgozó intézménytől származó felhasználási jogával,
e) a használni kívánt akkreditált képzési program lajstromszámát,
f) annak bemutatását, hogy a kérelmező intézmény rendelkezik a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
g) az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolását,
h) a képzési tevékenységért felelős vezetőnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértők, az NFI és a FAT által történő kezeléséhez hozzájárulnak.
(3) A más törvény felhatalmazása alapján akkreditált vagy hatósági jogkörben engedélyezett képzési program esetén az intézménynek az akkreditáció elismerése érdekében benyújtott bejelentését [Fktv. 19. § (3) bek.] a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjesztenie. A bejelentéshez mellékelni kell a program-akkreditációt tanúsító, illetve a képzés megkezdéséhez kiadott hatósági engedélyt tartalmazó okirat másolatát.
31. §
(1) A kérelemre indult program-akkreditációs eljárásba egymástól függetlenül két szakértőt kell bevonni. Az eljáró szakértőknek helyszíni szemlét tartaniuk nem kell. A szakértők kirendelésére és eljárására a 20. § rendelkezései megfelelően irányadóak.
(2) A FAT a kérelemre indult program-akkreditációs eljárás során
a) az intézmény által kidolgozott program esetén a 15. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek fennállását,
b) a FAT által már akkreditált program esetén a 15. § (3) bekezdésében foglaltak fennállását
vizsgálja.
(3) A bejelentésre indult program-akkreditációs eljárás során a FAT a kormányrendelet és e rendelet szerinti akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül hozza meg határozatát.
(4) A FAT a kérelemnek, illetve bejelentésnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg a 10. számú mellékletben meghatározott tartalmú program-akkreditációs tanúsítványt állít ki.
(5) Az NFI a kiállított tanúsítvány megküldésével egyidejűleg gondoskodik a FAT által hitelesített képzési program egy eredeti példányának a kérelmező intézmény részére történő megküldéséről.

az akkreditált felsőoktatási intézmények és programok nyilvántartása

32. §   Az Oktatási Minisztérium által az Fktv. 12. §-ának (7) bekezdése, valamint 19. §-ának (4) bekezdése alapján megküldött és a kormányrendelet 21. §-ában szabályozott tartalmú jegyzékben szereplő akkreditált felsőoktatási intézményeket és programokat a FAT akkreditációs lajstromszámmal látja el és ennek alapján az NFI nyilvántartásba veszi.

jogorvoslat

33. §
(1) A FAT által hozott határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterhez címzett, de az NFI-nél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés felterjesztéséről a FAT elnöke gondoskodik, kivéve ha a FAT a megtámadott határozatot visszavonja, illetve a fellebbezésnek megfelelően módosítja, kijavítja vagy kiegészíti.
(2) A másodfokú eljárás során hozott határozat kézbesítéséről az NFI gondoskodik.

egyéb eljárási szabályok

34. §
(1) Ha az intézmény határidőt mulaszt, az NFI-nél igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell a hiányzó dokumentumot is.
(2) Az akkreditációs eljárás során benyújtott igazolási kérelmet a FAT bírálja el.

