Hatályos állapot
Közlönyállapot
1957.03.24. - 1989.06.29.
1989.06.30. - 1990.02.11.
1990.02.12. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

1957. évi 22. törvényerejű rendelet

az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról

Alkotmányunk 54. §-ának (2) bekezdése szerint a lelkiismereti szabadság biztosítása érdekében a Magyar Népköztársaság az egyházat különválasztja az államtól. Ennek megfelelően államhatalmi szerveink a magyar államfők által évszázadokon át gyakorolt és a római katolikus egyház életébe mélyen benyúló főkegyúri jogot nem gyakorolják. Szükség van azonban az egyházi kinevezéseknél az állami szuverenitás érvényesítése végett az állami érdekek biztosítására. Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alábbi törvényerejű rendeletet alkotja.

1. §
(1) A Magyar Népköztársaság területén mindazon római katolikus egyházi állásokra és címekre történő kinevezéshez, valamint megbízáshoz, amelyek az egyházi jogszabályok rendelkezései szerint a római pápa hatáskörébe tartoznak, továbbá az e minőségben való működéshez a Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulása szükséges. E szabályt kell alkalmazni az áthelyezésre és elmozdításra is.
(1) Az olyan egyházi vezető tisztség betöltése, amely nem a magyar joghatóság alá tartozó szerv hatáskörébe tartozik, az illetékes külföldi szervvel való külön megállapodás alapján történik. A megállapodást a Minisztertanács készíti elő.
(2) A magyarországi református és evangélikus egyházak püspöki, egyházkerületi főgondnoki, egyetemes, illetőleg egyházkerületi felügyelői, továbbá a Magyar Izraeliták Országos Irodájának elnöki, elnökhelyettesi és főtitkári, a budapesti izraelita hitközség elnöki és elnökhelyettesi, valamint az orthodox és neolog rabbitanács elnöki állásának betöltéséhez, illetőleg a felmentéshez a Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulása szükséges.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben a kinevezésre (választásra) az egyház alapszabálya (törvénye) vonatkozik.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kinevezéshez (választáshoz) az előzetes állami hozzájárulást a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa adja meg.
2-4 §
2. §
(1) A művelődésügyi miniszter előzetes hozzájárulása szükséges a következő állásokra történő kinevezések (választások, megbízatások), áthelyezések és elmozdítások érvényességéhez:
a) a római katolikus megyés-püspökök (érsekek) kinevezésétől függő káptalani, a püspöki, (érseki-, káptalani) helynöki, az egyházmegyei (főegyházmegyei) hivataloknál irodaigazgatói, az esperesi, valamint városokban és járási székhelyeken plébánosi (lelkészi) állások;
b) valamennyi hittudományi akadémia (főiskola, theológia), rabbiképző intézet rektori, dékáni, igazgatói és tanári, az egyházi középiskolai igazgatói állások.
(2) A művelődésügyi miniszter az előző bekezdés szerint őt megillető hatáskörét más állami szervre átruházhatja.
3. §   Az állások betöltéséhez, az állások betöltőinek áthelyezéséhez, illetve felmentéséhez szükséges állami hozzájárulás módozatait a magyar állam és az egyházak között szerződésekkel kell rendezni. A szerződések életbelépéséig az 1. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó kinevezések (áthelyezések, felmentések) kizárólag az állam és a római katolikus egyház között esetenként létrejövő megegyezéssel történhetnek. Az 1. § (2) bekezdésben és a 2. §-ban felsorolt állások betöltésének (áthelyezésnek és az állások alól történő felmentésnek) módozatait a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány rendelete szabályozza.
4. §   A jelen törvényerejű rendelet 1-2. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra a kinevezésekre, áthelyezésekre, felmentésekre, amelyek a felsorolt állásokra 1956. október 1. napja óta történtek.
5. §   A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép életbe. Az 1951. évi 20. törvényerejű rendelet hatályát veszti.
  • A jogszabály 1957. március 24-én jelent meg a Magyar Közlöny 35. számában.
  • hatályba lépett 1957. március 24-én.
  • A jogszabály hatályát vesztette 1990. február 12-én.
A bekezdés 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1989. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1989. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 1989. június 30-án lépett hatályba.A szakasz 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 1989. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.