Hatályos állapot
Közlönyállapot
2011.12.21. - 2011.12.31.
2012.01.01. -
Hatályos állapot
KÉRDEZEK
Kérdése van a jogszabállyal kapcsolatban?
Tegye fel szakértőinknek most!
Kérjük, a regisztráció során adja meg telefonszámát, hogy tanácsadóink konzultáció céljából visszahívhassák Önt.
SZÍNEZŐS

55/2011. (XII. 21.) BM rendelet

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a), c), d), és f) pontjában és
a 15. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
(1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az SzVMt. 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) iránti kérelemnek tartalmaznia kell:]
e) a cégjegyzékszámot, nem Magyarországon alapított vállalkozás esetében a nyilvántartási számot, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó nyilvántartási számát vagy az egyéni vállalkozói igazolványának számát;”
(2) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Magyarországon alapított vállalkozás magyar állampolgársággal nem rendelkező vezető tisztségviselőjének, illetve annak az SzVMt. 74. § 17. pontjában meghatározott, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), aki az egyéni vállalkozáshoz szükséges bejelentési kötelezettségének eleget tett, a büntetlen előéletét, illetve azt, hogy nem esik az SzVMt. 6. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezés hatálya alá, a lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága által három hónapnál nem régebben kiállított okirattal kell igazolnia. A külföldön kiállított okirat akkor bizonyító erejű - kivéve, ha nemzetközi szerződésből, illetve nemzetközi viszonossági gyakorlatból más következik -, ha a kiállítás helye szerinti országban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással együtt kell a kérelemhez csatolni.”
2. §   Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az SzVMt. 67. § (2) bekezdése szerinti okirat, valamint az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződés hitelességét az eljáró szerv a külföldi hatóság megkeresése útján vizsgálhatja.”
3. §
(1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az igazolványtípusokat a 2-3. mellékletek határozzák meg.”
(2) Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy által benyújtott kérelemhez az Oktatási Hivatalnak a külön jogszabályban meghatározott, a más EGT-államban kiállított, a tevékenység személyes végzésére jogosító okirat elismeréséről szóló határozatát, valamint a (4) bekezdés d) pontjában megjelölt iratot kell csatolni.”
(3) Az R. 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy részére kiadott engedélynek a más EGT-államban kiállított okirat számát és kibocsátójának megnevezését is tartalmaznia kell.”
4. §   Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A működési engedély, igazolvány kiadására jogosult rendőrkapitányság az SzVMt. 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezésre vonatkozó nyilatkozat tartalmát az ott megjelölt szerv(ek) személyügyi szolgálatának megkeresésével akkor ellenőrzi, ha az eljárása során az összeférhetetlenségre okot adó körülmény merül fel. Amennyiben az eljáró hatóságnak a működési engedély, igazolvány kiadását követően jut tudomására az összeférhetetlenség, arról haladéktalanul köteles értesíteni az érintett személyügyi szolgálatot, egyidejűleg intézkedik a működési engedély, igazolvány visszavonása érdekében.
(2) Az igazolvány kiadását kérelmező ügyfél cselekvőképességére vonatkozó adatait az Országos Bírósági Hivatal útján az igazolvány kiadására jogosult rendőrkapitányság ellenőrzi.”
5. §   Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv az SzVMt. 11. § (2) bekezdés c) pontja szerinti büntetőeljárás esetén - az SzVMt. 8. §-a szerinti nyilvántartás igénybevételével - ellenőrzi, hogy az eljárás alá vont személy rendelkezik-e igazolvánnyal. Ha az érintett személy- és vagyonőri, magánnyomozói, biztonságtechnikai tervező, szerelő, mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő, biztonságtechnikai szerelő, vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő, valamint vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal rendelkezik, a rendőr az igazolványt átvételi elismervény ellenében köteles elvenni, majd azt - az elvétel okának megjelölésével - az igazolvány bevonására jogosult rendőrkapitányságnak három napon belül megküldeni. E rendelkezést kell alkalmazni a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek a tevékenység személyes végzését engedélyező határozatára is.”
6. §   Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A működési engedély iránti kérelemhez mellékelt felelősségbiztosítási szerződés akkor felel meg az SzVMt. 5. § (1) bekezdés b) pontjának, az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint az SzVMt. 21. § (1) bekezdésének, ha tartalmazza
a) a vállalkozó SzVMt. szerinti tevékenységét,
b) a szerződést kötő felek adatait, különösen a biztosító és a vállalkozó nevét, székhelyét, lakóhelyét,
c) amennyiben a felelősségbiztosítási szerződés az SzVMt. 18. § (1) bekezdése szerinti fővállalkozó által megbízott vállalkozóra is kiterjed, a vállalkozó b) pont szerinti adatait,
d) a biztosítási szolgáltatás korlátozásának eseteit, az alkalmazott kizárásokat, valamint
e) a biztosítási időszak kezdetét és időtartamát.”
7. §
(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv az SzVMt. 8. § (5) bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörében végrehajtott ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött személynek, a vállalkozás jelen lévő képviselőjének az ellenőrzést követően át kell adni. Az érintett távolléte esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az ellenőrzés napjától számított tíz napon belül az ellenőrzött rendelkezésére kell bocsátani, emellett az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatban a jegyzőkönyv rendelkezésre bocsátásától számított öt napon belül nyilatkozatot tehet. Ha az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv az ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, abban az esetben jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos feljegyzést is készíthet, amelyet az ellenőrzött személynek vagy a vállalkozás jelen lévő képviselőjének kérelmére a helyszínen átad vagy részükre az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküld.”