ellenőrzés

35. §
(1) Az ellenőrzés annak időközi minőségügyi felülvizsgálatára irányul, hogy az intézmény folyamatosan teljesíti-e az akkreditációs követelményeket. A FAT ellenőrzési jogköre nem terjed ki a 32. §-ban meghatározott akkreditált felsőoktatási intézményekre és programokra. Ezen intézmények és programok ellenőrzéséről a FAT megkeresése alapján az Oktatási Minisztérium gondoskodik.
(2) Az NFI - legkésőbb a tárgyév január 31-éig - ellenőrzési tervet készít a tárgyévben ellenőrizni javasolt intézményekről, és azt jóváhagyás végett a FAT elé terjeszti.
(3) A FAT az ellenőrzési tervben foglaltakon kívül is elrendelheti bármely intézmény ellenőrzését, így különösen abban az esetben, ha a munkaügyi központtól, illetve más közigazgatási szervtől az akkreditációs feltételrendszert érintő bejelentést kap.
36. §
(1) A FAT az ellenőrzési tevékenységét szakértő(k) bevonásával végzi. A kirendelt szakértőnek az akkreditációs követelmények megtartásáról helyszíni szemlén kell meggyőződnie. A helyszíni szemle időpontjáról az NFI - a helyszíni szemle előtt legalább 15 nappal korábban - írásban értesíti az intézményt.
(2) A FAT ellenőrzési tevékenysége során megvizsgálja
a) az intézmény képes-e az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott feltételek folyamatos fenntartására és teljesítésére,
b) az akkreditációval összefüggő dokumentumokat (képzési terv, önértékelési jelentés stb.) és azok valóságtartalmát,
c) az intézmény képzési tervében szereplő akkreditált képzési program megvalósításához rendelkezésre álló feltételek fennállását,
d) az intézmény gyakorlata követi-e az akkreditációval összefüggő szabályozásokat,
e) az intézmény minőségfejlesztő munkájának eredményességét.
(3) A FAT a felkért szakértő(k) közreműködésével elvégzett ellenőrzés eredményéről az NFI útján tájékoztatja az intézmény képzésért felelős vezetőjét. Az ellenőrzött intézmény 15 napon belül észrevételt tehet a FAT által készített értékeléshez.
(4) Amennyiben a szakértő(k) a helyszíni szemle során azt állapítja(ák) meg, hogy az akkreditációs követelmények nem teljesülnek, a FAT határidő kitűzésével lehetőséget adhat a hiányok pótlására. Ha az intézmény a kitűzött határidőn belül nem igazolja az akkreditációs követelményeknek való megfelelést, a FAT az akkreditációt visszavonja.
37. §
(1) A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által vezetett országos szakértői nyilvántartásba felnőttképzési szakértőként az a személy vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő szakértők kétévente továbbképzésen kötelesek részt venni.
(3) A képzések, továbbképzések programját az NFI teszi közzé honlapján.
38. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) Az intézmény-, illetve program-akkreditációs tanúsítvánnyal már rendelkező felnőttképzést folytató intézménynek az e rendelet szerinti követelményeknek az e rendelet hatálybalépésétől számított l éven belül kell megfelelni.

1. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

képesítési előírások és tárgyi feltételek

I.

1. a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló képzésért felelős vezető végzettsége:

- felsőfokú pedagógiai vagy andragógiai végzettség, vagy

- felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói, pedagógusi gyakorlat, vagy

- oktatói tevékenység végzésére jogosító okirat és legalább 5 éves felnőttképzési gyakorlat.

2. csoportlétszámok, oktatók végzettsége

szakmai képzés esetén:

- csoportlétszám (kivéve a távoktatás, e-learning) irányszáma:

25 fő (elméleti képzés esetén)
12 fő (gyakorlati képzés esetén)

- oktatói végzettség:
elméleti oktatás:
= szakirányú felsőfokú és pedagógiai végzettség, vagy

= szakirányú felsőfokú végzettség és 5 éves oktatói gyakorlat;
gyakorlati képzés:

= felsőfokú szakirányú végzettség és legalább l év
szakirányú szakmai gyakorlat, vagy

= középfokú szakirányú végzettség és legalább

3 év szakirányú szakmai gyakorlat.

nyelvi képzés esetén:

- csoportlétszám irányszáma: 16 fő

- oktatói végzettség általános nyelvi képzés esetén:
az oktatott órák legalább 80%-a esetében az oktatónak rendelkeznie kell:= felsőfokú végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai diploma) és

= nyelvtanári képesítéssel (valamely nyelvből) és

= magas szintű nyelvtudással (anyanyelvi beszélő vagy CEF - Közös Európai Referenciakeret, KERK - C2 szintű nyelvtudás);

- oktatói végzettség szaknyelvi képzés esetén:

= felsőfokú szakirányú végzettség és

= magas szintű nyelvtudás (anyanyelvi beszélő
vagy CEF - Közös Európai Referenciakeret,
KERK - C2 szintű nyelvtudás).

általános képzés esetén:

- csoportlétszám irányszáma: 25 fő

- oktatói végzettség:
felsőfokú szakirányú végzettség

hátrányos helyzetűek képzése esetén:

- csoportlétszám irányszáma: 15 fő

- oktatói végzettség:
elméleti oktatás:

= felsőfokú pedagógiai vagy andragógiai és szakmai végzettség, vagy

= szakmai pedagógiai, illetve pszichológiai végzettség;
gyakorlati képzés:

= felsőfokú pedagógiai vagy andragógiai és szakmai végzettség, vagy

= szakmai pedagógiai, illetve pszichológiai végzettség, továbbá

= legalább 5 év szakmai/felnőttképzési gyakorlat.

II.

