Hatályos állapot
Közlönyállapot
2011.02.11. - 2011.02.18.
2011.02.19. - 2011.06.29.
2011.06.30. - 2012.03.27.
2012.03.28. - 2012.08.15.
2012.08.16. - 2013.12.07.
2013.12.08. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

3/2011. (II. 11.) KIM rendelet

a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 52. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §-ának h) és t) pontjaiban megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A regionális képző központok irányítása és vezetőjének jogállása, kinevezése

A regionális képző központ irányítása és vezetőjének jogállása, kinevezése

1. §
(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a mellékletben szereplő regionális képző központokat, állami felnőttképzési intézményeket (a továbbiakban: központ) jelöli ki jelen rendelettel a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására.
(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: központ) állami felnőttképzési intézményt jelöli ki a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására.
(1) Az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: központ) állami felnőttképzési intézményt jelöli ki a területi felzárkózási koordinációs központi feladatok ellátására.
(2) A központok képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, amelyek tevékenységüket a mellékletben meghatározott kiemelt működési területeken végzik. A kiemelt működési területtől eltérő területen végzett tevékenység esetén az érintett központok együttműködnek a feladatok megosztásában. Ahol egy megye tekintetében több központ is érintett, ott a központok együttműködési megállapodásban rögzítik jelen rendelet 4. §-ának bekezdései szerinti feladatcsoportonként és települési szinten az általuk ellátott feladatokat, és erről a megállapodás aláírását követő 15 napon belül értesítik a minisztert.
(2) A központ képzési, területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű központi költségvetési szerv.
(3) A központ élén az igazgató áll, akit a miniszter a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár javaslatára az alapító okiratban szereplő alapító szerv(ek) egyetértésével bíz meg, valamint gyakorolja vele szemben a megbízás visszavonásának jogát és a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat.
(3) A központot a főigazgató vezeti, akit a miniszter a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár javaslatára bíz meg, valamint gyakorolja vele szemben a megbízás visszavonásának jogát és a személyével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat.
(4) A központot a miniszter irányítja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben a költségvetési szervek irányítására meghatározott hatásköröket gyakorolva.
(5) A központ alapító okirat szerinti telephelyein működő önálló szervezeti egységeit igazgatók vezetik. Az igazgatókat a szervezeti és működési szabályzatban megjelölt telephelyek esetén a főigazgató a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár javaslatára a területi szerv székhelye szerint illetékes önkormányzat véleményének kikérésével nevezi ki.
(5) A központ alapító okirat szerinti telephelyein működő önálló szervezeti egységeit igazgatók vezetik, akiket az igazgatói beosztás ellátására a főigazgató az egyenlő bánásmód biztosításáért és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter javaslatára bíz meg.
2. §
(1) A központok feladataikat éves szakmai terv alapján végzik. A szakmai terv tartalmazza
a) a működési terület felzárkózási lehetőségeinek részletes bemutatását,
b) a célok meghatározását, indikátorait,
c) a tervezett feladatok megvalósításának folyamatát (cselekvési és ütemterv, eszközrendszer és módszerek, a nyomonkövetés folyamata),
d) a területi felzárkózási koordinációs központ feladatait, az e feladatokat ellátó önálló szervezeti egységben munkát végző személyek létszámát, szakképzettségét,
e) a feladatok ellátásának szervezeti és működési rendjét.
(1) A központ feladatait éves szakmai terv alapján végzi. A szakmai terv tartalmazza
a) a működési terület felzárkózási lehetőségeinek részletes bemutatását,
b) a célok meghatározását, indikátorait,
c) a tervezett feladatok megvalósításának folyamatát (cselekvési és ütemterv, eszközrendszer és módszerek, a nyomonkövetés folyamata),
d) a központ feladatait, az e feladatokat ellátó önálló szervezeti egységben munkát végző személyek létszámát, szakképzettségét,
e) a feladatok ellátásának szervezeti és működési rendjét.
(2) A központ a szakmai tervet a tárgyévet megelőző év december 15-ig nyújtja be a miniszternek. A szakmai tervet a miniszter tárgyév január 15-ig bírálja el.
(3) A szakmai tervben foglaltak megvalósítását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága ellenőrzi. A központ - a minisztérium által meghatározott módon - évente beszámol a miniszternek a feladatok ellátásáról.

