Hatályos állapot
Közlönyállapot
2007.12.19. - 2007.12.26.
2007.12.27. - 2007.12.27.
2007.12.28. - 2007.12.28.
2007.12.29. - 2009.09.30.
2009.10.01. - 2010.12.31.
2011.01.01. - 2011.08.25.
2011.08.26. - 2011.11.30.
2011.12.01. - 2011.12.31.
2012.01.01. - 2012.06.30.
2012.07.01. - 2015.02.28.
2015.03.01. - 2015.03.31.
2015.04.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól

A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá - a 9. § (2) bekezdése tekintetében - az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) XXVII. Fejezete szerinti elsőfokú hatósági feladatok ellátására - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségét (a továbbiakban: Felügyelőség) jelöli ki.
(1) A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) XXVII. Fejezete szerinti első fokú hatósági feladatok ellátására - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - a fővárosi kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségét (továbbiakban: Felügyelőség) jelöli ki.
(2) A Kormány a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Tv. XXVII. Fejezete szerinti elsőfokú hatósági feladatok ellátására a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatalt jelöli ki. E szerv eljárására a 4-5. §-ban, valamint a 8. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(2) A Kormány a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Tv. XXVII. fejezete szerinti hatósági jogkör gyakorlójaként a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét jelöli ki. E hatóság eljárására a 4-5. §-ban, valamint a 8. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(3) Foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó esetén e rendeletnek a foglalkoztatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a 2. § (2)-(3) bekezdésének, a 3. § (2) bekezdése a)-b) és d) pontjának és a 6. § kivételével.
(4) Az e rendelet szerinti eljárásokban nincs helye
a) elektronikus ügyintézésnek,
b) újrafelvételi eljárásnak,
c) méltányossági eljárásnak.
2. §
(1) A foglalkoztató a mentesítés iránti kérelemmel érintett munkahelyen - a kérelem benyújtását megelőzően - külön jogszabály szerint állapotfelmérést végez. Az állapotfelmérést valamennyi olyan, korkedvezményre jogosító munkakör tekintetében külön el kell végezni, amelyre a foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítést kéri.
(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett állapotfelmérést a foglalkoztató véleményezés céljából átadja a foglalkoztatónál - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 21. §-ának (5) bekezdése szerint - képviselettel rendelkező szakszervezetnek. A szakszervezet az állapotfelméréssel kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a foglalkoztatóval. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a szakszervezet az állapotfelméréssel egyetért.
(2) Az (1) bekezdés szerint elvégzett állapotfelmérést a foglalkoztató véleményezés céljából átadja a foglalkoztatónál - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 270. § (2) bekezdés b) pontja szerint - képviselettel rendelkező szakszervezetnek. A szakszervezet az állapotfelméréssel kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a foglalkoztatóval. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a szakszervezet az állapotfelméréssel egyetért.
(3) A foglalkoztató az állapotfelmérés céljáról és a mentesítési kérelem benyújtásának szándékáról az érintett biztosítottakat az állapotfelmérés elvégzését megelőzően tájékoztatja.
3. §
(1) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelmet a melléklet szerinti adatlapon az 1. § (1)-(2) bekezdése szerinti hatóságnál (a továbbiakban együtt: hatóság) - munkahelyenként és munkakörönként - kell benyújtani.
(1) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelmet a melléklet szerinti adattartalmú, a Felügyelőség által rendszeresített formanyomtatványon - munkahelyenként és munkakörönként - kell benyújtani.
(2) A foglalkoztatónak az adatlaphoz csatolnia kell
a) a társasági szerződés, az alapító okirat vagy az alapszabály másolatát,
a) a társasági szerződés, az alapító okirat vagy az alapszabály másolatát vagy
b) cég esetén a kérelem benyújtását megelőző harminc napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot,
b) gazdasági társaság esetén a kérelem benyújtását megelőző harminc napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot,
c) az állapotfelmérést,
d) a szakszervezetnek az állapotfelméréssel kapcsolatos véleményét.
(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz vagy hatósághoz.
4. §
(1) Az e rendelet szerinti eljárásban - az 5. §-ban foglaltak kivételével - az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) szakértőként jár el.
(1) Az e rendelet szerinti eljárásban - az 5. §-ban foglaltak kivételével - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője jár el.
(2) Az OMFI a szakértői véleményét
a) az állapotfelmérés, valamint
b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle alapján
a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében - a kirendeléstől számított harminc napon belül - külön-külön készíti el. A hatóság az OMFI szakértői véleményéhez kötve van.
(2) Az OMFI a szakértői véleményét
a) az állapotfelmérés, valamint
b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle alapján
a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében - a kirendeléstől számított harminc napon belül - külön-külön készíti el.
(2) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője a szakértői véleményt
a) az állapotfelmérés, valamint