1. oktatóterem (elméleti képzés esetén):

- hallgatói asztalok, székek a képzési programban meghatározott csoportlétszám figyelembevételével (hátrányos helyzetűek esetében speciális igényeket kielégítve),

- oktatói asztal és szék, oktatótermenként 1-1 db,

- tábla, oktatótermenként 1 db,

- ruhatároló vagy fogas, a képzési programban meghatározott csoportlétszám figyelembevételével,

- szeméttároló helyiségenként l db.

2. oktatóterem informatikai képzés esetén:

- résztvevőnként l számítógépes munkahely, továbbá legalább l Internet hozzáférési lehetőség és l nyomtató biztosítása,

- a képzési programok megvalósításához szükséges szoftverek.

3. oktatóterem nyelvi képzés esetén:

- oktatótermenként az általános felszerelésen túl hangfelvétel lejátszására alkalmas berendezés,

- Tv és videó vagy DVD.

4. a képzés jellegétől függően képzési helyszínenként oktatási segédanyagok sokszorosítására alkalmas berendezés (pl. fénymásoló).

5. gyakorlati képzőhely:

a képzési tervben szereplő programok megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések, egyéb tárgyi feltételek biztosítása.

6. vevőszolgálat:

- elektronikus, vezetékes telefonos elérhetőség,

- a vevőszolgálati tevékenység ellátására alkalmas irodahelyiség,

- elektronikus távoktatás esetén a teljes körű elektronikus kapcsolattartás biztosításának módja.

2. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

kérelem intézmény-akkreditáció/feltételes intézmény-akkreditáció iránt

Az intézmény neve: ...............................................................................................................
Az intézmény hivatalosan rövidített neve: ...............................................................................
Az intézmény székhelye: ____ ..........................................................................................
Az intézmény levelezési címe: ................................................................................................
Telefonszáma: ................................................. Faxszáma: ....................................................
Elektronikus levelezési címe: ............................................. Weblap címe: ..............................
Telephelyei: ____ ..............................................................................................................
____ .............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További telephelyek esetében külön lapon folytatható.
A székhelyhez, telephelyhez kapcsolódó, rendszeresen rendelkezésre álló helyiségek:
Telephelyei: ____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További helyiségek esetében külön lapon folytatható.
Az intézmény cégformája: ......................................................................................................
bankszámlaszáma: ............................................................................................
Az intézmény képviseletére jogosult vezető neve: ...................................................................
elérhetősége: .......................................................
A képzési tevékenységért felelős vezető neve: .......................................................................
beosztása: ................................................................
elérhetősége: ............................................................
Az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: ................................................................................................................
a nyilvántartásba vétel időpontja: ...........................................................................................
a nyilvántartásba vétel lejártának időpontja: ............................................................................
(Amennyiben a nyilvántartásba vétel érvényességi ideje 60 napon belül jár le, a nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránti kérelmet mellékelni kell.)
A felnőttképzési tevékenység célja
Általános képzés _ Nyelvi képzés _ Szakmai képzés _ Szolgáltatás _
Az intézmény FAT által kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező programjainak felsorolása: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Egyúttal kijelentem, hogy


- az intézménynek nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,

- az intézmény nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt.
A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: ............ db.
Kelt: .................................................................................

P. H.
........................................
cégszerű aláírás
I. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
1. az intézmény létesítését igazoló okirat másolata,
2. az intézmény képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata,
3. a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolata,
4. az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolását (a teljesített banki igazolás másolata, postai feladóvevény másolata),
5. képzési tevékenységért felelős személy szakmai önéletrajza, mely magában foglalja a felnőttképzési gyakorlat bemutatását is,
6. az intézmény képviseletére jogosult személy nyilatkozata arról, hogy a szakmai tanácsadó testület tagjai közül mely személy áll az intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban,
7. a szakmai tanácsadó testület alapítását, működtetését igazoló dokumentumok (jegyzőkönyv, ügyrend stb.),
8. a kérelem benyújtásakor érvényes, a szakmai tanácsadó testület által jóváhagyott képzési terv, illetve az október 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén a tárgyévi és a következő naptári évre vonatkozó képzési tervet,
9. a képzési terv szakmai tanácsadó testület által történő jóváhagyásának dokumentuma,
10. humánerőforrás-terv,
11. minőségpolitika,
12. a tárgyévi minőségcélok,
13. a képzési és értékelési folyamat leírása,
14. az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának folyamatleírása,
15. a vevőszolgálati és panaszkezelési folyamat leírása,
16. az intézmény működési folyamatait meghatározó minőségirányítási rendszer,
17. önértékelési rendszer,
18. feltételes intézmény-akkreditáció esetén legfeljebb egy évre vonatkozó intézkedési terv,
19. a képzési tevékenységért felelős vezetőnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértők, az NFI és a FAT által történő kezeléséhez hozzájárulnak.
II.