A központok feladatai

A központ feladatai

3. §
(1) A központ az 1. § (2) bekezdésében meghatározott - és a 3. § (2)-(4) bekezdésben, továbbá a 4. §-ban részletezett - feladatait alaptevékenységként látja el.
(1) A központ a 3. § (2)-(3) bekezdésben, továbbá a 4. § és 4/A. §-ban részletezett feladatait alaptevékenységként látja el.
(2) A kilenc központ hálózati együttműködést valósít meg. A hálózat egységes működéséhez szükséges szakmai operatív feladatokat a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ látja el.
(2) A központ kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarákkal, felméri és koordinálja a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.
(2) A központ
a) kapcsolatot tart a helyi önkormányzatokkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal, a belső egyházi jogi személyekkel, a szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, a munkaadók és a munkavállalók szervezeteivel, valamint a gazdasági és a szakmai kamarákkal, továbbá
b) felméri és koordinálja a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.
(3) A központok kapcsolatot tartanak a működési területük önkormányzataival, civil szervezeteivel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarákkal, felmérik és koordinálják működési területükön a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.
(3) A központ információ menedzsment rendszert működtet és kidolgozza az alapfeladatai ellátásához kapcsolódó hatásvizsgálatok módszertanát és gondoskodik azok bevezetéséről és alkalmazásáról.
(4) A központok felkészülnek arra, hogy egységes információ menedzsment rendszert működtessenek, és gondoskodnak az információk hálózaton belüli áramlásáról. A központok kidolgozzák az alapfeladataik ellátásához kapcsolódó hatásvizsgálatok módszertanát és gondoskodnak azok hálózaton belüli bevezetéséről és alkalmazásáról.
4. §
(1) A központok feladatai a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerint hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése érdekében a következőkre terjednek ki:
a) az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, valamint az azok alapján a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások struktúrájának, munkaerőigényének felmérése,
b) a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak számának, képzettségének, kompetenciáinak és alkalmasságának felmérése,
c) a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak felkészítése a foglalkoztatásra,
d) a beruházók felkészítése a beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak foglalkoztatására,
e) a kiemelt működési területen történő beruházásoknál megvalósuló foglalkoztatás folyamatos nyomon követése.
(1) A központ feladatai a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerint hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése érdekében a következőkre terjednek ki:
a) az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, valamint az azok alapján a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások struktúrájának, munkaerőigényének felmérése,
b) a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak számának, képzettségének, kompetenciáinak és alkalmasságának felmérése,
c) a kiemelt működési területen megvalósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak felkészítése a foglalkoztatásra,
d) a beruházók felkészítése a beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak foglalkoztatására,
e) a kiemelt működési területen történő beruházásoknál megvalósuló foglalkoztatás folyamatos nyomon követése.
(2) A központok feladatai a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében a következőkre terjednek ki:
a) a gazdaság - elsősorban a helyi gazdaság - reális igényeire alapozott, a helyi közösségek tudására támaszkodó, valamint a helyi munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévő minőségi és piacképes szakmákra épülő képzéseket, továbbképzéseket biztosítanak a hátrányos helyzetűek, továbbá az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, és az azok alapján a kiemelt működési területen megvalósuló programokba bevont egyének számára,
b) a képzéseket - a vonatkozó jogszabályok alapján a felzárkózás politika irányelveinek figyelembevételével - gyakorlatorientált formában valósítják meg,
c) biztosítják az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére az általános iskola befejezésére irányuló képzésben való részvétel lehetőségét.
(2) A központ feladatai a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében a következőkre terjednek ki:
a) a gazdaság - elsősorban a helyi gazdaság - reális igényeire alapozott, a helyi közösségek tudására támaszkodó, valamint a helyi munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévő minőségi és piacképes szakmákra épülő képzéseket, továbbképzéseket biztosít a hátrányos helyzetűek, továbbá az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, és az azok alapján a kiemelt működési területen megvalósuló programokba bevont egyének számára,
b) a képzéseket - a vonatkozó jogszabályok alapján a felzárkózás politika irányelveinek figyelembevételével - gyakorlatorientált formában valósítja meg,
c) biztosítja az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére az általános iskola befejezésére irányuló képzésben való részvétel lehetőségét.
d) a hátrányos helyzetű gyermekek, különösen romák oktatási esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatokat lát el.