b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle
alapján a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében - a kirendeléstől számított harminc napon belül - külön-külön készíti el.
(3) A Felügyelőség - az OMFI szakértői közreműködésével - a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A Felügyelőség a helyszíni szemle keretében - az OMFI szükséges ellenőrző méréseinek figyelembevételével -
a) ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,
b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen a Tv. 355. §-ának (1) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, illetve milyen mértékben állnak fenn.
(3) A Felügyelőség - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőinek közreműködésével -a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A Felügyelőség a helyszíni szemle keretében - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértői által végzett szükséges ellenőrző mérések figyelembevételével -
a) ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,
b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen a Tv. 355. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, illetve milyen mértékben állnak fenn.
5. §
(1) Az e rendelet szerinti eljárásban
a) ionizáló sugárzás hatása alatt végzett munka esetében az Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
a) ionizáló sugárzás hatása alatt végzett munka esetében az Országos Közegészségügyi Központ,
b) közlekedésnél végzett munka esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatósága,
b) közlekedésnél végzett munka esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala,
c) bányászatban végzett munka esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
d) villamosenergia-iparban végzett munka esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak a munkahely szerint illetékes szerve
szakhatóságként vesz részt.
(2) A szakhatóság az állásfoglalását - a 4. § (3) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltak vizsgálatára figyelemmel - harminc napon belül adja meg.
(2) A szakhatóság az állásfoglalását - a 4. § (3) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltak vizsgálatára figyelemmel - huszonkét munkanapon belül adja meg.
(2) A szakhatóság az állásfoglalását - a 4. § (3) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltak vizsgálatára figyelemmel - harminc napon belül adja meg.
6. §   Ha a foglalkoztató az adott munkahelyen legalább tíz, a folyamatban lévő eljárással érintett biztosítottat foglalkoztat, az eljárásban hatósági közvetítő vehető igénybe.
7. §
(1) A kérelemről a hatóság a benyújtást követő hatvan napon belül dönt.
(1) A kérelemről a hatóság negyvenöt munkanapon belül dönt.
(1) A kérelemről a hatóság két hónapon belül dönt.
(2) Az e rendelet szerinti eljárásban felettes szervként
a) az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség,
b) az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben a honvédelmi miniszter
jár el.
(2) Az e rendelet szerinti eljárásban fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként
a) az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség,
a) az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben a munkavédelmi hatóság,
b) az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben a honvédelmi miniszter
jár el.
(3) A mentesítési eljárásban hozott határozatot - annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul - közölni kell az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal foglalkoztató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságával, valamint a munkahely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósággal is.
(3) A mentesítési eljárásban hozott határozatot - annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul - közölni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztató székhelye szerint illetékes igazgatóságával, valamint a munkahely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósággal is.
8. §
(1) A Tv. 355. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti hatósági ellenőrzést végző szerv haladéktalanul értesíti a hatóságot, ha ellenőrzése során olyan körülményeket állapít meg, amelyek valószínűsítik, hogy a mentesítés feltételei nem állnak fenn.
(2) A mentesítés feltételeinek ellenőrzésébe az OMFI-t, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha
a) olyan kérdésben kell állást foglalni, amely az OMFI feladatkörébe, illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, illetőleg
b) a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.
(2) A mentesítés feltételeinek ellenőrzésébe a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőit, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha
a) olyan kérdésben kell állást foglalni, amely a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv feladatkörébe, illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, valamint
b) a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.
(3) Ha a hatóság a mentesítést visszavonja, a 7. § (3) bekezdése szerint jár el. A hatóság mentesítést visszavonó határozata ellen benyújtott fellebbezést a 7. § (2) bekezdése szerinti szerv bírálja el.
(3) Ha a hatóság a mentesítést visszavonja, a 7. § (3) bekezdése szerint jár el.
(4) Ha a hatóság a mentesítést jogerősen visszavonja, az ellenőrzés során felmerült szakértői díjat és költségeket a foglalkoztatónak meg kell fizetnie.
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(4) A (2)-(3) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E rendelkezés a hatálybalépést követő második napon hatályát veszti.