az intézmény tevékenységének ismertetése:

1. Az akkreditáció iránti kérelem beadásának időpontjában érvényes képzési tervben szereplő képzési programok és felnőttképzési szolgáltatások felsorolása képzési helyszínenként.
2. A képzési tervben szereplő programok és felnőttképzési szolgáltatások megvalósításához rendelkezésre álló feltételek bemutatása képzési helyszínenként az alábbiak szerint:

képzési tevékenységért felelős személy:

- végzettsége,

- felnőttképzési gyakorlatának időtartama,

- foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete.

oktatók:

A képzési programok és a felnőttképzési szolgáltatások megvalósításához szükséges oktatói kör (tanár, tréner, instruktor, tutor, mentor stb.) összetételének bemutatását képzési programonként:

- az oktatók végzettsége,

- az oktatók szakmai gyakorlatának időtartama az adott területen,

- az oktatók oktatói gyakorlatának időtartama,

- az oktatók felnőttképzési gyakorlatának időtartama,

- nyelvismeret,

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellege.

tárgyi feltételek képzési helyszínenként:

- a képzési helyszín igénybevételének jogcíme, a használatra feljogosító dokumentumok megnevezése,

- a képzési helyszínen található oktatótermek száma,

- oktatótermek felszerelése (oktatótermenként férőhelyek száma, asztalok, székek száma, tanterem egyéb felszerelésének bemutatása - gyakorlati képzések esetében a felhasznált felszerelés bemutatása, nyelvi képzések esetében a hangfelvételre, lejátszásra alkalmas berendezések bemutatása, informatikai képzések esetében az informatikai infrastruktúra bemutatása),

- oktatótermenként az igénybevétel céljának megnevezése a képzési tevékenység szempontjából: szakmai elméleti, gyakorlati képzés, informatikai képzés, nyelvi képzés, általános képzés,

- közösségi és szociális helyiségek leírása,

- egyéb rendelkezésre álló feltételek bemutatása.

vevőszolgálat:

Címe:
Telefonszáma(i):
E-mail címe:
Honlapja:
Vevőszolgálati idő:


3. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

bejelentés
más törvény alapján kiadott intézmény-akkreditáció elismerése érdekében

Az intézmény neve: ...............................................................................................................
Az intézmény hivatalosan rövidített neve: ...............................................................................
Az intézmény székhelye: ____............................................................................................
Az intézmény levelezési címe: ................................................................................................
Telefonszáma: ................................................. Faxszáma: ....................................................
Elektronikus levelezési címe: ............................................. Weblap címe: ..............................
Telephelyei: ____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További telephelyek esetében külön lapon folytatható.
A székhelyhez, telephelyhez kapcsolódó, rendszeresen rendelkezésre álló helyiségek:
Telephelyei: ____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További helyiségek esetében külön lapon folytatható.
Az intézmény cégformája: ....................................................................................................
bankszámlaszáma: ......................................................................................................
Az intézmény képviseletére jogosult vezető neve: ...................................................................
elérhetősége: ...............................................................................................................
A képzési tevékenységért felelős vezető neve: ........................................................................
beosztása: ...................................................................................................................
elérhetősége: ...............................................................................................................
Az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: ................................................................................................................
a nyilvántartásba vétel időpontja: ...........................................................................................
a nyilvántartásba vétel lejártának időpontja: ............................................................................
(Amennyiben a nyilvántartásba vétel érvényességi ideje 60 napon belül jár le, a nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránti kérelmet mellékelni kell.)
A felnőttképzési tevékenység célja
Általános képzés _ Nyelvi képzés _ Szakmai képzés _ Szolgáltatás _
A más törvény alapján kiadott intézmény-akkreditációs tanúsítvány száma, kelte, érvényességi ideje: ...................................................................................................................
Egyúttal kijelentem, hogy


- az intézménynek nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,

- az intézmény nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt.
A bejelentéshez csatolt összes dokumentum száma: ............ db.
Kelt: .................................................................................

P. H.
........................................
cégszerű aláírás
A bejelentéshez csatolni kell a más törvény alapján kiadott intézmény-akkreditációt tanúsító okirat másolatát.

4. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

kérelem
akkreditáció telephelyre való kiterjesztése iránt

Az intézmény neve: ...............................................................................................................
Az intézmény hivatalosan rövidített neve: ...............................................................................
Az intézmény székhelye: ____............................................................................................
Az intézmény levelezési címe: ................................................................................................
Telefonszáma: ................................................. Faxszáma: ....................................................
Elektronikus levelezési címe: ............................................. Weblap címe: ..............................
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: ...................................................................................
Telephely(ek) megnevezése, amelyre az akkreditáció kiterjesztését kéri:
____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További telephelyek esetében külön lapon folytatható.
A telephelyhez kapcsolódó, rendszeresen rendelkezésre álló helyiségek:
____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
____ ..............................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További helyiségek esetében külön lapon folytatható.
A telephely felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába való bejegyzésének időpontja: ................................................................................................................................
A telephelye(ke)n folytatandó felnőttképzési tevékenység célja:
Általános képzés _ Nyelvi képzés _ Szakmai képzés _ Szolgáltatás _
Egyúttal kijelentem, hogy


- az intézménynek nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,

- az intézmény nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt.
A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: ............db.
Kelt: .................................................................................

P. H.
...........................................
cégszerű aláírás
I.

a kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1. a telephelynek a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásába vételét igazoló dokumentum másolata,
2. az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolása (a teljesített banki igazolás másolata, postai feladóvevény másolata).
3. a kérelem benyújtásakor érvényes, a szakmai tanácsadó testület által jóváhagyott, aktualizált, a telephelyre is kiterjedő képzési terv,
4. a képzési terv szakmai tanácsadó testület által történő jóváhagyásának dokumentuma,
5. a képzési tevékenységért felelős vezetőnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértők, az NFI és a FAT által történő kezeléséhez hozzájárulnak.
II.

az intézmény tevékenységének ismertetése:

1. A kérelem beadásának időpontjában érvényes, aktualizált, a telephelyre is kiterjedő képzési tervben szereplő képzési programok és felnőttképzési szolgáltatások felsorolása.
2. Az aktualizált képzési tervben szereplő és a telephelyen, illetve a kapcsolódó, rendszeresen rendelkezésre álló helyiségekben megvalósított képzési programokhoz és felnőttképzési szolgáltatásokhoz rendelkezésre álló feltételek ismertetése az alábbiak szerint:

képzési tevékenységért felelős személy:

- végzettsége,

- felnőttképzési gyakorlatának időtartama,

- foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete.

oktatók:

A képzési programok és a felnőttképzési szolgáltatások megvalósításához szükséges oktatói kör (tanár, tréner, instruktor, tutor, mentor stb.) összetételének bemutatása képzési programonként:

- az oktatók végzettsége,

- az oktatók szakmai gyakorlatának időtartama az adott területen,

- az oktatók oktatói gyakorlatának időtartama,

- az oktatók felnőttképzési gyakorlatának időtartama,

- nyelvismeret,

- foglalkoztatásra irányuló jogviszonya jellege.

tárgyi feltételek képzési helyszínenként:

- a képzési helyszín igénybevételének jogcíme, a használatra feljogosító dokumentumok megnevezése,

- az oktatótermek száma,

- oktatótermek felszerelése (oktatótermenként férőhelyek száma, asztalok, székek száma, tanterem egyéb felszerelésének bemutatása - gyakorlati képzések esetében a felhasznált felszerelés bemutatása, nyelvi képzések esetében a hangfelvételre, lejátszásra alkalmas berendezések bemutatása, informatikai képzések esetében az informatikai infrastruktúra bemutatása),

- oktatótermenként az igénybevétel céljának megnevezése a képzési tevékenység szempontjából: szakmai elméleti, gyakorlati képzés, informatikai képzés, nyelvi képzés, általános képzés,

- közösségi és szociális helyiségek leírása,

- egyéb rendelkezésre álló feltételek bemutatása.

vevőszolgálat:

Címe:
Telefonszáma(i):
E-mail címe:
Honlapja:
Vevőszolgálati idő:


5. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

kérelem
egyszerűsített intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatása iránt

Az intézmény neve: ..................................................................................................................
Az intézmény hivatalosan rövidített neve: ...............................................................................
Az intézmény székhelye: ____ .............................................................................................
Az intézmény levelezési címe: .................................................................................................
Telefonszáma: ............................................................. Faxszáma: ...........................................
Elektronikus levelezési címe: ....................................... Weblap címe: ....................................
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: ...................................................................................
Az intézmény adataiban bekövetkezett változás ismertetése: ..................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Egyúttal kijelentem, hogy


- az intézménynek nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,

- az intézmény nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt,

- a fenti adatváltozás az akkreditáció feltételeit nem érinti.
A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: ............db.
Kelt: .................................................................................

