Hatályos állapot
Közlönyállapot
2021.02.05. - 2021.02.05.
2021.02.06. - 2021.02.06.
2021.02.07. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

47/2021. (II. 5.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1a) bekezdésében,
a 2. és a 3. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény 9. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §   A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ában a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2021. évben” szöveg lép.

2. A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. §   A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, az Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták (a továbbiakban: EOV koordináták) által lehatárolt ingatlanrészen megvalósuló beépítés szabályait a (2)-(6) bekezdés állapítja meg azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)-(6) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt ingatlanrészen az ipar, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei - így különösen technológiai és segédüzemi építmények, adminisztrációs és szociális épületek -, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, porta és ezeket kiszolgáló építmények helyezhetőek el a következő sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,8 m2/m2,
b) a telkek beépítési módja szabadon álló,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 50%,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 25%,
f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,
g) a kialakítható telkek legkisebb mérete 10 000 m2,
h) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.
(3) A (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás tekintetében az építési engedélyezési eljárás során az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által meghatározott telket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekhatár-rendezés még nem történt meg. A telekhatár-rendezésnek a használatbavételi engedély kiadásáig meg kell történnie.
(5) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt ingatlanrészen a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatáron is csatlakozhatnak egymáshoz.
(6) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt
a) - az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú - személygépkocsi-várakozóhely legalább 70%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és
b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.”
3. §   Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 4/A. §-át és 2. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §   Az R1. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
5. §   Az R1. 1. § (1) bekezdésében a „031/16,” szövegrész helyébe a „031/16, 031/17,” szöveg lép.

3. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. §   Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ingatlan-nyilvántartás szerinti Göd külterület 050/14 és 050/15 helyrajzi számú telek területén, a 4. mellékletben meghatározott földrészleten, a 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházások megvalósításához kapcsolódó közmű, hírközlési, közlekedési, raktározási és gazdasági rendeltetésű építmények, közműpótló műtárgyak és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb mérete 10 000 m2,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
d) a terepszint alatti építési legnagyobb mértéke 40%,
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,2 m2/ m2,
f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,
h) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 25 métert,
i) az előkert és a hátsókert mérete 10 méter,
j) az oldalkert mérete 6 méter,
k) a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,
l) a kialakítható telek legkisebb mélysége 40 méter.
(3b) A (3a) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.”
7. §   Az R2. a következő 6/M. §-sal egészül ki:
„6/M. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 34. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.”
8. §   Az R2. a következő 51. §-sal egészül ki:
„51. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr43.) megállapított 6. § (1) bekezdését, 6. § (3a) és (3b) bekezdését, 6/M. §-át, 2. mellékletben foglalt táblázat 60. sorát, valamint 4. mellékletét a Módr43. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
9. §
(1) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
10. §   Az R2. 6. § (1) bekezdés
a) nyitó szövegrészében a „(2), (3)” szövegrész helyébe a „(2)-(3b)” szöveg,
b) a) pontjában a „(2) és a (3)” szövegrész helyébe a „(2)-(3b)” szöveg,
c) b) pontjában a „(2), (5)” szövegrész helyébe a „(2), (3a), (5)” szöveg
lép.

4. A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

11. §   A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Dunakeszi Város Önkormányzata, Göd Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Dunakeszi Város Önkormányzata, Fót Város Önkormányzata, Göd Város Önkormányzata” szöveg lép.

5. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. §   A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az Ingatlanon)
„k) a városképi szempontok érvényesítését a megengedett beépítés egy épületben (tömegben) történő létrehozásával is lehet biztosítani.”
13. §   Az R3. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 47/2021. (II. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (1) bekezdés k) pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. Záró rendelkezések

14. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. MELLÉKLET A 47/2021. (II. 5.) KORM. RENDELETHEZ

„2. melléklet a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival
 AB
1XY
2576068,37266970,04
3576357,28267189,46
4576448,71267085,44
5576456,71267076,34
6576177,60266861,84
7576169,58266854,60
8576160,49266864,98


2. MELLÉKLET A 47/2021. (II. 5.) KORM. RENDELETHEZ

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 60. sorral egészül ki:

  (A
B
C
1
A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)
60. Ipari-innovációs
fejlesztési terület
kialakítása,
valamint a területen megvalósítandó
feldolgozóipari
beruházások
Mosonmagyaróvár
város területén
Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Mosonmagyaróvár belterület 2826/3, 2826/6, 2826/7,
2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/11, 2826/12, 2826/13,
2826/14, 2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/20,
2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/24, 2826/25, 2835/3,
2835/4, 2835/5, 2835/6, 2835/7, 2836/1, 2836/2,
2836/3, 2839/3, 2839/4, 2839/5, 2839/6, 2839/8,
2840/7, 2840/8, 2840/9, 2840/14, 2840/15, 5901/1,
5901/4, 5901/8, 5901/9, 5901/10, 5901/11, 5901/12,
5901/13, 5901/14, 5903/2, 5903/4, 5903/5, 5903/9,
5903/26, 5903/27, 5903/28, 5903/29, 5903/30, 5941,
5942, 5950/1, 5950/4, 5950/5, 5950/6, 5953/1, 5964,
5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 5973, 5974,
5975, 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983,
5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992,
5993, 5994, 6001/1, 6001/2, 6001/3 és az ingatlan-
nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár külterület
0169/5, 0172/2, 0173/18, 0183/3, 0183/4 és 0183/6
helyrajzi számú ingatlanok.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

3. MELLÉKLET A 47/2021. (II. 5.) KORM. RENDELETHEZ

„4. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez
Göd külterület 050/14 és 050/15 helyrajzi számú telek területén ingatlanrész területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival
 AB
1YX
2658018.3500259338.5000
3658097.1812259276.9719
4658158.6963259355.7870
5658071.3958259423.9254


  • A jogszabály 2021. február 5-én jelent meg a Magyar Közlöny 17. számában.
  • hatályba lépett 2021. február 6-án.
A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve. 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2021. február 7-én lett hatályon kívül helyezve.