(3) A központok a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javításával kapcsolatos feladataik keretében a lakhatási körülmények javítása, illetve a lakhatási helyzet megoldása során a település sajátosságaihoz igazodva a bevont egyének aktív részvételével lehetőséget biztosítanak
a) a közmű-ellátottság, infrastruktúra (belvíz elvezetési, víz-, csatorna-, út- és elektromos hálózat, járda kiépítése, javítása) javítására,
b) leromlott állapotú lakások felújítására,
c) használt lakások vásárlására,
d) új lakások építésére és működtetésére.
(3) A központ a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javításával kapcsolatos feladatai keretében a lakhatási körülmények javítása, illetve a lakhatási helyzet megoldása során a település sajátosságaihoz igazodva a bevont egyének aktív részvételével lehetőséget biztosít
a) a közmű-ellátottság, infrastruktúra (belvíz elvezetési, víz-, csatorna-, út- és elektromos hálózat, járda kiépítése, javítása) javítására,
b) leromlott állapotú lakások felújítására,
c) használt lakások vásárlására,
d) új lakások építésére és működtetésére.
(4) A központoknak a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében ellátandó feladatai a következőkre terjednek ki:
a) közreműködnek a résztvevők személyiségfejlesztésében és mentorálásában, elősegítik a programokban való bennmaradásukat,
b) munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak,
c) közismereti és felzárkóztató képzéseket, valamint a képzéseket támogató tréningeket szerveznek, mentális támogatásban és utógondozásban részesítik a résztvevőket,
d) szakembereket biztosítanak a résztvevők családi, életviteli problémáinak megoldásához,
e) biztosítják a résztvevők informatikai és humánszolgáltatásokhoz való hozzáférését.
(4) A központ a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében ellátandó feladatai a következőkre terjednek ki:
a) közreműködik a résztvevők személyiségfejlesztésében és mentorálásában, elősegítik a programokban való bennmaradásukat,
b) munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt,
c) közismereti és felzárkóztató képzéseket, valamint a képzéseket támogató tréningeket szervez, mentális támogatásban és utógondozásban részesít a résztvevőket,
d) szakembereket biztosít a résztvevők családi, életviteli problémáinak megoldásához,
e) biztosítja a résztvevők informatikai és humánszolgáltatásokhoz való hozzáférését.
f) a társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozású projektek keretében projektgazdaként, konzorciumi partnerként felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást nyújthat,
g) közreműködik az állami felnőttképzési kapacitások kihasználásával összefüggő feladatokban.
4/A. §   A központ a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait elsőbbségiként kezeli, ennek körében stratégiai megállapodás keretében látja el a közfoglalkoztatással kapcsolatos szükséges átképzési feladatokat.
4/A. §
(1) A központ a közfoglalkoztatással összefüggő közfeladatait elsőbbségiként kezeli, ennek körében ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési feladatokat.
(2) A központ kizárólagos jelleggel végzi a közfoglalkoztatottak mezőgazdasági képzését a háztáji növénytermesztő, háztáji állattartó és tartósító témakörökben.
(3) A központ a tevékenységét a közfoglalkoztatásért felelős miniszter szakmai iránymutatása figyelembevételével kialakított, akkreditált képzési program és tananyag alapján a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltakkal összhangban látja el.
(4) A központ a 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alapkompetencia-fejlesztő és a 7-8. osztály felzárkóztatását elősegítő képzéseket kizárólagos jelleggel végzi, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára költségtérítést fizet.
4/B. §
(1) A központ kutatási feladatai körében
a) társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó ágazatai és területi indikátorokat fejleszt;
b) komplex kutatásmódszertanokat dolgoz ki;
c) alapkompetenciákat mér és vizsgál.
(2) A központ kutatási feladatai keretében együttműködik a hazai és nemzetközi kutató szervezetekkel, így különösen bekapcsolódik OECD, ILO, UNESCO, valamint a CEDEFOP tevékenységébe.
(3) A központ a megyei kormányhivatalok számára területileg releváns indikátorokat dolgoz ki és szolgáltat.
4/C. §   A központ végzi a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatai körében a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésben részt vevők képzését, és esélyegyenlőségi mentori hálózatot működtet.
5. §   A központok a fenti feladataik ellátása mellett részt vesznek hazai és uniós forrásból kiírt pályázatokon, bevételt eredményező képzési és képzéshez kapcsolódó tevékenységeket végeznek, továbbá a Kormány által az akciótervekben nevesített kiemelt projekteket tervezik és valósítják meg.
5. §
(1) A központ a fenti feladatai ellátása érdekében részt vesz hazai és uniós forrásból kiírt pályázatokon, bevételt eredményező képzési és képzéshez kapcsolódó tevékenységeket végez, továbbá a Kormány által az akciótervekben nevesített kiemelt projekteket tervezi és valósítja meg.
(2) A központ részt vesz határon átnyúló együttműködésekben a kárpát-medencei egységes szak- és felnőttképzés kialakítása érdekében.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet 1-6. §-a.
(2) A központ a 2011. évi szakmai tervét 2011. február 28-ig nyújtja be a miniszternek, melynek elbírálására legkésőbb 2011. március 18-ig sort kell keríteni.