P. H.
...........................................
cégszerű aláírás

a kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

1. az adatváltozást igazoló dokumentum másolata,
2. az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolása (a teljesített banki igazolás másolata, postai feladóvevény másolata).

6. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

intézmény-akkreditációs tanúsítvány

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület a ................................ alapján lefolytatott intézmény-akkreditációs eljárás eredményeként tanúsítja, hogy a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában ... szám alatt bejegyzett
.............................................................................
(intézmény megnevezése, székhely szerinti címe)
.................................... (székhely, illetve telephely megjelölése) ................................. területen folytatott felnőttképzési tevékenysége, illetve e tevékenységhez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltató tevékenysége megfelel a .....................................................-ban előírt akkreditációs követelményeknek.
Az akkreditáció .......................................................-ig érvényes.
Budapest, ...............................................


P. H.
..........................................................
Felnőttképzési Akkreditáló Testület
elnöke

7. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

kérelem program-akkreditáció iránt

(az intézmény által kidolgozott, továbbá a fat által már akkreditált képzési program esetén)

Az intézmény neve: ..................................................................................................................
Az intézmény hivatalosan rövidített neve: ...............................................................................
Az intézmény székhelye: .........................................................................................................
Az intézmény levelezési címe: .................................................................................................
Telefonszáma: ....................................................... Faxszáma: .................................................
Elektronikus levelezési címe: ................................. Weblap címe: ..........................................
Telephelyei: ____ .................................................................................................................
____ ..................................................................................................................
____ ..................................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További telephelyek esetében külön lapon folytatható.
A székhelyhez, telephelyhez kapcsolódó, rendszeresen rendelkezésre álló helyiségek:
____ ..................................................................................................................
____ ..................................................................................................................
____ ..................................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További helyiségek esetében külön lapon folytatható.
Az intézmény cégformája: ........................................................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................
Az intézmény képviseletére jogosult vezető neve: ...................................................................
elérhetősége: ......................................................
A képzési tevékenységért felelős vezető neve: .........................................................................
beosztása: .................................................................
elérhetősége: ............................................................
Az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: ....................................................................................................................
a nyilvántartásba vétel időpontja: .........................................................................................
a nyilvántartásba vétel lejártának időpontja: ........................................................................
(Amennyiben a nyilvántartásba vétel érvényességi ideje 60 napon belül jár le, a nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránti kérelmet mellékelni kell.)
A képzési program pontos megnevezése, az annak alapján megszerezhető kompetencia: ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
A kérelmező intézmény FAT által már akkreditált programjainak felsorolása: .......................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
A FAT által már akkreditált képzési program esetén a képzési program lajstromszáma: .............................................................................................................................
Akkreditált intézmény esetén az intézmény-akkreditációs lajstromszám: ...............................
A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: ..........db.
Kelt: ..............................................................


P. H.
...........................................
cégszerű aláírás

a kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

a felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott program esetén:

1. az intézmény létesítését igazoló okirat másolatát,
2. az intézmény képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát,
3. a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum eredetivel egyező másolatát,
4. a képzési programot,
5. a képzési program nyilvántartásba vételét tanúsító irat másolatát,
6. az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolását (a teljesített banki igazolás másolata, postai feladóvevény másolata),
7. a képzési tevékenységért felelős vezetőnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértők, az NFI és a FAT által történő kezeléséhez hozzájárulnak.

a fat által már akkreditált képzési program más felnőttképzést folytató intézmény által történő megvalósítása esetén:

1. az intézmény létesítését igazoló okirat másolatát,
2. az intézmény képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát,
3. a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum másolatát,
4. annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a kérelmező intézmény rendelkezik az akkreditált program felhasználási jogával,
5. annak bemutatását, hogy a kérelmező intézmény rendelkezik a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
6. az akkreditációs eljárási díj megfizetésének igazolását (a teljesített banki igazolás másolata, postai feladóvevény másolata),
7. a képzési tevékenységért felelős vezetőnek és az oktatóknak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az akkreditációs eljárás lefolytatásához szükséges, e rendeletben meghatározott adataiknak a kirendelt szakértők, az NFI és a FAT által történő kezeléséhez hozzájárulnak.

mindkét esetben a személyi és tárgyi feltételek biztosításának bemutatását az alábbiak szerint

oktatók:

