Hatályos állapot
Közlönyállapot
2007.12.21. - 2007.12.26.
2007.12.27. - 2007.12.27.
2007.12.28. - 2007.12.28.
2007.12.29. - 2009.09.30.
2009.10.01. - 2011.12.23.
2011.12.24. - 2015.09.30.
2015.10.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a 2-3. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, a 4. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §
(1) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítésre irányuló kérelmet benyújtó foglalkoztató, egyéni vállalkozó a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ában foglalt, az állapotfelmérés elvégzésére vonatkozó kötelezettségét - munkahelyenként és munkakörönként - az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adatlap kitöltésével teljesíti.
(2) Az adott munkakörre jellemző munkaenergia-forgalom, klímaparaméterek, valamint zajexpozíció esetében az adatlapon egy évnél nem régebbi mérési adatok tüntethetők fel. A mérésekről készült jegyzőkönyvet az adatlaphoz csatolni kell.
2. §   A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló eljárásban (a továbbiakban: mentesítési eljárás) az R. 4. §-ának (1) bekezdése szerint szakértőként közreműködő Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet megillető szakértői díjat a 2. számú mellékletben meghatározott mértékű díjtételek alapján kell megállapítani.
2. §   A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló eljárásban (a továbbiakban: mentesítési eljárás) az R. 4. §-ának (1) bekezdése szerint szakértőként közreműködő munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet megillető szakértői díjat a 2. számú mellékletben meghatározott mértékű díjtételek alapján kell megállapítani.
3. §   A mentesítési eljárásban igénybe vehető hatósági közvetítő munkadíja óránként 5000 forint, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 6. napon lép hatályba.
(3) A (2) bekezdés a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E rendelkezés a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A 34/2007. (XII. 21.) SZMM RENDELETHEZ

ADATLAP A FOGLALKOZTATÓI ÁLLAPOTFELMÉRÉSRŐL

1. A munkakör és a munkahely megnevezése: .................................................
  .................................................
2. Munkaidő:  
- tényleges napi munkaidő tartama: ..................................................... óra
- túlmunka átlagos időtartama: ...................................................... óra/hét
3. Műszakrend  
a) egy műszakos  
b) két műszakos  
c) három műszakos  
d) folyamatos  
e) az a)-d) pontban foglaltak kombinációja  
éspedig: .......................................................  
4. A munkaenergia-forgalom1 mértéke fizikai munka esetén férfiaknál ..... kJ/min, vagy
    ..... dHR2/min
  nőknél ..... kJ/min, vagy
    ..... dHR2/min
5. Munkakörre jellemző klímaparaméterek3    
- meleg munkakörnyezet   ..... EH/KEH °C
= közel azonos klímakörnyezetben   ..... EH/KEH °C
= térben és/vagy időben egymástól eltérő klímakörnyezetben    
- mesterséges hideg munkakörnyezet   - ..... °C
a munkaidő ..... %-ában
- váltakozó munkaklíma    
= külső környezet   ..... °C
= belső munkakörnyezet   ..... °C
- alkalmazott munka/pihenési rend munkavégzés ..... az összmunkaidő
    %-ában
  pihenés ..... az összmunkaidő
    %-ában
6. Kényszertesthelyzetben végzett munka4      
a napi munkaidő   ........ %-ában
7. Ismétlődő és/vagy egyoldalú mozgással járó tevékenység5    
a napi munkaidő .......... %-ában  
8. Jelentős szellemi, figyelmi igénybevétellel járó munka zavaró zajos környezetben1 (a zaj adott munkakörre jellemző, mért értéke6) dB(A)  
     
9. Magasban végzett munka (3 méter felett)    
10. Föld alatt végzett munka    
a munkaidő ........%-ában    
11. Tűz- és robbanásveszéllyel járó munkavégzés és/vagy munkakörnyezet    
12. Feszültség alatti munkavégzés7    
13. A foglalkoztatott a munkavégzés során saját vagy mások testi épségét és/vagy vagyoni értékeket az átlagost meghaladó mértékben veszélyeztetheti8    
14. Állandó időkényszerben végzett, figyelmi igénybevétellel járó munka    
15. Családtól távoli tartós munkavégzés, önmagában vagy a rendszertelen étkezési, komfortot nélkülöző pihenési lehetőséggel    
     
1 A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján, az Adatlap kitöltési útmutatójában foglalt „A” és „B” táblázatok figyelembevételével.
2 dHR: a műszak átlag pulzusszám és a nyugalmi pulzus különbsége.
3 A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján.
4 Az izomrostok tartósan megfeszült állapotban vannak (pl. térdelve, guggolva, fekvő testhelyzetben, kinyújtott karokkal oldalt, vagy fej felett végzett munkák).
5 A kéz kis anatómiai képleteit érintő, erőkifejtéssel járó és/vagy percenként 20-nál nagyobb gyakorisággal ismétlődő munkavégzés.
6 A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerinti mérések alapján.
7 A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának hatálya alá tartozó munkavégzés [72/2003. (X. 29.) GKM rendelet].
8 Pszichés terhelés nehezítő körülmények között (pl. olyan munkavégzés, amely emberekért, anyagi értékekért való nagy felelősség viselésével jár, döntést igényel nehezen áttekinthető és/vagy új helyzetekben, hiányos és/vagy ellentmondó információk, bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján, egymást gyorsan követő problémákkal járó helyzetekben).