MELLÉKLET A 3/2011. (II. 11.) KIM RENDELETHEZ

A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok és kiemelt működési területük

Békéscsabai Regionális Képző Központ:

- Békés megye

- Csongrád megye
Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ:

- Főváros

- Pest megye
Debreceni Regionális Képző Központ:

- Hajdú-Bihar megye

- Jász-Nagykun-Szolnok megye
Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye

- Heves megye

- Nógrád megye
Kecskeméti Regionális Képző Központ:

- Bács-Kiskun megye

- Pest megye
Nyíregyházi Regionális Képző Központ:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Pécsi Regionális Képző Központ:

- Baranya megye

- Somogy megye

- Tolna megye
Székesfehérvári Regionális Képző Központ:

- Fejér megye

- Komárom-Esztergom megye

- Veszprém megye
Szombathelyi Regionális Képző Központ:

- Vas megye

- Győr-Moson-Sopron megye

- Zala megye

  • A jogszabály 2011. február 11-én jelent meg a Magyar Közlöny 12. számában.
  • hatályba lépett 2011. február 19-én.
A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 28-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2012. március 28-án lépett hatályba. 2012. március 28-án lépett hatályba. 2012. március 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2012. március 28-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve. 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2012. március 28-án lépett hatályba. 2012. március 28-án lépett hatályba.A szakasz 2012. augusztus 16-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.A bekezdés 2013. december 8-án lépett hatályba.A szakasz 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba. 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba.A szakasz 2012. március 28-án lépett hatályba.A szakasz 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szakasz 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba.A bekezdés 2011. június 30-án lépett hatályba.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.A szövegrész 2011. június 30-án lett hatályon kívül helyezve.