A képzési programok és a felnőttképzési szolgáltatások megvalósításához szükséges oktatói kör (tanár, tréner, instruktor, tutor, mentor stb.) összetételének bemutatása:

- az oktatók végzettsége,

- az oktatók szakmai gyakorlatának időtartama az adott területen,

- az oktatók oktatói gyakorlatának időtartama,

- az oktatók felnőttképzési gyakorlatának időtartama,

- nyelvismeret,

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellege.

tárgyi feltételek képzési helyszínenként:

- az oktatótermek száma,

- oktatótermek felszerelése (oktatótermenként férőhelyek száma, asztalok, székek száma, tanterem egyéb felszerelésének bemutatása - gyakorlati képzések esetében a felhasznált felszerelés bemutatása, nyelvi képzések esetében a hangfelvételre, lejátszásra alkalmas berendezések bemutatása, informatikai képzések esetében az informatikai infrastruktúra bemutatása),

- oktatótermenként az igénybevétel céljának megnevezése a képzési tevékenység szempontjából: szakmai elméleti, gyakorlati képzés, informatikai képzés, nyelvi képzés, általános képzés,

- közösségi és szociális helyiségek leírása,

- egyéb rendelkezésre álló feltételek bemutatása.

vevőszolgálat:

Címe:
Telefonszáma(i):
E-mail címe:
Honlapja:
Vevőszolgálati idő:


8. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

adatlap a képzési program benyújtásához

(program-akkreditációs eljáráshoz)

I. A PROGRAM ÁLTALÁNOS TARTALMA

1. A program megnevezése (OKJ-s program esetén OKJ száma is): .......................................
2. A program besorolása (általános képzés, nyelvi képzés, szakmai képzés, egyéb): .............. ................................................................................................................................................
3. A program célja: ...................................................................................................................
4. A program célcsoportja: .......................................................................................................
5. A program során megszerezhető kompetenciák: ..................................................................
6. A programba való bekapcsolódás feltételei [végzettség, szakmai gyakorlat, egészségügyi alkalmasság, előzetesen elvárt ismeret(ek), egyéb feltételek]: ..............................................
7. A programban való részvétel feltételei (részvétel követésének módja, megengedett hiányzás, egyéb feltételek): ...................................................................................................
8. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembevételének módja: ..........................
9. Tervezett képzési idő (szakmai képzés esetén elmélet és gyakorlat óraszáma): .................. óra és a képzés intenzitása: ................................, időtartama (nap, hét, hónap): ..................
10. A képzés módszerei: ...........................................................................................................
11. A program egységei/moduljai: ...........................................................................................
12. A program folyamata: .........................................................................................................
13. Csoportlétszám (minimum és maximum): ..................................................................... fő
14. A program során alkalmazott értékelési rendszer [számonkérések formája, rendszeressége, tartalma, a felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek), megszerezhető minősítések, megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek, sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)]: ..........................................................................
15. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: .....................................................
16. A program zárása (a program zárásának feltételei és módja): ............................................ záróvizsga esetén a záróvizsga rendje, követelménye, minősítési szintjei, a különböző minősítési szintekhez tartozó követelményszintek, a sikertelen teljesítés következménye: ................................................................................................................................................
17. A program elvégzését igazoló okirat (bizonyítvány, tanúsítvány, látogatási igazolás, egyéb): ...................................................................................................................................
18. A program elvégzését igazoló okirat kiadásának feltételei: ...............................................
19. A program megvalósítására vonatkozó szabályozások (a felnőttképzésre vonatkozó általános jogi szabályozásokon túlmenően): .........................................................................
20. A résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja: .........................................................................................................
Aláírásra jogosult (neve, beosztása): .......................................................
Dátum: ....................................................
P. H.
......................................
aláírás

II. PROGRAMEGYSÉG/MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

(programegységenként kitöltendő)