(2) Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az SzVMt. 12. § (1) bekezdése alapján a személy- és vagyonvédelmi tevékenység vagy az SzVMt. 13. § (1) bekezdése alapján a magánnyomozói tevékenység, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenység, valamint a vagyonvédelmi rendszert szerelő tevékenység végzésére jogosító, a rendőrség által kiállított igazolványt, valamint a biztonságtechnikai tervezőtől, szerelőtől, a biztonságtechnikai szerelőtől, a mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezőtől, szerelőtől, illetve mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelőtől elvett igazolványt az intézkedő rendőr köteles - a jegyzőkönyv vagy rendőri jelentés egy példányával együtt - az annak kiadására jogosult rendőrkapitányságnak haladéktalanul továbbítani. A rendőrkapitányság a jegyzőkönyvben, jelentésben leírtak alapján dönt az SzVMt. 11. § (2) bekezdésében foglalt visszavonásról, bevonásról, illetve az igazolvány visszaadásáról.”
8. §   Az R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A működési engedéllyel rendelkező és a bejelentési kötelezettség alapján működő vállalkozó a tevékenységét csak az SzVMt. 8. § (5) bekezdésében meghatározott napló általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv általi hitelesítését követően kezdheti meg. Ha a napló betelik, eltűnik, megsemmisül vagy ellopják, a vállalkozás - nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségének folyamatos teljesítése mellett - köteles új napló hitelesíttetéséről gondoskodni. A betelt naplót az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv általi záradékkal történő ellátást követő öt évig - állaga megóvásával - a vállalkozó köteles megőrizni.”
9. §   Az R. a következő 10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Személy- és vagyonőri, valamint magánnyomozói igazolvány iránti kérelem elbírálása során biztonsági őr, testőr, vagyonőr, magánnyomozói képesítésként kell elfogadni az egyetemek jogász oklevelét, valamint a rendészeti igazgatási szakon, a bűnügyi igazgatási szakon, a rendészeti vezető szakon, a nemzetbiztonsági szakon, a katonai biztonsági és általános felderítő szakon vagy az igazgatásszervező szakon szerzett oklevelet.
(2) Személy- és vagyonőri, valamint magánnyomozói igazolvány iránti kérelem elbírálása során biztonsági őr, testőr, vagyonőr, magánnyomozói képesítésként kell elfogadni továbbá a rendészeti szervező szakképesítést, vagy a rendőrszervező (tiszt) szakképesítést igazoló bizonyítványt, a rendészeti szakközépiskolákban szerzett bizonyítványt, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában középfokú szaktanfolyami képzésben szerzett büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló bizonyítványt, illetve a középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítést igazoló bizonyítványt vagy a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítést igazoló bizonyítványt.
(3) Személy- és vagyonőri igazolvány iránti kérelem elbírálása során biztonsági őr, testőr, vagyonőr, biztonságszervező képesítésként el kell fogadni a katonai felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevelet, a rendőri szakközépiskolában, a határrendész képző szakközépiskolában, a büntetés-végrehajtás tiszthelyettes képző iskolában szerzett szakképesítést, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában szerzett szakképesítést, valamint az alap- és középfokú szaktanfolyamon szerzett büntetés-végrehajtási szakképesítést, a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítést, a kutyavezető szakképesítést, a biztonságszervező I. és a biztonságszervező II. szakképesítést.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott képesítésekkel egyenértékűnek kell tekinteni az (1)-(3) bekezdésben említett intézmények jogelődjeinél szerzett képesítéseket és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett olyan oklevelet, amelyben szak megnevezése még nem szerepel.
(5) Személy- és vagyonőri képesítésként kell elfogadni az üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítést.
(6) Biztonságtechnikai tervező, szerelő képesítésként kell elfogadni a biztonságtechnikai mérnöki, az előkészítés-technikai mérnöki, valamint villamosmérnöki képzettséget adó egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló, illetve a felsőoktatási alap- és mesterképzésben szerzett oklevelet.
(7) Biztonságtechnikai, szerelő képesítésként kell elfogadni a villamossági vagy elektronikai képzettségek technikusi végzettségeit igazoló bizonyítványt, az elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképzettséget, a biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakképzettséget, valamint az elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképzettséget.
(8) Mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő képesítésként kell elfogadni a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a közlekedés mérnöki egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló, illetve a felsőoktatási alap- és mesterképzésben szerzett oklevelet.
(9) Mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő képesítésként kell elfogadni a gépészeti vagy mechanikai képzettségek technikusi végzettségeit igazoló bizonyítványt, továbbá az elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképzettséget, a biztonságtechnikai szerelő, kezelő szakképzettséget, valamint a mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakképzettséget.
10/B. § A 10/A. §-ban meghatározott képesítések elismerésével összefüggő egyenértékűség kérdésében a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium tanügyigazgatási feladatokat is ellátó intézete ad tájékoztatást.”
10. §   Az R. az alábbi 11/A. §-szal egészül ki:
„11/A. § A rendeletnek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról szóló 55/2011. (XII. 21.) BM rendelettel módosított rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