Kitöltési útmutató

Amennyiben az Adatlap valamely pontja(i) az adott munkakört jellemzi(k), úgy kérjük ezt a sor végén szereplő négyzetbe tett „x” jelzéssel jelezni. Kérjük továbbá a válaszokat a kipontozott helyeken beírással vagy szabadlap útján közölni. Utóbbi esetben a kérdés sorszámára kell hivatkozni, illetőleg a szabadlapos közlés tényét az Adatlapon is jelezni kell!

Segédlet az Adatlap 4. pontjának kitöltéséhez

Az ismertetendő módszerrel a munka-energiaszükségletet számíthatjuk ki, tehát azt az energiaszükségletet, amelyet a dolgozó az alap-energiaszükségleten felül igényel munkatevékenységének ellátásához.
A módszer feltételezi az „A)” és „B)” jelű táblázat megfelelő alkalmazását. A táblázatok a munkatevékenységnek két összetevőjét különböztetik meg. Ezek:


A dolgozó munka-energiaszükségletét A) és B) összege adja. A táblázatokban az energiaszükségletek kJ/min értékben kerültek feltüntetésre.

A) testhelyzetek és helyváltoztató mozgások,
B) munkavégzési módok.
A) táblázat
Testhelyzet- és helyváltoztató mozgások Sebesség
(km/h)
Energiaszükséglet
(kJ/min)
Kód
Ülés (fekvés) - l,0-(2,0) A1
Állás (térdelés, guggolás, állás meghajolva) - l,5-(2,5) A2
Járás sima, kemény talajon      
vízszintes 3 8,0 A3
  4 11,0 A4
  5 14,0 A5
10%-os lejtőn felfelé 3 16,0 A6
  4 22,0 A7
10%-os lejtőn lefelé 5 11,0 A8
Járás üzemi terepen      
vízszintes 4 11,0-14,0 A9
10%-os lejtőn felfelé 3 20,0 A10
  4 26,0 A11
10%-os lejtőn lefelé 4 14,0 A12
Járás szabadföldi terepen      
vízszintes 4 14,0-20,0 A13
10%-os lejtőn felfelé 3 25,0 A14
  4 34,0 A15
10%-os lejtőn lefelé 4 16,0 A16
20%-os lejtőn felfelé 2 27,0 A17
  3 38,0 A18
20%-os lejtőn lefelé 3 18,0 A19
Járás lépcsőn (lépcsőfok/min)    
felfelé 60 31,0 A20
  80 37,0 A21
lefelé 60 11,0 A22
B) táblázat
Munkavégzési módok Energiaszükséglet
kJ/min
Kód
Kézzel végzett könnyű munka 1,0-3,0 B11
  nehéz munka 3,0-5,0 B12
Egy karral végzett könnyű munka 3,0-5,0 B21
  nehéz munka 5,0-9,0 B22
Két karral végzett könnyű munka 6,0-9,0 B31
  nehéz munka 9,0-12,0 B32
Törzzsel és végtagokkal végzett könnyű munka 10,0-16,0 B41
  közepesen nehéz munka 16,0-25,0 B42
  nehéz munka 25,0-36,0 B43
  igen nehéz munka 36,0- B44
     
     

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 34/2007. (XII. 21.) SZMM RENDELETHEZ

Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló eljárásban megillető szakértői díjat megalapozó díjtételek:

   
Szakvélemény elkészítésének díja 200 000 Ft
Helyszíni szemle díja 50 000 Ft/szakértő/nap
Klímamérés díja 500 000 Ft/munkahely
A munkavállaló szervezete igénybevételének meghatározása 500 000 Ft/munkakör
Zajmérés 200 000 Ft/munkahely
Fokozott pszichés megterhelés vizsgálata 50 000 Ft/nap/munkakör
A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló eljárásban megillető szakértői díjat megalapozó díjtételek:

   
Szakvélemény elkészítésének díja 200 000 Ft
Helyszíni szemle díja 50 000 Ft/szakértő/nap
Klímamérés díja 500 000 Ft/munkahely
A munkavállaló szervezete igénybevételének meghatározása 500 000 Ft/munkakör
Zajmérés 200 000 Ft/munkahely
Fokozott pszichés megterhelés vizsgálata 50 000 Ft/nap/munkakör
  • A jogszabály 2007. december 21-én jelent meg a Magyar Közlöny 180. számában.
  • hatályba lépett 2007. december 27-én.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2015. október 1-jén.
A szakasz 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. december 24-én lépett hatályba.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2007. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.A szövegrész 2011. december 24-én lépett hatályba.