1. A programegység/modul azonosító adatai (program megnevezése, egység sorszáma, az egység megnevezése): ........................................................................................................... ................................................................................................................................................
2. A programegység/modul célja: .............................................................................................
3. A programegység/modul követelményei: .............................................................................
4. A programegység során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia: ................................................................................................................................................
5. A programegységben/modulban való bekapcsolódás feltételei [előzetesen teljesítendő egység(ek), előzetesen elvárt ismeret(ek)]: ...........................................................................
6. A programegységben/modulban való részvétel feltételei (részvétel követésének módja, megengedett hiányzás, egyéb feltételek): ............................................................................
7. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembevételének módja: ..........................
8. A programegység/modul időtartama (szakmai képzés esetén elmélet és gyakorlat óraszáma): .................................. óra és a képzés intenzitása: ..........................., időtartama (nap, hét, hónap): ...................................................................................................................
9. A programegység/modul megvalósításának módszerei: ......................................................
10. A programegységbe/modulba vonható csoportlétszám (minimum és maximum) ......... fő
11. A programegység/modul során alkalmazott értékelési rendszer [számonkérések formája, rendszeressége, tartalma, a felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek), megszerezhető minősítések, megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek, sikertelen teljesítés következménye]: ....................................................................................
12. Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja: .....................................................
13. A programegység/modul megvalósításának személyi feltételei (programban betöltött szerep, oktatott témakör, követelmények): ...........................................................................
14. A programegység/modul megvalósításának tárgyi feltételei (képzési helyszín, igénybevétel célja, férőhelyek száma, minimálisan elvárt felszereltség): .............................
15. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja: .....................................................................
16. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom (szerző, cím, kiadó neve, székhelye, kiadás éve) és azok biztosításának módja: .......................................
17. A programegység/modul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom (szerző, cím, kiadó neve, székhelye, kiadás éve), és azok biztosításának módja: ......................................
18. A programegység/modul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel(ek): ..........................
Aláírásra jogosult (neve, beosztása): ....................................................................................
Dátum: ..............................................
P. H.
........................................
aláírás

9. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

bejelentés
más törvény alapján kiadott program-akkreditáció vagy hatósági jogkörben engedélyezett program elismerése érdekében

Az intézmény neve: ..................................................................................................................
Az intézmény hivatalosan rövidített neve: ...............................................................................
Az intézmény székhelye: ____ .............................................................................................
Az intézmény levelezési címe: .................................................................................................
Telefonszáma: ............................................................. Faxszáma: ...........................................
Elektronikus levelezési címe: ..................................... Weblap címe: ......................................
Telephelyei: ____ .................................................................................................................
____ ..................................................................................................................
____ ..................................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További telephelyek esetében külön lapon folytatható.
A székhelyhez, telephelyhez kapcsolódó, rendszeresen rendelkezésre álló helyiségek:
____ ..................................................................................................................
____ ..................................................................................................................
____ ..................................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
További helyiségek esetében külön lapon folytatható.
Az intézmény cégformája: ........................................................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................
Az intézmény képviseletére jogosult vezető neve: ...................................................................
elérhetősége: ......................................................
A képzési tevékenységért felelős vezető neve: .........................................................................
beosztása: .................................................................
elérhetősége: ............................................................
Az intézménynek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: ....................................................................................................................
a nyilvántartásba vétel időpontja: .........................................................................................
a nyilvántartásba vétel lejártának időpontja: ........................................................................
(Amennyiben a nyilvántartásba vétel érvényességi ideje 60 napon belül jár le, a nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránti kérelmet mellékelni kell.)
Az intézmény FAT által már akkreditált programjainak felsorolása: ...................................... .......................................................................................................................................................
Akkreditált intézmény esetén az intézmény-akkreditációs lajstromszám: ...............................
A más jogszabály alapján kiadott program-akkreditációt tanúsító okirat száma, kelte, érvényességi ideje: .......................................................................................................................
A bejelentéshez csatolt összes dokumentum száma: ..... db.
Kelt: ...............................................................


P. H.
.......................................
cégszerű aláírás
A bejelentéshez csatolni kell a más jogszabály alapján kiadott program-akkreditációt tanúsító, illetve a képzés megkezdéséhez kiadott hatósági engedélyt tartalmazó okirat másolatát.

10. számú melléklet a 24/2004. (vi. 22.) fmm rendelethez

Program-akkreditációs lajstromszám:

program-akkreditációs tanúsítvány

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület a ................................................................ alapján (jogszabályhely megjelölése) lefolytatott program-akkreditációs eljárás eredményeként tanúsítja, hogy a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában ........................... szám alatt bejegyzett
.................................................................................................
(intézmény megnevezése, székhely szerinti címe)
..................................................................................... (székhely, illetve telephely megjelölése) folytatott .................................................................... (a képzési program pontos megnevezése) képzési programja, melynek alapján .................................................. szerezhető meg, megfelel a .....................................-ban előírt akkreditációs követelményeknek.
Az akkreditáció .......................................................-ig érvényes.
Budapest, ...............................................


P. H.
..........................................................
Felnőttképzési Akkreditáló Testület
elnöke
  • A jogszabály 2004. június 22-én jelent meg a Magyar Közlöny 87. számában.