11. §   Az R. 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Ez a rendelet
a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésének és 9-11. cikkének
való megfelelést szolgálja.”
12. §   Az R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.
13. §   Az R.
a) 1. § (1) bekezdésben az „5. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdésében”, 1. § (1) bekezdés f) pontjában a „6. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés a) pontjában”, 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdés a) pontjában”, 1. § (2) bekezdés b) pontjában az „5. §-a (2) bekezdésének b) pontja” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja”, 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „3. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „3. § (1) és (2) bekezdésében”, 2. § (3) bekezdésében a „67. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „67. § (3) bekezdésében”, 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „3. §-ának (3)-(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. § (1) és (2) bekezdésében”, 3. § (4) bekezdés c) pontjában a „3. §-a (5) bekezdésének” szövegrész helyébe a „3. § (2) bekezdésének”, 3. § (4) bekezdés f) pontjában a „3. §-ának (3)-(5) bekezdései” szövegrész helyébe a „3. § (1) és (2) bekezdése”,
b) 1. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot”,
c) 1. § (1) bekezdés d) pontjában, 2. § (1) bekezdésében és 2. § (3) bekezdésében az „EGT-tagállamban” szövegrész helyébe az „EGT-államban”, 1. § (1) bekezdés d) pontjában az „EGT-tagállam” szövegrész helyébe az „EGT-állam”,
d) 3. § (4) bekezdés a) pontjában az „okmány” szövegrész helyébe az „oklevél vagy bizonyítvány”
szöveg lép.
14. §   Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) bekezdés c) pontja, 1. § (3) bekezdése, 3. § (4) bekezdés e) pontja, 3. § (5) bekezdése és a 12. §-át megelőző alcím, a 4-7. melléklete, valamint
b) 2. § (1) bekezdésében az „, illetve az 1. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt nyilatkozatot” szövegrész, 11. § (1) bekezdésében az „A működési engedély és az igazolvány kiadásával kapcsolatos rendelkezéseket a 2006. június 1-je után beadott kérelmek elbírálásakor, valamint a felfüggesztett és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.” szövegrész.
15. §   Hatályát veszti a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet.
16. §   Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 55/2011. (xii. 21.) bm rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez
 AB
1.Rendőr-főkapitányság megnevezéseElőirányzat-felhasználási számla száma
2.Országos Rendőr-főkapitányság10023002-01451715-00000000
3.Budapesti Rendőr-főkapitányság10023002-01451430-00000000
4.Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság10024003-01451485-00000000
5.Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság10025004-01451492-00000000
6.Békés Megyei Rendőr-főkapitányság10026005-01451502-00000000
7.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság10027006-01451519-00000000
8.Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság10028007-01451526-00000000
9.Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság10029008-01451533-00000000
10.Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság10033001-01451540-00000000
11.Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság10034002-01451557-00000000
12.Heves Megyei Rendőr-főkapitányság10035003-01451564-00000000
13.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság10045002-01451612-00000000
14.Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság10036004-01451571-00000000
15.Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság10037005-01451588-00000000
16.Pest Megyei Rendőr-főkapitányság10023002-01451478-00000000
17.Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság10039007-01451595-00000000
18.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság10044001-01451605-00000000
19.Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság10046003-01451629-00000000
20.Vas Megyei Rendőr-főkapitányság10047004-01451636-00000000
21.Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság10048005-01451643-00000000
22.Zala Megyei Rendőr-főkapitányság10049006-01451650-00000000
  


2. melléklet az 55/2011. (xii. 21.) bm rendelethez

2. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez
A 2012. január 1-jét követően kiállításra kerülő igazolvány tartalmi elemei
Sorszám: SZ1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
személy- és vagyonőr
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
 
 
Sorszám: MA1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
magánnyomozó
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
 
 
Sorszám: VT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
 
 
Sorszám: VS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
vagyonvédelmi rendszert szerelő
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:


3. melléklet az 55/2011. (xii. 21.) bm rendelethez

3. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez
A 2012. január 1-jét megelőzően kiállításra került igazolvány tartalmi elemei
Sorszám: SZ1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
személy- és vagyonőr
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
 
 
Sorszám: MA1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
magánnyomozó
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
 
 
Sorszám: BT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
biztonságtechnikai tervező, szerelő
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
 
 
Sorszám: MT1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
 
 
Sorszám: MS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:
 
 
Sorszám: BS1234567
IGAZOLVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állampolgárság:
biztonságtechnikai szerelő
részére
 
ÉRVÉNYES
-ig.
A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal
együtt jogosít fel
a tevékenység végzésére.
Engedélyező hatóság:
Engedélyezés dátuma:


  • A jogszabály 2011. december 21-én jelent meg a Magyar Közlöny 156. számában.