MELLÉKLET A 342/2007. (XII. 19.) KORM. RENDELETHEZ

Kérelem a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítés megállapítására

I.

1. A foglalkoztató, egyéni vállalkozó neve (megnevezése), székhelye: ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. A foglalkoztató képviselőjének neve: ............................................................................................
3. A munkahely címe és megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri: ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
4. A munkakör megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri: ............................................................................................
............................................................................................
5. A munkaköri tevékenység leírása (munkaköri leírás csatolandó):  
6. A 4. pont szerinti munkakörben foglalkoztatottak száma: Összesen: ............. fő,

ebből

férfi: ............. fő
nő:............... fő
7. Cégszerű aláírás:  
8. Intézkedések ismertetése  
  a) a korkedvezményre jogosító munkakörben történő foglalkoztatással járó, a korkedvezményre jogosító munkakörülmények javítása érdekében: ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
  b) különös tekintettel a korkedvezményre jogosító korábbi munkakörülmények megszüntetése érdekében: ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
9. A 8. pont szerinti intézkedések eredményes voltát alátámasztó állapotfelmérés dokumentációja (műszeres vizsgálatokat indokoló esetekben mérési jegyzőkönyvekkel): ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
10. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató nyilatkozata, hogy a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak körében a kérelem benyújtását megelőzően a foglalkoztató által kezdeményezett és a foglalkozás-egészségügyi orvos által elvégzett soron kívüli alkalmassági vizsgálat során foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja nem fordult elő: ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
    foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása, pecsét:
11. A foglalkoztatónál képviselettel rendelkező szakszervezetre vonatkozó adatok neve: ...................................................................................
............................................................................................
székhelye: ..........................................................................
............................................................................................
képviselőjének neve: ..........................................................

II.

A kérelem I. részének 3. pontja szerinti munkahelyen az I. rész 4. pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott, a mentesítési kérelemmel érintett biztosítottakra vonatkozó adatok
Név
(családi és utónév, valamint születési név)
Lakóhely Tartózkodási hely
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • A jogszabály 2007. december 19-én jelent meg a Magyar Közlöny 178. számában.
  • hatályba lépett 2007. december 27-én.
  • A jogszabály hatályát vesztette 2015. április 1-jén.
A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. augusztus 26-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. augusztus 26-án lépett hatályba. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. július 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 1-jén lépett hatályba. 2011. december 1-jén lépett hatályba. 2011. december 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 1-jén lépett hatályba. 2011. december 1-jén lépett hatályba. 2011. december 1-jén lépett hatályba. 2015. március 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2015. március 1-jén lépett hatályba. 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A szakasz 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba. 2012. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2012. január 1-jén lépett hatályba. 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. január 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. január 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve. 2011. december 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. december 1-jén lépett hatályba. 2011. december 1-jén lépett hatályba. 2011. december 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2009. október 1-jén lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2009. október 1-jén lépett hatályba.A bekezdés 2007. december 29-én lett hatályon kívül helyezve.