Hatályos állapot
Közlönyállapot
2007.06.29. - 2007.06.30.
2007.07.01. - 2008.05.15.
2008.05.16. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet

az egyes önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyező pénztári tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. §-ának (1) bekezdésében, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §   Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eör.) 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (10) bekezdés számozása (11) bekezdésre módosul:
„(10) Az Öpt. 2. §-a (7) bekezdésének ci) pontja szerinti nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatásként a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának megtérítése nyújtható. A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb 20 000 forint lehet.”
2. §   Az Eör. 3/A. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[Az önsegélyező pénztár a 3. §-ban meghatározott szolgáltatások közül a következőket az Öpt. 50. § (1) bekezdésében meghatározott egyéni szolgáltatásként is nyújthatja:]
l) nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatásként a beiskolázás igazolt költségeinek támogatása.”
3. §   Az Eör. 3/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdések számozása (4)-(6) bekezdésre módosul:
„(3) A 3. § (10) bekezdésében meghatározott szolgáltatás a tanév első napját megelőző 60 napon belül, vagy a tanév első napját követő 60 napon belül kiállított és teljesített, a 10. § (3) bekezdésben meghatározottak szerinti számla (egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum) alapján nyújtható.”
4. §   Az Eör 5. §-ának (13)-(15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének cl) pontja alapján sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások, így különösen pálya-, uszoda-, terem-, illetve foglalkozáson való részvételre jogosító bérletjegy támogatása nyújtható. Nem tekinthető a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadásnak az utazás, a szállás, a sportruházat, sportlábbeli és az étkezés költsége. Fogyatékkal élő személyek esetén a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadásnak minősül a fogyatékkal élő személy sportolásához szükséges sportruházat, sportlábbeli, utazás, szállás költsége, ideértve a fogyatékkal élő személy sportolásához szükséges kísérő(k) utazásának és szállásának költségét. Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének cl) pontja alapján igénybevett szolgáltatások pénztártagonként és naptári évenként legfeljebb a tárgyév január 1-jén érvényes minimálbér havi összegének mértékéig vehetők igénybe.
(14) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének da) pontja alapján természetgyógyászati szolgáltatásként a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott - a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatási körbe nem tartozó - szolgáltatások biztosíthatók.
(15) Az Öpt. 2. § (6) bekezdésének db) pontja alapján rekreációs üdülés támogatásaként az egészségpénztár a kereskedelmi és a fizető-vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti wellness hotelben igénybe vett, szállodai szolgáltatással egybekötött egészségügyi szolgáltatást tartalmazó rekreációs üdülés igénybevételét támogathatja.”
5. §   Az Eör 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (7) és (10)-(11) bekezdése, valamint az 5. § (7)-(9) bekezdése, az 5. § (11) bekezdésének a) pontja, valamint (16) és (18) bekezdése alapján nyújtott támogatás alapján finanszírozott termékek esetében a termék értékesítője és a pénztár között szerződéskötésre nincs szükség.”
6. §
(1) Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.) 6. számú mellékletében foglalt „Számlakerettükör, 5. Számlaosztály, Folyó kiadások” részében az „51111. Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások” számla helyébe a következő számla és a hozzátartozó alszámlák lépnek:
„51111. Gyermekekkel kapcsolatos ellátások
511111. Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások
511112. Nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás”
(2) Az Evhr. 6. számú mellékletében foglalt „Számlakerettükör, 5. Számlaosztály, Folyó kiadások” részében az „51215. Vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása” számla helyébe a következő számla és a hozzátartozó alszámlák lépnek:
„51215. Vak személyekkel kapcsolatos ellátások
512151. Vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása
512152. Vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása”
(3) Az Evhr. 6. számú mellékletében foglalt „Számlakerettükör, 5. Számlaosztály, Folyó kiadások” részében az „51217. Vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása” számla helyébe a következő számla lép:
„51217. Sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása”
7. §   Az Evhr. 12. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.
8. §   Az Evhr. 13. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. számú melléklete lép.
9. §
(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Eör. 3. §-ának (3) és (5) bekezdésében a „tagjának” szövegrész helyébe a „személynek” szövegrész lép, a 6. § (4) bekezdésben az „5. § (4)-(5) és (15) bekezdésben” szövegrész helyébe az „5. § (4)-(5) és (13) bekezdésben” szövegrész lép, a 9. § (1) bekezdésében a „kivéve az 5. § (15) bekezdésben meghatározott szolgáltatást” szövegrész helyébe a „kivéve az 5. § (13) bekezdésben meghatározott szolgáltatást” szövegrész lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Evhr. 6. számú mellékletében foglalt „Számlakerettükör, 5. Számlaosztály, Folyó kiadások” részében az „51223. Sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása” szövegrész hatályát veszti.
(4) Az egészség- és önsegélyező pénztárak alapszabályaik megfelelő módosításával az e rendeletben foglaltakat 2007. június 1-jétől alkalmazhatják.
(5) Az Eör. e rendelettel megállapított 5. § (13) bekezdésének utolsó mondatában foglaltakat a 2007. év tekintetében az e rendelet hatálybalépését és a rendeletben foglaltak alkalmazását követő időszak vonatkozásában kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 170/2007. (vi. 29.) korm. rendelethez

12. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai
.... év .... negyedév
   Eseti jellegűRendszeres (járulékjellegű) 
   Egyéni számláról
finanszírozott
Közösségi szolgáltatásEgyéni számláról
finanszírozott
Közösségi szolgáltatásÖsszesen
Sor-
szám
PSZÁF
kód
MegnevezésSzolgáltatá-
si kiadás
(E Ft)
Szolgálta-
tás esetszám
(db)
Szolgáltatá-
si kiadás
(E Ft)
Szolgálta-
tás esetszám
(db)
Csatlako-
zott tagok száma
(fő)
Szolgáltatá-
si kiadás
(E Ft)
Szolgálta-
tás esetszám
(db)
Szolgáltatá-
si kiadás
(E Ft)
Szolgálta-
tás esetszám
(db)
Csatlako-
zott tagok száma
(fő)
Szolgáltatá-
si kiadás
(E Ft)
   abcdefghijk
  Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen           
  Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások           
  Ebből:           
  - gyermekekkel kapcsolatos ellátások           
  Ebből:            
  = gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások           
  = nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás           
  - munkanélküliségi ellátások           
  - tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek           
  - betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek           
  - vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása           
  - megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása           
  - vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása           
  - gyógyszer vételárának támogatása           
  - gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása           
  - hátramaradottak segélyezése halál esetén           
  - vizitdíj           
  - kórházi ápolási díj           
  Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások           
  Ebből:           
  - gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek vételárának támogatása           
  - gyógyteák vételárának támogatása           
  - fog- és szájápolók árának támogatása           
             


2. számú melléklet a 170/2007. (vi. 29.) korm. rendelethez

13. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Az egészségpénztár szolgáltatási adatai
.... év .... negyedév

Sor-
szám

PSZÁF kód


Megnevezés
Szolgáltatási
kiadás
(E Ft)
Szolgáltatás
esetszáma
(db)
   ab
  Egészségpénztári szolgáltatások összesen  
  Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások  
  Ebből:  
  - társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése  
  - otthoni gondozás támogatása  
  - gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása  
  - közfürdő által nyújtott gyógykezelés  
  - vak személyekkel kapcsolatos ellátások  
  Ebből:   
  - vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása  
  - vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása  
  - megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása  
  - sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása  
  - szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések  
  - egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás  
  Ebből:   
  = gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása  
  = gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása  
  = kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén  
  = hátramaradottak segélyezése halál esetén  
  = vizitdíj  
  = kórházi ápolási díj  
  - gyógyüdülés, egészségügyi üdülés  
  Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások  
  Ebből:  
  - természetgyógyászati szolgáltatások  
  - rekreációs üdülés  
  - sporteszközök vásárlásának támogatása  
  - életmódjavítást elősegítő kúrák  
  - gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása  
  - gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása  
    


  • A jogszabály 2007. június 29-én jelent meg a Magyar Közlöny 83. számában.